Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
05/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 554-01-38, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители на 20.02.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 554-01-38, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители на 20.02.2015 г.


  На заседание, проведено на 5 март 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: Фейзи Бекир - заместник-министър на финансите, Людмила Петкова –директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, Петя Копчева – началник на отдел в същата дирекция и Дора Ненова – директор на дирекция „Държавни помощи и регулации” в Министерството на земеделието и храните.
  С предложените изменения и допълнения в законопроекта се променя първоначалната схема за държавна помощ по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане. Промяната се налага след консултация с Европейската комисия, за да бъде схемата съвместима с правилата за държавните помощи на ЕС.
  От обхвата на схемата се изключват големите предприятия и инвестициите в напояване. Друга промяна в схемата е, че настоящата стойност на всеки от придобитите активи, определена към датата на предоставяне на помощта не трябва да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро. В тази връзка се предлага разпоредба за забрана за заобикаляне на прага от 500 000 евро чрез изкуствено разделяне на активите.
  Въвежда се изискване, съгласно което преотстъпения данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на придобитите активи, определена към датата на предоставяне на помощта – 31 декември на съответната година на преотстъпване. За определяне на настоящата стойност на активите ще се ползва референтния лихвен процент, определен от Европейската комисия към 31 декември на годината на преотстъпване. Това изискване по регламента е предложено с цел стриктно спазване на интензитета на помощта.
  Предлага се промяна в дефинициите за „големи предприятия“ и „предприятие в затруднение“, съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 702/2014 г. на Комисията от 25 юни 2014 г.  С проекта се предвижда при получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия в срок до 31 март 2015 г. данъчното облекчение да се приложи и за данъчната 2014 година.
  С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат аналогични промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която представителите на Министерството на финансите и на Министерството на земеделието и храните изразиха становища за подкрепа на законопроекта. Членовете на комисията също се изказаха за подкрепа на законопроекта.
  След приключване на обсъждането се проведе гласуване със следните резултати: „За” - 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 554-01-38, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители на 20.02.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума