Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
05/11/2015 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерския съвет на 13.10.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерския съвет на 13.10.2015 г.


  На заседание, проведено на 3 ноември 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Карина Караиванова – заместник - министър на финансите, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, Петя Копчева – началник на отдел в същата дирекция, Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите, представители на КНСБ, Института на дипломираните експерт счетоводители, Българска стопанска камара и др.
  Законопроектът беше представен от г-жа Карина Караиванова.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е изготвен с цел привеждане на националното данъчно законодателство в съответствие с изискванията на европейските директиви в областта на прякото облагане, както и привеждане в съответствие на текстовете на закона, наложени в процеса на нотификация на данъчната мярка, представляваща държавна помощ за регионално развитие.
  Основните моменти в законопроекта са:
  1. Предложени са изменения и допълнения на ЗКПО във връзка с транспониране на изисквания на Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014г. за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки и Директива (ЕС) 2015/121 на Съвета от 27 януари 2015 г. за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки.
  2. Предложена е нова схема за държавна помощ във връзка с изтичане срока на действие на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение по чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО.
  При новата схема се въвеждат нови изисквания, които следва да се спазват от всяко данъчно задължено лице, за да може да прилага данъчното облекчение, представляващо държавна помощ.
  Съгласно одобрената схема се предвижда преходен период за 2015 г., съгласно който корпоративният данък за 2015 г. по това данъчно облекчение ще се преотстъпва, в случай че е подаден формуляр за кандидатстване в срок от 1 януари 2016 г. до 29 февруари 2016 г. и е налице одобрение от страна на Българската агенция за инвестиции до 31 март 2016 г. При подаване на формуляра за кандидатстване за прилагане на данъчното облекчение за 2015 г. ще се прилага списъкът на общините с равнище на безработица с или над 25 на сто по-високо от средното за страната за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за 2015 г. няма да се допуска.
  3. Променя се определението за „юрисдикции с преференциален данъчен режим“.
  От обхвата на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се изключват държавите - членки на ЕС, както и тези, които обменят информация на основата на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане.
  Списъкът на държавите/териториите, които отговарят на законовите условия за юрисдикциите с преференциален данъчен режим, ще се утвърждава със заповед на министъра на финансите и ще се обнародва в „Държавен вестник”.
  4. В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
  В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се предлагат следните промени: дава се възможност на дипломатическите представителства в България да удържат и да внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят при тях; въвежда се авансово облагане на доходите от други източници- доходите със случаен и нерегулярен характер - обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; лихви, които не се облагат с окончателен данък и т.н. по чл. 35 от ЗДДФЛ; въвежда се възможност за приспадане на задължителните здравноосигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер на осигурителния доход; към необлагаемите доходи по чл. 13 от закона се добавят средствата, получени по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз за подпомагане на студентската, преподавателската и административната мобилност.
  В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се предлагат следните изменения: включват се в облагане с данък поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и с непроменено предназначение от техните собственици; променя се данъчното облекчение по чл. 24, ал. 1, т. 18 и 19, като се предлага облекчението да не се прилага за сгради, които са получили сертификат за енергийна ефективност в резултат на предоставени публични средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; прецизира се разпоредбата в чл. 71а относно освобождаване от такса за битови отпадъци на храмовете, молитвените домове и манастирите и на поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната; въвежда се административнонаказателна разпоредба при непредоставяне на ежедневна информация от общините на Министерството на финансите по електронен път.
  В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се предвижда промяна, съгласно която данъчни задължения по ЗМДТ ще могат да се установяват с акт за установяване на задължението както на база подадена от задълженото лице декларация, така и на базата на данни от регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. Промяната е във връзка с въведения от 1 януари 2015 г. нов режим по отношение декларирането и определянето на данъка върху превозните средства.
  В Закона за данък върху добавената стойност се предлагат следните промени: удължава се срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури до 31 декември 2018 г. , предлагат се промени, свързани с Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставката на услуги; предлагат се промени в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС, а именно: доставката на услугата по предоставяне на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето, да бъде освободена от данък върху добавената стойност; всички случаи на безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, което по смисъла на закона е приравнено на възмездно, да се третират като облагаема доставка независимо от характера на доставката и др.
  Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката. Предвидено е декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Министърът на финансите ще определи със заповед методиката за разпределение на направените преки разходи. При неподаване на декларация или при неначисляване на дължим данък в съответствие с методиката ще се счита, че стоката е използвана или ще се използва единствено за лични нужди и данък ще се дължи за всички изминали данъчни периоди от периода на придобиване на стоката.
  Предлагат се промени във връзка с искане към Европейската комисия за дерогация по чл. 395 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност. Предлага се при използване както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди на собственика, на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица на леки автомобили, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8, с изключение на посочените в чл. 70, ал. 1, т. 4; на въздухоплавателни средства, с изключение на тези по чл. 31, т. 1 и на плавателни съдове, данъчния кредит на който регистрираните лица ще имат право при придобиването на тези превозни средства, както и за получените стоки или услуги, свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им, да бъде в размер на 70 на сто от начисления данък.
  Предлага се да бъде отменен режима по чл. 118, ал. 7 от закона по отношение на петролните бази, като е предвиден шестмесечен преходен период за лицата, ползващи режима, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от ЗДДС.
  Предлагат се промени в административнонаказателните санкции за данъчно задължените лица, свързани с размера на санкцията при доброволно начисляване на ДДС след края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, при неиздаване на данъчен документ или неотразяване на издаден или получен такъв в отчетните регистри.
  В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага намаляване на прага за ограничаване на плащанията в брой в страната от 15 000 лв. на 5000 лв. Ограничението ще се прилага и при плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на Българската народна банка в деня на плащането.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията и представителите на браншовите организации изразиха принципна подкрепа за законопроекта.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 11 народни представители, „Въздържали се”- 3 народни представители и „Против”- 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерския съвет на 13.10.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума