Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България
  за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за държавния бюджет на Република България
  за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.


  На заседание, проведено на 12 ноември 2015 г., съвместно с Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г., внесен от Министерския съвет.

  На заседанието присъстваха: Владислав Горанов – министър на финансите, Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите; Петър Москов – министър на здравеопазването; Божидар Лукарски - министър на икономиката, Николина Ангелкова - министър на туризма, Димитър Радев - управител на Българската народна банка и Калин Христов – подуправител на БНБ, Цветан Цветков - председател на Сметната палата и Горица Грънчарова - заместник-председател на Сметна палата, Бисер Петков - управител на Националния осигурителен институт, д-р Глинка Комитов - управител на НЗОК, Димитър Узунов - член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисията по бюджет и финанси на ВСС, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал, Григор Димитров – главен директор на Българската стопанска камара и член на Надзорния съвет на НЗОК, Евгений Иванов - изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Васил Тодоров – главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, Николай Ненков – вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Любен Тонев – Директор на Института за социални и синдикални изследвания, Лукан Лазарски – председател и Галентин Грозев – заместник-председател на управителния съвет на Синдикален алианс „Сигурност” в МВР и др.

  От името на вносителя законопроектът беше представен от министър Владислав Горанов, който запозна народните представители с основните параметри и показатели, включени в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
  Основните размери на показателите по Консолидираната фискална програма (КФП) за 2016 г. са:
  По приходите
  Размера на сумата на Общо приходите, помощите и даренията по КФП за 2016 г. е 33 015,7 млн. лв.(37,4% от БВП) и е по-голяма със 1 366,2 млн. лв.от сумата на ревизираната оценка на Общо приходите, помощите и даренията на КФП за 2015 г., която е 31 649,5 млн. лв. и 36,8 % от БВП за 2015 г.
  Сумата 1 366,2 млн. лв. е резултат от увеличението на данъчно-осигурителните приходи с 1 265,6 млн. лв. и неданъчните приходи със 861,9 млн. лв. и от намалението на помощите и даренията със 761,2 млн. лв.
  Горните общи размери на сумите по показателите на приходите на КФП за 2016 г. се разпределят, както следва:

  - По Националния бюджет за общо приходи, помощи и дарения за 2016 г. 30 503,3 млн. лв., или 34,6 % от БВП при 28 370,3 млн. лв. и 33,0 % от БВП за 2015 г., или за 2016 г. има увеличение на приходите с 2 133,0 млн. лв. Тази сума е резултат от увеличението на данъчно-осигурителните приходи с 1 265,6 млн. лв. и неданъчните приходи със 862,5 млн. лв. и от намалението на помощите и даренията със 5,0 млн. лв.

  По разходите
  Размерът на сумата на Общо разходите и вноската в бюджета на ЕС по КФП за 2016 г. е 34 815,7 млн. лв. или 39,4, % от БВП и е по-голяма с 292,0 млн. лв. от сумата на ревизираната оценка на Общо разходите и вноската в бюджета на ЕС на КФП за 2015 г., която е 34 523,7 млн. лв. и е 40,2 % от БВП за 2015 г.
  Сумата на увеличението на общо разходите и вноската в бюджета на ЕС за 2016 г.в размер на 292,0 млн.лв. се разпределя: - 262,1 млн. лв. за разходи и 29,8 млн. лв. за вноска в общия бюджет на ЕС.

  Бюджетно салдо
  В консолидираната фискална програма за 2015 г.- 2018г., за 2016 г. Министерският съвет е приел бюджетното салдо да бъде дефицит в размер на -1 800,0 млн. лв. Отнесено към прогнозния размер на БВП дефицитът е 2.0 %. Бюджетното салдо се образува от дефицитните бюджетни салда на Националния бюджет в размер на - 1 649,4 млн. лв. и на Сметките за средства от ЕС в размер на 150,6 млн.лв.
  Направление на разходите по Консолидираната фискална програма за 2016 г. по функции:
  1.Функция „Общи държавни служби”
  Разходите за функцията по КФП за 2016 г. са в размер на 2 055,2 млн. лв.
  2. Функция „Отбрана и сигурност”
  Разходите за функция „Отбрана и сигурност”по КФП за 2016 г. са в размер на 3 342,2 млн. лв.
  3. Функция „Образование”
  Разходите за функция „Образование” по КФП за 2016 г. са в размер на 3 120,5 млн. лв.
  4. Функция „Здравеопазване”
  Разходите за функцията „Здравеопазване” по КФП за 2016 г. са в размер на 3 938,4 млн. лв.
  5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
  Разходите за социалното осигуряване, подпомагане и грижи по КФП за 2016 г. са в размер на 11 896,1 млн. лв. и 13,5 процента от БВП.
  6. Функция „ Жилищно стройтелство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”
  За тази функция по КФП за 2016 г. са предвидени разходи в размер на 2 443,7 млн. лв.
  7. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейностти.
  Разходите за Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейностти по КФП за 2016 г. са в размер на 580.2 млн. лв.
  8. Функция „ Икономически дейности и услуги
  Разходите за Функция „ Икономически дейности и услуги” по КФП за 2016 г. са в размер на 5 627,4 млн. лв.
  9. Разходи некласифицирани в други функции
  Планираните разходи, без резерв, по тази функция в КФП за 2016 г. са в размер на 802,3 млн. лв.
  В тази функция са включени разходите за лихви по обслужване на дълга, както и разходите за лихви по държавни инвестиционни заеми.

  Бюджетни взаимоотношения на държавния бюджет с общините за 2016 г.
  Политиките в бюджета по отношение на общините са насочени към разширяване на възможностите за тяхното устойчиво и балансирано развитие. Израз на тази политика е ежегодното нарастване размера на бюджетните взаймоотношения между държавния бюджет и бюджета на общините.
  Със законопроекта на държавния бюджет 2016 г. за бюджетни взаймоотношения с общините се предлага обща сума 2 662.1 млн.лв., от която сума за местни дейности са 403, 6 млн. лв. и за делигираните от държавата дейности 2 258,5 млн. лв.
  Със закона за държавния бюджет за 2015 г.е одобрена обща сума на бюджетни взаймоотношения 2 485,6 млн. лв., в т. ч. за местни дейности 386,4 млн. лв. и за делигираните от държавата дейности 2 099,2 млн. лв. Следователно за 2016 г. общата сума на бюджетните взаймоотношения е увеличена със 176,5 млн. лв., в т. ч. увеличението за местните дейности е 17,2 млн. лв. и за делигираните от държавата дейности 159,3 млн. лв.
  Общата сума на увеличението 176,5 млн. лв. е разпределена по всички показатели на бюджетните взаймоотношения, а именно: за общата субсидия за държавните дейности 156.1 млн. лв.; за обща изравнителна субсидия 5,0 млн. лв.; трансфер за зимно подържане и снегопочистване 5,1 млн. лв. и за целевата субсидия за капиталови разходи 10,3 млн. лв.

  По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г., със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2.
  Приходите и помощите се предлагат на обща сума 20 623,6 млн. лв. В това число данъчните приходи са 18 065,5 мн. лв. и неданъчните приходи са 2 558,1 млн. лв.
  Общата сума на разходите е 10 946,2 млн. лв. и се разпределя за текущи разходи 8 322,0 млн.лв.; капиталови разходи 2 521,9 млн.лв.; за приръст на държавния резерв(нето) 19,2 млн. лв.; за предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 11,9 млн. лв. и за резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 71,1 млн. лв., от които по Централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70,0 млн. лв.; по бюджета на съдебната власт 0,6 млн. лв. и по бюджета на Народното събрание 0,5 млн. лв.
  Бюджетните взаимоотношения (трансфери) нето са 10 455,2 млн. лв. и са резултат от „предоставени трансфери за:” в размер на 10 526,0 млн. лв. и „получени трансфери от:”, на сума 70,8 млн. лв.
  Предлага се бюджетното салдо да бъде дефицит в размер на 1 787,6 млн. лв. и извършване на операции в частта на финансирането на бюджетното салдо със същата сума.

  Бюджет на съдебната власт за 2016 г.
  Министерския съвет предлага общ размер на приходи 140,0 млн. лв., в т. ч. от дейността на органите на съдебната власт 20,0 млн. лв. и от приходи от съдебни такси 120.0 млн. лв. Предлага се общ размер на разходите 518,0 млн. лв., от които: 508,9 млн. лв.за текущи разходи; 8,5 млн. лв. за капиталови разходи и 0,6 млн. лв. резерв за непрезвидени и/илинеотложни разходи.

  Бюджет на Народното събрание за 2016 г.
  За 2016 г. е предвидено бюджетът на Народното събрание да има следните показатели: приходи 1,5 млн. лв., разходи 53,4 млн. лв. и бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет 51,9 млн. лв.

  Промени в рамката по държавния бюджет за 2015 г.
  Съгласно разчетите на управляващите органи за префинансиране на разходи по програмите и за осигуряване на съответното национално съфинансиране на проектите са необходими допълнителни трансфери в размер на 714, 7 млн. лв. Освен това ще са необходими и допълнителни средства от 110 млн. лв. за финансиране на ДДС на бенефициентите-общини по Програмата за развитие на селските райони и 110 млн. лв. допълнителни плащания по приключването на инвестиционните проекти по Оперативна програма „Транспорт” под формата на временна финансова помощ.
  За да се отговори на предизвикателствата, свързани с осигуряването на допълнителни трансфери за сметки за средства от Европейския съюз и възникнали непланирани разходи, свързани с оптимизацията на персонала в различни сектори както и отразявайки актуализираните оценки по приходите в частта на приходите, се налагат промени в рамката на държавния бюджет за 2015 г.
  Предлага се в ЗДБРБ за 2015 г. приходите да се увеличат с 832,8 млн. лв.; разходите с 387,8 млн. лв.; трансферите с 494,7 млн. лв. и бюджетното салдо с 49,7 млн. лв. Предлага се тези суми да се разпределят по показателите както следва:
  - В раздел І общата сума на приходите, помощите и даренията да се увеличи от 18 247,6 млн. лв. на 19 080,4 млн.лв., или увеличение със 832,8 млн.лв. Очаква се увеличението да се получи от постъпили в повече данъчни приходи в размер на 720,8 млн. лв. и повече неданъчни приходи в размер на 112,0 млн. лв.
  - В раздел ІІ Разходи сумата 9 056,5 млн. лв. се увеличава на 9 444,3 млн. лв., или нараства с 387,8 млн. лв. в т.ч. т. 4. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи сумата 71,1 млн.лв. става 458,9 млн. лв., или се увеличава с 387,8 млн. лв. ; В т.4. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи се създава:
  - нов ред 4.1. с наименование „По централния бюджет” със сума 457,8 млн. лв.;
  - досегашната точка 4.1.”По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия” със сума 70.0 млн. лв., става т.4.1.1. като се изменя и получава наименование „за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия”- 70.0 млн. лв. и
  - нов ред 4.1.2- за допълнителни фискални мерки – 387,8 млн. лв.

  В частта на раздел ІІІ. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) нето сумата 10 436,9 млн. лв. се увеличава на 10 931,6 млн. лв., или нараства с 494,7 млн. лв., от тази сума 124,0 млн. лв. се дават за т.1.12. Сметка за средствата От Европейския съюз на Националния фонд(нето) като сумата по закона 1 004,3 се увеличава на 1 128, 3 млн. лв. и сумата 370,8 млн. лв.се насочва към т.1.13. Сметка за средства от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие”.
  В резултат на горните изменения и допълнения на приходите и разходите бюджетното салдо за 2015 г.се променя, като дефицитът от 2 225,4 млн. лв. се увеличава на 2 275,4 млн. лв.. Увеличението на дефицита е с 49,7 млн. лв.
  В раздел VІ Операции в частта на финансирането – нето се създава нов ред: в т.ч. предоставена временна финансова помощ(нето)-110,0 млн. лв.

  По законопроекта се проведе обширна дискусия, в която своите становища изказаха по-голямата чест от присъстващите.
  Представителят на Висшия съдебен съвет Димитър Узунов подчерта, че за първи път двата проекта за бюджет на съдебната власт са толкова близки и че основната цел е осигуряване нормалната работа на съдебната система и постигане на равен достъп до правосъдие.
  Управителят на Българската народна банка Димитър Радев изрази подкрепата на БНБ за законопроекта, като подчерта, че няма различия между макроикономическата прогноза на БНБ и МФ. Г-н Радев изрази подкрепа за заложения икономически растеж, който е свързан с тенденцията на повишаване на експорта, на вътрешното търсене и на БВП. БНБ подкрепя заложения бюджетен дефицит и фискалната консолидация.
  Представителят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев изрази принципна подкрепа за законопроекта и на стремежа за свиване на дефицита до 2 %. Подкрепя се и политиката за постепенна косолидация и пълно балансиране на публичните финанси. АИКБ категорично подкрепя увеличаване на средствата в бюджета на сектор „Образование и наука”, като се акцентира в допълнително финансиране на техническите университети, професионалното образование, приложните научни изследвания и др.
  Представителят на КНСБ Любен Тонев почерта следното: темпът на нарастване на заетостта и подобряването на пазара на труда е незадоволителен; фискалната консолидация е прекалено стръмна; липсват приоритети в социалните функции; не бива да отпадат процентите и добавките за стаж и опит и т.н. В заключение г-н Тонев изрази становището, че КНСБ не намира достатъчно основания за подкрепа на законопроекта и предлага да се направят необходимите промени, които ще доведат до установяването на по-добър баланс между труда и капитала.
  Представителят на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров изрази принципна подкрепа за законопроекта и препоръча: да се ограничи преразпределителната роля на държавата до 35 %; да се намалят приходите от такси – най-вече за такса битови отпадъци, която продължава да се определя по несправедлив начин; увеличаване на разходите за наука чрез осигуряване на допълнителни средства за научни изследвания и внедряване на иновации с цел обезпечаване и насърчаване на връзката бизнес-наука.
  Представителят на Синдикален алианс „Сигурност” в МВР Галентин Грозев изрази принципно съгласие относно необходимостта от спешни реформи в системата на сигурността и готовност за съвместни разговори с народните представители.
  Становища и въпроси изказаха и членовете на комисията по бюджет и финанси.

  След приключване на дискусиите се проведе гласуване при което се получиха следните резултати:
  1. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: „За” – няма, „Против” - 7 народни представители и “Въздържали се”- 11 народни представители”.
  2. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. със становище на Министерския съвет по чл.1.и 2 : “За” – 11 народни представители, “Против”- 7 народни представители, без “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. със становището на Министерски съвет по чл.1 и 2., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30.10. 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума