Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
13/09/2012 първо гласуване

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2012 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2012 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2012 г.
  На заседанието взеха участие представители на министерството на земеделието и храните, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Аделина Илиева – държавен експерт в Дирекция “Растениевъдство” към Министерство на земеделието и храните. Тя информира народните представители, че предложените изменения и допълнения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите са необходими поради въвеждането на Регламент 1234/2007 г. на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфичните разпоредби за някои земеделски продукти. Със законопроекта се определят условията и редът за издаване на лицензия на вносителите на семена от коноп, непредназначени за посев, и за издаване на лицензия за внос на коноп. Целта е семената, които не са предназначени за посев да отговарят на съответни критерии и условия, за намаляване риска за използване на тези семена за посев.
  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха своите становища, относно необходимостта от правно – техническо прецизиране на текстовете по отношение на двата вида лицензия, уточняване органите за упражняване на контрол и разработване на административни санкции в случаи на неизпълнение на закона.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 17, „Против”- 0, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 202-01-40, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума