Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/01/2015 второ гласуване

  Законопроект за Сметната палата № 454-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 8 декември 2014 г., приет на първо гласуване на 17 декември 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за Сметната палата № 454-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 8 декември 2014 г., приет на първо гласуване на 17 декември 2014 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за Сметната палата

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Комисията подкрепя наименованието на глава първа.


  Предмет
  Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството, функциите, организацията и дейността на Сметната палата, както и правомощията на нейните органи.
  (2) Сметната палата осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно този закон и международно признатите одитни стандарти.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 1, ал. 2 думите „контрол за изпълнението” се заменят с „външен одит”, а след думите „съгласно този закон и” се добавя „приета от нея методология, основана на”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Основна задача
  Чл. 2. Основна задача на Сметната палата е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Независимост
  Чл. 3. Сметната палата е независима при осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Основни принципи
  Чл. 4. Дейността на Сметната палата се осъществява въз основа на следните принципи:
  1. независимост, обективност и добросъвестност;
  2. професионализъм, почтеност и безпристрастност;
  3. последователност и предвидимост;
  4. публичност и прозрачност;
  5. доверие, сътрудничество и конструктивност.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.


  Глава втора
  ФУНКЦИИ, СТАТУТ И БЮДЖЕТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

  Комисията подкрепя наименованието на глава втора.

  Видове одити
  Чл. 5. (1) Сметната палата извършва:
  1. финансови одити;
  2. одити за съответствие;
  3. одити на изпълнението;
  4. специфични одити.
  (2) Сметната палата може да извършва документални и фактически проверки и други контролни действия по отношение на юридически лица, възложени й със специални закони, само в рамките на одитната си дейност и по реда на този закон.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 4 да отпадне.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Сметната палата може да извършва и комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение. Когато одитът се извършва по силата на специален закон или обектът на одит е специфичен, одитът се дефинира като специфичен и може да се извърши като одит за съответствие, одит на изпълнението или като комбиниран одит.”.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и 3, което е отразено в § 1, т. 6 и не го подкрепя по т. 1.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.

  Обхват на одитната дейност
  Чл. 6. (1) Сметната палата одитира:
  1. държавния бюджет;
  2. бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт;
  3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  4. бюджетите на общините;
  5. други бюджети, приемани от Народното събрание.
  (2) Сметната палата одитира и:
  1. бюджетите на разпоредителите с бюджет по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество;
  2. бюджетите на бюджетни организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси;
  3. бюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска дейност;
  4. сметките за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори по чл. 8, ал. 2 и 4 от Закона за публичните финанси, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
  5. бюджетните разходи на Българската народна банка (БНБ) и тяхното управление;
  6. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
  7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;
  8. приватизирането и концесионирането на държавно и общинско имущество, както и на предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор;
  9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
  10. други публични средства, активи и дейности, когато това й е възложено със закон.
  (3) Сметната палата извършва одити на:
  1. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
  2. търговските дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала;
  3. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и/или общинско имущество.
  (4) Сметната палата извършва одити на управлението и разпореждането с публични активи и пасиви независимо от основанието за това управление и разпореждане и правното положение на лицата, които го извършват.
  (5) Сметната палата изготвя доклади със становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ, които представя в Народното събрание.
  (6) Сметната палата може да одитира и сметките за чужди средства на бюджетните организации.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 4, думите „сметките за” в началото на текста отпада.
  2. В ал. 3, т. 2 след думата „капитала” в края на изречението се поставя запетая и се добавя „както и търговските дружества с държавно и/или общинско участие в капитала над 1 млн. лв.”.
  3. В ал. 5:
  а) думите „изготвя доклади със становища за” се заменят с „одитира”, а след думите „разходи на БНБ” се поставя нова запетая и се добавя „като изготвя одитни доклади със становища”;
  б) създава се изречение второ: „Народното събрание обсъжда докладите и приема решение по тях.”.
  4. Алинея 6 отпада.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3, буква „б“, което е отразено в чл. 61, ал. 2, по т. 3, буква „а“ и т. 4 предложението е оттеглено и не го подкрепя по т. 1 и 2.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. бюджета на държавното обществено осигуряване;“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Сметната палата изготвя доклади със становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ, които внася в Народното събрание.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
  Обхват на одитната дейност
  Чл. 6. (1) Сметната палата одитира:
  1. държавния бюджет;
  2. бюджета на държавното обществено осигуряване;
  3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  4. бюджетите на общините;
  5. други бюджети, приемани от Народното събрание.
  (2) Сметната палата одитира и:
  1. бюджетите на разпоредителите с бюджет по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество;
  2. бюджетите на бюджетни организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси;
  3. бюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска дейност;
  4. сметките за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори по чл. 8, ал. 2 и 4 от Закона за публичните финанси, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
  5. бюджетните разходи на Българската народна банка (БНБ) и тяхното управление;
  6. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
  7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;
  8. приватизирането и концесионирането на държавно и общинско имущество, както и на предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор;
  9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
  10. други публични средства, активи и дейности, когато това й е възложено със закон.
  (3) Сметната палата извършва одити на:
  1. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
  2. търговските дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала;
  3. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и/или общинско имущество.
  (4) Сметната палата извършва одити на управлението и разпореждането с публични активи и пасиви независимо от основанието за това управление и разпореждане и правното положение на лицата, които го извършват.
  (5) Сметната палата изготвя доклади със становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ, които внася в Народното събрание.
  (6) Сметната палата може да одитира и сметките за чужди средства на бюджетните организации.


  Годишна програма за одитната дейност
  Чл. 7. (1) Сметната палата приема с единодушие годишната програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма.
  (2) Сметната палата приема програмата по ал. 1 след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година в "Държавен вестник", но не по-късно от 31 декември на предходната година.
  (3) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата се предоставя на Народното събрание в 7-дневен срок от нейното приемане или изменение.
  (4) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на сметките за средствата от Европейския съюз се изпраща на Европейската сметна палата и на Европейската комисия за сведение.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 7 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 думите „с единодушие” отпадат;
  2. В ал. 4 думите „одита на сметките за” се заменя с „одитите на”.

  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:
  Годишна програма за одитната дейност
  Чл. 7. (1) Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма.
  (2) Сметната палата приема програмата по ал. 1 след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година в "Държавен вестник", но не по-късно от 31 декември на предходната година.
  (3) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата се предоставя на Народното събрание в 7-дневен срок от нейното приемане или изменение.
  (4) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на сметките за средствата от Европейския съюз се изпраща на Европейската сметна палата и на Европейската комисия за сведение.

  Сътрудничество с институции в Република България
  Чл. 8. (1) При осъществяване на своята дейност Сметната палата сътрудничи със:
  1. държавни органи с цел повишаване на ефективността на контролната система и борба с престъпността и корупцията;
  2. професионални и неправителствени организации с цел обмен на добри практики и професионално развитие.
  (2) Конкретните форми на сътрудничество с институциите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 8, ал. 1, т. 1, след думите „на контролната система и” се добавя „ограничаване на административната тежест от контрола върху одитираните обекти, както и във връзка с”, а думата „борба” се заменя с „борбата”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  1. В заглавието след думата „институции“ се добавя „и организации“.
  2. В ал. 2 след думата „институциите“ се добавя „и организациите“.

  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
  Сътрудничество с институции и организации в Република България
  Чл. 8. (1) При осъществяване на своята дейност Сметната палата сътрудничи с:
  1. държавни органи с цел повишаване на ефективността на контролната система и борба с престъпността и корупцията;
  2. професионални и неправителствени организации с цел обмен на добри практики и професионално развитие.
  (2) Конкретните форми на сътрудничество с институциите и организациите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения.

  Сътрудничество с Европейската сметна палата и други върховни одитни институции. Представителство
  Чл. 9. (1) Сметната палата сътрудничи с Европейската сметна палата и с върховни одитни институции на други страни в областта на външния одит и представлява Република България в международните организации на върховните одитни институции.
  (2) Сметната палата може да извършва съвместни одити с Европейската сметна палата на сметките за средствата по чл. 6, ал. 2, т. 4 и с върховни одитни институции на други страни по изпълнението на международни актове по чл. 6, ал. 2, т. 9, когато това е предвидено в подписани споразумения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.


  Статут
  Чл. 10. Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.


  Бюджет
  Чл. 11. Бюджетът на Сметната палата е самостоятелна част от държавния бюджет.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  Чл. 11 се изменя така:
  „Бюджет
  Чл. 11 (1) Сметната палата съставя проект на годишния си бюджет, който представя в Министерството на финансите за включване в проекта на закона за държавния бюджет за съответната година.
  (2) Сметната палата има самостоятелен бюджет, който е част от държавния бюджет.
  (3) Разпоредител с бюджета на Сметната палата е председателят на Сметната палата.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.


  Глава трета
  УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

  Комисията подкрепя наименованието на глава трета.


  Състав на Сметната палата
  Чл. 12. (1) Сметната палата в състав председател и двама заместник-председатели се избира от Народното събрание.
  (2) Председателят и заместник-председателите се избират за срок от 7 години.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  Чл. 12 се изменя така:
  „Състав на Сметната палата
  Чл. 12 (1) Сметната палата е колективен орган, който се състои от 9 членове, включително председател. Председателят и членовете се избират и освобождават от Народното събрание за срок от седем години.
  (2) Председателят не може да бъде преизбиран.”

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Найден Зеленогорски, Борислав Великов, Борислав Миланов, Бойка Маринска, Борис Станимиров, Антони Тренчев, Настимир Ананиев, Вили Лилков, Корман Исмаилов:
  В чл. 12, ал. 1 думите „двама заместник-председатели” се заменят с "четирима заместник-председатели”.

  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Милен Михов и Христиан Митев:
  В чл. 12, ал. 1 да се промени броя на заместник председателите, като думата „двама" се замени с думата „четири".

  Предложението е оттеглено.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Сметната палата се състои от председател, двама заместник-председатели и двама членове, които се избират от Народното събрание.”
  2. В ал. 2 думите „и заместник-председателите“ се заменят със „заместник-председателите и членовете”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
  Състав на Сметната палата
  Чл. 12. (1) Сметната палата се състои от председател, двама заместник-председатели и двама членове, които се избират от Народното събрание.
  (2) Председателят, заместник-председателите и членовете се избират за срок 7 години.

  Председател
  Чл. 13. (1) Сметната палата се ръководи и представлява от председател.
  (2) Председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.
  (3) Председателят не може да бъде преизбиран.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  1.Текстът на чл. 13 се изменя така:
  „Възнаграждение на председателя и членовете
  Чл. 13. (1) Председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.
  (2) Членовете получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя.”
  2. Систематично чл. 13 да стане чл. 16.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.

  Заместник-председатели
  Чл. 14. (1) Заместник-председателите се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Сметната палата.
  (2) Заместник-председателите получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя.
  (3) Заместник-председателите могат да бъдат преизбирани.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  1. Член 14 се изменя така:
  „Членове на Сметната палата
  Чл. 14 (1) Членовете се избират от Народното събрание по предложение на председателя по реда на чл. 14.
  (2) Членовете могат да бъдат преизбирани.”.
  2. Систематично чл. 14 да стане чл. 17.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се чл. 14а:
  „Членове
  Чл. 14а. (1) Народното събрание избира по предложение на председателя на Сметната палата един член, предложен от Института на дипломираните експерт-счетоводители, и един член, предложен от Института на вътрешните одитори.
  (2) Членовете на Сметната палата получават възнаграждение за участие в заседание на Сметната палата, определено с правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата. Полученото месечно възнаграждение не може да превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 15:
  Членове
  Чл. 15. (1) Народното събрание избира по предложение на председателя на Сметната палата един член, предложен от Института на дипломираните експерт-счетоводители, и един член, предложен от Института на вътрешните одитори.
  (2) Членовете на Сметната палата получават възнаграждение за участие в заседание на Сметната палата, определено с правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата. Полученото месечно възнаграждение не може да превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.


  Изисквания към председателя и заместник-председателите
  Чл. 15. (1) За председател и заместник – председатели на Сметната палата се избират лица, които:
  1. имат висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години;
  2. не са били орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 - 4 от Закона за администрацията през последните три години, предхождащи избора;
  3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност или да упражняват определена професия.
  (2) Председателят и заместник-председателите не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  (3) Председателят и заместник-председателите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  1. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  а) заглавието се променя на „Изисквания за избор на председател и членове.”;
  б) в ал. 1:
  - в уводния текст думите „заместник-председатели” се заменя с „членове”;
  - в т. 1 думата „стаж” се заменя с „опит”, а след думите „в областта на” се добавя думата „правото” и се поставя запетая;
  в) думите „заместник-председателите” в ал. 2 и 3 се заменят с „членовете”;
  г) в ал. 3 думите„по международни проекти и програми” отпадат.
  2. Систематично чл. 15 да стане чл. 13.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Милен Михов и Христиан Митев:
  Чл. 15, ал. 1, т.1 се изменя така: „За председател и заместник - председатели на СП се избират лица, които: имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" и професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по -малко от 15 години за председателя и не по - малко от 10 години за заместник-председателите, от които не по-малко от 5 години в областта на одита".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В заглавието на члена думите „и заместник-председатели“ се заменят със „заместник-председателите и членовете”.
  2. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „и заместник-председатели“ се заменят със „заместник-председатели и членове”.
  3. В ал. 2 думите „и заместник-председателите“ се заменят със „заместник-председателите и членовете”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 15, ал. 3 след думите „по международни проекти и програми" се добавя „свързани с дейността на Сметната палата".

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15, който става чл. 16:
  Изисквания към председателя, заместник-председателите и членовете
  Чл. 16. (1) За председател, заместник – председатели и членове на Сметната палата се избират лица, които:
  1. имат висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години;
  2. не са били орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 - 4 от Закона за администрацията през последните три години, предхождащи избора;
  3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност или да упражняват определена професия.
  (2) Председателят, заместник-председателите и членовете не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  (3) Председателят и заместник-председателите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.


  Избор на председател и заместник-председатели
  Чл. 16. (1) Народното събрание избира председател на Сметната палата три месеца преди изтичането на мандата на действащия председател.
  (2) В 14-дневен срок от изтичането на мандата на заместник-председателите на Сметната палата председателят прави предложение пред Народното събрание за нов избор.
  (3) Председателят и заместник-председателите се избират след проведена публична процедура.
  (4) Избраният по ал. 1 председател на Сметната палата встъпва в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицето, на чието място е избран.
  (5) Избраните по ал. 2 лица встъпват в длъжност от деня на избирането им.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  а) заглавието се променя на „Избор на председател и членове”;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) В 14-дневен срок от избирането му председателят прави предложение пред Народното събрание за членове на Сметната палата.”;
  в) в ал. 3 думите „и заместник-председателите се избират” се замества с „се избира”, а в края на текста след думата „процедура” се поставя запетая и се добавя „след което в срока по ал. 2 публично номинира и аргументира предложенията за членове.”;
  г) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Избраните председател и членове встъпват в длъжност от деня на избирането им.”;
  д) алинея 5 отпада;
  е) създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Председателят и членовете на Сметната палата продължават да изпълняват своите правомощия до встъпването в длъжност на техните приемници.
  (6) В 14-дневен срок от встъпването им в длъжност председателят и членовете на Сметната палата предприемат действия за освобождаване от изпълнението на друга платена длъжност и за прекратяване на друга платена дейност.”
  2. Систематично чл. 16 да стане чл. 14.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В 14 – дневен срок от изтичането на мандата на членовете на Сметната палата Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, съответно Институтът на вътрешните одитори прави предложение до председателя на Сметната палата за избор на нов член. В тридневен срок от получаване на предложението председателят го внася в Народното събрание.”.
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Председателят, заместник председателите и членовете се избират след проведена публична процедура.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и след „ал. 2” се добавя „и 3”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 17:
  Избор на председател, заместник-председатели и членове
  Чл. 17. (1) Народното събрание избира председател на Сметната палата три месеца преди изтичането на мандата на действащия председател.
  (2) В 14-дневен срок от изтичането на мандата на заместник-председателите на Сметната палата председателят прави предложение пред Народното събрание за нов избор.
  (3) В 14 – дневен срок от изтичането на мандата на членовете на Сметната палата Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, съответно Институтът на вътрешните одитори прави предложение до председателя на Сметната палата за избор на нов член. В тридневен срок от получаване на предложението председателят го внася в Народното събрание.
  (4) Председателят, заместник-председателите и членовете се избират след проведена публична процедура.
  (5) Избраният по ал. 1 председател на Сметната палата встъпва в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицето, на чието място е избран.
  (6) Избраните по ал. 2 и 3 лица встъпват в длъжност от деня на избирането им.
  Клетва
  Чл. 17. Председателят и заместник-председателите на Сметната палата полагат пред Народното събрание следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  1. В чл. 17 изразът „заместник-председателите” се замества с „членовете”.
  2. Систематично чл. 17 да стане чл. 15.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 17 думите „и заместник-председателите“ се заменят със „заместник-председателите и членовете”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17, който става чл. 18:
  Клетва
  Чл. 18. Председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата полагат пред Народното събрание следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."


  Предсрочно прекратяване на пълномощията
  Чл. 18. (1) Пълномощията на председателя и заместник-председателите на Сметната палата се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им:
  1. по тяхна писмена молба;
  2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
  3. при несъвместимост по чл. 15;
  4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  5. при смърт.
  (2) При прекратяване на пълномощията на председателя Народното събрание определя заместник-председател, който да изпълнява правомощията му до избирането на нов председател.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 - 5 председателят прави мотивирано предложение пред Народното събрание за освобождаване на съответния заместник-председател.
  (4) При прекратяване на пълномощията на заместник-председател председателят в едномесечен срок прави предложение пред Народното събрание за избиране на нов заместник-председател.
  (5) Новоизбраният председател или заместник-председател довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 18 се правят следните промени:
  1. в ал. 1:
  а) в уводния текст изразът „заместник-председателите” се заменя с думата „членовете”;
  б) в т. 3 числото „15” се заменя с числото „13”;
  в) създава се нова т. 5:
  „т. 5. при тежко нарушение на закона или Етичния кодекс на Сметната палата;”;
  г) т. 5 става т. 6;
  2. изразът „заместник-председател” навсякъде в текстовете на ал. 2-5 се заменя с думата „член”;
  3. създава се нова ал. 4:
  „(4) В случаите по ал. 1, т. 5, Сметната палата прави мотивирано предложение пред Народното събрание. Предложението се приема с мнозинство две трети от членовете, като в гласуването не участва този член, за който е възникнало основанието за прекратяване.”;
  4. ал. 4 и ал. 5 стават съответно ал. 5 и ал. 6, като думата „едномесечен” в ал. 4 се заменя с израза „14-дневен”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „и заместник-председателите“ се заменят със „заместник-председателите и членовете”.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „или член“.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) При прекратяването на пълномощията на член на Сметната палата Институтът на дипломираните експерт счетоводители, съответно Институтът на вътрешните одитори в едномесечен срок прави предложение за избор на нов член.“;
  4. Алинея 5 става ал. 6 и в нея думите „или заместник-председател“ се заменят със „заместник-председател или член”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 19:
  Предсрочно прекратяване на пълномощията
  Чл. 19. (1) Пълномощията на председателя, заместник-председателите и членовете на Сметната палата се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им:
  1. по тяхна писмена молба;
  2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
  3. при несъвместимост по чл.16;
  4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  5. при смърт.
  (2) При прекратяване на пълномощията на председателя Народното събрание определя заместник-председател, който да изпълнява правомощията му до избирането на нов председател.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 - 5 председателят прави мотивирано предложение пред Народното събрание за освобождаване на съответния заместник-председател или член.
  (4) При прекратяване на пълномощията на заместник-председател председателят в едномесечен срок прави предложение пред Народното събрание за избиране на нов заместник-председател.
  (5) При прекратяване на пълномощията на член на Сметната палата Институтът на дипломираните експерт счетоводители, съответно Институтът на вътрешните одитори в едномесечен срок прави предложение за избор на нов член.
  (6) Новоизбраният председател, заместник-председател или член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

  Правомощия на Сметната палата
  Чл. 19. (1) Сметната палата организира, ръководи и контролира одитната дейност по този закон.
  (2) Сметната палата приема решенията си с единодушие.
  (3) Заседанията се ръководят от председателя на Сметната палата или от оправомощен от него заместник-председател.
  (4) Сметната палата има следните правомощия:
  1. утвърждава проекта на годишния си бюджет и отчета за неговото изпълнение;
  2. приема правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата, Етичен кодекс на служителите на Сметната палата, наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата, правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата, стратегии, политики, указания и други вътрешни актове;
  3. приема организационната структура на Сметната палата;
  4. приема Годишна програма за одитната дейност и доклад за нейното изпълнение;
  5. приема одитни доклади, освен в случаите по чл. 54, ал. 8, т. 1 и 2;
  6. изготвя отчет за дейността на Сметната палата и го представя на Народното събрание за приемане;
  7. приема правила, условия и ред за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата;
  8. утвърждава списък на признатите сертификати за одитори.
  (5) Сметната палата ръководи цялостната одитна дейност. Сметната палата осъществява одитните си правомощия чрез одиторите.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 19 се правят следните промени:
  1. в ал. 1 след думата „палата” се добавя изразът „като колективен орган”;
  2. ал. 2 придобива следното съдържание:
  „(2) Сметната палата приема решенията си на заседания, на които присъстват най-малко 5 от членовете й. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове.”;
  3. в ал. 3 изразът „заместник-председател” се заменя с думата „член”;
  4. в ал. 4, т. 5, запетаята след думата „доклади” се премахва и изразът „освен в случаите по чл. 54, ал. 8, т. 1 и 2” се заменя с израза „и/или одитни становища”;
  5. в ал. 5 изречение първо отпада, изречение второ става съдържание на ал. 5.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Сметната палата приема решенията си с явно гласуване и мнозинство от 4 гласа. Въздържане от гласуване не се допуска.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол и се публикуват на интернет страницата на Сметната палата заедно с одитния доклад.”;
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(4) Сметната палата:
  1. утвърждава проекта на годишния си бюджет и отчета за неговото изпълнение;
  2. приема правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата, Етичен кодекс на Сметната палата, наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата, правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата, стратегии, политики, указания и други вътрешни актове;
  3. приема Годишна програма за одитната дейност и доклад за нейното изпълнение;
  4. приема одитни доклади, освен в случаите по чл. 54, ал. 8, т. 1 и 2;
  5. утвърждава списък на признатите сертификати за одитори;
  6. осъществява и други правомощия, предвидени със закон.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 20:
  Правомощия на Сметната палата
  Чл. 20. (1) Сметната палата организира, ръководи и контролира одитната дейност по този закон.
  (2) Сметната палата приема решенията си с явно гласуване и мнозинство от 4 гласа. Въздържане от гласуване не се допуска.
  (3) Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол и се публикуват на интернет страницата на Сметната палата заедно с одитния доклад.
  (4) Заседанията се ръководят от председателя на Сметната палата или от оправомощен от него заместник-председател.
  (5) Сметната палата:
  1. утвърждава проекта на годишния си бюджет и отчета за неговото изпълнение;
  2. приема правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата, Етичен кодекс на Сметната палата, наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата, правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата, стратегии, политики, указания и други вътрешни актове;
  3. приема Годишна програма за одитната дейност и доклад за нейното изпълнение;
  4. приема одитни доклади, освен в случаите по чл. 54, ал. 8, т. 1 и 2;
  5. утвърждава списък на признатите сертификати за одитори;
  6. осъществява и други правомощия, предвидени със закон.
  (6) Сметната палата ръководи цялостната одитна дейност. Сметната палата осъществява одитните си правомощия чрез одиторите.


  Правомощия на председателя на Сметната палата
  Чл. 20. Председателят:
  1. ръководи и организира дейността на Сметната палата, представлява я в страната и в чужбина и е първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Сметната палата;
  2. определя правомощия по ръководство, организация и контрол на одитната дейност на заместник-председателите;
  3. определя свой заместник при отсъствие;
  4. разработва бюджетната прогноза и проекта на бюджет на Сметната палата при спазване изискванията на Закона за публичните финанси;
  5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на Сметната палата в съответствие с изискванията на закона;
  6. оповестява Международно признатите одитни стандарти на интернет страницата на Сметната палата.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 20 се правят следните промени:
  1. Точка 2 придобива следното съдържание:
  „т. 2. предлага на Сметната палата разпределение на одитните дирекции между членовете на Сметната палата;”.
  2. Точка 6 отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20, който става чл. 21.

  Правомощия на заместник-председателите на Сметната палата
  Чл. 21.(1) Заместник-председателите:
  1. ръководят одитни дирекции;
  2. планират и разпределят ресурсите, необходими за изпълнение на одитните задачи от обхвата на съответните одитни дирекции;
  3. внасят за разглеждане и приемане на заседание на Сметната палата проекти на одитни доклади, заедно с постъпилите по тях становища, изготвените заключения и препоръки за подобряване на дейността на одитираните обекти в случаите на одитно становище за заверка с резерви, на отказ за заверка и на отказ от изразяване на становище;
  4. упражняват и други правомощия, възложени им по силата на закон, по ред и начин, установени с вътрешен акт или със заповед на председателя на Сметната палата;
  5. носят отговорност за организацията на одитната дейност и нейното качество.
  (2) При отсъствие на заместник-председател неговите правомощия като ръководител на одитни дирекции се упражняват от другия заместник-председател, определен със заповед на председателя на Сметната палата.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 21 се правят следните промени:
  1. В заглавието на разпоредбата изразът „заместник-председателите” се заменя с думата „членовете”.
  2. В ал. 1 се правят следните промени:
  а) уводният текст придобива следното съдържание:
  „(1) Членовете на Сметната палата:”;
  б) в т. 3 след израза „на одитираните обекти” се поставя точка и запетая и текстът да края на изречението отпада;
  3. В ал. 2 изразът „заместник-председател” се заменя с думата „член”, като съответно отпада членуването на прилагателното „друг”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Член 21, ал.1 т. 3 се изменя така:
  „3. внасят за разглеждане и приемане на заседание на Сметната палата проекти на одитни доклади, заедно с постъпилите по тях становища, изготвените заключения и препоръки, когато това е определено в закона;“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 22:
  Правомощия на заместник-председателите на Сметната палата
  Чл. 22. (1) Заместник-председателите:
  1. ръководят одитни дирекции;
  2. планират и разпределят ресурсите, необходими за изпълнение на одитните задачи от обхвата на съответните одитни дирекции;
  3. внасят за разглеждане и приемане на заседание на Сметната палата проекти на одитни доклади заедно с постъпилите по тях становища, изготвените заключения и препоръки, когато това е определено в закона;
  4. упражняват и други правомощия, възложени им по силата на закон, по ред и начин, установени с вътрешен акт или със заповед на председателя на Сметната палата;
  5. носят отговорност за организацията на одитната дейност и нейното качество.
  (2) При отсъствие на заместник-председател неговите правомощия като ръководител на одитни дирекции се упражняват от другия заместник-председател, определен със заповед на председателя на Сметната палата.

  Функционална и териториална организация
  Чл. 22. (1) Одитната дейност в Сметната палата е организирана в дирекции. Към дирекциите могат да се обособяват отдели, сектори, както и изнесени работни места на територията на страната.
  (2) Дирекциите се ръководят от директори.
  (3) За директор на дирекция се назначава лице, което:
  1. има висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
  2. има трудов и/или служебен стаж не по-малко от 7 години в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството;
  3. е спечелило конкурс за директор;
  4. притежава опит като ръководител не по-малко от три години.
  (4) При отсъствие на директор на дирекция неговите правомощия се упражняват от друг директор на дирекция, определен със заповед на председателя на Сметната палата.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 22 се правят следните промени:
  1. По ал. 1:
  а) изречение първо става текст на ал. 1;
  б) изречение второ става текст на нова ал. 2.
  2. Алинея 2-4 отпадат.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Милен Михов и Христиан Митев.
  Чл. 22, ал. 3, т. 4 се изменя така: „да притежава опит в областта на одита на публичните средства не по-малко от 4 години".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22, който става чл. 23.


  Глава четвърта
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

  Комисията подкрепя наименованието на глава четвърта.

  Ръководни органи и служители на Сметната палата
  Чл. 23. (1) Ръководни органи на Сметната палата са председателят и заместник-председателите.
  (2) Служители на Сметната палата са директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена, одиторите и служителите от администрацията.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 23 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 изразът „заместник-председателите” се заменя с думата „членовете”.
  2. В ал. 2 изразът „директорите на дирекции” се заменя с израза „служителите на ръководни длъжности – директорите на дирекции в администрацията”, запетаята след него се заменя със съюза „и”, а след „звена,” се добавя изразът „както и”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23, който става чл. 24.

  Права и задължения по трудови правоотношения
  Чл. 24. (1) Трудовите правоотношения на служителите на Сметната палата се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (2) Ръководните органи на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение.
  (3) Лицата по ал. 1 са длъжни да спазват изискванията на Етичния кодекс на служителите на Сметната палата и на наръчника за прилагане на Международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата. При неизпълнение на тези изисквания служителите на Сметната палата носят дисциплинарна отговорност при условията и реда на Кодекса на труда.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 24, ал. 3 изразът „Лицата по ал. 1” в началото на разпоредбата се заменя с израза „Лицата по ал. 1 и ал. 2”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Милен Михов и Христиан Митев.
  Чл. 24, ал. 2 се изменя така: „Ръководните органи на сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които са несъвместими или противоречат на тяхното правно положение или на Етичния кодекс"

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 25:
  Права и задължения по трудови правоотношения
  Чл. 25. (1) Трудовите правоотношения на служителите на Сметната палата се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (2) Ръководните органи на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение или на Етичния кодекс на Сметната палата.
  (3) Лицата по ал. 1 са длъжни да спазват изискванията на Етичния кодекс на Сметната палата и на наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата. При неизпълнение на тези изисквания служителите на Сметната палата носят дисциплинарна отговорност при условията и по реда на Кодекса на труда.

  Одитори
  Чл. 25. (1) За одитор на Сметната палата се назначава лице, което е:
  1. с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов или служебен стаж не по-малко от три години, и
  2. преминало успешно изпита за одитор в Сметната палата съгласно правилата за условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата или притежава сертификат за одитор;
  3. спечелило конкурс за назначаване по реда на правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата.
  (2) Одиторските длъжности са: одитор, старши одитор първа степен, старши одитор втора степен, главен одитор. Повишаването в длъжност се осъществява съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата.
  (3) За стажант-одитор се назначава лице с висше образование, с образователно квалификационна степен "магистър", което е спечелило конкурс съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата. Стажант-одиторът подпомага одитната дейност.
  (4) Одиторите извършват одити в одитни екипи. Ръководителите на одитните екипи се определят от съответния заместник-председател и носят отговорност за професионалното ръководство и качественото извършване на одитите.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 25, ал. 4 думите „от съответния заместник-председател” се заменя с „със заповед на член на Сметната палата, който е ръководител на съответната одитна дирекция”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 25, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов или служебен стаж не по-малко от три години,
  2. преминало успешно изпита за одитор на Сметната палата или притежава сертификат за одитор;“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25, който става чл. 26:
  Одитори
  Чл. 26. (1) За одитор на Сметната палата се назначава лице, което е:
  1. с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов или служебен стаж не по-малко от три години,
  2. преминало успешно изпита за одитор на Сметната палата или притежава сертификат за одитор;
  3. спечелило конкурс за назначаване по реда на правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата.
  (2) Одиторските длъжности са: одитор, старши одитор първа степен, старши одитор втора степен, главен одитор. Повишаването в длъжност се осъществява съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата.
  (3) За стажант-одитор се назначава лице с висше образование, с образователно квалификационна степен "магистър", което е спечелило конкурс съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата. Стажант-одиторът подпомага одитната дейност.
  (4) Одиторите извършват одити в одитни екипи. Ръководителите на одитните екипи се определят от съответния заместник-председател и носят отговорност за професионалното ръководство и качественото извършване на одитите.


  Несъвместимост за заемане на длъжност
  Чл. 26. (1) За служители на Сметната палата се назначават лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност или да упражняват определена професия.
  (2) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 1 лицата уведомяват писмено в 7-дневен срок председателя на Сметната палата, който е длъжен да предприеме действия в съответствие със законовите му правомощия.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26, който става чл. 27.

  Забрана за извършване на друга платена длъжност или дейност
  Чл. 27. (1) Директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена и одиторите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват пред работодателя с декларация.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 27, ал. 1 изразът „по международни проекти и програми” и запетаята след него отпадат, а пред думата „дейност”, във втората й употреба, се добавя думата „друга”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Милен Михов и Христиан Митев.
  В чл. 27, ал. 1 след думите „по международни проекти и програми" да се добави „на Сметната палата".

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 27, ал. 1 след думите „по международни проекти и програми" се добавя „свързани с дейността на Сметната палата".

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 28:
  Забрана за извършване на друга платена длъжност или дейност
  Чл. 28. (1) Директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена и одиторите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват пред работодателя с декларация.

  Задължение за деклариране на имотното състояние
  Чл. 28. (1) При сключване на трудовия договор служителите на Сметната палата са длъжни да декларират своето имотно състояние пред председателя на Сметната палата.
  (2) Всяка година до 30 април служителите на Сметната палата са длъжни да декларират пред органа по ал. 1 своето имотно състояние, както и получените от предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28, който става чл. 29.

  Възнаграждения
  Чл. 29. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на Сметната палата се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета за съответната година.
  (2) Ръководните органи и служителите на Сметната палата могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати по ред, установен със закон или с акт на Министерския съвет или с вътрешните правила за работната заплата.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29, който става чл. 30.

  Стаж
  Чл. 30. (1) Стажът на директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена, одиторите и служителите от администрацията на ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, придобит на съответните длъжности в Сметната палата, се признава за служебен стаж по специалността при кандидатстване за назначаване на длъжности, за които се изисква служебен стаж по специалността.
  (2) Стажът на лицата с висше юридическо образование, придобит на длъжности в Сметната палата, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7 от Закона за съдебната власт и по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30, който става чл. 31.

  Право на представително облекло
  Чл. 31. Служителите на Сметната палата имат право ежегодно на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати, като средствата се осигуряват от нейния бюджет.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31, който става чл. 32.

  Отличия и награди
  Чл. 32. Служителите на Сметната палата могат да бъдат награждавани с отличия и/или с предметни или парични награди до размера на основната месечна заплата за изпълнение на определени задачи в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година. Отличията и наградите и условията за присъждането им се определят с правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32, който става чл. 33.

  Задължение за опазване на информация
  Чл. 33. (1) Ръководните органи и служителите са длъжни да опазват класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и търговската, банковата или друга защитена от закона тайна, и да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнението на техните задължения.
  (2) Лицата по чл. 25 при постъпване на работа подписват декларация за опазване на тайната и за неразгласяване на факти и обстоятелства по ал. 1.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33, който става чл. 34:
  Задължение за опазване на информация
  Чл. 34. (1) Ръководните органи и служителите са длъжни да опазват класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и търговската, банковата или друга защитена от закона тайна, и да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнението на техните задължения.
  (2) Лицата по чл. 26 при постъпване на работа подписват декларация за опазване на тайната и за неразгласяване на факти и обстоятелства по ал. 1.

  Обучение и професионална квалификация
  Чл. 34. (1) Служителите на Сметната палата са длъжни да участват в обучението, организирано от Сметната палата за поддържане и повишаване на професионалната квалификация.
  (2) Разходите по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34, който става чл. 35.

  Оценка на трудовото изпълнение. Последици
  Чл. 35. (1) Служителите на Сметната палата подлежат ежегодно на оценяване на трудовото изпълнение.
  (2) Оценяването на трудовото изпълнение се извършва при условия и по ред, определени с правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионално развитие на служителите на Сметната палата.
  (3) Трудовото правоотношение на служител може да бъде прекратено, когато е получил две последователни най-ниски годишни оценки.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35, който става чл. 36.

  Застраховки
  Чл. 36. Ръководните органи, директорите, ръководителите на структурни звена и одиторите се застраховат задължително със застраховките "Живот" и "Злополука" за сметка на бюджета на Сметната палата.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 36 думата „директорите” и запетаята след нея отпадат, а след думата „звена” се добавя изразът „в одитната дейност”.

  Комисията не подкрепя предложението

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36, който става чл. 37.


  Глава пета
  ОДИТНА ДЕЙНОСТ. ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ, ДИРЕКТОРИТЕ НА ДИРЕКЦИИ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ОДИТОРИТЕ

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В наименованието на глава пета думите „директорите на дирекции” и запетаята след него отпадат.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя наименованието на глава пета.

  Възлагане на одитите
  Чл. 37. (1) Одитите по годишната програма за одитната дейност се възлагат със заповед на заместник-председател на Сметната палата.
  (2) Одитите по решение на Народното събрание се възлагат със заповед на председателя на Сметната палата.
  (3) Одитите се извършват в одитирания обект и/или в Сметната палата по програма, утвърдена от заместник-председател, съответно от председателя в случаите по ал. 2.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 37 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 изразът „заместник-председател на Сметната палата” се заменя с израза „члена на Сметната палата, който ръководи съответната одитна дирекция”.
  2. В ал. 3 изразът „заместник-председател, съответно” се заменя с израза „съответния член на Сметната палата или”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37, който става чл. 38.

  Правомощия при извършване на одитите
  Чл. 38. (1) Ръководните органи на Сметната палата, директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена и одиторите по време на и във връзка с извършваните одити имат право:
  1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети и активи, свързани с финансовото управление на одитираните организации, включително да изискват годишните финансови отчети на дружествата с държавно и общинско участие, които подлежат на одит, и протоколите от заседанията на техните органи;
  2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга информация във връзка с предварителното проучване и извършването на одитите, включително на електронен носител;
  3. да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включително от бивши длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси, които са свързани с тяхната дейност;
  4. да изискват справки, заверени копия от документи и друга информация от физически лица, юридически лица и еднолични търговци извън одитирания обект, свързани с възможни случаи на незаконна дейност, които засягат финансовите и имуществените интереси на одитирания обект или сметките за средствата от Европейския съюз;
  5. да изискват и да получават информация от всички органи в страната, както и достъп до базите им от данни във връзка с дейността на Сметната палата;
  6. да присъстват на заседания на органите на одитираните организации и лица, ако дневният им ред е във връзка с провеждания одит.
  (2) При упражняване на правомощията по ал. 1 достъпът до класифицирана информация се извършва при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
  (3) Одиторите на Сметната палата могат да изискват извършване на инвентаризации във връзка с одитите.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 38, ал. 1 се правят следните промени:
  1. В уводния текст на разпоредбата изразът „директорите на дирекции” и запетаята след него отпадат.
  2. В т. 4 думите „сметките за” отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38, който става чл. 39.

  Задължения на ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации
  Чл. 39. (1) Ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации са длъжни да оказват съдействие на лицата по чл. 38, ал. 1 при осъществяване на правомощията им и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на одитите, включително ползване на телекомуникационни средства.
  (2) Лицата по ал. 1 не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.
  (3) При отказ от съдействие за упражняване на правомощията по чл. 38, включително при непредставяне на изисквана информация, председателят, след писмено предупреждение, може да оповести незаконосъобразното поведение на съответните длъжностни лица.
  (4) При отказ за предоставяне на информация по чл. 38, ал. 1, т. 4 председателят има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация.
  (5) При възпрепятстване на проверката по ал. 4 от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата сезира органите на прокуратурата.
  (6) Събраните писмени доказателства при проверката по ал. 4 са неразделна част от документацията за извършения одит в одитираната организация.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 39, ал. 3 думите „може да оповести” се заменят с „е длъжен да оповести на официалната интернет страница на Сметната палата”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39, който става чл. 40:
  Задължения на ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации
  Чл. 40. (1) Ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации са длъжни да оказват съдействие на лицата по чл. 39, ал. 1 при осъществяване на правомощията им и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на одитите, включително ползване на телекомуникационни средства.
  (2) Лицата по ал. 1 не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.
  (3) При отказ от съдействие за упражняване на правомощията по чл. 39, включително при непредставяне на изисквана информация, председателят, след писмено предупреждение, оповестява незаконосъобразното поведение на съответните длъжностни лица на интернет страницата на Сметната палата.
  (4) При отказ за предоставяне на информация по чл. 39, ал. 1, т. 4 председателят има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация.
  (5) При възпрепятстване на проверката по ал. 4 от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата уведомява органите на прокуратурата.
  (6) Събраните писмени доказателства при проверката по ал. 4 са неразделна част от документацията за извършения одит в одитираната организация.


  Отговорност за причинени вреди
  Чл. 40. Ръководните органи на Сметната палата, директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена и одиторите не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на своите правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 40 изразът „директорите на дирекции” и запетаята след него отпадат, а след думите „структурни звена” се добавя „в одитната дейност”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40, който става чл. 41.
  Конфликт на интереси при извършването на одитите
  Чл. 41. (1) В одитите не могат да участват лица, които са роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително с длъжностните лица в одитирания обект, чиято дейност е свързана със събиране или разходване на бюджетни и други публични средства и с управление на имущество по чл. 6, или са техни съпрузи, или се намират във фактическо съжителство, както и тези, които са работили в одитирания обект или са участвали в неговото управление през последните три години, или имат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от одитираната дейност.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират писмено преди започването на одита пред заместник-председател.
  (3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се установи в процеса на одита, лицата са длъжни да си направят писмен отвод.
  (4) Декларациите по ал. 2 и отводите по ал. 3 са неразделна част от документацията за извършения одит.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 41 се правят следните промени:
  1. В ал. 2 след думата „одита” се поставя точка и текстът до края на изречението отпада.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Декларация за обстоятелствата по ал. 1 се подава и от ръководните органи, ръководителите на структурни звена и други лица, които осъществяват функции по контрол на качеството при изпълнение на съответния одит.”.
  3. Алинеи 3 и ал. 4 стават съответно ал. 4 и ал. 5.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41, който става чл. 42.

  Външни експерти
  Чл. 42. (1) В отделни случаи за проверка на специфични въпроси при одитите могат да се привличат и външни експерти при спазване изискванията на чл. 41 и на международно признатите одитни стандарти.
  (2) Лицата по ал. 1 подписват декларация за опазване на тайната и неразгласяване на факти и обстоятелства по чл. 33, ал. 1.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 42, ал. 1 след думите „изискванията на чл. 41 и” се добавя „Наръчника за прилагане”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 43:
  Външни експерти
  Чл. 43. (1) В отделни случаи за проверка на специфични въпроси при одитите могат да се привличат и външни експерти при спазване изискванията на чл. 42 и на международно признатите одитни стандарти.
  (2) Лицата по ал. 1 подписват декларация за опазване на тайната и неразгласяване на факти и обстоятелства по чл. 34, ал. 1.


  Мерки по време на одита при незаконосъобразни и увреждащи действия
  Чл. 43. При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имущество на одитиран обект, отговорният заместник-председател по предложение на ръководителя на одитния екип и директора уведомява съответния компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действията.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  ХХХ. В чл. 43 думите „отговорният заместник-председател” се заменят с „съответният член на Сметната палата”, а изразът „и директора” отпада;

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43, който става чл. 44.

  Изготвяне на проект на одитен доклад
  Чл. 44. Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад съгласно приетата одитна програма и при спазване на изискванията на закона, международно признатите одитни стандарти и указанията на Сметната палата.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  Член 44 става чл. 45 със следното съдържание:
  „Чл. 45 (1) За резултатите от извършения одит ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад в съответствие с утвърдената програма за изпълнение на одитната задача и при спазване на изискванията на закона, Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и другите актове, уреждащи одитната дейност, приети от Сметната палата.
  (2) Проектът на одитен доклад подлежи на контрол на качеството съгласно чл. 44 по отношение на спазването на изискванията по ал. 1.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 1 и не го подкрепя по ал. 2.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 44 думата „указанията“ се заменя с „актовете“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 45:
  Изготвяне на проект на одитен доклад
  Чл. 45. Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад съгласно приетата одитна програма и при спазване на изискванията на закона, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата.


  Правомощия на директор на дирекция. Процедура по контрол
  Чл. 45. (1) Директорът упражнява контрол за съответствие на проекта за одитен доклад с изискванията по чл. 44, оценява доказателствата по отношение на тяхната надеждност и достатъчност и обвързаността им с направените констатации, изводи, оценки и препоръки.
  (2) В дейността си по ал. 1 директорът се подпомага от ръководителите на структурни звена.
  (3) В 30-дневен срок от предаването на проекта директорът се произнася с мотивирано писмено решение, с което:
  1. одобрява проекта на одитния доклад;
  2. връща проекта на одитен доклад с указания за доработване и отстраняване на допуснатите пропуски.
  (4) В 7-дневен срок от решението по ал. 3, т. 2 ръководителят на одитния екип изпраща преработения проект на одитен доклад на директора за одобрение.
  (5) При несъгласие с дадените указания ръководителят на одитния екип прави писмено възражение пред отговорния заместник-председател.
  (6) Заместник-председателят разглежда възражението и се произнася в 7-дневен срок с мотивирано писмено решение, което е окончателно.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  Чл. 45 става чл. 44, като в заглавието и съдържанието се правят следните промени:
  1. Заглавието придобива следното съдържание: „Контрол на качеството на одитите”.
  2. В ал. 1:
  а) думата „Директорът” в началото на изречението се заменя с израза „Съответният член на Сметната палата”;
  б) изразът „проекта за одитен доклад” се заменя с израза „извършения одит”;
  в) „чл. 44” се заменя с израза „чл. 45”;
  г) след израза „и препоръки” в края на изречението се добавя изразът „в проекта на одитен доклад”;
  3. В ал. 2:
  а) думата „директорът” се заменя с израза „членът на Сметната палата”, а след думата „звена” в края на изречението се поставя запетая и се добавя изразът „които осъществяват контрол на качеството по отношение на конкретния одит”;
  4. Алинеи 3-6 отпадат;
  5. Създават се нови ал. 3, 4, 5 и 6:
  „(3) При упражняване на контрола за съответствие по ал. 1 (контрол на качеството), лицата по ал. 2 могат да дават писмени указания за отстраняване на пропуските и да определят срок за това.
  (4) При несъгласие с указанията по ал. 3 ръководителят на одитния екип прави писмено възражение пред Сметната палата.
  (5) Сметната палата разглежда възражението и се произнася с мотивирано писмено решение, което е окончателно.
  (6) Процедурите за контрол на качеството на всеки етап от одита се осъществяват в съответствие с международно признатите одитни стандарти и се регламентират в Наръчника за тяхното прилагане.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 46:
  Правомощия на директор на дирекция. Процедура по контрол
  Чл. 46. (1) Директорът упражнява контрол за съответствие на проекта на одитен доклад с изискванията по чл. 45, оценява доказателствата по отношение на тяхната надеждност и достатъчност и обвързаността им с направените констатации, изводи, оценки и препоръки.
  (2) В дейността си по ал. 1 директорът се подпомага от ръководителите на структурни звена.
  (3) В 30-дневен срок от предаването на проекта директорът се произнася с мотивирано писмено решение, с което:
  1. одобрява проекта на одитния доклад;
  2. връща проекта на одитен доклад с указания за доработване и отстраняване на допуснатите пропуски.
  (4) В 7-дневен срок от решението по ал. 3, т. 2 ръководителят на одитния екип изпраща преработения проект на одитен доклад на директора за одобрение.
  (5) При несъгласие с дадените указания ръководителят на одитния екип прави писмено възражение пред отговорния заместник-председател.
  (6) Заместник-председателят на Сметната палата разглежда възражението и се произнася в 7-дневен срок с мотивирано писмено решение, което е окончателно.


  Връчване на проекта на одитен доклад
  Чл. 46. (1) Одобреният проект на одитен доклад се връчва на ръководителя на одитираната организация, както и на бившите ръководители на организацията през одитирания период, не по-късно от един месец от издаването на решение по чл. 45 ал. 3, т. 1 на директора на дирекция.
  (2) Независимо от задължението за връчване по ал. 1, съобщението за връчването на одобрения проект на одитен доклад се публикува на интернет страницата на Сметната палата, като съответният ръководен орган на Сметната палата може да предприеме и други действия за своевременно уведомяване на бившите ръководители на одитираната организация.
  (3) Лицата по ал. 1 могат да дадат писмени становища по проекта на одитния доклад, предоставяйки допълнителни доказателства и/или допълнителни писмени обяснения в 14-дневен срок от връчването му.
  (4) При писмено искане на лицата по ал.1 отговорният заместник-председател може да удължи срока по ал. 3 със 7 дни.
  (5) Заместник-председателят изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им и ги представя заедно с писмени мотивирани предложения за изменения на констатации, изводи, оценки или препоръки за разглеждане на заседание на Сметната палата.
  (6) При закриване на одитирана организация проектът на одитния доклад се връчва на ръководителя на правоприемника. Когато не е определен правоприемник, проектът на одитния доклад се изпраща за сведение на органа, взел решението за закриване на организацията.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 46 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 изразът „издаването на решение по чл. 45, ал. 3, т. 1 на директора на дирекция” се заменя с израза „одобряването му от съответния член на Сметната палата”.
  2. В ал. 4 изразът „отговорният заместник-председател” се заменя с израза „съответният член на Сметната палата”;
  3. В ал. 5 изразът „Заместник-председателят” се заменя с израза „Съответният член на Сметната палата”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „решение по чл. 45 ал. 3, т. 1 на директора на дирекция“ се заменят с „решението по чл. 45, ал. 3, т. 1“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им. В тридневен срок от изготвяне на заключението заместник-председателят внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, становищата по ал. 3, мотивираното заключение и писмени мотивирани предложения за изменения на констатации, изводи, оценки или препоръки.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46, който става чл. 47:
  Връчване на проекта на одитен доклад
  Чл. 47. (1) Одобреният проект на одитен доклад се връчва на ръководителя на одитираната организация, както и на бившите ръководители на организацията през одитирания период, не по-късно от един месец от издаването на решението по чл. 46, ал. 3, т. 1.
  (2) Независимо от задължението за връчване по ал. 1, съобщението за връчването на одобрения проект на одитен доклад се публикува на интернет страницата на Сметната палата, като съответният ръководен орган на Сметната палата може да предприеме и други действия за своевременно уведомяване на бившите ръководители на одитираната организация.
  (3) Лицата по ал. 1 могат да дадат писмени становища по проекта на одитния доклад, предоставяйки допълнителни доказателства и/или допълнителни писмени обяснения в 14-дневен срок от връчването му.
  (4) При писмено искане на лицата по ал. 1 отговорният заместник-председател на Сметната палата може да удължи срока по ал. 3 със 7 дни.
  (5) Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им. В тридневен срок от изготвяне на заключението заместник-председателят внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, становищата по ал. 3, мотивираното заключение и писмени мотивирани предложения за изменения на констатации, изводи, оценки или препоръки.
  (6) При закриване на одитирана организация проектът на одитния доклад се връчва на ръководителя на правоприемника. Когато не е определен правоприемник, проектът на одитния доклад се изпраща за сведение на органа, взел решението за закриване на организацията.


  Окончателен одитен доклад
  Чл. 47. (1) Сметната палата разглежда проекта на доклад заедно със заключението и становището по чл. 46 ал. 5 и приема със свое решение окончателен одитен доклад въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата и обясненията, като може да:
  1. приеме или отхвърли напълно или частично заключението по чл. 46, ал. 5 и направените към него предложения за изменения и в резултат на това приеме, измени, отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад;
  2. отхвърли изцяло одитния доклад поради неотстраними пропуски и нередности в него.
  (2) Когато промените в одитния доклад водят до изводи за нарушения, за които се търси по-тежка отговорност, председателят уведомява за това ръководителя на одитираната организация.
  (3) Ръководителят на одитираната организация може да представи допълнително писмено възражение по промените в констатациите, оценките и изводите по ал. 2 в 14-дневен срок от връчването.
  (4) Сметната палата се произнася окончателно със свое решение по допълнително представеното възражение по ал. 3.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 47 се правят следните промени:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 1:
  „т. 1. приеме изцяло или мотивирано да измени или отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад;”;
  б) т. 1 става т. 2, като изразът „изменения и в резултат на това приеме, измени, отмени изцяло или частично” се заменя с израза „отмяна, изменение или допълнение на”;
  в) т. 2 става т. 3;
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Решенията на Сметната палата са окончателни и не подлежат на обжалване.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, което е отразено на систематичното му място в чл. 55 и не го подкрепя по т. 1.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Сметната палата разглежда проекта на доклад заедно със заключението и становищата по чл. 47, ал. 5 и приема с решение окончателен одитен доклад въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата и обясненията, като може да:“;
  б) в т. 1 думите „в резултат на това” се заменят с „да”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато промените в констатациите, изводите, оценките и препоръките в одитния доклад водят до изводи за нарушения, за които се търси по-тежка отговорност, председателят на Сметната палата уведомява за това ръководителя на одитираната организация.“
  3. В ал. 3 думите „в констатациите, оценките и изводите” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 48:
  Окончателен одитен доклад
  Чл. 48. (1) Сметната палата разглежда проекта на доклад заедно със заключението и становищата по чл. 47, ал. 5 и приема с решение окончателен одитен доклад въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата и обясненията, като може да:
  1. приеме или отхвърли напълно или частично заключението по чл. 47, ал. 5 и направените към него предложения за изменения и да приеме, измени, отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад;
  2. отхвърли изцяло одитния доклад поради неотстраними пропуски и нередности в него.
  (2) Когато промените в констатациите, изводите, оценките и препоръките в одитния доклад водят до изводи за нарушения, за които се търси по-тежка отговорност, председателят на Сметната палата уведомява за това ръководителя на одитираната организация.
  (3) Ръководителят на одитираната организация може да представи допълнително писмено възражение по промените по ал. 2 в 14-дневен срок от връчването.
  (4) Сметната палата се произнася окончателно със свое решение по допълнително представеното възражение по ал. 3.

  Изпращане на одитния доклад на одитирания обект
  Чл. 48. (1) Сметната палата изпраща на ръководителя на одитираната организация окончателния одитен доклад в 7-дневен срок от приемането му.
  (2) Когато одитираната организация е второстепенен или от по-ниска степен разпоредител с бюджет, докладът по ал. 1 се изпраща и на първостепенния разпоредител с бюджет за сведение или за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.
  (3) Сметната палата може да изпрати доклада и на други органи, които имат отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48, който става чл. 49.

  Контрол за изпълнение на препоръките
  Чл. 49. (1) Председателят на Сметната палата или оправомощен от него заместник-председател организира осъществяването на навременен контрол за изпълнението на препоръките.
  (2) Ръководителят на одитираната организация е длъжен да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата в определен в доклада срок, който трябва да бъде съобразен с характера на препоръките.
  (3) При неизпълнение на препоръките Сметната палата изпраща доклад с предложения за предприемане на действия съответно на Народното събрание, на Министерския съвет или на общинския съвет.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 49, ал. 1 се правят следните промени:
  1. Изразът „Председателят или оправомощен от него заместник-председател” се заменя с израза „Съответният член на Сметната палата”.
  2. След думата „препоръките” в края на изречението се добавя изразът „и редовно информира за това Сметната палата”.
  3. Създава се изречение второ „При възлагане на одит с решение на Народното събрание контролът по изпълнение на препоръките се организира от председателя на Сметната палата.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49, който става чл. 50.

  Мерки при нарушения на режима на обществените поръчки
  Чл. 50. (1) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, одитният доклад в частта за нарушенията на процедурите се изпраща на Агенцията по обществени поръчки за предприемане на съответните действия.
  (2) Докладът по ал. 1 се изпраща в 7-дневен срок от приемането на одитния доклад.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 50 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 след израза „обществени поръчки”, в първата му употреба, се добавя изразът „или на договорите за обществени поръчки”, а след втората му употреба се добавя изразът „и на Агенцията за държавна финансова инспекция в 7-дневен срок от приемането на одитния доклад”;
  2. Алинея 2 придобива следното съдържание:
  „(2) Одитните доклади по ал. 1, приети с решение на Сметната палата, представляват официален документ, въз основа на който органите на Агенцията за държавна финансова инспекция образуват административнонаказателно производство, без да се изисква възлагането на финансова инспекция за същия обект. При необходимост органите на Агенцията за държавна финансова инспекция могат да събират доказателства по реда на чл. 13 от Закона за държавната финансова инспекция.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50, който става чл. 51.

  Искане за освобождаване от длъжност на виновно лице
  Чл. 51. С одитния доклад Сметната палата може да поиска освобождаване от длъжност на лице, което носи управленска отговорност и вследствие на негово действие или бездействие са допуснати нарушения на закон или не са изпълнени дадени от Сметната палата препоръки.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  Член 51 се изменя така:
  „Чл. 51. С решението за приемане на одитния доклад Сметната палата може да предложи освобождаване от длъжност на лице, което носи управленска отговорност и вследствие на негово действие или бездействие са допуснати системни нарушения или системно неизпълнение на дадени от Сметната палата препоръки.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51, който става чл. 52:
  Искане за освобождаване от длъжност на виновно лице
  Чл. 52. С одитния доклад Сметната палата може да предложи освобождаване от длъжност на лице, което носи управленска отговорност и вследствие на негово действие или бездействие са допуснати нарушения на закон или не са изпълнени дадени от Сметната палата препоръки.

  Предложение за ограничаване на разходи на одитирана организация
  Чл. 52. (1) След издаването на окончателния одитен доклад, както и при отказ от заверка на финансов отчет, Сметната палата може да предложи на министъра на финансите да приложи чл. 107 от Закона за публичните финанси по отношение на одитирана организация, която нарушава закона или системно не изпълнява дадените препоръки, до отстраняване на нарушенията.
  (2) Предложението по ал. 1 не може да съдържа мерки, които водят до преустановяване на дейността на засегнатата организация.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 52, ал. 1 думите „След издаването” в началото на изречението се заменят с „С приемането”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52, който става чл. 53:
  Предложение за ограничаване на разходи на одитирана организация
  Чл. 53. (1) След приемането на окончателния одитен доклад, както и при отказ от заверка на финансов отчет Сметната палата може да предложи на министъра на финансите да приложи чл. 107 от Закона за публичните финанси по отношение на одитирана организация, която нарушава закона или системно не изпълнява дадените препоръки, до отстраняване на нарушенията.
  (2) Предложението по ал. 1 не може да съдържа мерки, които водят до преустановяване на дейността на засегнатата организация.


  Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс
  Чл. 53. За неуредените въпроси в производството по чл. 37 - 48 се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Чл. 53 става чл. 54 и се изменя така:
  „Чл. 54. (1) За неуредените въпроси в производството по чл. 37-53 се прилагат съответно разпоредбите на глава втора, пета и седма от Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Окончателните одитни доклади и становища не подлежат на оспорване по съдебен ред.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53, който става чл. 55:
  Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс
  Чл. 55. (1) За неуредените въпроси в производството по чл. 38-54 се прилагат съответно разпоредбите на глави втора, пета и седма от Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Окончателните одитни доклади и становища не подлежат на оспорване по съдебен ред.

  Финансов одит
  Чл. 54. (1) Сметната палата извършва финансов одит на:
  1. годишните финансови отчети на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджет, на бюджетните организации - второстепенни разпоредители с бюджет, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони;
  2. годишните финансови отчети на общини, за които общата сума на отчетените разходи по бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чуждите средства за предходната година надхвърля 10 млн. лв.;
  3. други финансови отчети, когато това е предвидено в закон.
  (2) Сметната палата извършва финансови одити на годишни финансови отчети на общини, за които общата сума на отчетените разходи по бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чуждите средства за предходната година не надхвърлят 10 млн. лв., при периодичност определена от нея или на основата на оценка на риска.
  (3) Финансовите одити се извършват по реда на този закон, актовете за неговото прилагане и международно признатите одитни стандарти.
  (4) Периодичните отчети за изпълнението на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости на лицата по ал. 1 се предоставят на Сметната палата за осъществяване на предварително проучване, оценка на риска и текущ контрол, като междинен етап от изпълнение на финансовия одит на годишния финансов отчет.
  (5) Редът и сроковете за представяне в Сметната палата на отчетите по ал. 1 и ал.4 се определя от министъра на финансите съгласувано със Сметната палата.
  (6) При непредставяне, при представяне след срока по ал. 5, при отказ за заверка или при отказ за изразяване на становище на отчетите по ал. 1 председателят на Сметната палата уведомява министъра на финансите за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.
  (7) Възлагането на финансов одит по ал. 1 се извършва със заповед на отговорния заместник-председател.
  (8) Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад и становище за извършения одит със заключение за заверка, отказ за заверка или отказ от изразяване на становище на съответния отчет, при спазване на изискванията на този закон и международно признатите одитни стандарти. Одитното становище за заверка на финансов отчет може да бъде:
  1. одитно становище за заверка без резерви (немодифицирано становище);
  2.одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание(немодифицирано становище);
  3. одитно становище за заверка с резерви (квалифицирано становище);
  (9) Основанията за формиране на одитно становище при финансов одит се определят с международно признатите одитни стандарти.
  (10) Проектът на одитен доклад и становището по ал. 8 се проверяват и одобряват от съответния директор на дирекция, който изпълнява процедурата по контрол на качеството по реда на чл. 45.
  (11) Проектът на одитен доклад и на одитното становище се връчват на ръководителя на одитираната организация. Ръководителят на одитираната организация и/или упълномощени от него лица могат да дадат писмени становища по връчените проект на одитен доклад и одитно становище, предоставяйки допълнителни доказателства и/или допълнителни писмени обяснения в 14-дневен срок от връчването.
  (12) При писмено искане на ръководителя на одитираната организация и/ или на упълномощени от него лица отговорният заместник-председател може да удължи срока по ал. 11 със 7 дни.
  (13) Заместник-председателят изготвя мотивирано заключение в 14-дневен срок от получаване на писмените становища по ал.11, с което одобрява окончателен одитен доклад и одитно становище по ал.8, т.1 или 2. Окончателният одитен доклад и одитното становище се изпращат в 7-дневен срок на одитираната организация.
  (14) В случаите на одитно становище за заверка с резерви, на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище заместник-председателят внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, одитното становище, становищата по ал. 11 и мотивираното заключение. Сметната палата със свое решение приема окончателен одитен доклад и одитно становище въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата по ал.11 и заключението, като може да приеме или отхвърли напълно или частично заключението и направените към него предложения, с което да приеме, измени или отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад, и формата на одитно становище.
  (15) Сметната палата изпраща на ръководителя на одитираната организация окончателния одитен доклад и одитното становище по ал. 14 в 7-дневен срок от приемането им.
  (16) В случай на отказ за заверка и на отказ от изразяване на становище Сметната палата уведомява министъра на финансите, който може да предприеме мерки по чл. 107 от Закона за публичните финанси. Когато одитът се отнася до второстепенен разпоредител с бюджет, одитното становище се изпраща и на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 54 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 т. 2 придобива следното съдържание:
  „т. 2. годишните финансови отчети на общините;”.
  2. Алинея 2 отпада;
  3. Алинея 3 става ал. 2, като изразът „актовете за неговото прилагане и” се заменя с израза „Наръчника за прилагане на”, а след думата „стандарти” в края на изречението се добавя изразът „и другите актове, уреждащи одитната дейност, приети от Сметната палата”.
  4. Алинея 4 става ал. 3, като думата „текущ” отпада, а изразът „като междинен етап от изпълнение на” се заменя с израза „което се извършва като част от”.
  5. Алинея 5 и ал. 6 стават съответно ал. 4 и ал. 5.
  6. Алинея 7 става ал. 6, като изразът „отговорния заместник-председател” се заменя с израза „съответния член на Сметната палата”.
  7. Алинея 8 става ал. 7.
  8. Алинея 9 става ал. 8, като предлогът „с” след израза „се определят” се заменя с предлога „в” и се добавя изразът „Наръчника за прилагане на”.
  9. Алинея 10 става ал. 9 със следното съдържание:
  „(9) Проектът на одитен доклад и становището по ал. 7 подлежат на контрол на качеството в съответствие с чл. 44.”.
  10. Алинея 11 става ал. 10, като:
  а) в изречение първо членуването на думата „одитно” отпада;
  б) създава се ново изречение второ „Ако проектът на одитен доклад съдържа основания за квалифицирано становище, отказ за заверка или отказ от изразяване на становище, ръководителят на одитния екип, преди връчването му е длъжен да запознае ръководителя на одитираната организация с проекта и основанията за модифициране.”;
  в) изречение второ става изречение трето със следното съдържание: „Ръководителят на одитираната организация и/или упълномощени от него лица могат да предоставят допълнителни обяснения или допълнителни доказателства в 7-дневен срок.”.
  11. Алинея 12 и ал. 13 отпадат;
  12. Алинея 14 става ал. 11 със следното съдържание:
  „(11) Сметната палата със свое решение приема одитния доклад и одитното становище по предложение на съответния член на Сметната палата, който докладва и допълнителните обяснения и доказателства по ал. 10, ако са постъпили такива.”
  13. Алинея 15 става ал. 12, като:
  а) думите „окончателния одитен” се заменят с одитния”;
  б) думите „по ал. 14” отпадат;
  в) думите „7-дневен” се заменят с „14-дневен”.
  14. Досегашната ал. 16 става ал. 13.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „ актовете за неговото прилагане и международно признатите одитни стандарти” се заменят с „международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата”.
  2. В ал. 6 след думите „При непредставяне” се добавят думите ”на отчетите”, а думите „при отказ за заверка или при отказ за изразяване на становище на отчетите по ал. 1” се заличават.
  3. В ал. 8 след думите „международно признатите одитни стандарти” се добавят думите „и актовете на Сметната палата”;
  4. В ал. 11, изречение първо накрая се добавя „или на оправомощени от него лица”, а в изречение второ думата „упълномощени” се заменя с „оправомощени”.
  5. В ал. 12 думата „упълномощени” се заменя с „оправомощени”.
  6. В ал. 13 изречение първо се изменя така: „Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 11 в 14-дневен срок от получаването им, с което одобрява окончателен одитен доклад и одитно становище по ал. 8, т. 1 или 2.“
  7. В ал. 14 изречение първо се изменя така: „В случаите на одитно становище за заверка с резерви, на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище заместник-председателят изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 11 в 14-дневен срок от получаването им.“ и се създава ново изречение второ “В тридневен срок от изготвяне на заключението заместник-председателят внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, одитното становище, становищата по ал. 11 и мотивираното заключение.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54:
  Финансов одит
  Чл. 54. (1) Сметната палата извършва финансов одит на:
  1. годишните финансови отчети на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджет, на бюджетните организации - второстепенни разпоредители с бюджет, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони;
  2. годишните финансови отчети на общини, за които общата сума на отчетените разходи по бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чуждите средства за предходната година надхвърля 10 млн. лв.;
  3. други финансови отчети, когато това е предвидено в закон.
  (2) Сметната палата извършва финансови одити на годишни финансови отчети на общини, за които общата сума на отчетените разходи по бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чуждите средства за предходната година не надхвърлят 10 млн. лв., при периодичност, определена от нея или на основата на оценка на риска.
  (3) Финансовите одити се извършват по реда на този закон, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата.
  (4) Периодичните отчети за изпълнението на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости на лицата по ал. 1 се предоставят на Сметната палата за осъществяване на предварително проучване, оценка на риска и текущ контрол като междинен етап от изпълнение на финансовия одит на годишния финансов отчет.
  (5) Редът и сроковете за представяне в Сметната палата на отчетите по ал. 1 и 4 се определят от министъра на финансите съгласувано със Сметната палата.
  (6) При непредставяне на отчетите или при представяне след срока по ал. 5 председателят на Сметната палата уведомява министъра на финансите за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.
  (7) Възлагането на финансов одит по ал. 1 се извършва със заповед на отговорния заместник-председател.
  (8) Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад и становище за извършения одит със заключение за заверка, на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище по съответния отчет, при спазване на изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата. Одитното становище за заверка на финансов отчет може да бъде:
  1. одитно становище за заверка без резерви (немодифицирано становище);
  2. одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание (немодифицирано становище);
  3. одитно становище за заверка с резерви (квалифицирано становище).
  (9) Основанията за формиране на одитно становище при финансов одит се определят с международно признатите одитни стандарти.
  (10) Проектът на одитен доклад и становището по ал. 8 се проверяват и одобряват от съответния директор на дирекция, който изпълнява процедурата по контрол на качеството по реда на чл. 46.
  (11) Проектът на одитен доклад и на одитното становище се връчват на ръководителя на одитираната организация или на оправомощени от него лица. Ръководителят на одитираната организация и/или оправомощени от него лица могат да дадат писмени становища по връчените проект на одитен доклад и одитно становище, предоставяйки допълнителни доказателства и/или допълнителни писмени обяснения в 14-дневен срок от връчването.
  (12) При писмено искане на ръководителя на одитираната организация и/ или на оправомощени от него лица отговорният заместник-председател може да удължи срока по ал. 11 със 7 дни.
  (13) Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 11 в 14-дневен срок от получаването им, с което одобрява окончателен одитен доклад и одитно становище по ал. 8, т. 1 или 2. Окончателният одитен доклад и одитното становище се изпращат в 7-дневен срок на одитираната организация.
  (14) В случаите на одитно становище за заверка с резерви, на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище заместник-председателят изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 11 в 14-дневен срок от получаването им. В тридневен срок от изготвяне на заключението заместник-председателят внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, одитното становище, становищата по ал. 11 и мотивираното заключение. Сметната палата със свое решение приема окончателен одитен доклад и одитно становище въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата по ал. 11 и заключението, като може да приеме или отхвърли напълно или частично заключението и направените към него предложения и да приеме, измени или отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад и формата на одитно становище.
  (15) Сметната палата изпраща на ръководителя на одитираната организация окончателния одитен доклад и одитното становище по ал. 14 в 7-дневен срок от приемането им.
  (16) В случай на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище Сметната палата уведомява министъра на финансите, който може да предприеме мерки по чл. 107 от Закона за публичните финанси. Когато одитът се отнася до второстепенен разпоредител с бюджет, одитното становище се изпраща и на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

  Доклади със становища по отчети за изпълнение на бюджети
  Чл. 55. (1) Министерският съвет, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и БНБ представят на Сметната палата в 7-дневен срок от одобряването им отчети съответно за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ.
  (2) Сметната палата изготвя доклади със становища по отчетите по ал. 1 не по-късно от три месеца от получаването им.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 55, ал. 2 след думата „изготвя”се добавя думата „одитни”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55, който става чл. 56.

  Уведомления до компетентни органи за предприемане на мерки
  Чл. 56. (1) При наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и на сметки за средства от Европейския съюз или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, Сметната палата изпраща одитния доклад на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност. Съответният орган е длъжен в 14-дневен срок от получаването на материалите от одита или одитния доклад да възложи извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.
  (2) Органът по ал. 1 уведомява председателя на Сметната палата в срок до два месеца от получаването на материалите от одита или одитния доклад за предприетите мерки по тях.
  (3) Сметната палата оповестява получените уведомления, както и неизпълнението на задължението за уведомление.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56, който става чл. 57.
  Уведомление при данни за престъпление
  Чл. 57. (1) При наличие на данни за престъпление Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата.
  (2) Органите на прокуратурата уведомяват текущо Сметната палата за предприетите действия по изпратените материали по ал. 1.
  (3) Сметната палата не може да огласява данни в случаите по ал. 1 до приключване на наказателното производство.
  (4) При наличие на данни за престъпление при управлението на сметките за средства от Европейския съюз с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 57, ал. 4 думите „сметките за” да отпаднат.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57, който става чл. 58.

  Оповестяване на одитните доклади
  Чл. 58. (1) Сметната палата оповестява одитните доклади, които не представляват защитена от закона тайна, включително на сметките за средства от Европейския съюз, както и становищата по чл. 55.
  (2) Оповестяването се прави чрез интернет страницата на Сметната палата или по друг подходящ начин, определен от председателя.
  (3) Извършени одити не се оповестяват преди окончателния одитен доклад по чл. 48 и чл. 54, ал. 13 и 14.
  (4) Докладите и становищата по чл. 55, ал. 2 се оповестяват след внасянето им в Народното събрание.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 58 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 думите „сметките за” отпада.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Оповестяването се прави чрез интернет страницата на Сметната палата. След оповестяването му, докладът се публикува и на интернет страницата на одитираната организация.”
  3. В ал. 3 думите „преди окончателния одитен доклад по чл. 48 и чл. 54, ал. 13 и 14” се заменят с „приемането им от Сметната палата”.

  Комисията подкрепя предложението за ал. 2, изречение първо и не го подкрепя в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58, който става чл. 59:
  Оповестяване на одитните доклади
  Чл. 59. (1) Сметната палата оповестява одитните доклади, които не представляват защитена от закона тайна, включително на сметките за средства от Европейския съюз, както и становищата по чл. 56.
  (2) Оповестяването се прави чрез интернет страницата на Сметната палата.
  (3) Извършени одити не се оповестяват преди окончателния одитен доклад по чл. 48 и чл. 54, ал. 13 и 14.
  (4) Докладите и становищата по чл. 56, ал. 2 се оповестяват след внасянето им в Народното събрание.


  Оповестяване на други обстоятелства
  Чл. 59. Сметната палата оповестява неизпълнението на задълженията по чл. 39, неизпълнението на дадените препоръки, отказа за освобождаване от длъжност по чл. 51, както и други обстоятелства, определени с решение на Сметната палата.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 59 след думата „оповествява“ се добавя „чрез интернет страницата си“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59, който става чл. 60:
  Оповестяване на други обстоятелства
  Чл. 60. Сметната палата оповестява чрез интернет страницата си неизпълнението на задълженията по чл. 40, неизпълнението на дадените препоръки, отказа за освобождаване от длъжност по чл. 52, както и други обстоятелства, определени с решение на Сметната палата.

  Одитни доклади на средства от фондове и програми на Европейския съюз и по изпълнение на международни актове
  Чл. 60. Доклади за извършените одити, включително одитните доказателства, на сметките за средства от Европейския съюз и на изпълнението на международни актове по чл. 6, ал. 2, т. 9 се предоставят на Европейската сметна палата и на Европейската комисия.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В чл. 60 думите „сметките за” да отпаднат;

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60, който става чл. 61.

  Глава шеста
  ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

  Комисията подкрепя наименованието на глава шеста.


  Внасяне на доклади в Народното събрание
  Чл. 61. (1) Сметната палата внася в Народното събрание:
  1. доклади със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ за предходната година;
  2. доклади със становища за извършени одити на бюджетни системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства и дейности;
  3. одитните доклади за извършените одити по решение на Народното събрание.
  (2) При поискване от Народното събрание или от негова комисия Сметната палата предоставя конкретни одитни доклади.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Народното събрание разглежда докладите по ал. 1, т. 1 и 3 в тримесечен срок от внасянето им”.
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61, който става чл. 62:
  Внасяне на доклади в Народното събрание
  Чл. 62. (1) Сметната палата внася в Народното събрание:
  1. доклади със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ за предходната година;
  2. доклади със становища за извършени одити на бюджетни системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства и дейности;
  3. одитните доклади за извършените одити по решение на Народното събрание.
  (2) Народното събрание разглежда докладите по ал. 1, т. 1 и 3 в тримесечен срок от внасянето им.
  (3) При поискване от Народното събрание или от негова комисия Сметната палата предоставя конкретни одитни доклади.


  Предложения за разглеждане на одитни доклади
  Чл. 62. Сметната палата може да прави предложения до Народното събрание и нейните специализирани комисии за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 62 думата „специализирани“ да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62, който става чл. 63:
  Предложения за разглеждане на одитни доклади
  Чл. 63. Сметната палата може да прави предложения до Народното събрание и нейните комисии за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности.


  Отчет за дейността на Сметната палата
  Чл. 63. (1) В срок до 30 септември на текущата година Сметната палата внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната година.
  (2) Отчетът се публикува в интернет страницата на Сметната палата.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63, който става чл. 64.

  Одит на годишния финансов отчет на Сметната палата
  Чл. 64. (1) Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия, в която се включват най-малко двама регистрирани одитори.
  (2) Числеността и съставът на комисията по ал. 1 се определят от Народното събрание.
  (3) Докладът на комисията по отчета по ал. 1 се представя в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.
  (4) Председателят на Сметната палата може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и се представя в Народното събрание.
  (5) Докладът по ал. 3 се оповестява след приемането му от Народното събрание заедно със становището по ал. 4.
  (6) Разходите за извършване на одита по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 64 в ал. 3 и 4 думата „представя“ се заменя с „внася“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64, който става чл. 65:
  Одит на годишния финансов отчет на Сметната палата
  Чл. 65. (1) Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия, в която се включват най-малко двама регистрирани одитори.
  (2) Числеността и съставът на комисията по ал. 1 се определят от Народното събрание.
  (3) Докладът на комисията по отчета по ал. 1 се внася в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.
  (4) Председателят на Сметната палата може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и се внася в Народното събрание.
  (5) Докладът по ал. 3 се оповестява след приемането му от Народното събрание заедно със становището по ал. 4.
  (6) Разходите за извършване на одита по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.


  Глава седма
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя наименованието на глава седма.


  Чл. 65. (1) За нарушение по чл. 39, ал. 1 и 2 и чл. 56, ал. 2 виновните лица се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 10 000 лв.
  (3) При възпрепятстване на проверката по чл. 39, ал. 4 на лицето се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65, който става чл. 66:
  Чл. 66. (1) За нарушение по чл. 40, ал. 1 и 2 и чл. 57, ал. 2 виновните лица се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 10 000 лв.
  (3) При възпрепятстване на проверката по чл. 40, ал. 4 на лицето се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.


  Чл. 66. (1) Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от одиторите, а наказателните постановления се издават от председателя или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, който става чл. 67.


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя наименованието на подразделението.

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Одит" е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
  2. "Финансов одит" е изразяване на независимо одитно мнение доколко годишният финансов отчет на бюджетната организация дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност.
  3. "Одит за съответствие " е проверката на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията на нормативните актове, вътрешните актове и договорите.
  4. "Одит на изпълнението" е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
  а) "ефективност" е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност;
  б) "ефикасност" е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект;
  в) "икономичност" е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
  5. "Одитирана организация" е всяка организация, която подлежи на одит съгласно изискванията на този закон.
  6. "Специфични одити" са одитите, извършвани при условията и по реда на специален закон.
  7. "Одитиран обект" е програмата, дейността или функцията в рамките на отделна одитирана организация или в рамките на публичния сектор като цяло, които са обект на одит.
  8. "Публични средства" са средствата по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
  9. "Публични активи" са публичните средства, както и всички имущества, които са държавна или общинска собственост или са обект на права на бюджетни организации.
  10. „Бюджетни организации” са всички юридически лица по смисъла на §1, т. 5 от Закона за публичните финанси.
  11. „Финансов контрол” е всяка форма на контрол, свързана с управлението на публични средства и дейности, осъществявана чрез специализирани правомощия и процедури, включително бюджетен контрол, финансов инспекционен контрол, данъчен контрол, митнически контрол и други подобни.
  12. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
  13. "Международно признати одитни стандарти" са:
  а) Одитните стандарти, издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната организация на върховните одитни институции - ИНТОСАЙ (ISSAI);
  б) Международните одиторски стандарти (Intenational Standarts on Auditing), издадени от Борда на Международната федерация на счетоводителите (International Federation of Accountants - IFAC), подходящи за финансов одит при ангажименти с включени допълнителни въпроси, специфични за бюджетните организации в публичния сектор.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В § 1 Допълнителна разпоредба т. 6 отпада, т. 7-13 стават съответно т. 6-12.

  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  1. В т. 6 се създава изречение второ: „Те могат да бъдат комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение.“
  2. В т. 10 след думите „т. 5 от“ се добавя „допълнителните разпоредби на“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Одит" е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
  2. "Финансов одит" е изразяване на независимо одитно мнение доколко годишният финансов отчет на бюджетната организация дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност.
  3. "Одит за съответствие " е проверката на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията на нормативните актове, вътрешните актове и договорите.
  4. "Одит на изпълнението" е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност, като:
  а) "ефективност" е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност;
  б) "ефикасност" е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект;
  в) "икономичност" е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
  5. "Одитирана организация" е всяка организация, която подлежи на одит съгласно изискванията на този закон.
  6. "Специфични одити" са одитите, извършвани при условията и по реда на специален закон. Те могат да бъдат комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение.
  7. "Одитиран обект" е програмата, дейността или функцията в рамките на отделна одитирана организация или в рамките на публичния сектор като цяло, които са обект на одит.
  8. "Публични средства" са средствата по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
  9. "Публични активи" са публичните средства, както и всички имущества, които са държавна или общинска собственост или са обект на права на бюджетни организации.
  10. „Бюджетни организации” са всички юридически лица по смисъла на §1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
  11. „Финансов контрол” е всяка форма на контрол, свързана с управлението на публични средства и дейности, осъществявана чрез специализирани правомощия и процедури, включително бюджетен контрол, финансов инспекционен контрол, данъчен контрол, митнически контрол и други подобни.
  12. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
  13. "Международно признати одитни стандарти" са:
  а) Одитните стандарти, издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната организация на върховните одитни институции - ИНТОСАЙ (ISSAI);
  б) Международните одиторски стандарти (Intenational Standarts on Auditing), издадени от Борда на Международната федерация на счетоводителите (International Federation of Accountants - IFAC), подходящи за финансов одит при ангажименти с включени допълнителни въпроси, специфични за бюджетните организации в публичния сектор.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя наименованието на подразделението.

  § 1. Законът за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 35 от 2014 г., изм., бр. 40 и 98 от 2014 г.) се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.

  § 2. (1) В срок до един месец от влизането в сила на закона Народното събрание избира председател и заместник-председатели на Сметната палата.
  (2) До избирането на председател избраните по реда на отменения Закон за Сметната палата председател и членове изпълняват задълженията си.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  1. Параграф 2 отпада;
  2. В случай, че предложението по предходната т. 1 за отпадане на § 2 не бъде прието, думата „един” в текста на разпоредбата се заменя с думата „три”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 2, ал. 1 думите „и заместник-председатели” се заменят със „заместник- председатели и членове”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. (1) В срок до един месец от влизането в сила на закона Народното събрание избира председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата.
  (2) До избирането на председател избраните по реда на отменения Закон за Сметната палата председател и членове изпълняват задълженията си.


  § 3. В срок до три месеца от избора на председател и заместник-председатели организационната структура на Сметната палата се привежда в съответствие с изискванията на закона.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  Параграф 3 отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. В срок до три месеца от избора на председател, заместник-председатели и членове Сметната палата приема правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В срок до три месеца от избора на председател, заместник-председатели и членове Сметната палата приема правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата.


  § 4. В срок до един месец от приемането на организационната структура по чл. 19, ал. 4, т. 3 се провежда конкурс за назначаване на директорите на дирекции.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  Параграф 4 отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 4 думите „организационната структура по чл. 19, ал. 4, т. 3” се заменят с „правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В срок до един месец от приемането на правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата се провежда конкурс за назначаване на директорите на дирекции.

  § 5. Сметната палата утвърждава и оповестява актовете по чл. 19, ал. 4, т. 2 в срок до 6 месеца от избирането й.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. Сметната палата утвърждава и оповестява актовете по чл. 20, ал. 5, т. 2 в срок до 6 месеца от избирането й.


  § 6. Незавършените одити и одитите, по които докладите не са връчени до влизането в сила на закона, се довършват по реда на този закон.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  В § 6 думите „реда на този закон” в края на изречението се заменя с „досегашния ред”;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  § 7. Заварените актове на Сметната палата запазват действието си, доколкото не противоречат на изискванията на този закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

  § 8. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г.) се създава нов чл. 127в:
  „Чл. 127в. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от органи на Сметната палата, се съставят от оправомощени одитори в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от три години от извършването им.
  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов:
  Параграф 8 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.

  § 9. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г.) в чл. 108, ал. 6 думите "чл. 54, ал. 1” се заменят с „чл. 56, ал. 1“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9, който става § 10:
  § 10. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г.) в чл. 108, ал. 6 думите "чл. 54, ал. 1” се заменят с „чл. 57, ал. 1“.

  § 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г.) в чл. 72, ал. 1 думите "чл. 54, ал. 1” се заменят с „чл.56, ал. 1“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10, който става § 11:
  § 11. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г.) в чл. 72, ал. 1 думите "чл. 54, ал. 1” се заменят с „чл. 57, ал. 1“.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов за нов параграф:
  „§ ... В Закона за публичните финанси (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 22, ал. 2 съюзът „и” пред израза „на съдебната власт” се заменя със запетая, а след израза се добавя изразът „и на Сметната палата”.
  2. В чл. 42, ал. 1 след запетаята след думата „власт,” се добавя изразът „бюджетът на Сметната палата като самостоятелна част от държавния бюджет”, след което се поставя запетая.
  3. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 6 съюзът „и” пред израза „на съдебната власт” се заменя със запетая, а след израза се добавя изразът „и на Сметната палата”;
  б) в ал. 7:
  - съюзът „и” пред израза „Висшия съдебен съвет” се заменя със запетая, а след израза се добавя изразът „и Сметната палата”;
  - съюзът „и” пред израза „на съдебната власт” се заменя със запетая, а след израза се добавя изразът „и на Сметната палата”.
  4. В чл. 79, ал. 1, т. 3 след думата „власт” в края на изречението се добавя изразът „и по проекта на бюджет на Сметната палата”.
  5. В чл. 86, ал. 4 съюзът „и” пред израза „на съдебната власт” се заменя със запетая, а след израза се добавя изразът „и на Сметната палата”.
  6. В чл. 107, ал. 3 съюзът „и” пред израза „на съдебната власт” се заменя със запетая, а след израза се добавя изразът „и на Сметната палата”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създават се § 11 и 12:
  § 11. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висше държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г.) чл. 2, ал. 1 т. 10 се изменя така:
  „10. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;”.
  § 12. В Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 94 от 2008 г.; изм., бр. 10, 26 и 101 от 2009 г. и бр. 62 и 97 от 2010 г.; бр. 38 от 2012 г. и бр.15 от 2013 г.) в чл. 3 т. 12 се изменя така:
  „12. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 12 и 13:
  § 12. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висше държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г.) в чл. 2, ал. 1 т. 10 се изменя така:
  „10. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;”.
  § 13. В Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 94 от 2008 г.; изм., бр. 10, 26 и 101 от 2009 г. и бр. 62 и 97 от 2010 г.; бр. 38 от 2012 г. и бр.15 от 2013 г.) в чл. 3 т. 12 се изменя така:
  „12. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  /МЕНДА СТОЯНОВА/
  Форма за търсене
  Ключова дума