Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
16/11/2016

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  На свое редовно заседание проведено на 16 ноември 2016 г., Комисията по енергетика обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на енергетика: г-жа Теменужка Петкова – министър, г-н Жечо Станков и г-н Николай Николов – зам. министри, г-жа Татяна Секулова- гл. секретар и г-жа Мариела Милева директор Дирекция "Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване“; от Министерство на финансите: Росица Велкова-Желева –началник отдел в дирекция „Държавни разходи“ , Вергиния Йончева – държавен експерт – в дирекция „Държавни разходи“ и Румен Тушев – държавен експерт в Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“; от Комисия за енергийно и водно регулиране: доц. Иван Иванов – председател, Росица Тоткова – главен секретар, Юлиян Митев – директор на Дирекция „Обща администрация“ и Евгения Сматракалева – главен счетоводител; от Агенцията за ядрено регулиране: ст.н.с. д-р Лъчезар Костов - председател и Светломира Харизанова - и.д. директор, дирекция АПФСО.
  Г-жа Теменужка Петкова министър на енергетиката представи проектобюджета на Министерство на енергетиката за 2017 г., чрез който ще се осъществява правителствената политика в сектор енергетика. Целта на министерството е да развие конкурентен и стабилен енергиен пазар, който успешно да бъде интегриран, както в регионалните енергийни пазари така и в общия енергиен пазар на Европейския съюз. Ускорено ще се работи за реализацията на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти. Предвидените в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. приходите за Министерство на енергетиката възлизат на 255 000,0 хил. лв., с 10 736,7 хил. лв повече спрямо 2016 г. За изпълнение на политиката в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие в проекта на бюджет за 2017 г. са предвидени разходи в размер на 115 302,3 хил. лв, при 111 832,3 хил. лв за 2016 г. Стратегическата цел на политиката е създаване на сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика. За постигането на стратегическата цел са поставени три оперативни цели: гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари; ефективно и екологосъобразно енергийно развитие; ефективно управление на енергийните ресурси. В проекта на бюджет се предвижда увеличение на разходите за персонал с 586,0 хил. лв; увеличение на субсидиите за Фонд „РАО“ и Фонд „ИЕЯС“ с 2 000,00 хил .лв; намаление на разходите за издръжка и други текущи разходи с 5,5 хил. лв.
  Въпреки несъответствието на предложения от Комисията за енергийно и водно регулиране проект на бюджет със заложения в законопроекта както по отношение на приходите, така и по отношение но разходите, Комисията за енергийно и водно регулиране оценява усилията за увеличаване на бюджета й за 2017 г. в разходната му част като положителна стъпка за гарантиране изпълнението на регулаторните й функции. КЕВР продължава настоятелно да поставя за решаване следните въпроси: Осигуряване на средства за пълната численост на персонала съгласно Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация. Повишаване на размера на работните заплати на служителите в Комисията и осигуряване на подходяща сграда за администрацията на КЕВР.
  Г-н Лъчезар Костов изложи бюджета на Агенцията за ядрено регулиране, като сподели че определя като напредък завишението от 723 хил. лв. в разходната част и изяви препоръка за отпускане на допълнителни 150 хил. лева за разходи перо „Персонал“.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с – 7 гласа „за”, - 0 ”против” и – 7 гласа ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума