Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
19/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 654-01-66, внесен от Делян Добрев и Валентин Николов на 17 май 2016 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 654-01-66, внесен от Делян Добрев и Валентин Николов на 17 май 2016 г.

  На свое редовно заседание проведено на 19 май 2016 г., Комисията по енергетика обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен на 17 май 2016 г. от Делян Добрев и Валентин Николов.
  На заседанието присъстваха от Министерство на енергетика: г-н Жечо Станков - зам.министър на енергетиката, г-жа Гергана Пенева и г-жа Лучия Балакчиева - главни юрисконсулти; от Комисия за енергийно и водно регулиране: доц. Иван Иванов - председател.
  От страна на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Делян Добрев, като той изказа мотивите за необходимостта от приемането му. Беше посочено, че Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е доказал ключовото си значение за подобрението на финансовото състояние на НЕК - обществения доставчик на електроенергия, а оттам и на целия енергиен сектор. Предложението предвижда въвеждането на 5% вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от приходите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и Булгартрансгаз. Такова предложение е било дискутирано още при създаването на фонда през 2015 година, но е било оставено за по-късен етап. Вноската се въвежда с цел да се разшири приходната база на Фонда с оглед либерализацията на пазара. В последната година се наблюдава намаляване на цената на свободния пазар на електроенергия, което налага по-високи разходи за фонда с цел покриване на разликите между пазарната и преференциалните цени и цените по дългосрочните договори. ЕСО и Булгартрансгаз са в добро финансово състояние и това няма да окаже съществено влияние върху финансовите им резултати. Изчисленията показват, че очакваните допълнителни приходи във Фонда са в размер на 17 млн. лв. от ЕСО и 13 млн. лв. от Булгартрансгаз. Въведената вноска няма да окаже негативно влияние върху инвестициите на операторите в модернизация и развитие на мрежата. С промяната в чл.36е, ал.2 се подобрява начина на подаване на информация за месечните приходи от страна на задължените лица към Фонда. Действащият текст към момента не позволява да бъдат отразени окончателните резултати за месечните приходи, тъй като данните подлежат на корекция спрямо сетълмента, който към 5-о число на месеца не е готов.
  Подкрепа по отношение на законопроекта изказаха присъстващите представители на Министерството на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 11 гласа „за”, 1 ”против” и 3 гласа ”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 654-1-66, внесен от Делян Добрев и Валентин Николов на 17 май 2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума