Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/11/2015 второ гласуване

  Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., № 502-01-87, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., № 502-01-87, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 046 408,4 хил. лв., както следва:
  П О К А З А Т Е Л И Сума
  (хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 10 046 408,4
  1. Осигурителни приходи 4 969 506,3
  1.1. Осигурителни вноски 4 969 506,3
  2. Неданъчни приходи 12 080,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 605,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 200,0
  2.3. Други приходи 275,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 346 638,7
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 4 719 248,4


  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 10 044 319,4 хил. лв. както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 10 044 319,4
  1. Разходи 10 037 169,4
  1.1. Пенсии 8 740 004,1
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 356 317,0
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 343 683,0
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 500,0
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 38 504,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 223 456,5
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 73 630,5
  1.3.1. Разходи за персонал 51 689,6
  1.3.2. Издръжка 15 197,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 3,3
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 3,3
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
  2. Предоставени трансфери 7 150,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл.11, ал.1, т. 2, буква”в”, чл.12, ал. 1,т. 4 и чл.13 ,ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд” 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести,
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 2 089,0
  ФИНАНСИРАНЕ -2 089,0

  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -2 089,0
  Наличност в края на периода 0

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Хасан Адемов, Невин Хасан, Бюнямин Хасан и Алиосман Имамов:
  В чл.1, ал. 1:
  • числото 10 046 408,4 хил. лв. се заменя с числото 10 186 408,4 хил. лв.
  • в т. 1.1 - осигурителни вноски - числото 4 969 506,3 се заменя с числото 5 109 606,3

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  Чл. 1 се изменя така:
  „Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
  по приходите и трансферите на обща сума 10 046 408,4 хил. лв., както следва:
  П О К А З А Т Е Л И Сума
  (хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 10 046 408,4
  1. Осигурителни приходи 5 301007,3
  1.1. Осигурителни вноски 5 301007,3
  2. Неданъчни приходи 12 080,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 605,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 200,0
  2.3. Други приходи 275,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 346 638,7
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 4433747,4


  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите
  и трансферите на обща сума 10090319,4 хил. лв. както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 10090319,4
  1. Разходи 10083169,4
  1.1. Пенсии 8 740 004,1
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 356 317,0
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 343 683,0
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 500,0
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 38 504,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1269456,5
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 73 630,5
  1.3.1. Разходи за персонал 51 689,6
  1.3.2. Издръжка 15 197,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 3,3
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 3,3
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
  2. Предоставени трансфери 7 150,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл.11, ал.1, т. 2, буква”в”, чл.12, ал. 1,т. 4 и чл.13 ,ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд” 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести,
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0

  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване,
  както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 2 089,0
  ФИНАНСИРАНЕ -2 089,0

  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -2 089,0
  Наличност в края на периода 0

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 048 408,4 хил. лв.,
  както следва:
  П О К А З А Т Е Л И Сума
  (хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 10 048 408,4
  1. Осигурителни приходи 4 971 506,3
  1.1. Осигурителни вноски 4 971 506,3
  2. Неданъчни приходи 12 080,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 605,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 200,0
  2.3. Други приходи 275,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 346 638,7
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 4 719 248,4

  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 10 046 319,4 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 10 046 319,4
  1. Разходи 10 039 169,4
  1.1. Пенсии 8 740 004,1
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 356 317,0
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 343 683,0
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 500,0
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 38 504,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 223 456,5
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 75 630,5
  1.3.1. Разходи за персонал 53 689,6
  1.3.2. Издръжка 15 197,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 3,3
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 3,3
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -
  2. Предоставени трансфери 7 150,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл.11, ал.1, т. 2, буква”в”, чл.12, ал. 1,т. 4 и чл.13 ,ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд” 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести,
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0

  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 2 089,0
  ФИНАНСИРАНЕ -2 089,0

  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -2 089,0
  Наличност в края на периода 0


  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии” по приходите и трансферите на обща сума 3 337 019,8 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 3 337 019,8
  1. Осигурителни приходи 3 336 369,7
  1.1. Осигурителни вноски 3 336 369,7
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1


  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии” по разходите и трансферите на обща сума 7 690 316,7 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 7 690 316,7
  1. Разходи 7 690 316,7
  1.1. Пенсии 7 689 757,5
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 654 959,9
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 500,0
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 33 297,6
  1.2. Социални помощи и обезщетения 559,2


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -4 353 296,9


  Предложение на н.п. Димитър Танев, Димитър Шишков, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Настимир Ананиев и Антони Тренчев:
  В чл. 2 да се направят следните изменения:
  1.Вал. 2:
  а) На ред I „Разходи и трансфери - всичко" и на ред 1
  „Разходи" числото „7 690 316, 7" се заменя с „7 685 505, 9".
  б) На ред 1.1 „Пенсии" числото „7 689 757, 5" се заменя
  с „7 684 946, 7".
  в) На ред 1.1.1. „Пенсии за сметка на държавното
  обществено осигуряване" числото „7 654 959,9" се заменя с „7 650 149, 1".
  2. В ал. 3, на ред „Дефицит (-), Излишък (+)" числото „ - 4 353 296, 9" се заменя с „ - 4 348 486, 1".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии” по приходите и трансферите на обща сума 3 339 019,8 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 3 339 019,8
  1. Осигурителни приходи 3 338 369,7
  1.1. Осигурителни вноски 3 338 369,7
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1

  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии” по разходите и трансферите на обща сума 7 690 316,7 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 7 690 316,7
  1. Разходи 7 690 316,7
  1.1. Пенсии 7 689 757,5
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 654 959,9
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 500,0
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 33 297,6
  1.2. Социални помощи и обезщетения 559,2

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -4 351 296,9


  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” по приходите и трансферите на обща сума 459 225,7 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 459 225,7
  1. Осигурителни приходи 459 225,7
  1.1. Осигурителни вноски 459 225,7


  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” по разходите и трансферите на обща сума 663 201,2 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 663 201,2
  1. Разходи 663 201,2
  1.1. Пенсии 663 196,2
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 660 093,4
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 3 102,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения 5,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -203 975,5


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” по приходите и трансферите на обща сума 345 588,6 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 345 588,6
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 345 588,6


  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” на обща сума 345 598,8 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 345 598,8
  1. Разходи 345 598,8

  1.1. Пенсии 345 588,6
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 343 683,0
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 1 905,6
  1.2. Социални помощи и обезщетения 10,2


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -10,2


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

  Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест” по приходите и трансферите на обща сума 149 788,5 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 149 788,5
  1. Осигурителни приходи 149 788,5
  1.1. Осигурителни вноски 149 788,5


  (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест” по разходите и трансферите на обща сума 54 144,9 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 54 144,9
  1. Разходи 49 794,9
  1.1. Пенсии 41 461,8
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 41 263,7
  1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги) 198,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 8 333,1
  2. Предоставени трансфери 4 350,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване 350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд” 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести,
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 95 643,6


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.

  Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по приходите и трансферите на обща сума 802 620,8 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 802 620,8
  1. Осигурителни приходи 802 620,8
  1.1. Осигурителни вноски 802 620,8

  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по разходите и трансферите на обща сума 892 596,9 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 892 596,9
  1. Разходи 889 796,9
  1.2. Социални помощи и обезщетения 889 796,9
  2. Предоставени трансфери 2 800,0

  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -89 976,1

  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  Чл. 6 се изменя така:
  „Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство”
  по приходите и трансферите на обща сума 802 620,8 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 802 620,8
  1. Осигурителни приходи 802 620,8
  1.1. Осигурителни вноски 802 620,8

  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство”
  по разходите и трансферите на обща сума 892 596,9 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 929596,9
  1. Разходи 926796,9
  1.2. Социални помощи и обезщетения 926796,9)
  2. Предоставени трансфери 2 800,0

  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
  чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство”,
  както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -126976,1

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

  Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица” по приходите и трансферите на обща сума 221 901,6 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 221 901,6
  1. Осигурителни приходи 221 501,6
  1.1. Осигурителни вноски 221 501,6
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0


  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица” по разходите и трансферите на обща сума 324 752,1 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 324 752,1
  1. Разходи 324 752,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 324 752,1


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -102 850,5


  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  Чл. 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица” по приходите и трансферите
  на обща сума 221 901,6 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 443403,2
  1. Осигурителни приходи 443003,2
  1.1. Осигурителни вноски 443003,2
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0

  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица” по разходите и трансферите
  на обща сума 324 752,1 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 333752,1
  1. Разходи 333752,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 333752,1

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица”,
  както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) +109651,1

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Танев, Димитър Шишков, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Настимир Ананиев и Антони Тренчев:
  В чл. 7 да се направят следните изменения:
  1. В ал. 2, в колона 2 на ред I Разходи и трансфери - всичко", ред 1„Разходи" и ред 1.2. "Социални помощи и обезщетения" числото „324 752, 1" се заменя с „329 562, 9".
  В ал. 3 колона 2, на ред „Дефицит (-), Излишък (+)" числото „- 102 850,5" се заменя с „- 107 661, 3".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.

  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 730 263,4 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 4 730 263,4
  2. Неданъчни приходи 12 080,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 605,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 200,0
  2.3. Други приходи 275,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 4 719 248,4


  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 73 708,8 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 73 708,8
  1. Разходи 73 708,8
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 73 630,5
  1.3.1. Разходи за персонал 51 689,6
  1.3.2. Издръжка 15 197,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 3,3
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 3,3
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт,
  както следва:
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 4 656 554,6
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -4 656 554,6
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -2 089,0
  Наличност в края на периода 4 654 465,6

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Хасан Адемов, Невин Хасан, Бюнямин Хасан и Алиосман Имамов:
  В чл. 8, ал. 2 , т. 1.3.1 - разходи за персонал - числото „51 689,6“ се заменя с числото „53 689,6“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по
  приходите и трансферите на обща сума 4 730 263,4 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 4 730 263,4
  2. Неданъчни приходи 12 080,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 605,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 200,0
  2.3. Други приходи 275,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 4 719 248,4

  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите
  и трансферите на обща сума 75 708,8 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 75 708,8
  1. Разходи 75 708,8
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 75 630,5
  1.3.1. Разходи за персонал 53 689,6
  1.3.2. Издръжка 15 197,4
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 106,0
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 75,0
  1.5. Разходи за лихви 3,3
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 3,3
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица -


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 4 654 554,6
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -4 654 554,6
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) -2 089,0
  Наличност в края на периода 4 652 465,6


  Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:
  а) до 5400 лв. - 420 лв.;
  б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;
  в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
  г) над 7500 лв. - 550 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 330 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
  (2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.
  (3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а”.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Хасан Адемов, Невин Хасан, Бюнямин Хасан и Алиосман Имамов:
  В чл. 9, ал.1,т. 3 числото „330“ се заменя с „300“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
  а) в т. 3 числото „330” се заменя с „300”.
  б) в т. 4 числото „2600” се заменя с „2860”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Стефан Кенов, Росен Петров, Георги Ковачев, Светлин Танчев, Петър Петров, Георги Недев, Кънчо Филипов и Борислав Иглев:
  В чл.9:
  а) в an. 1, т. 2 се изменя така: „минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 450 лева."
  - т. 3 сумата от „330 лв." се изменя на „300 лв."
  - т. 4 сумата от „2600 лв." се изменя на „2860 лв."
  б) в ал. 2 да отпадне.
  в) ал. 3 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението по букви „а“ и „б“, а по буква „в“ е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.

  Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г.:
  1. от 1 януари до 30 юни – 157, 44 лв.;
  2. от 1 юли до 31 декември – 161,38 лв.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Хасан Адемов, Невин Хасан, Бюнямин Хасан и Алиосман Имамов:
  В чл. 10, т. 2 числото 161,38 лв. се заменя със 171,38 лв.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.

  Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2016 г. - 7,20 лв.

  Предложение на н.п. Стефан Кенов, Росен Петров, Георги Ковачев, Светлин Танчев, Петър Петров, Георги Недев, Кънчо Филипов и Борислав Иглев:
  В чл. 11 сумата от „7,20 лв." се изменя на „12лв."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  В чл. 11 числото „7,20“ се заменя с „12“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Танев, Димитър Шишков, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Настимир Ананиев и Антони Тренчев:
  В чл. 11 думите „7,20 лв." да се заменят с „8 лв.".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.

  Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. - 340 лв.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Хасан Адемов, Невин Хасан, Бюнямин Хасан и Алиосман Имамов:
  В чл. 12 числото 340 лв. се заменя с 380 лв.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  В чл. 12 числото „340“ се заменя с „420”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Стефан Кенов, Росен Петров, Георги Ковачев, Светлин Танчев, Петър Петров, Георги Недев, Кънчо Филипов и Борислав Иглев:
  В чл. 12 сумата от „340 лв." се изменя на „420 лв."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

  Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2016 г. - 540 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.

  Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности за 2016 г. съгласно приложение № 2.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

  Чл. 15. (1) За 2016 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
  (2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2016 г. - 1200 лв.
  (3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  (4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” съгласно приложение № 3.

  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  В чл. 15, ал. 1 се изменя така:
  „(1) За 2016 г. се определя размер на вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” – 0,5 на сто.”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.

  Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2016 г. съгласно приложение № 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
  (2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение на н.п. Стефан Кенов, Росен Петров, Георги Ковачев, Светлин Танчев, Петър Петров, Георги Недев, Кънчо Филипов и Борислав Иглев:
  Създава се § 1а:
  „§ 1а. От 1 януари до 31 декември не се прилага § 6, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на КСО. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях се определя на 910 лв.".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  Създава се § 1а:
  „§ 1а. За 2016 г. не се прилага § 6, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, е 910 лв.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. За 2016 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6 ал. 9, изречение трето думите „определения с влязъл в сила ревизионен акт по“ се заменят с „установения от органа по приходите по реда и условията на“ и думата „съответната“ се заличава.
  2. В чл. 9, ал. 1, т. 4 думите „дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4а, ал. 1” се заменят с „дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, включително вноските по чл. 6, ал. 9 и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1”.
  3. В чл. 13в, ал. 3 думите „и не са осигурени“ се заличават.
  4. В чл. 20, ал. 2, т. 1 след думите „фондовете „Пенсии“ се поставя запетая и се добавя „фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”.
  5. В чл. 21, т. 3 думите „и 4“ се заличават.
  6. В чл. 22б се създава т. 3:
  „3. помощи за профилактика и рехабилитация.“
  7. В чл. 40а:
  а) в заглавието след думата „документи” се добавя „и данни”;
  б) в основния текст след думата „Документите“ се добавя „и данните“;
  в) в т. 1 и 2 думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.
  8. В чл. 48, ал. 2:
  а) в изречение първо думите „18-те календарни месеца“ се заменят с „24-те календарни месеца“;
  б) в изречение второ думите „18 месеца“ се заменят с „24 месеца“.
  9. В чл. 48б:
  а) в заглавието след думата „документи” се добавя „и данни”;
  б) след думата „документите“ се добавя „и данните“ и думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.
  10. В чл. 52б:
  а) в заглавието след думата „документи” се добавя „и данни”;
  б) след думата „документите“ се добавя „и данните“ и думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.
  11. В чл. 54а, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168“.
  12. В чл. 54г, ал. 4 след думите „с разпореждане“ се добавя „производството по отпускането или“.
  13. В чл. 54д, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или на професионална пенсия по чл. 168“.
  14. В чл. 54е:
  а) в ал. 3 думите „или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава“ се заменят с „в Република България, или пенсия за старост в друга държава, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168“;
  б) в ал. 4 след думата „институт“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.
  15. В чл. 77 думите „ал. 3-6“ се заменят с „ал. 3-8“.
  16. В чл. 79, ал.1 в основния текст думите „ал. 3-6“ се заменят с „ал. 3-8“.
  17. В чл. 101, ал. 1, т. 4а след думите „с друг вид пенсия“ се поставя запетая и се добавя „включително пенсия, отпусната в друга държава“.
  18. В чл. 110, ал. 3, изречение първо след думата „институт“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.
  19. В чл. 117, ал. 2 думата „тримесечен” се заменя с „двумесечен”.
  20. В § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби:
  а) в т. 4 след думите „фонд „Пенсии” се поставя запетая и се добавя „фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”;
  б) в т. 7 думите „т. 5” се заменят с „т. 6”;
  в) в т. 11 след думите „чл. 69а” се поставя запетая и се добавя „чл. 69б, чл. 69в”.

  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  В § 3:
  1. Създава се т. 16а:
  „16а. Създава се чл. 84а.:
  „Чл. 84а. (1) Пенсионерите, несключили граждански брак, за всяка година плащан ергенски данък получават допълнителна месечна добавка към пенсията си в следните размери:
  1. за плащан ергенски данък до 15 години получават месечна добавка по 0.6 процента от пенсията си за всяка година;
  2. за плащан ергенски данък над 15 години получават месечна добавка по 1.1 процента от пенсията си за всяка година.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага за самотни пенсионери, несключили граждански брак и навършили 65 години.
  (3) Добавката по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет и се изплаща чрез Националния осигурителен институт по реда за плащане на пенсиите.
  2. Създава се т. 21:
  „21. В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби ал. 3 да отпадне.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Танев, Димитър Шишков, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Настимир Ананиев и Антони Тренчев:
  В § 3:
  а) да се създаде т. 19а:
  „19а. В чл.117а се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Алинея 1 не се прилага и изпълнението на разпорежданията се спира, когато жалбата е подадена от длъжностно лице по медицинската експертиза, на което е съставен акт за начет поради нарушаване на правилата за определяне на степента на трайно намалена работоспособност."
  2. Досегашната ал.2 става ал.3 и в нея преди думите „Изпълнението на разпорежданията" се добавя „Извън случаите по алинея 2".
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5."

  б) да се създаде т. 21:
  „21. В преходните и заключителни разпоредби се създава §21у:
  „§21у. (1) В срок до 31 март 2016 г. министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика представят за обществено обсъждане изменения в нормативната уредба на пенсиите за инвалидност.
  (2) В срок до 30 април 2016 г. Министерският съвет внася в Народното събрание съответните законопроекти, свързани с изменения и допълнения в уредбата на пенсиите за инвалидност и другите права на хората с увреждания, насочени към оптимизиране на използването на наличния финансов ресурс за подобряване на условията на живот на хората с увреждания.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по буква „б“ и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  В § 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова т. 1:
  „т. 1. В чл. 4а, ал. 3, т. 4 думите „1 на сто“ се заменят с „2 на сто”.
  б) т. 1 става т. 2 и се изменя така:
  „т. 2 В чл.6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1 се правят следните изменения:
  а) в т. 4, буква „а”, думите „2017 г.” се заменят с „2016 г.”.
  б) в т. 6 думите „едно на сто” се заменят с „две на сто”.”
  2. В ал. 9, изречение трето, думите „определения с влязал в сила ревизионен акт по“ се заменят с „установения от органа по приходите по реда и условията на“ и думата „съответната“ се заличава.“.
  в) т.т. 2 – 9 стават съответно т.т. 3 – 10.
  г) създава се нова т. 11:
  „т. 11. В чл. 49, ал. 1 числото „24“ се заменя с „18“.“
  д) т.т.10 – 20 стават съответно т.т. 12 – 22.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Ралица Тодорова, Даниела Савеклиева и Мариана Тодорова:
  В § 3 от преходните и заключителните разпоредби се създава нова т. 20: „20. В чл. 129, ал. 19 думите „ал. 13, 14 и 16" се заменят с „ал. 13, 14 и 17".

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Стефан Кенов, Росен Петров, Георги Ковачев, Светлин Танчев, Петър Петров, Георги Недев, Кънчо Филипов и Борислав Иглев:
  В § 3:
  1. създава нова т. 1:
  „1. В чл. 4а, ал. 3, т. 4 думите „1 на сто" се изменят на „2 на сто".
  2. Сегашната т. 1 става т. 2 и се изменя така:
  „2. В чл. 6:
  а) в ал. 1, т. 6 думите „1 на сто" се изменя на „2 на сто".
  б) в ал. 9, изречение трето думите „...определения с влязъл в сила ревизионен акт по..." се изменя на „...установения от органа по приходите по реда и условията на...", а думата „съответната" да отпадне.
  в) ал. 10 да отпадне.

  Досегашните т. 2-20 стават съответно т. 3-21.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6 ал. 9, изречение трето думите „определения с влязъл в сила
  ревизионен акт по“ се заменят с „установения от органа по приходите по реда и условията на“ и думата „съответната“ се заличава.
  2. В чл. 9, ал. 1, т. 4 думите „дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4а, ал. 1” се заменят с „дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, включително вноските по чл. 6, ал. 9 и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1”.
  3. В чл. 13в, ал. 3 думите „и не са осигурени“ се заличават.
  4. В чл. 20, ал. 2, т. 1 след думите „фондовете „Пенсии“ се поставя запетая и се добавя „фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”.
  5. В чл. 21, т. 3 думите „и 4“ се заличават.
  6. В чл. 22б се създава т. 3:
  „3. помощи за профилактика и рехабилитация.“
  7. В чл. 40а:
  а) в заглавието след думата „документи” се добавя „и данни”;
  б) в текста преди т. 1 след думата „Документите“ се добавя „и данните“;
  в) в т. 1 и 2 думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.
  8. В чл. 48, ал. 2:
  а) в изречение първо думите „18-те календарни месеца“ се заменят с „24-те календарни месеца“;
  б) в изречение второ думите „18 месеца“ се заменят с „24 месеца“.
  9. В чл. 48б в заглавието след думата „документи” се добавя „и данни”, след думата „документите“ се добавя „и данните“ и думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.
  10. В чл. 52б в заглавието след думата „документи” се добавя „и данни”, след думата „документите“ се добавя „и данните“ и думите „15-о число“ се заменят с „10-о число“.
  11. В чл. 54а, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168“.
  12. В чл. 54г, ал. 4 след думите „с разпореждане“ се добавя „производството по отпускането или“.
  13. В чл. 54д, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или на професионална пенсия по чл. 168“.
  14. В чл. 54е:
  а) в ал. 3 думите „или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава“ се заменят с „в Република България, или пенсия за старост в друга държава, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168“;
  б) в ал. 4 след думата „институт“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.
  15. В чл. 77 думите „ал. 3-6“ се заменят с „ал. 3-8“.
  16. В чл. 79, ал.1 в текста преди т. 1 думите „ал. 3-6“ се заменят с „ал. 3-8“.
  17. В чл. 101, ал. 1, т. 4а след думите „с друг вид пенсия“ се поставя запетая и се добавя „включително пенсия, отпусната в друга държава“.
  18. В чл. 110, ал. 3, изречение първо след думата „институт“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.
  19. В чл. 117, ал. 2 думата „тримесечен” се заменя с „двумесечен”.
  20. В чл. 129, ал. 19 думите „ал. 13, 14 и 16“ се заменят с „ал. 13, 14 и 17“.
  21. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
  а) в т. 4 след думите „фонд „Пенсии” се поставя запетая и се добавя „фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”;
  б) в т. 7 в текста преди б. „а“ думите „т. 5” се заменят с „т. 6”;
  в) в т. 11 след думите „чл. 69а” се поставя запетая и се добавя „чл. 69б, чл. 69в”.
  22. В преходните и заключителни разпоредби се създава §22у:
  „§22у. (1) В срок до 30 април 2016 г. министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика представят за обществено обсъждане изменения в нормативната уредба на пенсиите за инвалидност.
  (2) В срок до 30 юни 2016 г. Министерският съвет внася в Народното събрание съответните законопроекти, свързани с изменения и допълнения в уредбата на пенсиите за инвалидност и другите права на хората с увреждания, насочени към оптимизиране на използването на наличния финансов ресурс за подобряване на условията на живот на хората с увреждания.


  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Ралица Тодорова, Даниела Савеклиева и Мариана Тодорова за нови § 4 и 5:
  „§ 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г. и бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.;Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и бр. 101 от 2010 г. и бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г., бр. 77 и бр. 82 от 2012 г., изм., бр. 15 и бр. 104 от 2013 г., доп. бр. 1 от 2014 г., изм. и доп., бр. 27 и 61 от 2014 г., изм. и доп., бр. 54 и бр. 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 222 се създава ал. 4:
  „(4) Предходната алинея се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване."
  2. В чл. 328 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1:
  аа) създава се нова т. 10а:
  „10а. когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;"
  бб) досегашната т. 10а става т. 10б;
  вв) създава се т. 10в:
  „10в. когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване."
  б) в ал. 3 след думите „ал. 1, т. 10а" се поставя запетая и се добавя „10б и 10в".

  § 5. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм„ бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г.? бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г„ бр. 43, 94 и 108 от 2008 г„ бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г„ бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г.5 бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 14, 24 и 54 от 2015 г.) в чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
  а) създава се т. 5а:
  „5а. когато на държавния служител е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;"
  б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „включително когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване".
  2. Създава се ал. 3а:
  „(3а) Предходната алинея се прилага и когато при прекратяване на служебното правоотношение държавният служител отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване."
  3. В ал. 5 думите „ал. 1, т. 6" се заменят с „ал. 1, т. 5а и 6".

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадат нови § 4 и 5:
  „§ 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г. и бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.;Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и бр. 101 от 2010 г. и бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г., бр. 77 и бр. 82 от 2012 г., изм., бр. 15 и бр. 104 от 2013 г., доп. бр. 1 от 2014 г., изм. и доп., бр. 27 и 61 от 2014 г., изм. и доп., бр. 54 и бр. 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 222 се създава ал. 4:
  „(4) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване."
  2. В чл. 328 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1:
  аа) създава се нова т. 10а:
  „10а. когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;"
  бб) досегашната т. 10а става т. 10б;
  вв) създава се т. 10в:
  „10в. когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване."
  б) в ал. 3 след думите „ал. 1, т. 10а" се поставя запетая и се добавя „10б и 10в".

  § 5. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм„ бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г.? бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г„ бр. 43, 94 и 108 от 2008 г„ бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г„ бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г.5 бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 14, 24 и 54 от 2015 г.) в чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
  а) създава се т. 5а:
  „5а. когато на държавния служител е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;"
  б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „включително когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване".
  2. Създава се ал. 3а:
  „(3а) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на служебното правоотношение държавният служител отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване."
  3. В ал. 5 думите „ал. 1, т. 6" се заменят с „ал. 1, т. 5а и 6".

  § 4. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 6.

  § 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 3, т. 15 и 16, които влизат в сила от 15 август 2015 г.

  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Ралица Тодорова, Даниела Савеклиева и Мариана Тодорова за нови § 4 и 5:
  В § 5 думите „§ 3, т. 15 и 16" се заменят с „§ 3, т. 15, 16 и 20".

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков и група народни представители:
  В § 5 думите „т. 15 и 16” се заменят с „т. 17 и 18”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7:
  § 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 3, т. 15, 16 и 20, които влизат в сила от 15 август 2015 г.


  Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2016 г.
  /с налагане на административно увеличение от 7,5% за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2016 г. 420,00 лв./
  Приложение № 1 към чл. 8, ал.1, т. 1
  Пореден номер Икономи-чески дейности ( ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство 995 750 680 630 460 519 595 662 421
  2 А 02 Горско стопанство 900 620 530 480 450 420 520 500 420
  3 А 1,49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 727 682 648 570 458 458 536 458 420
  4 В 05 Добив на въглища 867 710 673 484 420 420 673 611 450
  5 В 06 Добив на нефт и природен газ 833 668 650 435 435 420 600 552 435
  6 В 07 Добив на метални руди 891 741 656 471 420 420 649 560 420
  7 В 08.11 Добив на строителни материали 679 534 485 500 500 420 580 534 500
  8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 652 514 466 420 420 420 558 514 420
  9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 682 537 488 423 423 420 584 537 423
  10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 857 712 615 452 421 420 565 565 421
  11 В 08.12 Добив на глина и каолин 882 732 632 465 431 420 581 581 431
  12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 685 540 490 425 425 420 587 540 425
  13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1430 945 755 572 427 420 612 511 420
  14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1180 980 850 600 420 450 470 620 430
  15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 870 700 590 470 420 420 540 541 420
  16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 945 850 620 510 460 420 470 470 422
  17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1017 671 541 550 480 422 480 480 430
  18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1200 1000 950 580 440 420 650 800 450
  19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 565 560 445 420 420 455 510 425
  20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1100 905 840 600 422 422 590 620 422
  21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1080 950 860 630 422 440 650 650 430
  22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 836 650 558 420 420 420 420 441 420
  23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 790 670 615 433 423 420 510 490 422
  24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 420 420 480 492 420
  25 C 12 Производство на тютюневи изделия 995 970 679 535 438 420 460 535 420
  26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 950 648 620 498 420 420 420 420 420
  27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 890 650 600 480 420 420 440 425 420
  28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 960 690 650 550 420 420 450 445 425
  29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 872 592 576 475 420 420 420 420 420
  30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 580 470 460 420 420 420 440 440 420
  31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 820 610 550 430 420 420 510 470 420
  32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 485 438 420 420 420 420 420 420 420
  33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1697 1261 995 728 849 420 922 931 535
  34 C 20 Производство на химични продукти 837 654 478 420 420 420 471 455 420
  35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 837 654 478 420 420 420 471 455 420
  36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 591 420 420 420 420 420 420 420 420
  37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 796 645 602 420 420 420 581 581 420
  38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 780 540 500 420 420 420 460 460 420
  39 C 24.5 Леене на метали 740 540 520 420 420 420 440 440 420
  40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 740 500 470 420 420 420 435 435 420
  41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 760 660 580 420 420 420 560 540 420
  42 C 27 Производство на електрически съоръжения 760 660 580 420 420 420 560 540 420
  43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 830 570 510 420 420 420 480 470 420
  44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 950 600 600 490 420 420 520 510 420
  45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 980 650 570 420 420 420 580 460 420
  46 C 31 Производство на мебели 600 475 450 420 420 420 440 440 420
  47 C 32 без 32.5 ,33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 679 460 438 420 420 420 420 420 420
  48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 894 671 420 420 420 420 447 503 420
  49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 950 750 710 440 420 420 620 590 420
  50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1406 970 922 559 485 420 674 743 485
  51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 840 645 615 430 420 420 490 540 420
  52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 780 700 630 460 430 420 530 460 420
  53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 801 485 471 420 420 420 426 420 420
  54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 975 810 730 600 575 420 640 600 585
  55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 760 620 600 420 420 420 580 580 420
  56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 845 670 610 445 420 420 610 610 420
  57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 670 545 515 425 420 420 420 460 420
  58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1250 1030 910 640 545 440 600 590 470
  59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 888 563 471 420 420 420 420 440 420
  60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 930 800 625 505 450 420 550 560 420
  61 H 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 892 791 650 436 436 420 458 541 436
  62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 813 626 555 420 420 420 463 463 420
  63 H 50 Воден транспорт 973 889 759 483 427 420 492 547 427
  64 H 51 Въздушен транспорт 1156 1062 866 539 551 420 561 624 488
  65 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 999 936 731 446 446 420 516 446 446
  66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 500 490 420 420 420 420 420 420 420
  67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 898 786 674 516 516 420 563 563 448
  68 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1529 970 728 535 420 420 438 559 420
  69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 970 631 508 420 420 420 420 420 420
  70 N 80 Дейности по охрана и разследване 816 570 470 420 420 420 420 420 420
  71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 648 465 420 420 420 420 420 420 420
  72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 478 420 420 420 420 420 420 420 420
  73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 660 555 465 420 420 420 420 420 420
  74 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1006 643 420 420 420 447 420 420 420
  75 Q 86,1 Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ 1286 950 626 503 420 470 481 481 420
  76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 420 420 420 420 420 420 420 420 420
  77 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ /за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб/ 634 438 420 420 420 420 420 420 420
  78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 480 460 420 420 420 420 420 420 420
  79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 862 606 448 420 420 420 420 420 420
  80 R 93,12 Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/ 568
  81 Централен кооперативен съюз 640 560 500 420 420 420 420 420 420
  82 Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 671 514 425
  83 Q 86,1 Дейност на болници /само за началник клиника/отделение / 1062
  84 Q 86,1 Дейност на болници /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ 737 682 671
  85 S 94.91 Дейност на религиозни организации 420

  Забележки:
  1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
  2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - Приложение 2 към Заповед №РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
  Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
  4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

  5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 - техници и приложни специалисти.


  Предложение на н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Ралица Тодорова, Даниела Савеклиева и Мариана Тодорова:
  В Приложение № 1 думите „Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1" се заменят с „Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1".

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Приложение № 1 да се измени така: „Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1“.


  Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2016
  Приложение № 2 към чл. 14
  код КИД2008 Наименование на икономическа дейност КИД2008 Осигурителна вноска /%/
  02 Горско стопанство 1,1
  05 Добив на въглища 1,1
  07 Добив на метални руди 1,1
  08 Добив на неметални материали и суровини 1,1
  09 Спомагателни дейности в добива 1,1
  13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,1
  16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
  17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 1,1
  20 Производство на химични продукти 1,1
  23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 1,1
  24 Производство на основни метали 1,1
  25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 1,1
  30 Производство на превозни средства, без автомобили 1,1
  31 Производство на мебели 1,1
  33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,1
  38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1,1
  41 Строителство на сгради 1,1
  42 Строителство на съоръжения 1,1
  43 Специализирани строителни дейности 1,1
  49 Сухопътен транспорт 1,1
  50 Воден транспорт 1,1
  01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,9
  06 Добив на нефт и природен газ 0,9
  11 Производство на напитки 0,9
  12 Производство на тютюневи изделия 0,9
  19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,9
  22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0,9
  28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0,9
  35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0,9
  37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,9
  52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,9
  10 Производство на хранителни продукти 0,7
  21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
  27 Производство на електрически съоръжения 0,7
  32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
  36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,7
  46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,7
  53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
  60 Радио- и телевизионна дейност 0,7
  61 Далекосъобщения 0,7
  68 Операции с недвижими имоти 0,7
  74 Други професионални дейности 0,7
  77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,7
  79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0,7
  80 Дейности по охрана и разследване 0,7
  81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0,7
  84 Държавно управление 0,7
  87 Медико-социални грижи с настаняване 0,7
  90 Артистична и творческа дейност 0,7
  91 Други дейности в областта на културата 0,7
  92 Организиране на хазартни игри 0,7
  93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,7
  18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
  29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,5
  39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0,5
  45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0,5
  47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,5
  51 Въздушен транспорт 0,5
  59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0,5
  71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
  72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
  78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
  82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0,5
  85 Образование 0,5
  86 Хуманно здравеопазване 0,5
  88 Социална работа без настаняване 0,5
  99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,5
  03 Рибно стопанство 0,4
  14 Производство на облекло 0,4
  15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0,4
  26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0,4
  55 Хотелиерство 0,4
  56 Ресторантьорство 0,4
  58 Издателска дейност 0,4
  62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
  63 Информационни услуги 0,4
  64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
  65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
  66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,4
  69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
  70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,4
  73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
  75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
  94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
  95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,4
  96 Други персонални услуги 0,4
  97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
  98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0,4


  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 2.  Приложение № 3
  към чл. 15, ал. 4
  Бюджет на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"


  ( в хил.лв.)
  Показатели Бюджет 2016 г.

  І. ПРИХОДИ 10 000,0
  Приходи от вноски 0,0
  Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК 10 000,0
  Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви 0,0

  ІІ. РАЗХОДИ 1 833,7
  Обезщетения и помощи за домакинствата 1 350,0
  Разходи за гарантирани вземания на работници и служители 1 350,0
  Разходи за дейността 150,0
  Разходи за дейността, извършени по чл.13 от ЗГВРСНР 150,0
  Разходи за заплати и възнаграждения на персонала 25,4
  Други възнаграждения и плащания на персонала 36,8
  Осигурителни вноски от работодатели 236,7
  Издръжка 34,8

  III. ТРАНСФЕРИ 0,0

  ІV. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК 8 166,3
  V. ФИНАНСИРАНЕ -8 166,3
  Покупка на ДЦК на първичния пазар /-/ -19 963,3
  Получени погашения по ДЦК на първ.пазар /+/ 14 067,7
  Наличност по сметка от предходна година 4 123,1
  Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината /+/ 2 000,0
  Наличност по срочни депозити към края на годината /- / -2 000,0
  Остатък към края на периода /- / -6 393,8  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 3.

  Приложение № 4
  към чл. 16
  Бюджет на Учителския пенсионен фонд
  ( в хил.лв.)
  П О К А З А Т Е Л И Б Ю Д Ж Е Т
  2016 г.

  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 57 816,9

  Данъчни приходи 41 647,4
  Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване 41 647,4
  Неданъчни приходи 16 169,5
  Приходи и доходи от собственост 16 159,0
  Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа 16 159,0
  Лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет 0,0
  Приходи от други лихви /по надвзети пенсии/ 0,0
  Глоби, санкции и наказателни лихви 10,0
  Други приходи 0,5
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 27 088,0

  Текущи разходи 27 088,0
  Издръжка 109,2
  Външни услуги 80,9
  Други финансови услуги 28,3
  Пенсии 26 978,8
  Пенсии от УчПФ 10 771,1
  Добавки от УчПФ 16 207,7
  III. ТРАНСФЕРИ 0,0
  IV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) 30 728,9

  V. ФИНАНСИРАНЕ -30 728,9
  Суми по разчети за поети осигурителни вноски 0,0
  Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия - нето (+/-) -25 237,8
  Покупка на държавни ценни книжа -70 000,0
  Получени погашения по държавни ценни книжа 44 762,2
  Друго финансиране - нето (+/-) 0,0
  Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -5 491,1
  Наличност по сметка в началото на периода (+) 4 279,8
  Наличност по срочни депозити в началото на периода (+) 7 000,0
  Остатък в БНБ към края на периода (-) -9 770,9
  Наличност по срочни депозити в края на периода (-) -7 000,0


  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 4.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума