Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
11/06/2015 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 28.05.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 28.05.2015 г.

  На заседание, проведено на 11.06.2015г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 28.05.2015 г.
  Законопроектът бе представен от н. п. Георги Търновалийски.

  Със Законопроекта се предлагат следните промени:

  - от 2016 г. увеличаване на вноската за фонд „Пенсии” с два процентни пункта, а също и увеличаване на вноската за фонд „Безработица” от едно на две на сто. Предложението е мотивирано с хроничния недостиг на средства в бюджета на Държавното обществено осигуряване и ежегодните трансфери от Републиканския бюджет за покриване на недостига;

  - спиране нарастването на възрастта и осигурителния стаж, изискуеми за придобиване право на пенсия и запазване на достигнатите показатели през 2015 г.;
  - създаване на възможност за пенсиониране по реда на чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване при недостиг на 24 месеца кумулативно изискуема възраст и осигурителен стаж, като предвиждания брой лица, които биха се възползвали от това право, експертно се определя на около 5 000 души;
  - получаване пожизнено на намален размер на предсрочна пенсия, която да се определя по формулата за нормална пенсия с намаление за всеки недостигащ месец 0,4 процента;
  - размерът на пенсията да не бъде по-малък от 90 на сто от минималния размер по реда на чл. 68, ал. 1 от КСО, който се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Според мотивите за промени допълнителните разходи за предсрочните пенсии ще са необходими само в недостигащия до 24 месеца период, след който поради намаления размер на съответната пожизнена пенсия, ще се спестяват средства във фонд „Пенсии” ;
  - фиксиране на максимален размер на осигурителния доход, който да бъде определен на десет минимални работни заплати за страната, респективно отмяна на ежегодното определяне на максималния осигурителен доход в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. С промяната вносителите считат, че ще е налице по-добра предвидимост на средствата в консолидирания държавен бюджет, а също така и ще се насърчи участието на хората в социалното осигуряване с цел получаване на по-високи пенсии;
  - промяна при изчисляване размера на пенсията чрез увеличаване дела на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на 1,2 от 1 януари 2016 г., с което да бъдат изпълнени изискванията за минимални стандарти от Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност, ратифицирана от Народното събрание на Република България през м. юни 2008 г.;
  - лицата, придобили право на пенсия за възраст и осигурителен стаж, но продължили да работят без да им е отпусната пенсия, да получават допълнителни 4 % за една година осигурителен стаж, 4,5 % за две години и 5 % за над три години и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж.
  - вносителите предлагат законът да влезе в сила от 1 януари 2016 г., като така необходимите средства за изпълнението му ще се осигурят чрез увеличените осигурителни вноски и това няма да даде отражение върху бюджета за 2015г.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане.
  Законопроектът не беше подкрепен от МТСП, НОИ, Асоциация на индустриалния капитал, МФ и Българска стопанска камара.
  Членовете на Комисията по бюджет и финанси не подкрепиха така предложения Законопроект.
  След дискусията се проведе гласуване, със следните резултати: С 3 гласа „за”, 7 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 28.05.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума