Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
12/01/2017 първо гласуване

  Проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв, № 602-03-17, внесен от Министерски съвет на 15 декември 2016 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Относно: Проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв, № 602-03-17, внесен от Министерски съвет на 15 декември 2016 г.
  На свое редовно заседание проведено на 12 януари 2017 г., Комисията по енергетика обсъди проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв, № 602-03-17, внесен от Министерски съвет на 15 декември 2016 г.
  На заседанието присъства от Министерство на регионалното развитие и благоустройство г-н Николай Нанков – зам.- министър.
  Проектът на решение беше представен от г-н Николай Нанков зам.- министър на регионалното развитие и благоустройство, който раздели аргументите в полза продължаване на Националната програмата на четири групи- икономически, фискални, социални и екологични. Предвид мащабността на НПЕЕМЖС се наблюдава създаване на заетост и увеличени финансови постъпления както в строителния сектор, така и по отношение на производителите на строителни материали, инженерни, архитектурни и проектантски фирми, транспортен бранш, складове и логистични центрове. Това касае пряко всички фирми изпълнители по Програмата и съпътстващите ги видове бизнеси и наетите работници и служители в гореспоменатите сектори. Поради интензивността на строително ремонтните дейности се забелязва икономическо оживление, увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата в цели региони, съответно увеличаване на приходите на цели домакинства, а от там и до увеличаване на вътрешното потребление- основен показател и двигател на икономическия растеж. По предоставени данни от браншовите организации, заетите и ангажирани с изпълнението на програмата са приблизително 80 000 човека, без да се включва в това число управленския и съпътстващ персонал. Непосредственият социален ефект от Програмата спомага за намаляване разходите за отопление на домакинствата между 45-55%, подобряване на здравословните условия за живот, създаване на приятна жизнена среда (подобрени и ремонтирани общи части и околоблоково пространство). Трябва да се отбележи и по-естетичния външен вид на завършените сгради в сравнение с останалите. Като се има предвид, че на територията на страната групата на уязвимите лица в неравностойно положение е приблизително 1,1 млн. души, чрез мерките, прилагани по НПЕЕМЖС, се подпомагат и тези лица. Екологичният ефект се изразява в намаляване отделянето на вредни въглеродни емисии в атмосферата.
  Г-н Николай Нанков представи в резюме данните от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Актуалните данни към 10.01.2017 г. показват: 5695 регистрирани сдружения на собствениците; 4685 подадени заявления за искане за финансиране; 4030 броя договора между общини и сдружения на собствениците; 3810 подадени заявления за финансиране към Българската банка за развитие; 2022 сключени договори за финансиране между община, областен управител и ББР; броят на жилищата, които ще бъдат обновени в рамките на тези 2022 сгради е 147461, като жилищната площ се равнява на 11 361 795 кв. метра; броят на жителите, които ще бъдат облагодетелствани от подобренията е над 340 000; очакваната икономия на енергия от приложените мерки в обновените жилища ще е 975 226 Mwh годишно; размерът на спестените вредни парникови емисии ще е 319 ktCO2 годишно; сградите със започнати дейности са 1921, като 203 са обновените сгради, 549 в различен стадий на стройтелните дейности, 368 са със сключен договор за инжинеринг без започнати дейности по СМР. Данните от регистъра на ББР към 11.01.2017 г. показват сключени анекси към договорите за целево финансиране на стойност 902 044 136,38 лв., усвоената сума по договорите за целево финансиране е 446 787 021,35 лв.
  След представянето на проекта за решение последва дискусия. Народният представител Делян Добрев изказа мнение, че Националната програма освен повишаване на жизнения стандарт и качество на живот чрез енергийна ефективност и намалено крайно потребление на енергията при потребителите, би довела и до спестяване на приблизително 150 мегавата генерираща мощност, мощност която би могла да бъде реализирана на пазара в моменти на пиково потребление. Г-жа Магдалена Ташева изиска от Министерството на регионалното развитие и благоустройство да предостави на Комисията по енергетика информация относно адресите на завършените и приетите от приемателните комисии сгради, за да могат народните представители лично да посетят сградите. Г-н Рамадан Аталай изрази подкрепа за Националната програма, като предлага да бъде обмислено нейното разширение със включването на еднофамилни сгради като допустими за финансиране.
  Г-н Николай Нанков, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство уточни, че ще бъде извършен необходимият анализ по предложението на г-н Рамадан Аталай, а по това на г-жа Магдалена Ташева ще бъде изготвена и предадена справка с пожеланата информация в Комисията по енергетика.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с -12 гласа „за”, - 1”против” и - 4 гласа ”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв, № 602-03-17, внесен от Министерски съвет на 15 декември 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума