Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
22/01/2015 първо гласуване

  Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15 декември 2014 година


  На заседание, проведено на 22 януари 2015 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за народната просвета, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители.
  На заседанието присъства заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева.
  Основната цел на законопроекта е гарантиране на качествено образование във всички училища и ниво на грамотност на завършващите всеки етап от образованието.
  Законопроектът предвижда:
  - финансираното с публични средства образование да е съобразено с интересите на своите потребители. Нормативите за издръжка на един ученик да се диференцират в зависимост от вида и спецификата на обучението.
  - инспектирането на образователната система да е свързано с единна система за оценка;
  - нова образователна структура;
  - въвеждането на един учебник, като необходимо условие за ефективно реализиране на националните образователни програми;
  - въвеждане на дуално обучение за учене и работа в реална производствена среда;
  - регламентиране на нова формула за разпределяне на средствата по делегираните бюджети;
  Законопроектът не предвижда предоставяне на държавно финансиране на частните училища и частните детски градини.

  След представянето на законопроекта се проведе дискусия, на която народните представители се обединиха около мнението, че в този проект много от текстовете са идентични с текстовете в законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен от Милена Дамянова и група народни представители, но с различна философия.
  От страна на Министерството на образованието и науката бяха изразени резерви относно философията на закона.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – трима народни представители, без „Против” и „Въздържали се” – 13 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисия по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума