Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 502-01-88, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 502-01-88, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.

  На заседание, проведено на 12 ноември 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., внесен от Министерския съвет.

  На заседанието присъстваха: Владислав Горанов – министър на финансите, Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите; Петър Москов – министър на здравеопазването; Божидар Лукарски - министър на икономиката, Николина Ангелкова - министър на туризма, Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, д-р Глинка Комитов - управител на НЗОК, директори на дирекции в министерствата, представители на работодателските организации, представители на синдикатите в България, представители на съсловни организации и др.
  Законопроектът беше представен от министър Москов, който изтъкна, че проектът на бюджет на НЗОК за 2016 г. е съставен в съответствие с възможностите на бюджетната макрорамка, в условията на финансови ограничения и е съобразен с целта за постигане на балансиран бюджет. Стремежът е в рамките на предвидените финансови ресурси да се запази постигнатото равнище на здравноосигурителни услуги в страната.
  1. По приходите:
  Приходите и трансферите за 2016 г. се предлагат на сума 3 204,7 млн. лв., или със 129,2 млн. лв. в повече от 2015 г.. В рамките на тази сума от здравноосигурителни вноски ще постъпят 2 121,0 млн. лв., или с 80,3 млн. лв. в повече от 2015 г. и от трансфери за здравно осигуряване в размер на 1 045,2 млн. лв., или с 66,9 млн. лв. в повече от 2015 г. Трансферът от централния бюджет за покриване на недостига на средства за 2015 г. отпада за 2016 г.
  Неданъчните приходи са 14,5 млн. лв., колкото и през 2015 г., а от предвидения за получаване трансфер от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности по чл.82,ал.2,т.3 от Закона за здравето; за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл.82, ал.1,т.2 от Закона за здравето за сумите по чл.37, ал.6 от Закона за здравното осигуряване сумата е 24.0 млн.лв. също, колкото и през 2015 г.

  2. По разходите:
  Разходите и трансферите по законопроекта за 2016 г. са разчетени на сума 3 204,7 млн. лв., или със 129,2 млн. лв. в повече от 2015 г., в т.ч. само за разходи са предвидени 3 201,0, или увеличение със 128,8 млн. лв. и за предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за Здравното осигуряване и към бюджетни организации, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравоосигурителна каса – 3,7 млн. лв., или увеличение с 0,3 млн.лв.
  В рамките на предложената сума за разходи 3 201,0 млн. лв., за текущи разходи са 2 877,4 млн. лв. или със 114,1 млн. лв. в повече от 2015 г. ; за придобиване на нефинансови активи -7.0 млн. лв., колкото са и за 2015 г. и резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи - 316,6 млн. лв. Тази сума отговаря на изискванията на чл. 25 и чл. 26, ал.1 и 2 от Закона за здравното осигуряване и е по- голяма от резерва за 2015 г. със 14,7 млн.лв.
  От общата сума на текущите разходи 2 877,4 млн. лв. за разходи на персонала се предлага сумата 32,5 млн. лв., която е с 1.5 млн. лв. в повече от същите разходи за 2015 г., а за издръжка на административните дейности - 11.7 млн. лв., която сума е по-малка със 1.5 млн.лв. от 2015 г.
  В сумата на текущите разходи 2 877,4 млн. лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2016 г. са разчетени на сума 2 809,2 млн. лв., или със 114,1 млн. лв. в повече от 2015 г.
  Тази сума се разпределя по видове здравноосигурителни плащания, както следва:
  - Здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ – 180.0 млн. лв.;
  - Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)- 201,6 млн. лв.
  -здравноосигурителни плащания за дентална помощ - 123,0 млн. лв.
  - здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност – 70,4 млн. лв.;
  - здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 750,9 млн. лв.;
  - здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 80,0 млн. лв.;
  - здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ – 1 343,3 млн. лв.
  - други здравноосигурителни плащания като медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност – 60,0 млн. лв.
  Със законопроекта се предлага балансирано бюджетно салдо.
  Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2016 г. е 8 на сто.
  С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване.
  По законопроекта своите становища изказаха следните представители на работодателски и съсловни организации:
  - Становището на Българския зъболекарски съюз беше представено от д-р Николай Шарков. Той изтъкна, че завишението на средствата за дентална помощ в размер на 2.5 на сто не отразява необходимите финансови средства за достатъчно на брой дейности за здравноосигурените лица. Българският зъболекарски съюз не подкрепя предлаганите изменения и допълнения на Закона за здравното осигуряване с мотивите, че промените ще прекратят договорното начало и ще отнемат съществени функции на съсловието по преговорния процес относно обемите и цените на отделните дентални дейности, които до сега са се договаряли между БЗС и НЗОК.
  - Становището на Българския лекарски съюз беше представено от г-н Сашо Ганов. Посочено бе, че Българският лекарски съюз оценява като изключително недостатъчни определените разходи за здравеопазване в размер на 4 на сто от БВП, което ще доведе до сериозно недофинансиране в сектора. Предлага се и преразпределение на средствата, предвидени за здравноосигурителни плащания, както и възможност за отпадане на регулацията за тези медицински дейности, за които тя не е оправдана. Българският лекарски съюз не подкрепя предлаганите изменения и допълнения на Закона за здравното осигуряване.
  Становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България беше представено от председателя на управителния съвет на Асоциацията г-н Васил Велев. Той изрази подкрепа за усилията на правителството и на министъра на здравеопазването за реформите в сектор здравеопазване, с оглед по ефективно използване на ограничения ресурс. Изразена бе и препоръка да се преосмисли концепцията за лимитите на болничните заведения, тъй като с лимитите се наказват болниците, които са търсени и предпочитани от пациентите, а предложеният нов механизъм на лимитиране, след сключване на Националния рамков договор, създава условия за непредвидимост и непрогнозируемост на лечебните дейности.

  След обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 11 народни представители, „Против” – 6 народни представители и „Въздържал се” – един народен представител.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 502-01-88, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума