Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
14/03/2012

  Позиция на Република България относно предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето, т. 14 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-6, внесена от Министерски съвет на 16.02.2012 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: Позиция на Република България относно предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето, т. 14 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-6, внесена от Министерски съвет на 16.02.2012 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 01 март 2012 година и извънредно заседание, проведено на 07 март 2012 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Позиция на Република България относно предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето, т. 14 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-6, внесена от Министерски съвет на 16.02.2012 г.

  На заседанията присъстваха представители на Министерството на здравеопазването, на неправителствени и съсловни организации.
  Рамковата позиция по решението относно сериозните трансгранични заплахи за здравето на Република България бе представена от експерти на Министерството на здравеопазването и д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор. От представителите на Министерството на здравеопазването бе изтъкнато, че решението ще допринесе за оптимизиране на координацията между националните структури при планиране на готовността и при оценка и управление на риска при всички сериозни трансгранични заплахи за здравето чрез правно установен механизъм на стратегическо и техническо сътрудничество в областта на здравната сигурност на национално ниво. Министерството на здравеопазването намира за положително наличието на правен механизъм на ниво Европейски съюз за съвместно възлагане на обществени поръчки по отношение на медицинските мерки за противодействие, което ще даде възможност на България да ползва общ европейски резерв от антивирусни препарати и/или преференциални цени за закупуването им, както и всички други ползи, произтичащи от прилагането на механизъм за съвместно възлагане на обществени поръчки.
  В хода на дискусията бяха поставени за обсъждане следните въпроси:
  - подкрепя ли Министерството на здравеопазването предложението за съвместно възлагане на обществени поръчки по чл. 5 от Решението;
  - какъв ще е механизмът за провеждане на съвместното възлагане на обществени поръчки при гласуване на възлагане на обществени поръчки и при вземане на решение за отказ и дали това няма да забави реакцията за защита здравето на хората на национално ниво;
  - определен ли е наднационалният орган, отговорен за мониторинга и контрола по възлагането изпълнение на съвместната процедура;
  - как ще бъдат разпределени медицинските мерки за противодействие;
  - как ще бъдат финансирани тези доставки.
  На поставените въпроси от народните представители отговори д-р Ангел Кунчев, който е отговорен за формулирането на рамковата позиция. Той изрази становище, че при трансграничните заплахи за здравето на хората, възникнали през последните години държавите, в които има производители на ваксини са взели решения ограничаващи износа, докато бъдат задоволени собствените им национални нужди. Тези решения са довели до затруднен, неравностоен достъп до ваксините и част от страните с по-големи възможности са имали по-бърз достъп до тях, а до останалите, икономически по-слаби държави като тези от Източна Европа, ваксините са достигнали на един много по-късен етап.
  Д-р Кунчев уведоми членовете на комисията, че към настоящия момент конкретния механизъм за провеждане на съвместното възлагане на обществени поръчки не е разработен и на този етап от процедурата по приемането на решението е необходимо да бъде изразена принципна подкрепа за създаването му на ниво Европейски съюз.
  По отношение на наднационалния орган, отговорен за мониторинга и контрола по възлагане изпълнението на съвместната процедура, д-р Кунчев информира народните представители, че се изгражда Общ комитет по доставки към Европейската комисия, в който ще участват представители на всички държави-членки, което гарантира равнопоставеността им.
  Представителят на Министерството на здравеопазването обясни, че медицинските мерки на противодействие ще бъдат определяни при възникване на конкретна трансгранична заплаха за здравето на хората.
  По отношение на въпроса за финансирането д-р Кунчев отговори, че съществуват програми в Министерството на здравеопазването, по които има предвидени средства и това са Националният пандемичен план и Планът за реагиране по различни видове заплахи и терористични актове.
  Изразено бе становище, че обсъжданите въпроси следва да бъдат отразени в официалната позиция на Република България по предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 13, „Против”- няма, „Въздържал се”- няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Позиция на Република България относно предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето, т. 14 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-6, внесена от Министерски съвет на 16.02.2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума