Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
03/12/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за бюджета на
  държавното обществено осигуряване за 2015 г.,
  № 402-01-8, внесен от Министерският съвет на 1 декември 2014 г.
  На заседание, проведено на 3 декември 2014 г., Комисията по бюджет и финанси, съвместно с Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването, разгледа законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Владислав Горанов – министър на финансите; Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, Петър Москов – министър на здравеопазването, Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика; Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, Весела Караиванова – Начева – подуправител на Националния осигурителен институт; Румяна Тодорова – управител на НЗОК, Динчо Генев – подуправител на НЗОК, директори на дирекции в министерствата, представители на работодателските организации, представители на синдикатите в България, представители на съсловни организации и др.

  Законопроектът беше представен от управителя на Националния осигурителен институт г-н Бисер Петков.

  Въз основа на отчета за изпълнението на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към месец септември 2014 г. и очакваното му изпълнение до края на годината, както и планираните резултати от предложените изменения и допълнения в социалноосигурителното законодателство за 2015 г., Министерският съвет предлага следния Консолидиран проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2015 г.:
  1. По приходите.
  • Предвижда се запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, както и участието на държавата във финансирането на фонд „Пенсии”.
  • Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4,4 на сто в сравнение с 2014 г. Най-ниският минимален осигурителен доход е 360 лв., което е очакваният размер на минималната работна заплата от началото на 2015 г.
  • Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им трудов доход за 2013 г. е съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв.
  • От 1 януари 2015 г. се увеличава минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители от 240 лв. на 420 лв.,
  • От 1 януари 2015 г. се увеличава максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2400 лв. на 2600 лв.

  Общата сума на приходите и трансферите се предлага в размер на 9 633,2 млн. лв. или с 257,1 млн. лв. повече от сумата по закона за 2014 г.
  В рамките на общата сума 9 633,2 млн. лв. с най-голям относителен дял са осигурителните вноски, които за 2015 г. са в размер 4 569,6 млн. лв., или със 146,7 млн. лв. повече от сумата по закона за 2014 г.. Следващи по големина постъпления са: трансфер от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година в размер 2 707,8 млн. лв., или с 88,9 млн. лв. в повече от 2014 г.; трансфер от държавния бюджет за държавното обществено осигуряване в размер на 342,6 млн. лв. или увеличение с 10.7 млн. лв.; постъпления от неданъчни приходи в размер на 12,0 млн. лв., които са по-малко от 2014 г. с 6,2 млн. лв.; намаление на общите постъпленията с внесените ДДС и други данъци върху продажбите с 1,0 млн. лв. и допълнителен трансфер от държавния бюджет за покриване на недостига от средства 2 002,2 млн. лв., която е увеличена със 17,0 млн. лв. спрямо 2014 г.

  2. По разходите за 2015 г.
  Политики:
  1. От 1 януари 2015 г. се увеличават възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране по чл. 68 от КСО с по 4 месеца.
  2. Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2015 г. с 1,9 на сто, процент, равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2014 г.
  3. Увеличаване от 1 юли 2015 г. на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 154,50 на 157,44 лв. и на социалната пенсия за старост от 113,00 на 115,15 лв.;
  4. Увеличаване на максималния размер на получаваните една и повече пенсии от 840,00 на 910,00 лв. от 1 юли 2015 г.
  5. Удължава се срокът на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО до края на 2015 г.
  6. Параметрите на краткосрочните обезщетения се запазват на нивата от 2014 г., само периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при бременност и раждане се увеличава от 18 на 24 календарни месеца.

  Общият размер на разходите и трансферите се планират на сума 9 629,3 млн. лв. или с 259,6 млн. лв. повече от сумата по Закона за 2014 г. Увеличението се дължи почти изцяло на увеличението на разходите за пенсии с 245,7 млн. лв. и се разпределя за пенсиите, изплащани за сметка на държавното обществено осигуряване в размер на 235,8 млн. лв. и пенсии, за сметка на държавния бюджет 10.6 млн. лв.
  За 2015 г. са предвидени 8 349,8 млн. лв. разходи за пенсии. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и републиканския бюджет, добавките към пенсиите на ветераните от войните, добавките към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, добавката по чл. 4 от Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани.
  Очаква се положителен реален ръст на пенсиите с 3,6 на сто през 2015 г. спрямо 2014 г., при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация 0,1 на сто за 2015 г.
  Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2015 г. се предвижда да достигне 319,99 лв. при очакван среден размер за 2014 г. - 308,53 лв.
  Разходите за пенсии през 2015 г. се очаква да достигнат 10,1 на сто от БВП.
  Средствата за изплащане на социални помощи и обезщетения са увеличени от 1 141,1млн. лв. за 2014 г. на 1 157,6 млн. лв. за 2015 г., или увеличението е с 16, 5 млн. лв.
  Разпределението на разходите за основните групи краткосрочни обезщетения по КСО е следното:
  • обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина и нетрудови злополуки – 343,1 млн. лв., което е 99,7 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2014 г.
  • обезщетения за трудова злополука и професионална болест – 7,4 млн. лв., което е 113,8 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2014 г.
  • обезщетения за бременност и раждане – 284,9 млн. лв., което е 104,1 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2014 г.
  • обезщетения за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете от 2 до 5 години – 150,8 млн. лв., което е 112,3 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2014г.
  • парични обезщетения за безработица – 351,6 млн.лв., което е 99,1 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2014 г. Планирани са 108,5 хиляди обезщетения средномесечно с размер на обезщетението 270,14 лв.
  • финансиране на дейността по профилактика и рехабилитация –
  17,7 млн. лв.
  Разходите за програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта са 71,3 млн. лв., намаление с 5,4 млн. спрямо 2014 г. Разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са намалени с 10 на сто спрямо размерът на средствата за работни заплати от 2014 г.
  Останалите разходи за отбрана и сигурност и предоставените трансфери са на нивото на разходите за 2014 г.

  Бюджетното салдо за 2015 г. е с излишък от 3,9 млн. лв. и е по- голямо от бюджетното салдо по закона за 2014 г. с 0,3 млн. лв.
  Бюджетното салдо изцяло ще се използва за погашения на дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина.

  Предложения за проекти на бюджети на отделните фондовете на ДОО за 2015 г.
  1. За фонд „Пенсии” се предлагат приходи в размер 6 191,5 млн. лв., разходи в размер 8 009,5 млн. лв. и дефицит от 1 818,0 млн. лв. Спрямо закона за 2014 г. приходите са увеличени със 200,6 млн. лв.; разходите са увеличени с 236,2 млн. лв. и дефицита е увеличен със 35,6 млн. лв.
  2. За фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” се предлагат приходи в размер 341,5 млн. лв. и разходи в размер 341,5 млн. лв. Спрямо закона за 2014 г. приходите и разходите са увеличени с по 10,7 млн. лв. Бюджетното салдо е нулево.
  3. За фонд „Трудова злополука и професионална болест” се предлагат приходи в размер на 138,3 млн. лв., разходи за 54,3 млн. лв. и излишък в размер на 84,0,0 млн. лв. Спрямо закона за 2014 г. приходите са увеличени с 4,3 млн. лв., разходите са намалени с 0,8 млн. лв. и излишъка е увеличен с 5,1 млн. лв.
  4. За фонд „Общо заболяване и майчинство” приходите са 743,5 млн. лв., разходите 800,8 млн. лв. и дефицита е 57,2 млн. лв. Спрямо закона за 2014 г. приходите са увеличени с 24,3 млн. лв. разходите нарастват с 26,4 млн. лв., а дефицита се увеличава с 2,0 млн. лв.
  5.За фонд „Безработица” приходите са в размер на 205,1 млн. лв., разходите в размер на 351,6 млн. лв. и бюджетно салдо с дефицит 146,5 млн. лв. Спрямо закона за 2014 г. приходите са увеличени с 6,4 млн. лв., разходите са намалени с 10,,3 млн. лв., и дефицита е намален с 16,7 млн. лв.
  6. За бюджета на Националния осигурителен институт се предлагат приходи в размер на 2 013,2 млн. лв., разходи са в размер на 71,5 млн. лв. и бюджетно салдо излишък от 1 941,7 млн. лв. Спрямо закона за 2014 г. приходите са увеличени с 10,8 млн. лв., разходите са намалени с 5,4 млн. лв. и бюджетното салдо с излишък е увеличено с 16,2 млн. лв.

  Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване и допълнение в Закона за здравето, които са свързани с бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

  В хода на дискусията бяха поставени множество въпроси и изказани мнения относно: възможността за въвеждане ранното пенсиониране, увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските производители до размера на минималния осигурителен доход на останалите самоосигуряващи се лица – от 240 на 420 лв., увеличението на периода за изчисляване обезщетение за майчинство; ръста на възрастта и стажа за пенсиониране и др.

  След приключване на дискусиите се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “За” – 11 народни представители, “Против” - 5 народни представители, без “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., № 402-01-8, внесен от Министерския съвет на 1 декември 2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума