Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/03/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 554-01-38, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители на 20.02.2015 г., приет на първо гласуване на 11.03.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 554-01-38, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители на 20.02.2015 г., приет на първо гласуване на 11.03.2015 г.


  Проект
  Второ гласуване


  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

  (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. бр. 52, 108 и 110 от 2007 г.; бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г.; бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.; бр. 40 и 94 от 2012 г.; бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г.; бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:
  1. предприятия в затруднение;
  2. данъчно задължени лица, представляващи големи предприятия;
  3. инвестиции в напояване.“
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Данъчните облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие и за земеделски стопани, не се прилагат по отношение на данъчно задължени лица, които не са изпълнили решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не са възстановили изцяло помощта.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  1. В § 1 да се създаде нова т. 1:
  „1. В ал. 1, т. 3 думите „предприятия в затруднение” се заменят с „предприятия в затруднено положение”.
  Досегашната т. 1 да стане т. 2 и в ал. 5, т. 1 думите „предприятия в затруднение” да се заменят с „предприятия в затруднено положение”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „предприятия в затруднение” се заменят с „предприятия в затруднено положение”.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:
  1. предприятия в затруднено положение;
  2. данъчно задължени лица, представляващи големи предприятия;
  3. инвестиции в напояване.“
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Данъчните облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие и за земеделски стопани, не се прилагат по отношение на данъчно задължени лица, които не са изпълнили решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не са възстановили изцяло помощта.“


  § 2. В чл. 189б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думата „дейност“ се добавят думите „и придобити“.
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване.“
  в) създава се нова т. 5:
  „5. настоящата стойност на всеки един от активите по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта, не може да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване.“
  г) създава се нова т. 6:
  „6. определеният в т. 5 праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на активите.“
  д) точка 7 се отменя.
  е) досегашните т. 5 и 6 стават т. 8 и 9.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  В § 2, буква ”в” думите „всеки един от активите” да се заменят с „ всички активи”, а в буква ”г” относно нова т. 6 накрая да се добави ”по т. 1”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:
  § 2. В чл. 189б в ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „дейност“ се добавя „и придобити“.
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване.“
  3. Създават се нови т. 5 и 6:
  „5. настоящата стойност на всички активи по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта, не може да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване.“
  6. определеният в т. 5 праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на активите по т. 1.“
  4. Точка 7 се отменя.
  5. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 8 и 9.


  § 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 30 се изменя така:
  „30. „Предприятие в затруднение“ за целите на чл. 182, ал. 1, т. 3 е това по смисъла на Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (ОВ, С 249 от 31 юли 2014 г.), включително техните изменения и замени, а за целите на чл. 182, ал. 5 е това по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193 от 1 юли 2014 г.)“.
  2. Точка 74 се изменя така:
  „74. „Големи предприятия“ са предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193 от 1 юли 2014 г.)“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  В § 3 т. 30 думите „предприятие в затруднение” да се заменят с „предприятие в затруднено положение”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
  § 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Точка 30 се изменя така:
  „30. „Предприятие в затруднено положение“ за целите на чл. 182, ал. 1, т. 3 е това по смисъла на Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (ОВ, С 249/1 от 31 юли 2014 г.), а за целите на чл. 182, ал. 5 е това по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193/1 от 1 юли 2014 г.)“.
  2. Точка 74 се изменя така:
  „74. „Големи предприятия“ са предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията“.


  Комисията предлага да се създаде нов § 4:

  § 4. Параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2014 г.) се изменя така:
  „(1) Данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. При условие че разписката от Европейската комисия бъде получена до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските стопани не се допуска до датата на получаване на разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта.
  (2) Данъчното облекчение по чл. 189б представлява последваща фискална схема по смисъла на регламента по ал. 1, тъй като дейността вече е обхваната от предходната схема под формата на данъчно облекчение, поради което е допустимо инвестирането в активи по чл. 189б да е започнало и преди да е получена разписката от Европейската комисия с идентификационния номер на помощта, но след 31 декември 2013 г.”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да се измени така:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  § 4. Параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2014 г.) се изменя така:
  „§ 17. Данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. При условие че разписката от Европейската комисия бъде получена до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските стопани не се допуска до датата на получаване на разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта.“

  Комисията предлага § 4 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като ал. 1 на нов § 4.

  § 5. Данъчното облекчение по чл. 189б представлява последваща фискална схема, тъй като дейността вече е обхваната от предходна схема под формата на данъчно облекчение, поради което е допустимо инвестирането в активи по това данъчно облекчение да е започнало и преди да е получена разписката от ЕК с идентификационния номер на помощта, но след 31.12.2013 г.
  Комисията предлага § 5 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като ал. 2 на нов § 4.

  § 6. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп.; бр. 32 от 2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 и 99 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г.; доп., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 и 31 от 2011 г.; доп., бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 51 от 2011 г.; бр. 99 от 2011 г.; бр.40, 81 и 94 от 2012 г.; бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.; бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 48, ал. 7 се изменя така:
  „(7) Преотстъпването на данък по ал. 6, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на::
  1. лице, което е предприятие в затруднение;
  2. лице, което е голямо предприятие;
  3. физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а;
  4. лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
  5. инвестиции в напояване.“
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) точка 60 се изменя така:
  „60. „Предприятие в затруднение“ за целите на чл. 48, ал. 7 е това по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193 от 1 юли 2014 г.)“.
  б) създава се т. 61:
  „61. „Големи предприятия“ са предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193 от 1 юли 2014 г.)“.
  3. Параграф 13 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2014 г.) се изменя така:
  „§ 13. Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 може да се ползва до 31 декември 2020 г. само след получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. При условие че разписката от Европейската комисия бъде получена до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 на земеделските стопани не се допуска до датата на получаване на разписката от ЕК с окончателния идентификационен номер на помощта.“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  В § 6, в ал. 7, т. 1 и т. 60 от допълнителните разпоредби думите „предприятие в затруднение” да се заменят с „предприятие в затруднено положение” .
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 5 и предлага следната редакция:
  § 5. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г.; бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.; бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г.; бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.; бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г.; бр. 40, 81 и 94 от 2012 г.; бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.; бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г.; бр. 12 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 48, ал. 7 се изменя така:
  „(7) Преотстъпването на данък по ал. 6, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:
  1. лице, което е предприятие в затруднено положение;
  2. лице, което е голямо предприятие;
  3. физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а;
  4. лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
  5. инвестиции в напояване.“
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) точка 60 се изменя така:
  „60. „Предприятие в затруднено положение“ за целите на чл. 48, ал. 7 е това по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193/1 от 1 юли 2014 г.)“.
  б) създава се т. 61:
  „61. „Големи предприятия“ са предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията“.
  3. Параграф 13 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2014 г.) се изменя така:
  „(1) Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 може да се ползва до 31 декември 2020 г. само след получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. При условие че разписката от Европейската комисия бъде получена до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 на земеделските стопани не се допуска до датата на получаване на разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта.
  (2) Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 представлява последваща фискална схема по смисъла на регламента по ал. 1, тъй като дейността вече е обхваната от предходна схема под формата на данъчно облекчение, поради което е допустимо инвестирането в активи по чл. 48, ал. 6 да е започнало и преди да е получена разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта, но след 31 декември 2013 г.”


  § 7. Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 представлява последваща фискална схема, тъй като дейността вече е обхваната от предходна схема под формата на данъчно облекчение, поради което е допустимо инвестирането в активи, по това данъчно облекчение, да е започнало и преди да е получена разписката от ЕК с окончателния идентификационен номер на помощта, но след 31.12.2013 г.

  Комисията предлага § 7 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 5 , т. 3.


  § 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума