Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
05/02/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 454-01-41, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 12.11.2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 454-01-41, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 12.11.2014 г.


  На заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Снежанка Колева – експерт в същата дирекция, на Фонда за гарантиране на влоговете в банките – Борислав Стратев – член на Управителния съвет, на Българската народна банка – Венцеслав Аспарухов – експерт в дирекция „Международни отношения”, на Асоциацията на банките в България – Ирина Марцева – главен секретар.
  Законопроектът беше представен от н.п. Румен Гечев.
  С предлагания законопроект се въвеждат нови мерки, с които да се уреди финансирането на недостиг на финансови средства във Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Законопроектът предвижда, че ако финансовите средства на фонда не са достатъчни за покриване на задълженията му по Закона за гарантиране на влоговете в банките, тогава управителният съвет на фонда трябва в три дневен срок от установяването на недостига да приеме решение за покриването му чрез увеличаване на годишната премийна вноска до 2 на сто от общия размер на влоговата база на всяка банка за срок до три години. Управителният съвет на фонда ще изисква от банките да изплатят авансово тези годишни премийни вноски в определен срок и с увеличен размер. Сумата, изплатена авансово от всяка банка, ще бъде приспадната от дължимата годишна премийна вноска за следващите години. По този начин ще се осигури необходимата стабилност и безотказност в работата на фонда, който ще може да привлича допълнителни средства за сметка на бъдещи годишни премийни вноски.
  Освен това законопроектът предвижда, че при допълнителен недостиг на средства и след прилагането на посочената по-горе мярка, Българската народна банка трябва да покрие допълнителния недостиг в срок до 10 дни. Българската народна банка е длъжна да предостави кредит на фонда в размера, необходим за покриването на допълнителния недостиг на средства и с лихва равна на действащия към момента на предоставяне на кредита основен лихвен процент. Кредитът ще бъде предоставен от финансовите средства на управление „Банково” и от „резерва” на Българската народна банка. С тези промени законопроектът цели елиминиране на опасността от натоварване на бюджета с извънредни разходи, които могат да доведат до нарушаване европейските изисквания за бюджетна стабилност и бюджетен дефицит до 3 на сто годишно.
  В хода на дискусията беше изтъкнато, че в становището си от 9 декември 2014 г. Европейската централна банка подчертава, че с така предложения законопроект се нарушава чл. 123, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз - забраната на централните банки за финансиране на публичния сектор; накърнява се институционалната и финансова независимост на Българската народна банка, тъй като отпускането на подобен кредит може значително да ограничи финансовите средства в Българската народна банка и нейните резерви, като по този начин се поставят под заплаха изпълнението на задачите на Българската народна банка, свързани с Европейската система на централните банки, както и стабилността на валутния борд в България, а следователно и правомощието на Българската народна банка да поддържа ценовата стабилност. Освен това предлаганите изменения са в противоречие с Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити, която се транспонира в българското законодателство с предложения от Министерски съвет законопроект за гарантиране на влоговете в банките.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 3 народни представители, „Против” – 9 народни представители и „Въздържали се” – 3 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 454-01-41, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 12.11.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума