Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
10/09/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерския съвет на 01.06.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерския съвет на 01.06.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 10 септември 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: г-н Томислав Дончев – заместник-министър председател по европейските фондове и икономическата политика и представителите на Агенцията по обществени поръчки – Иво Кацаров – главен секретар и Христина Денева – началник на отдел.
  Законопроектът беше представен от г-н Томислав Дончев.
  Основните моменти в законопроекта са:
  1. Предлага се промяна в чл. 8а, ал. 4, с която се цели оптимизиране на процеса на създаване на централни органи за обществени поръчки, когато те са в рамките на изпълнителната власт;
  2. Предлагат се промени в чл. 16г, който урежда участието в обществени поръчки на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. С промените се определя, че задължението за запазване на поръчките се реализира чрез една или чрез няколко обособени позиции, като това се отнася и за възлагането на запазени поръчки чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП; дава се възможност при възлагане на запазени поръчки да участват и други лица извън кръга на специализираните предприятия; предлага се отмяна на забраната възложителите да поставят изисквания за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности по отношение на специализираните предприятия или кооперациите на хора с увреждания; предлага се поне 80 на сто от предмета на поръчката да се изпълнява от специализирано предприятие или от кооперация на хора с увреждания със собствено производство или ресурс или с подизпълнители, или с ресурсите на трети лица, които също трябва да са такива предприятия или кооперации; прецизира се редът за разглеждане на офертите и заявленията за участие на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания и на другите заинтересовани лица.
  3. Предлага се преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на финансите. Предложението е свързано с оптимизиране на процеса на изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.
  С приемането на предложените промени ще се подобрят възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществени поръчки и ще се осигури последователно провеждане на политиката за подпомагане и стимулиране на предприятията на хора с увреждания. От друга страна, ще се преустанови незаконосъобразната практика по прилагане на чл. 16г и ще се намалят рисковете от забавяне или неуспешно възлагане на поръчките. С преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на финансите ще се създадат предпоставки за провеждане на единна политика в областта на обществените поръчки чрез обединяване в общо ръководство на органите, отговорни за методология, мониторинг, централизирано възлагане, предварителен и последващ контрол.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване със следните резултати: „За”- 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43, внесен от Министерския съвет на 01.06.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума