Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/12/2014 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., № 402-01-8, внесен от Министерския съвет на 1 декември 2014 г., приет на първо гласуване на 9 декември 2014 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 633 205,5 хил. лв., както следва:

  П О К А З А Т Е Л И Сума
  (в хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 633 205,5
  1. Осигурителни приходи 7 277 461,0
  1.1. Осигурителни вноски 4 569 630,6
  1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните
  доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 707 830,4
  2. Неданъчни приходи 12 010,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 463,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 242,0
  2.3. Други неданъчни приходи 305,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 342 560,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 2 002 239,5

  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 629 267,0 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 629 267,0
  1. Разходи 9 622 117,0
  1.1. Пенсии 8 392 990,0
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 010 526,1
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 339 304,4
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 2 355,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 40 804,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 157 650,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 71 330,5
  1.3.1. Разходи за персонал 48 489,6
  1.3.2. Издръжка 16 097,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 71,5
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 71,5
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
  2. Предоставени трансфери 7 150,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно
  чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести,
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 3 938,5
  ФИНАНСИРАНЕ -3 938,5
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 938,5
  Наличност в края на периода -


  Предложение на н.п. Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Кирчо Карагьозов, Кристиан Вигенин, Таско Ерменков, Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Георги Търновалийски, Дора Янкова, Георги Божинов, Светла Бъчварова-Пиралкова, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Стоян Мирчев, Чавдар Георгиев:
  I. Чл. 1. се изменя така:


  „Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
  по приходите и трансферите на обща сума 9 753 205,5 хил. лв., както следва:
  П О К А З А Т Е Л И Сума
  (в хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 753 205,5
  1. Осигурителни приходи 7 397 461,0
  1.1. Осигурителни вноски 4 753 630,6
  1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните
  доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 707 830,4
  2. Неданъчни приходи 12 010,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 463,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 242,0
  2.3. Други неданъчни приходи 305,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 342 560,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 1 994 739,5
  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
  по разходите и трансферите на обща сума 9 741 667,0 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 9 741 667,0
  1. Разходи 9 734 517,0
  1.1. Пенсии 8 452 090,0
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 069 626,1
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 339 304,4
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 2 355,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 40 804,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 210 950,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 71 330,5
  1.3.1. Разходи за персонал 48 489,6
  1.3.2. Издръжка 16 097,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 71,5
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 71,5
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
  2. Предоставени трансфери 7 150,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно
  чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести,
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0

  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено
  осигуряване, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 11 538,5
  ФИНАНСИРАНЕ 11 538,5
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 11 538,5
  Наличност в края на периода -

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 6 191 503,2 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 6 191 503,2
  1. Осигурителни приходи 6 190 853,1
  1.1. Осигурителни вноски 3 483 022,7
  1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните
  доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 707 830,4
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1


  (2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 8 009 533,3 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 8 009 533,3
  1. Разходи 8 009 533,3
  1.1. Пенсии 8 008 917,4
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 968 166,7
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 2 355,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 38 395,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 615,9


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -1 818 030,1
  Предложение на н.п. Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Кирчо Карагьозов, Кристиан Вигенин, Таско Ерменков, Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Георги Търновалийски, Дора Янкова, Георги Божинов, Светла Бъчварова-Пиралкова, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Стоян Мирчев, Чавдар Георгиев:
  Чл. 2. се изменя така:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 6 249 703,2
  1. Осигурителни приходи 6 294 053,1
  1.1. Осигурителни вноски 3 540 222,7
  1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните
  доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 753 830,4
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1

  (2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума
  8 069 033,3 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 8 069 033,3
  1. Разходи 8 069 033,3
  1.1. Пенсии 8 068 017,4
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 968 166,7
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 2 355,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 38 395,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 615,9

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -1 819 330,1
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.


  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 341 509,9 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 341 509,9
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 341 509,9


  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 341 520,3 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 341 520,3
  1. Разходи 341 520,3
  1.1. Пенсии 341 509,9
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 339 304,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 2 205,5
  1.2. Социални помощи и обезщетения 10,4


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -10,4
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест” по приходите и трансферите на обща сума 138 336,3 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 138 336,3
  1. Осигурителни приходи 138 336,3
  1.1. Осигурителни вноски 138 336,3


  (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест” по разходите и трансферите на обща сума 54 345,0 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 54 345,0
  1. Разходи 49 995,0
  1.1. Пенсии 42 562,7
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 42 359,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги) 203,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 7 432,3
  2. Предоставени трансфери 4 350,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно
  чл.24, т.5 от Кодекса за социално осигуряване 350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд” 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест”, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 83 991,3


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

  Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по приходите и трансферите на обща сума 743 531,3 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 743 531,3
  1. Осигурителни приходи 743 531,3
  1.1. Осигурителни вноски 743 531,3


  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по разходите и трансферите на обща сума 800 761,6 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 800 761,6
  1. Разходи 797 961,6
  1.2. Социални помощи и обезщетения 797 961,6
  2. Предоставени трансфери 2 800,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл. 26, т.4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство”, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -57 230,3  Предложение на н.п. Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Кирчо Карагьозов, Кристиан Вигенин, Таско Ерменков, Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Георги Търновалийски, Дора Янкова, Георги Божинов, Светла Бъчварова-Пиралкова, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Стоян Мирчев, Чавдар Георгиев:
  Чл. 5 се изменя така:
  „Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по приходите
  и трансферите на обща сума 756 631,3 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 756 631,3
  1. Осигурителни приходи 756 631,3
  1.1. Осигурителни вноски 756 631,3

  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по разходите
  и трансферите на обща сума 820 761,6 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 820 761,6
  1. Разходи 817 961,6
  1.2. Социални помощи и обезщетения 817 961,6
  2. Предоставени трансфери 2 800,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл. 26, т.4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство”,
  както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -64 130,3


  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.

  Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 205 140,3 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 205 140,3
  1. Осигурителни приходи 204 740,3
  1.1. Осигурителни вноски 204 740,3
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0


  (2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 351 629,8 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 351 629,8
  1. Разходи 351 629,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения 351 629,8


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -146 489,5


  Предложение на н.п. Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Кирчо Карагьозов, Кристиан Вигенин, Таско Ерменков, Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Георги Търновалийски, Дора Янкова, Георги Божинов, Светла Бъчварова-Пиралкова, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Стоян Мирчев, Чавдар Георгиев:
  Чл.6 се изменя така:
  „Чл. 6 (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на
  обща сума 208 640,3 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 208 640,3
  1. Осигурителни приходи 208 240,3
  1.1. Осигурителни вноски 208 240,3
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0

  (2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите
  на обща сума 208 240,3 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 384 929,8
  1. Разходи 351 629,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения 351 629,8

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица",
  както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -179 789,5

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

  Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 013 184,5 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 013 184,5
  2. Неданъчни приходи 12 010,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 463,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 242,0
  2.3. Други неданъчни приходи 305,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 2 002 239,5


  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 71 477,0 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 71 477,0
  1. Разходи 71 477,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 71 330,5
  1.3.1. Разходи за персонал 48 489,6
  1.3.2. Издръжка 16 097,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 71,5
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 71,5
  1.5.2 Други разходи за лихви към местни лица -


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 1 941 707,5
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -1 941 707,5
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -3 938,5
  Наличност в края на периода 1 937 769,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.

  Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
  а) до 5400 лв. - 420 лв.;
  б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
  в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
  г) над 7500 лв. - 550 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 420 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
  (2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г. е 420 лв.
  (3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква “а”.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Емил Димитров и Красимир Каракачанов:
  В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „420 лв.” се заменят с „300 лв.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Хасан Адемов, Алиосман Имамов, Ферихан Ахмедова, Петър Чобанов, Невин Хасан и Бюнямин Хасан:
  В чл. 8, ал.1 думите „420 лв." се заменят с „240 лв."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Емил Димитров, Светлана Ангелова и Красимир Каракачанов:
  В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „420 лв.” се заменят с „300 лв.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Кирчо Карагьозов, Кристиан Вигенин, Таско Ерменков, Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Георги Търновалийски, Дора Янкова, Георги Божинов, Светла Бъчварова-Пиралкова, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Стоян Мирчев, Чавдар Георгиев:
  Чл. 8, ал (1), се изменя така:
  В т.3 числото „420“ се заменя с числото „240“;
  В т.4 числото „2600“ се заменя с числото „3000“;

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Йончев, Христо Тодоров и Чавдар Пейчев:
  В чл. 8, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. минимални месечни размери на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, съобразно икономическия размер на стопанството по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства:
  а) стопанствата от Клас І, ІІ, ІІІ, ІV – 240 лв.
  б) стопанствата от Клас V и VІ – 360 лв.
  в) стопанствата от Клас VІІ до Клас ХІV – 420 лв.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 8:
  Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
  а) до 5400 лв. - 420 лв.;
  б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
  в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
  г) над 7500 лв. - 550 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 300 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
  (2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г. е 420 лв.
  (3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква “а”.

  Чл. 9. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г.:
  1. от 1 януари до 30 юни - 154,50 лв.;
  2. от 1 юли до 31 декември - 157,44 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.

  Чл. 10. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2015 г. - 7,20 лв.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Кирчо Карагьозов, Кристиан Вигенин, Таско Ерменков, Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Георги Търновалийски, Дора Янкова, Георги Божинов, Светла Бъчварова-Пиралкова, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Стоян Мирчев, Чавдар Георгиев:
  Чл. 10, се изменя така:
  числото „7,20“ се заменя с числото „9,70“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.

  Чл. 11. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г. - 340 лв.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Хасан Адемов, Алиосман Имамов, Ферихан Ахмедова, Петър Чобанов, Невин Хасан и Бюнямин Хасан:
  В чл. 11 думите „за 2015 - 340лв." се заменя със „за 2015г. от 01.01.- до 30.06. - 360лв., от 01.07. до 31.12. - 380лв."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Кирчо Карагьозов, Кристиан Вигенин, Таско Ерменков, Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Георги Търновалийски, Дора Янкова, Георги Божинов, Светла Бъчварова-Пиралкова, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Стоян Мирчев, Чавдар Георгиев:
  Чл. 11, се изменя така:
  „Чл. 11. Определя паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г. в размер на минималната работна заплата установена за страната.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.

  Чл. 12. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2015 г. - 540 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

  Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест”
  по групи основни икономически дейности за 2015 г. съгласно приложение № 2.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.

  Чл. 14. (1) За 2015 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите".
  (2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г. - 1200 лв.
  (3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  (4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение №3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.


  Чл. 15. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2015 г. съгласно приложение № 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. За 2015 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1, 18, 27, 35 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 думите „наети на работа за повече от 5 работни дни или 40 часа през един календарен месец” и запетаята след тях се заличават;
  бб) точка 6 се отменя;
  вв) в т. 7 след думите „неперсонифицирани дружества” се добавя „и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон”;
  б) алинея 2 се отменя.
  2. В чл. 5:
  а) алинея 7 се изменя така:
  „(7) Осигурителят е длъжен по искане от осигуреното лице, на негов представител и/или на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, в 14-дневен срок от искането.”;
  б) създава се нова ал. 11:
  „(11) Документите по ал. 10 се обработват и предават за сметка на осигурителите. В случаите, когато се прекратява дейността на търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е държавата или община, и няма възможност обработването и предаването на документите да се извърши за сметка на дружеството, средствата се осигуряват от министерството или общината, които упражняват правата на едноличния собственик на капитала.”;
  в) досегашните ал. 11 - 13 стават съответно ал. 12 - 14.
  3. В чл. 6:
  а) в ал. 8, изречение второ след думата „осигуряване” се добавя „и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство” за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд”;
  б) създава се ал. 15:
  „(15) Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.”
  4. В чл. 7, ал. 8 след думата „осигурителите” се добавя „и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство”.
  5. В чл. 20, ал. 2, т. 5 запетаята след думата „книжки” и думите „изплащателни картони” се заличават.
  6. В чл. 33, ал. 5, т. 11 след думите „социалното осигуряване” се добавя „при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт”.
  7. В чл. 36:
  а) в ал. 1 се създава т. 12:
  „12. определя с решение изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за съответната календарна година; решението не подлежи на обжалване.”
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Членовете на Надзорния съвет не получават възнаграждение за участието си в заседания на съвета.“
  8. В чл. 40 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Длъжностното лице по ал. 3 издава разпореждане за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете, когато:
  1. са обжалвани актове на органите на медицинската експертиза;
  2. са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението;
  3. не са предоставени данни за издадените болнични листове и решенията по обжалването им в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12.”
  9. В чл. 49, ал. 1, изречение първо думите „18 календарни месеца” се заменят с „24 календарни месеца”.
  10. В чл. 54а, ал. 1, т. 3 думите „по чл. 4” се заменят с „по този кодекс или законодателството на друга държава”.
  11. В чл. 54г, ал. 1 думите „чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование” се заменят с „нормативен акт”.
  12. В чл. 54д:
  а) в ал. 1, т. 1 думите „по чл. 4” се заменят с „по този кодекс или законодателството на друга държава”;
  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите „до 7 дни” се заменят с „до 7 работни дни”.
  13. В чл. 54е:
  а) в ал. 3 думите „пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране” се заменят с „пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава”;
  б) алинея 5 се отменя.
  14. В чл. 54з, ал. 1 думата „ежемесечно” се заменя с „ежедневно”.
  15. Създава се чл. 54м:
  „Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.
  (2) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.”
  16. В чл. 56, ал. 2 след думата „причинило” се добавя „временна неработоспособност”.
  17. В чл. 66 т. 3 се отменя.
  18. В чл. 74:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Една трета от осигурителния стаж по ал. 1, т. 2, 3 и 4 трябва да е действителен.”;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „една година” се добавя „действителен”;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
  19. В чл. 75, ал. 2 думите „чл. 68” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.
  20. В чл. 82, ал. 1 след думите „както и над тази възраст” се поставя запетая и се добавя „ако учат и”.
  21. В чл. 94 ал. 2 се отменя.
  22. В чл. 95, ал. 2, изречение трето думата „възстановява” се заменя с „възобновява”.
  23. В чл. 98:
  а) в ал. 2 изречение пето се изменя така:
  „Ако върху пенсията има наложени запори по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, парични обезщетения и помощи, други публични вземания и частни вземания.”;
  б) в ал. 5 думите „датата на инвалидизиране и срок на инвалидността” се заменят с „причинната връзка, датата на инвалидизиране, срока на инвалидността и на чуждата помощ”;
  в) в ал. 6 думите „Административния съд – София” се заменят със „съответния административен съд”;
  г) в ал. 8 след думите „над 50 на сто” се поставя запетая и се добавя „а социалната пенсия за инвалидност се определя в размера по чл. 90а, ал. 2 при определен процент трайно намалена работоспособност повече от 71 на сто”.
  24. В чл. 100:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) В случай че процентът по ал. 1 е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват.”
  25. В чл. 101:
  а) в ал. 1, т. 4а след думите „социална пенсия за старост” се поставя запетая и се добавя „социална пенсия за инвалидност”;
  б) в ал. 3а изречение второ се заличава.
  26. В чл. 114, ал. 2 след думите „чл. 54е” се добавя „и чл. 54м, ал. 2”.
  27. В чл. 115, ал. 1, изречение първо думата „отнася” се заменя с „отнасят”.
  28. В чл. 117 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Разпорежданията за пенсии, отпуснати по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, както и разпорежданията по чл. 98, ал. 2 за същите лица, могат да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в тримесечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 - в 14-дневен срок от получаването им. Решението се изготвя в срока и по реда на ал. 3.”
  29. В чл. 168:
  а) в ал. 1 думите „1 януари 2015 г.” се заменят с „1 януари 2016 г.”;
  б) в ал. 2 думите „31 декември 2015 г.” се заменят с „31 декември 2016 г.”
  30. В § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби:
  а) създава се т. 4а:
  „4а. Индексът на потребителските цени по чл. 100 е индексът, който е приложен при съставяне на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година;”
  б) създава се т. 12:
  „12. „Действителен стаж” е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.”
  31. В Преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 4:
  аа) в ал. 1 думите „31 декември 2014 г.” се заменят с „31 декември 2015 г.”;
  бб) в ал. 2 думите „31 декември 2014 г.” се заменят с „31 декември 2015 г.”;
  вв) в ал. 3 думите „31 декември 2014 г.” се заменят с „31 декември 2015 г.”;
  б) в § 4б:
  аа) в ал. 5 думите „31 декември 2014 г.” се заменят с „31 декември 2015 г.”, а думите „15 юли 2015 г.” се заменят с „15 юли 2016 г.”;
  бб) в ал. 6 думите „31 декември 2014 г.” се заменят с „31 декември 2015 г.”, а думите „15 юли 2015 г.” се заменят с „15 юли 2016 г.”;
  в) създава се § 22с:
  „§ 22с. Отпуснатите с начална дата до 31 декември 2014 г. пенсии по чл. 82, ал. 1, на лица, които са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст, продължават да се плащат до определените им срокове.”;
  г) създава се § 22т:
  „§ 22т. Социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г. и изплащани на основание отмененото изречение второ на чл. 101, ал. 3а, продължават да се получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати.”

  Предложение на н.п. Борислав Борисов:
  В §3:
  1. В т.25 – в чл.101 се създава т.5:
  „5.пенсия за трудова дейност или социална пенсия за инвалидност по Част първа от този кодекс, заедно с професионална пенсия по чл. 168.“

  2. В т. 29 – чл. 168 се изменя така:
  "Чл. 168. (1) От 1 януари 2015 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
  1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 3;
  2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 3.
  (2) Пенсията по ал. 1 се изплащат до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по Част първа.
  (3) Ако на лицето бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част първа след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, останалата набрана сума в индивидуалната му партида в професионалния пенсионен фонд се изплаща еднократно. "
  3. В т. 31 буква „б” в §4 от преходните и заключителните разпоредби:
  3.1. ал. 1 се изменя така:
  "(1) До 31 декември 2029 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете, и не са придобили право на пенсия по чл. 168, с изключение на лицата по чл. 131, ал. 2, и са:
  1. навършили възраст преди 1 януари 2016 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд;
  2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 57-годишна възраст за жените и за мъжете при първа категория труд и 62 години за жените и за мъжете при втора категория труд."
  3.2. В ал. 2 думите "До 31 декември 2014 г. " се заменят с "До 31 декември 2015 г. " и се създава изречение второ: "От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца до достигане на 57-годишна възраст за мъжете и за жените."
  3.3. В ал. 3:
  а) в изр. първо думите „чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2" се заменят с ,,чл. 328, ал. 1, т. 1"
  б) създава се изречение второ „От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца до достигане на 57-годишна възраст за мъжете и за жените."
  В §3 т.31 буква „б” в §4б от преходните и заключителните разпоредби разпоредби ал. 5 се изменя така:
  "(5) При отпускане на пенсия по чл. 168, Националният осигурителен институт превежда прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства от професионалния пенсионен фонд, в което лицето е било осигурено към 31 декември 2010 г. и постъпилите осигурителни вноски във фонд "Пенсии" след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, по сметката на професионалния пенсионен фонд, който отпуска пенсията. Средствата се прехвърлят в 14-дневен срок от уведомяването на Националния осигурителен институт, че е отпусната пенсия от професионален пенсионен фонд. "

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Емил Димитров и Красимир Каракачанов:
  В § 3, т. 31 се създава нова буква „г”:
  „г) създава се § 6в:
  „§ 6в. До 31 декември 2015 г. възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 е 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  В § 3 се създава т. 20а:
  „20а. Създава се чл. 84а:
  „Чл. 84а. (1) Пенсионерите, несключили граждански брак, за всяка година плащан ергенски данък получават допълнителна месечна добавка в размер на 1.1 на сто от пенсията си.
  (2) Добавката по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет и се плаща чрез НОИ по реда на плащане на пенсията.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Хасан Адемов, Алиосман Имамов, Ферихан Ахмедова, Петър Чобанов, Невин Хасан и Бюнямин Хасан:
  В § 3 точки 9, 25б и 31г – да отпаднат.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мариана Тодорова:
  В § 3 от преходните и заключителните разпоредби, отнасящи се за промени в Кодекса за социално осигуряване да се направят следните изменения:
  1. Точка 9, отнасяща се за промените в чл. 49, ал. 1, изречение първо да се отмени.
  2. Точка 25, отнасяща се за промените в чл. 101 да се отмени.
  3. Точка 31 г), отнасяща се за създаването на § 22т да се отмени.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Димитър Главчев, Светлана Ангелова, Емил Димитров, Красимир Каракачанов, Владислав Николов, Диана Йорданова, Красен Кръстев, Цвета Караянчева, Иван Вълков, Ирена Коцева, Добромир Проданов, Евгения Ангелова, Милена Дамянова, Десислава Костадинова-Гушева, Станислав Иванов, Данаил Кирилов:
  В § 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След т. 1 да се създаде нова т. 2:
  „2. Създава се чл. 4б:
  „Избор на осигуряване
  Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
  (2) В случай, че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
  (3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
  (4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
  (5) Редът, сроковете и начина на избор по ал. 1 се определя с акт на Министерския съвет.“
  2. В т. 3, отнасяща се за промените в чл. 6 се създава нова б. „а“:
  „a) в ал. 1
  аа) се създава се нова т. 4:
  „4. За фонд „Пенсии“ за лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б:
  a) 17, 8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 20, 8 на сто;
  б) 40, 8 на сто за лицата по чл. 69;“
  бб) Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.“
  3. След т. 28, отнасяща се за промените в чл. 117, ал. 4, се създават нови т. 29, 30, 31 и 32:
  „29. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 думите „чл. 137, ал. 4 и“ се заличават и накрая се добавя „с изключение на лицата, които се осигуряват във фонд „Пенсии“ по реда на чл. 4б“;
  б) в ал. 2 думата „договор“ се поставя точка и текстът до края се заличава;
  в) създава се ал. 3:
  „(3) Осигурителният договор се прекратява от първо число на месеца, следващ месеца на избора, ако лицето е избрало да се осигурява само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
  30. В чл. 125, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б“;
  31. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б“.
  б) в ал. 3 след думите „1 януари 1960 г.“ се добавя „за периодите, през които са се осигурявали в универсален пенсионен фонд“.
  в) създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б се превежда във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в 6-месечен срок от датата, на която лицето е направило избора. Искането за превеждане на средствата се прави от Националния осигурителен институт.
  (7) При определяне на размера на пенсията на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б индивидуалният коефициент по чл. 70 не се намалява по реда на ал. 3. Редът и начинът за превеждане на сумите се определят с акт на Министерския съвет.
  32. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 3 думите „три месеца“ се заменят с „една година“;
  б) ал. 4 се изменя така:
  „(4) Лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд в срока по ал. 3 се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.“
  4. В т. 31 относно преходните и заключителните разпоредби на КСО да се създаде нова б. „в“, като досегашните б. „в“ и „г“ стават съответно б. „г“ и „д“:
  „в) в § 6 б от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  аа) досегашният текст става ал. 1
  бб) създава се ал. 2:
  “(2) През 2015 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Кирчо Карагьозов, Кристиан Вигенин, Таско Ерменков, Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Георги Търновалийски, Дора Янкова, Георги Божинов, Светла Бъчварова-Пиралкова, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Стоян Мирчев, Чавдар Георгиев:
  II. В &3 на ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се правят следните изменения:
  1. т.9 отпада
  2. Създава се нова т.17а:
  „Член 68 се изменя така:
  „Придобиване право на пенсия
  Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.
  (2) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.“
  3. Създава се нова т.17б:
  „Създава се чл. 68а:
  „Пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер
  Чл. 68а. (1) Лицата, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 могат да се пенсионират при условие, че недостигащите им възраст и/или осигурителен стаж са до 24 месеца от определените по чл. 68, ал. 1.
  (2) При отпускане на пенсия по ал. 1 лицата не могат да ползват правото по чл. 9а, ал. 2.
  (3) Лицата, на които е отпусната пенсия по ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2.”
  4. Създава се нова т.17в:
  „ В чл. 70 се правят следните изменения:
  4.1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя както следва:
  1. Размерът на пенсията по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2017 г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.
  2. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а се определя по реда на т. 1, като за всеки недостигащ месец възраст и/или осигурителен стаж по чл. 68, ал. 1 намалението е с 0,4 на сто.
  3. Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. - 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал.1 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.”.
  4.2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 2 не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер по ал. 7, а по чл. 68а не може да бъде по-малък от 90 на сто от минималния размер по ал. 7.”
  5. Създава се нова т. 21а:
  „В чл. 94 се създава ал. 4:
  (4) Пенсиите по чл. 68а се отпускат от датата на подаване на заявлението.“
  6. Създава се нова т.25а:
  „В чл. 102 се създава ал. 6:
  (6) При преизчисляване на пенсиите по чл. 68а по реда на ал. 1 – 3 и 5 размерът на намалението, определено съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2, не се променя.”
  7. т.25 отпада;

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Стефан Кенов:
  В § 3 на Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване:
  1. В член 4 се създават нови ал.2, 3 и 4
  „(2) Лицата по ал. 1, т. 1, постъпили на работа в условията на първа и втора категория труд след 31.12.2014 г. могат да изберат да се осигуряват за ранно пенсиониране, освен в професионалните пенсионни фондове по Дял втори и във фонд „Пенсии" на Държавно обществено осигуряване. Изборът се удостоверява с декларация по образец, утвърден от Управителя на Националния осигурителен институт, съгласуван с Комисията за финансов надзор.
  (3) Изборът по предходната алинея е окончателен и не подлежи на последваща промяна, освен ако със закон не е предвидено друго."
  (4) Лицата по ал. 1 се пенсионират при същите условия за възраст и осигурителен стаж, кгакто и осигурените в професионален пенсионен фонд по Дял втори."
  2. В член 6 се правят следните изменения:
  2.1. В чл.6, ал.1, т. 1, буква а
  ,,а) 17,8 на сто, а за лицата по чл. 69а и за работещите при условията на I или II категория труд, избрали да се осигуряват в професионален пенсионен фонд по Дял втори - 20,8 на сто. За работещите в условията на I или II категория труд, избрали да се осигуряват за ранно пенсиониране във фонд „Пенсии" на Държавно обществено осигуряване вноската е 32,8 на сто за първа категория и 27,8 на сто за втора категория труд;"
  2.2. В чл.6, ал.1, т. 2, буква а
  а) 12,8 на сто, а за лицата по чл. 69а - 15,8 на сто. За работещите при условията на I или II категория труд, избрали да се осигуряват за ранно пенсиониране в професионален пенсионен фонд по Дял втори - 15,8 на сто, а за избралите фонд „Пенсии" на ДОО - 27,8 наето за първа категория труд и 22,8 на сто за втора категория труд;"
  2.3. В чл.6, ал.З, т.8, буква б
  „б) 9,9 на сто за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 69а - 12,9 на сто; когато лицата работят при условията на I и II категория труд и са избрали да се осигуряват за ранно пенсиониране в солидарния фонд „Пенсии" на ДОО, вноската за сметка на осигурителя е 24,9 на сто за първа категория труд и - 19,9 на сто за втора категория;"
  2.4. В чл.6, ал.З, т.9, буква б
  „6) 7,1 на сто за сметка на осигурителя, и за лицата по чл. 69а - 10,1 на сто. Когато лицата работят при условията на I и II категория труд и са избрали да се осигуряват за пенсия за ранно пенсиониране във фонд „Пенсии" на ДОО, вноската за сметка на осигурителя е 22,1 на сто за първа категория труд и - 17,1 на сто за втора категория;"
  3. В член 49, ал.1, изречение първо думите „24 календарни месеца"се заменят с „18 календарни месеца":
  4. В член 69 се правят следните изменения:
  4.1. В ал. 1 думите „независимо от възрастта им” да отпаднат, а в края на изречението да се добавят думите „но не преди навършване на 52-годишна възраст”;
  4.2. В ал. 2, 3 и 6 думите „независимо от възрастта им” да се заменят с „не по-рано от навършване на 52-годишна възраст”;
  5. В член 69а думите „независимо от възрастта им" да отпаднат, а в края на изречението да се добави „не по-рано от навършване на 52-годишна възраст."
  6. В член 113, ал.1 след думите „законната лихва" да се добави „плюс 10 пункта"
  7. В член 127, ал.2 се прави следното изменение: „(2) Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване и не са избрали да се осигуряват за ранно пенсиониране в същия фонд, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта си."
  8. В член 168 се правят следните изменения:
  8.1.В ал. 1 думите "1 януари 2015 г." се заменят с "1 януари 2016 г.";
  8.2.В ал. 2 думите "1 януари 2015 г." се заменят с "1 януари 2016 г."
  9. В член 355 се създава нова ал. 3:
  „(3) Длъжностно лице което начисли, не начисли или разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължимите за тях осигурителни вноски, се наказва с глоба в размер на невнесените осигурителни вноски, но не повече от 20 000 лева
  10. В т.З0, т.4а на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби се изменя така:
  „4а. Индекс на потребителските цени по смисъла на чл. 100 от Дял първи е индексът на потребителските цени по малка кошница (ИПЦМК), изчисляван от Националния осигурителен институт".
  11. В т.31, § 4 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
  11.1. В ал. 1 думите "31 декември 2014 г." се заменят с "31 декември 2015 г";
  11.2. В ал. 2 думите "31 декември 2014 г." се заменят с "31 декември 2015 г.";
  11.3. В ал. 3 думите "31 декември 2014 г." се заменят с "31 декември 2015 г.";
  12. В т.31, § 4б от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
  12.1. В ал. 5 думите "31 декември 2014 г." се заменят с "31 декември 2015 г.", а думите "15 юли 2015 г." се заменят с "15 юли 2016 г.";
  12.2. В ал. 6 думите "31 декември 2014 г." се заменят с "31 декември 2015 г."5 а думите "15 юли 2015 г." се заменят с "15 юли 2016 г."
  13. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 4в с алинеи 1,2,3 и 4
  § 4в. (1) До 31 юли 2015 г. лицата, осигурени в професионалните пенсионни фондове за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, могат да прекратят осигуряването си в тези фондове по реда на чл. 4, ал. 2 и 3.
  (2) В случаите по предходната алинея, декларацията по чл. 4, ал. 2 се попълва в два екземпляра, единият от които се предоставя на дружеството за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който е било осигурявано лицето.
  (3) Средствата по партидите в професионалните фондове на лицата по ал. 1 се прехвърлят ВЪВ фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване.
  (4) Лицата, които ще ползват права по реда на § 4 през 2015 г. не могат да се ползват от правото по ал. 1.
  14. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 6в:
  „§ 6в. До 31 декември 2015 г. възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 е 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж."

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 11, 12 и 14
  и
  Не подкрепя предложението в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1, 18, 27, 35 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 думите „наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец” и запетаята след тях се заличават;
  бб) точка 6 се отменя;
  вв) в т. 7 след думите „неперсонифицирани дружества” се добавя „и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон”;
  б) алинея 2 се отменя.

  2. В чл. 4а, ал. 6, т. 1 думите „и 2“ се заличават.

  3. Създава се чл. 4б:
  „Избор на осигуряване
  Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
  (2) В случай, че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
  (3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
  (4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
  (5) Редът и начинът на избор по ал. 3 се определят с акт на Министерския съвет.“


  4. В чл. 5:
  а) алинея 7 се изменя така:
  „(7) Осигурителят е длъжен по искане на осигуреното лице, на негов представител и/или на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, в 14-дневен срок от искането.”;
  б) създава се нова ал. 11:
  „(11) Документите по ал. 10 се обработват и предават за сметка на осигурителите. В случаите, когато се прекратява дейността на търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е държавата или община, и няма възможност обработването и предаването на документите да се извърши за сметка на дружеството, средствата се осигуряват от министерството или общината, които упражняват правата на едноличния собственик на капитала.”;
  в) досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 12, 13 и 14.

  5. В чл. 6:
  а) в ал. 1:
  аа) създава се нова т. 4:
  „4. за фонд „Пенсии“ за лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б:
  a) 17, 8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 20,8 на сто;
  б) 40,8 на сто за лицата по чл. 69;“
  бб) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7;
  б) в ал. 8, изречение второ след думата „осигуряване” се добавя „и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство” за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд”;
  в) в ал.10, т. 1 думите „и 2“ се заличават;
  г) в ал. 11 думите „и 2“ се заличават;
  д) създава се ал. 15:
  „(15) Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.”

  6. В чл. 7:
  а) в ал. 1 думите „и 2“ се заличават;
  б) в ал. 8 след думата „Осигурителите” се добавя „и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство”.

  7. В чл. 9, ал. 1, т. 1 и 5 думите „и ал. 2“ се заличават.

  8. В чл. 20, ал. 2, т. 5 запетаята след думата „книжки” и думите „изплащателни картони” се заличават.

  9. В чл. 33, ал. 5, т. 11 след думите „социалното осигуряване” се добавя „при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт”.

  10. В чл. 36:
  а) в ал. 1 се създава т. 12:
  „12. определя с решение изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за съответната календарна година; решението не подлежи на обжалване.”;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Членовете на Надзорния съвет не получават възнаграждение за участието си в заседания на съвета.“
  11. В чл. 40 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Длъжностното лице по ал. 3 издава разпореждане за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете, когато:
  1. са обжалвани актове на органите на медицинската експертиза;
  2. са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението;
  3. не са предоставени данни за издадените болнични листове и решенията по обжалването им в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12.”

  12. В чл. 49, ал. 1, изречение първо думите „18 календарни месеца” се заменят с „24 календарни месеца”.

  13. В чл. 54а, ал. 1, т. 3 думите „по чл. 4” се заменят с „по този кодекс или законодателството на друга държава”.

  14. В чл. 54г, ал. 1 думите „чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование” се заменят с „нормативен акт”.

  15. В чл. 54д:
  а) в ал. 1, т. 1 думите „по чл. 4” се заменят с „по този кодекс или законодателството на друга държава”;
  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите „до 7 дни” се заменят с „до 7 работни дни”.

  16. В чл. 54е:
  а) в ал. 3 след думите „пенсия за ранно пенсиониране” се добавя „в Република България, или пенсия за старост в друга държава”;
  б) алинея 5 се отменя.

  17. В чл. 54з, ал. 1 думата „ежемесечно” се заменя с „ежедневно”.

  18. В глава четвърта, раздел ІV се създава чл. 54м:
  „Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.
  (2) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.”

  19. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „и 2“ се заличават.

  20. В чл. 56, ал. 2 след думата „причинило” се добавя „временна неработоспособност”.

  21. В чл. 66 т. 3 се отменя.

  22. В чл. 70а:
  а) в ал. 1 думите „ал. 1, 2“ се заменят с „ал. 1“;
  б) в ал. 4 думите „и 2“ се заличават.

  23. В чл. 74:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Една трета от осигурителния стаж по ал. 1, т. 2, 3 и 4 трябва да е действителен.”;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „една година” се добавя „действителен”;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4.

  24. В чл. 75, ал. 2 навсякъде след думите „чл. 68” се добавя „ал. 1”.

  25. В чл. 82, ал. 1 след думите „както и над тази възраст” се поставя запетая и се добавя „ако учат и”.

  26. В чл. 94 ал. 2 се отменя.

  27. В чл. 95, ал. 2, изречение трето думата „възстановява” се заменя с „възобновява”.

  28. В чл. 98:
  а) в ал. 2 изречение пето се изменя така: „Ако върху пенсията има наложени запори по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, парични обезщетения и помощи, други публични вземания и частни вземания.”;
  б) в ал. 5 думите „датата на инвалидизиране и срок на инвалидността” се заменят с „причинната връзка, датата на инвалидизиране, срока на инвалидността и на чуждата помощ”;
  в) в ал. 6 думите „Административния съд – София” се заменят със „съответния административен съд”;
  г) в ал. 8 след думите „над 50 на сто” се поставя запетая и се добавя „а социалната пенсия за инвалидност се определя в размера по чл. 90а, ал. 2 при определен процент трайно намалена работоспособност повече от 71 на сто”.

  29. В чл. 100:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) В случай че процентът по ал. 1 е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват.”

  30. В чл. 101:
  а) в ал. 1, т. 4а след думите „социална пенсия за старост” се поставя запетая и се добавя „социална пенсия за инвалидност”;
  б) в ал. 3а изречение второ се заличава.

  31. В чл. 114, ал. 2 след думите „чл. 54е” се добавя „и чл. 54м, ал. 2”.

  32. В чл. 115, ал. 1, изречение първо думата „отнася” се заменя с „отнасят”.

  33. В чл. 117 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Разпорежданията за пенсии, отпуснати по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, както и разпорежданията по чл. 98, ал. 2 за същите лица, могат да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в тримесечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 - в 14-дневен срок от получаването им. Решението се изготвя в срока и по реда на ал. 3.”

  34. В чл. 124:
  а) в ал. 1 думите „чл. 137, ал. 4 и“ се заличават и накрая се добавя „с изключение на лицата, които се осигуряват във фонд „Пенсии“ по реда на чл. 4б“;
  б) в ал. 2 след думата „договор“ се поставя точка и текстът до края се заличава;
  в) създава се ал. 3:
  „(3) Осигурителният договор се прекратява от първо число на месеца, следващ месеца на избора, ако лицето е избрало да се осигурява само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

  35. В чл. 125, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“.

  36. В чл. 127:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“;
  б) в ал. 3 след думите „1 януари 1960 г.“ се добавя „за периодите, през които са се осигурявали в универсален пенсионен фонд“;
  в) създават се ал. 6, 7 и 8:
  „(6) Средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“, се превеждат във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в 6-месечен срок от датата, на която лицето е направило избора. Искането за превеждане на средствата се прави от Националния осигурителен институт.
  (7) При определяне на размера на пенсията на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии”, индивидуалният коефициент по чл. 70 не се намалява по реда на ал. 3.
  (8) Редът и начинът за превеждане на сумите по ал. 6 се определят с акт на Министерския съвет.“

  37. В чл. 137:
  а) в ал. 3 думите „три месеца“ се заменят с „една година“;
  б) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд в срока по ал. 3, се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.“

  38. В чл. 168:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „2015 г.” се заменят с „2016 г.”;
  б) в ал. 2 думите „2015 г.” се заменят с „2016 г.”.

  39. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
  а) създава се т. 4а:
  „4а. „Индексът на потребителските цени“ по чл. 100 е индексът, който е приложен при съставяне на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.”;
  б) създава се т. 12:
  „12. „Действителен стаж” е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.”

  40. В преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 4 навсякъде думите „2014 г.” се заменят с „2015 г.”;
  б) в § 4б:
  аа) в ал. 5 навсякъде думите „2014 г.” се заменят с „2015 г.”, а думите „2015 г.” се заменят с „2016 г.”;
  бб) в ал. 6 думите „2014 г.” се заменят с „2015 г.”, а думите „2015 г.” се заменят с „2016 г.”;
  в) в § 6б:
  аа) досегашният текст става ал. 1;
  бб) създава се ал. 2:
  “(2) През 2015 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.”;

  г) създават се § 22с и § 22т :
  „§ 22с. Отпуснатите с начална дата до 31 декември 2014 г. пенсии по чл. 82, ал. 1, на лица, които са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст, продължават да се плащат до определените им срокове.
  § 22т. Социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г. и изплащани на основание заличеното изречение второ на чл. 101, ал. 3а, продължават да се получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати.”


  § 4. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.) се създава чл. 235а:
  “Чл. 235а. (1) Който наруши разпоредбите на акта на Министерския съвет, издаден на основание чл. 103а, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.
  (2) Ръководител на лечебно заведение, който наруши задълженията си по организацията на дейността за предоставяне на данни в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване, установени в наредбата, издадена на основание по чл. 101, ал. 7, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.
  (3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове на контролните органи на Националния осигурителен институт, а наказателните постановления се издават от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или от упълномощено от него длъжностно лице.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
  § 4. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.) се създава чл. 235а:
  “Чл. 235а. (1) Който наруши разпоредбите на акта на Министерския съвет по чл. 103а, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.
  (2) Ръководител на лечебно заведение, който наруши задълженията си по организацията на дейността за предоставяне на данни в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване, установени в наредбата по чл. 101, ал. 7 от този закон, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.
  (3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт, а наказателните постановления се издават от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или от оправомощено от него длъжностно лице.”

  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Данаил Кирилов, Красимир Каракачанов, Димитър Главчев и Борислав Борисов за нови параграфи 15а и 15б:
  В преходните и заключителните разпоредби се създават § 15а и §15б:
  § 15а. В Наказателния кодекс се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.93 се създава т.29:
  „29. „Задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери“ са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а „задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в особено големи размери“ са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.“
  2. Създава се чл. 255б:
  „Чл. 255б (1) Който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като:
  1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за
  осигуреното лице;
  2. не подаде декларация;
  3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
  4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
  5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;
  се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на орган по
  приходите или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
  (3) Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
  (4) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване, бъдат внесени в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 и 2 е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а по ал. 3 – лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.
  (5) Работникът или служителят, подлежащ на задължително осигуряване не носи наказателна отговорност по ал. 1 - 4, включително и за подбудителство и помагачество.”
  § 15б. В Закона за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр. 92 от 1969 г., изм. бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр.24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр.105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр.102 от 1995г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., доп., бр. 96 от 2004 г., изм., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., изм., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г.) в чл. 83а, ал. 1 след числото „255” се добавя „255б” и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 5 и 6:
  § 5. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г. и бр. 19 от 2014 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 93 се създава т. 29:
  „29. „Задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери“ са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а „задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в особено големи размери“ са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.“
  2. Създава се чл. 255б:
  „Чл. 255б. (1) Който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като:
  1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;
  2. не подаде декларация;
  3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
  4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
  5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;
  се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на орган по приходите или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
  (3) Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
  (4) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване бъдат внесени в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 и 2 е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а по ал. 3 – лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.
  (5) Работникът или служителят, подлежащ на задължително осигуряване, не носи наказателна отговорност по ал. 1 - 4, включително и за подбудителство и помагачество.”

  § 6. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 83а, ал. 1 след числото „255” се добавя „255б” и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Стефан Кенов за нови параграфи ….
  „§ …. В чл. 171 на Данъчно осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, ……) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Публичните вземания за задължения за здравно осигурителни вноски и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за задължителни осигурителни вноски за социално осигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт се погасяват с изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок."
  2. Алинея 2 става ал.З

  § … В Наказателния кодекс (Обн., ДВ, ……) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 93 се създава т.29|
  „29. „Задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване или за задължително здравно осигуряване в големи размери" са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а „задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване или за задължително здравно осигуряване в особено големи размери" са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева."
  2. Създава се чл. 260а с алинеи 1,2,3,4 и 5:
  260а. (1) Длъжностно лице, което избегне установяване или плащане на задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване или за задължително здравно осигуряване в големи размери, като:
  1 . обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;
  2. не подаде декларация;
  3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
  4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
  5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;
  се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на орган по приходите или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
  (3) Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване или за задължително здравно осигуряване са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
  (4) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване или за задължително здравно осигуряване, бъдат внесени в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 и 2 е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а по ал. 3 - лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.
  5) Работникът или служителят, подлежащ на задължително осигуряване не носи наказателна отговорност по ал. 1-4, включително и за подбудителство и помагачество

  Комисията подкрепя по принцип предложението за изменение в Наказателния кодекс, което е отразено в нов § 5,
  и
  Не подкрепя предложението за изменение в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Комисията предлага да се създадат § 7 и 8:

  § 7. В Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ДВ, бр. 26 от 2011 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 2, ал. 2 думите „и 2“ се заличават.
  2. В чл. 5, ал. 2 думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.

  § 8. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г. и бр. 1, 18, 35, 53 и 54 от 2014 г.) в чл. 40, ал. 1, т. 1 думите „и 2“ се заличават.

  § 5. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 9.

  § 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 3, т. 3, 15 и 26, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 10:
  § 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 3, т. 5, буква „б“, т. 18 и 31, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

  Приложение № 1
  към чл. 8, ал. 1, т. 1


  Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2015 г.
  (при налагане на административно увеличение 4,4 на сто за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата
  от началото на 2015 г. 360,00 лв.)

  Поре-ден номер Икономи-чески дейности
  (ном. А31) Икономически дейности
  (код по НКИД) Наименование на икономическа дейност Ръководи-тели Спе-циалис-ти Техници и приложни специалисти Помощен админи-стративен персонал Персонал, зает с услуга за население-то, търго-вията и охраната Квалифици-рани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квали-фицира-ни работ-ници и сродни на тях занаят-чии Машинни оператори и монтаж-ници Професии, неизискващиспециална квалифика-ция

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 929 682 613 580 436 485 556 662 383
  2. А 02 Горско стопанство 780 546 491 469 416 416 468 510 360
  3. А 1,49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 676 634 603 530 426 426 499 426 360
  4. В 05 Добив на въглища 850 696 660 475 411 360 660 599 441
  5. В 06 Добив на нефт и природен газ 809 649 631 422 422 360 583 536 422
  6. В 07 Добив на метални руди 865 719 637 457 394 360 630 544 408
  7. В 08.11 Добив на строителни материали 659 519 471 485 485 360 563 519 485
  8. В 08.11 Добив на декоративни скални материали 633 499 453 393 393 360 542 499 393
  9. В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 662 522 474 411 411 360 567 522 411
  10. В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 832 691 597 439 409 360 549 549 409
  11. В 08.12 Добив на глина и каолин 857 711 614 452 419 360 564 564 419
  12. В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 665 524 476 413 413 360 570 524 413
  13. C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 988 718 572 468 364 360 447 437 364
  14. C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1060 910 780 560 380 430 460 580 390
  15. C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 853 677 556 470 364 360 480 480 374
  16. C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 941 848 614 499 458 360 458 458 374
  17. C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1017 671 541 510 468 360 468 468 382
  18. C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1100 940 835 445 385 360 535 655 380
  19. C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; производство на други хранителни продукти 800 560 560 440 365 360 450 505 410
  20. C 10.81 и 10.82 Производство на захар; производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1100 905 840 600 380 360 590 620 385
  21. C 10.9 Производство на готови храни за животни 990 900 800 600 370 430 620 620 390
  22. C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 778 605 519 360 360 360 360 410 360
  23. C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 790 670 595 433 420 360 495 470 420
  24. C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 360 360 455 469 360
  25. C 12 Производство на тютюневи изделия 926 902 632 498 407 360 428 498 360
  26. C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 884 603 577 463 360 360 380 374 360
  27. C 14 без 14.3 Производство на облекло 837 622 598 454 383 360 413 400 374
  28. C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 920 657 598 526 400 360 413 413 400
  29. C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 811 551 536 442 360 360 360 360 360
  30. C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 550 430 390 360 360 360 400 390 360
  31. C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 795 590 530 380 360 360 490 410 360
  32. C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 451 407 384 360 360 360 362 360 360
  33. C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1579 1173 926 677 790 360 858 866 498
  34. C 20 Производство на химични продукти 779 608 445 360 360 360 438 423 360
  35. C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 779 608 445 360 360 360 438 423 360
  36. C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 550 386 364 360 360 360 386 360 360
  37. C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 740 600 560 360 360 360 540 540 360
  38. C 24 без 24.5 Производство на основни метали 750 520 500 360 360 360 460 460 360
  39. C 24.5 Леене на метали 740 520 500 360 360 360 420 440 360
  40. C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 700 480 450 360 360 360 400 400 360
  41. C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 690 590 510 380 380 380 500 490 380
  42. C 27 Производство на електрически съоръжения 690 590 510 380 380 380 500 490 380
  43. C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; производство на въоръжение и боеприпаси 800 550 500 360 360 360 480 470 360
  44. C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 920 600 600 470 360 360 510 500 360
  45. C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 930 620 550 360 360 360 550 450 360
  46. C 31 Производство на мебели 560 425 400 360 360 360 390 390 360
  47. C 32 без 32.5 ,33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 632 428 407 360 360 360 360 362 360
  48. C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (дейности в зъботехнически лаборатории) 832 624 364 364 364 360 416 468 360
  49. D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 930 730 690 400 360 360 580 550 360
  50. D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; тръбопроводен транспорт 1308 902 858 520 451 360 627 691 451
  51. D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 820 625 595 370 360 360 450 500 360
  52. Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 730 645 580 420 390 400 485 420 360
  53. E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 745 451 438 360 360 360 396 362 360
  54. E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 955 790 710 560 535 360 600 560 545
  55. F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; строителство на съоръжения; специализирани строителни дейности 740 600 560 360 360 360 540 540 360
  56. F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 825 650 590 425 360 360 590 590 360
  57. F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 650 525 495 360 360 360 365 420 360
  58. G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1150 950 840 590 500 400 550 540 440
  59. G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 826 524 438 360 360 360 360 409 360
  60. I 55, 56, 79 Хотелиерство; ресторантьорство; туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 905 780 610 495 440 360 550 540 400
  61. H 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; товарен железопътен транспорт; складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 892 791 650 416 416 360 458 541 416
  62. H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 756 582 516 360 360 360 431 431 360
  63. H 50 Воден транспорт 905 827 706 449 397 360 458 509 397
  64. H 51 Въздушен транспорт 1075 988 806 501 513 381 522 580 454
  65. H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 929 871 680 415 415 360 480 415 415
  66. H 53 Пощенски и куриерски дейности 470 460 390 360 360 360 375 360 360
  67. J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; далекосъобщения 835 731 627 480 480 360 524 524 417
  68. K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1422 902 677 498 362 360 407 520 360
  69. J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 902 587 473 360 360 360 362 384 360
  70. N 80 Дейности по охрана и разследване 759 530 437 360 360 360 360 360 360
  71. M 72 Научноизследователска и развойна дейност 603 433 386 362 360 360 360 360 360
  72. O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 445 360 360 360 360 360 360 360 360
  73. P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 614 516 433 360 360 360 360 360 360
  74. Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); ветеринарномедицинска дейност 936 598 385 360 360 416 360 360 360
  75. Q 86,1 Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1196 884 582 468 374 437 447 447 360
  76. Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; социална работа без настаняване 360 360 360 360 360 360 360 360 360
  77. R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб) 590 407 360 360 360 360 360 360 360
  78. S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 468 385 364 362 360 360 385 364 360
  79. S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); дейности на екстериториални организации и служби 802 564 417 360 360 360 386 360 360
  80. R 93,12 Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб) 528
  81. Централен кооперативен съюз 640 560 500 400 380 390 400 415 360
  82. Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 624 478 395
  83. Q 86,1 Дейност на болници (само за началник клиника/отделение) 988
  84. Q 86,1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 686 634 624
  85. S 94.91 Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква) 360

  Забележки:
  1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
  2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.
  Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
  4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
  5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 - техници и приложни специалисти.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 1.
  Приложение № 2
  към чл. 13

  Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ" 2015 г.

  код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна вноска
  (%)
  02 Горско стопанство 1,1
  05 Добив на въглища 1,1
  07 Добив на метални руди 1,1
  08 Добив на неметални материали и суровини 1,1
  09 Спомагателни дейности в добива 1,1
  13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,1
  16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
  20 Производство на химични продукти 1,1
  24 Производство на основни метали 1,1
  30 Производство на превозни средства, без автомобили 1,1
  33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,1
  38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1,1
  39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 1,1
  41 Строителство на сгради 1,1
  42 Строителство на съоръжения 1,1
  43 Специализирани строителни дейности 1,1
  49 Сухопътен транспорт 1,1
  50 Воден транспорт 1,1
  01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,9
  12 Производство на тютюневи изделия 0,9
  17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 0,9
  22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0,9
  23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0,9
  25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0,9
  31 Производство на мебели 0,9
  35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0,9
  52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,9
  06 Добив на нефт и природен газ 0,7
  10 Производство на хранителни продукти 0,7
  11 Производство на напитки 0,7
  19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,7
  21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
  27 Производство на електрически съоръжения 0,7
  28 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение 0,7
  32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
  36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,7
  37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,7
  46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,7
  53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
  61 Далекосъобщения 0,7
  68 Операции с недвижими имоти 0,7
  74 Други професионални дейности 0,7
  79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0,7
  81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0,7
  84 Държавно управление 0,7
  90 Артистична и творческа дейност 0,7
  92 Организиране на хазартни игри 0,7
  93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,7
  99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,7
  15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0,5
  18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
  26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0,5
  29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,5
  51 Въздушен транспорт 0,5
  59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0,5
  60 Радио- и телевизионна дейност 0,5
  71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
  72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
  77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,5
  78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
  80 Дейности по охрана и разследване 0,5
  82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0,5
  85 Образование 0,5
  86 Хуманно здравеопазване 0,5
  87 Медико-социални грижи с настаняване 0,5
  88 Социална работа без настаняване 0,5
  91 Други дейности в областта на културата 0,5
  03 Рибно стопанство 0,4
  14 Производство на облекло 0,4
  45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0,4
  47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,4
  55 Хотелиерство 0,4
  56 Ресторантьорство 0,4
  58 Издателска дейност 0,4
  62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
  63 Информационни услуги 0,4
  64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
  65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
  66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,4
  69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
  70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,4
  73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
  75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
  94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
  95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,4
  96 Други персонални услуги 0,4
  97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
  98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0,4

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 2.
  Приложение № 3
  към чл. 14, ал. 4  Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"


  (в хил. лв.)
  Показатели Бюджет 2015 г.

  І. ПРИХОДИ 10 000,0
  Приходи от вноски 0,0
  Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК 10 000,0
  Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви 0,0

  ІІ. РАЗХОДИ 1 729,3
  Обезщетения и помощи за домакинствата 1 255,2
  Разходи за гарантирани вземания на работници и служители 1 255,2
  Разходи за дейността 150,0
  Разходи за дейността, извършени по чл.13 от ЗГВРСНР 150,0
  Разходи за заплати и възнаграждения на персонала 25,4
  Други възнаграждения и плащания на персонала 36,8
  Осигурителни вноски от работодатели 236,7
  Издръжка 25,2

  III. ТРАНСФЕРИ 0,0

  ІV. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК 8 270,7
  V. ФИНАНСИРАНЕ -8 270,7
  Покупка на ДЦК на първичния пазар (-) -6 000,0
  Получени погашения по ДЦК на първ.пазар (+) 0,0
  Наличност по сметка от предходна година 1 852,4
  Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+) 2 000,0
  Наличност по срочни депозити към края на годината (-) -2 000,0
  Остатък към края на периода (-) -4 123,1


  Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 3.
  Приложение № 4
  към чл. 15
  Бюджет на Учителския пенсионен фонд


  (в хил. лв.)
  П О К А З А Т Е Л И Б Ю Д Ж Е Т
  2015 г.

  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 52 538,1

  Данъчни приходи 39 632,0
  Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване 39 632,0
  Неданъчни приходи 12 906,1
  Приходи и доходи от собственост 12 901,8
  Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа 12 901,8
  Лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет 0,0
  Приходи от други лихви (по надвзети пенсии) 0,0
  Глоби, санкции и наказателни лихви 3,8
  Други неданъчни приходи 0,5
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 22 129,6

  Текущи разходи 22 129,6
  Издръжка 79,2
  Външни услуги 61,7
  Други финансови услуги 17,5
  Пенсии 22 050,4
  Пенсии от УчПФ 8 157,5
  Добавки от УчПФ 13 892,9
  III. ТРАНСФЕРИ 0,0
  IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) 30 408,5

  V. ФИНАНСИРАНЕ -30 408,5
  Суми по разчети за поети осигурителни вноски 0,0
  Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия - нето (+/-) -36 535,9
  Покупка на държавни ценни книжа -41 300,0
  Получени погашения по държавни ценни книжа 4 764,1
  Друго финансиране - нето (+/-) 0,0
  Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 6 127,4
  Наличност по сметка в началото на периода (+) 8 407,2
  Наличност по срочни депозити в началото на периода (+) 9 000,0
  Остатък в БНБ към края на периода (-) -4 279,8
  Наличност по срочни депозити в края на периода (-) -7 000,0
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 4.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума