Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/04/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-50, внесен от н.п. Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 12.03.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-50, внесен от н.п. Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 12.03.2015 г.


  На заседание, проведено на 2 април 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от н.п. Станислав Стоянов Иванов и група народни представители.
  На заседанието присъства г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите.
  Законопроектът беше представен от н.п Станислав Иванов.
  Със законопроекта се предлага при ползване на местата за платено паркиране да не се заплаща такса, определена по реда на Закона за местните данъци и такси, а да се заплаща цена на услугата, определена от общинския съвет, когато услугата се предоставя от специализирано звено на общината или от юридическо лице по чл. 12, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки. Предлага се тази разпоредба да не се прилага, когато местата за паркиране се предоставят за управление и поддържане по реда на Закона за концесиите. Мотивите за предложените изменения са, че по този начин общините ще могат да определят цената на услугата на пазарен принцип съобразно търсенето на места за паркиране в различните райони на населените места и средствата, които ще се събират като цена на услугата, ще могат да остават на разположение на организацията, която управлява местата за паркиране и да се разходват за цели, свързани с предмета й на дейност.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което членовете на комисията бяха запознати със становищата на Министерството на финансите и на Националното сдружение на общините в Република България. И двете становища са за принципна подкрепа на законопроекта, като се предлага прецизиране на някои от разпоредбите. Обръща се внимание на разпоредбата на чл. 45, ал. 1, т. 1, буква „в” от Закона за публичните финанси, според която приходите от услуги се включват в общинския бюджет и че ще е незаконосъобразно, ако приходите от ползването на местата за паркиране остават в търговските дружества, на които е предоставено да ги управляват. В хода на обсъждането членовете на комисията също се обединиха около становището за принципна подкрепа на законопроекта, като между двете му гласувания следва да се обсъдят предложенията на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България и да се направят съответните изменения на предложените разпоредби, както и да отпадне второто изречение на чл. 99, ал. 3, за да няма изключения и да се прилага една методика за определяне цената за ползване на паркоместата.
  След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-50, внесен от н.п. Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 12.03.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума