Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
22/01/2015 първо гласуване

  Законопроект за предучилищното и училищното образование,
  № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 година.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21 ноември 2014 година


  На заседание, проведено на 22 януари 2015 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен от Милена Дамянова и група народни представители.
  На заседанието присъства заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева.
  Законопроектът беше представен от народните представители Снежана Дукова и Галя Захариева, които изтъкнаха, че основният мотив за внасянето на законопроекта е осъвременяване на нормативната уредба в сферата на средното образование.
  В законопроекта е заложена единна политика, основана на училищната автономия, разписана в различни нейни аспекти чрез учебните програми и учебното съдържание през четирите степени на училищното образование.
  Със законопроекта се усъвършенства системата на делегираните бюджети, въведена през 2008 г., с нови механизми на контрол.
  Въвежда се и допълнително разпределяне на средства, според качеството на образование, което учебното заведение предоставя.
  Предвижда се създаването на обществени съвети с представители на съответната местна власт, което би довело до по-сериозен граждански контрол върху изразходване на публичните финансови средствата.
  Въвеждат се центрове за личностна подкрепа на децата, която ще бъде обща и допълнителна и която ще даде възможност да се продължи работата с проблемните деца и тяхната подкрепа.
  Предвижда се финансиране за частните детски градини и частните училища, като субсидията от държавния бюджет ще се предоставя от 2018 година.
  Заместник-министър Кастрева изрази подкрепата на Министерството на образованието и науката относно законопроекта и мнението, че образованието е поставено като национален приоритет и че детето трябва да бъде в центъра на образователната система с развитието на неговите интереси, потребности и цялостно личностно развитие.
  Заявена беше и готовността на екипа на Министерството на образованието и науката с експертни предложения да усъвършенства нормите разписани в закона, за да може законът да бъде гъвкав и съвременен и да даде широтата за развитието на сферата поне десетилетия напред.

  След представянето на законопроекта се проведе дискусия, на която бяха подробно обсъдени въпросите относно: ресурсните центрове и тяхното финансиране; усъвършенстване на разходните стандарти с цел стимулиране качеството, отговорността на обществените съвети за разходването на средствата, какви са разчетите и как би се отразило на Закона за държавния бюджет за настоящата година и др.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 11 народни представители, „Против” – трима народни представители и „Въздържали се” - двама народни представители.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисия по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума