Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/02/2015

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11, внесен от Министерски съвет на 2 февруари 2015 година


  На заседание, проведено на 18 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” и началник-кабинет на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Георги Пеев - генерален директор на Държавно предприятие „Ръководство въздушно движение”.
  С проекта се предлагат следните изменения и допълнения:
  - Предлага се да отпадне изискването за попълване, изпращане и одобрение на полетен план за полети извън контролираното въздушно пространство, с което ще се увеличи капацитета и ефективността на органите за обслужване на въздушното движение; ще се запазят на нивата по безопасност на полетите и ще се подобри бизнес средата за развитие на авиацията с общо предназначение и полетите за авиационно-химическа работа;
  - Предлага се метрологичното обслужване да не бъде част от основния предмет на дейност на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, в резултат на което ще се елиминира съществуващото дублиране с предмета на дейност на Българския институт по метрология;
  - Предлага се Министерският съвет да приеме Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия, което поризтича от необходимостта да бъдат включени отговорните ведомства и организации, имащи компетентност и ресурси за извършване на дейностите по търсене и спасяване при авиационни произшествия. С плана ще се осигурят средства за дейности, свързани с подобряването на съществуващите и развитието на допълнителни способности на органите и структурите, описани в него, за операции по суша, въздух и вода, както и за изпълнение на специфични дейности във връзка с търсенето и спасяването при авиационни произшествия;
  - Със законопроекта се изпълняват препоръки, дадени в резултат от проведените сертификационни проверки от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 14 народни представители, без „Против” и „Въздържал се” - един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисия по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума