Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/09/2016 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-01-46 от 21.09.2016 г.

  Относно: Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2015 г., № 604-00-4, внесен от Надзорния съвет от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол на 9 юни 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2015 г., № 604-00-4, внесен от Надзорния съвет от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол на 9 юни 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 септември 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2015 г.
  Отчетът беше представен от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Емил Караниколов.
  През 2015 г. постъпленията от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол са на обща стойност 4 488 хил. лв., в т.ч. 18,7 хил. лв. в непарични средства. Разходваните средства са в размер на 2 673, 8 хил. лв, което представлява 95,88 % от размера на утвърдените за годината разходи. Средствата са използвани за заплати на персонала, с дължимите осигуровки върху тях и за материално-техническо осигуряване и финансиране на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол.
  Агенцията е предложила за продажба 48 обекта (акции/дялове, имоти-частна държавна собственост и цели търговски дружества). Сделки са осъществени за 7 обекта. Постигнати са договорени плащания общо в размер на 532 хил. лв., от които 18,7 хил. лв. в непарични средства.
  Агенцията прекратявя работата по проектите за продажбата на дружествата „Аудиовидео Орфей“ ЕАД, гр. София, Национална агенция „Музика“ ЕООД, гр. София и „АДИС“ ЕООД, гр. София след включването им в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Отложени са процедурите за продажба на “Военно издателство” ЕООД, гр. София и “САПИ” ЕООД, гр. София поради категорични становища от ресорните ведомства.
  Към 31 декември 2015 г. агенцията е работила по ресурс от:
  - 15 дружества с над 50 на сто държавно участие;
  - 16 обособени части;
  - 64 миноритарни пакета от акции/дялове, собственост на държавата в капитала на търговски дружества;
  - 73 обекта с открити процедури за приватизационна продажба, представляващи имоти-частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства (МВР, МФ, МЗХ и БАБХ);
  - 6 обекта, представляващи дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества.
  През отчетната година, от страна на агенцията, са изпълнени всички действия по контрола върху поети от купувачите по приватизационни договори ангажименти. По отношение на 72 приватизационни договора е извършен следприватизационен контрол. Установени са нарушения по два договора за приватизационна продажба и на купувачите са начислени неустойки. Постъпилите плащания от дейността по следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство са в размер на 3 824 хил. лв.
  През отчетния период са постъпили плащания по влезли в сила осъдителни решения по 23 изпълнителни дела. В резултат на водената кореспонденция, от CEZ A.S., Република Чехия е постъпила сума в размер на 1 782 498, 55 лева, която е разпределена съгласно чл. 8, ал. 1 от закона, тъй като представлява част от цената по договора за приватизационна продажба на 67% от капитала на дружествата „Електроразпределение Столично“ ЕАД, „Електроразпределение София Област“ ЕАД и „Електроразпределение Плевен“ ЕАД, задържана в доверителна сметка.
  След приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол за отмяна на § 8 от ПЗР на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /обн. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г./, отпада възможността за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки върху имущество на приватизираното дружество и върху имущество на купувача. Това ограничава възможността на Агенцията да реализира добра събираемост на начислените неустойки в случаите на констатирано неизпълнение на приватизационните договори от страна на купувачите.
  Към 31 декември 2015 г., подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 183 приватизационни договора. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, включително и задължения за извършване на инвестиции е 94.
  През 2015 г. е осъществено процесуално представителство по 191 висящи дела (искови, изпълнителни, обезпечителни, административни, трудови, производства по несъстоятелност).
  След представяне на отчета се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:

  Проект!


  РЕШЕНИЕ:


  по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2015 г.


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол


  РЕШИ:


  Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума