Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/11/2015 второ гласуване

  Второ гласуване на законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 502-01-88, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г., приет на първо гласуване на 18.11.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д


  Относно: Второ гласуване на законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 502-01-88, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г., приет на първо гласуване на 18.11.2015 г.

  Проект!

  З А К О Н
  за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2016 г. по приходи и трансфери – всичко на обща сума 3 204 749 хил. лв., както следва:

  № по ред Показатели Сума
  (в хил. лв.)
  1 2 3
  I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 3 204 749
  1. Здравноосигурителни приходи 3 166 199
  1.1. Здравноосигурителни вноски 2 121 000
  1.2. Трансфери за здравно осигуряване 1 045 199
  2. Неданъчни приходи 14 550
  3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) 24 000

  (2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. по разходи и трансфери – всичко на обща сума 3 204 749 хил. лв., както следва:

  № по ред Показатели Сума
  (в хил. лв.)
  1 2 3
  II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 3 204 749
  1. Разходи 3 201 065
  1.1. Текущи разходи 2 877 445
  1.1.1. Разходи за персонал 32 509
  1.1.2. Издръжка на административните дейности 11 688

  1.1.3. Здравноосигурителни плащания 2 809 248
  1.1.3.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 180 017
  1.1.3.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) 201 542
  1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 123 000
  1.1.3.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 70 441
  1.1.3.5. здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги 750 926
  1.1.3.5.1. в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги 210 000
  1.1.3.6. здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ 80 000
  1.1.3.7. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 1 343 322
  1.1.3.8. други здравноосигурителни плащания 60 000
  1.1.3.8.1. в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност 60 000
  1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3 за: 24 000
  1.1.4.1. лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ 2 712
  1.1.4.2. дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение 1 288
  1.1.4.3. дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ 5 000
  1.1.4.4. суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО 15 000
  1.2. Придобиване на нефинансови активи 7 000
  1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 316 620
  2. Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от ЗЗО и към бюджетни организации, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса 3 684

  (3) Приема бюджета на НЗОК за 2016 г. с балансирано бюджетно салдо.

  Предложение на н.п. Емил Райнов, Иван Ибришимов, Георги Гьоков, Дора Янкова и група народни представители:
  В чл. 1, ал. 2, раздел ІІ „Разходи и трансфери – всичко” се правят следните изменения:
  1. на ред 1.1.3. „Здравноосигурителни плащания” числото „2 809 248” се заменя с „2 889 248”.
  2. на ред 1.1.3.1. „Здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ” числото „180 017” се заменя с „200 017”.
  3. на ред 1.1.3.2. „Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)” числото „201 542” се заменя с „221 542”.
  4. на ред 1.1.3.3. „Здравноосигурителни плащания за дентална помощ” числото „123 000” се заменя с „143 000”.
  5. на ред 1.1.3.4. „Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност” числото „70 441” се заменя с числото „90 441”.
  6. на ред 1.3. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи” числото „316 620” се заменя с „236 620”.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Даниела Дариткова-Проданова, Лъчезар Иванов, Димитър Шишков, Валентин Павлов, Кирил Добрев:
  В чл.1, ал. 2, в колона 2, на ред 1.1.3.5. след думите „диетични храни" да се добави „за специални медицински цели".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Йончев, Георги Ковачев, Явор Хайтов, Светлин Танчев и Борислав Иглев:
  В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения:
  - в т. 1.1.3.1. „Здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ” числото „180 017” се променя на „202 000”;
  - в т. 1.1.3.2. „Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)” числото „201 542” се заменя с „220 000”;
  - в т. 1.1.3.4. „Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност” числото „70 441” се променя на „92 000”;
  - в т. 1.1.3.7. „Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ” числото „1 343 322” се променя на „1 537 784”;
  - в т. 1.3. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи” числото „316 620” се променя на „60 158”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Хасан Адемов, Тунчер Кърджалиев и Джевдет Чакъров:
  В чл. 1:
  1. В ал. 1
  • числото 3 204 749 се заменя с 3 304 749
  • ред I ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ- ВСИЧКО - числото 3 204 749 се заменя с 3 304 749
  • ред 1. Здравноосигурителни приходи - числото 3 166 199 се заменя с 3 226 199
  • ред 1.1 Здравноосигурителни вноски - числото 2 121 000 се заменя с 2 161 000
  2. В ал. 2:
  • ред II РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО - числото 3 204 749 се заменя с 3 304 749
  • ред 1.1 Текущи разходи - числото 2 877 445 се заменя с 2 977 445
  • ред 1.1.1 Разходи за персонал - числото 32 509 се заменя с 34 509
  • ред 1.1.3 Здравноосигурителни плащания - числото 2 809 248 се заменя с 2 909 248
  • ред 1.1.3.1 Здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ - числото 180 017 се заменя с 205 017
  • ред 1.1.3.2 Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - числото 201 542 се заменя с 220 042
  • ред 1.1.3.3 Здравноосигурителни плащания за дентална помощ - числото 123 000 се заменя с 158 000
  • ред 1.1.3.4 Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична помощ - числото 70 441 се заменя с 89 941
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1, като в ал.2, в колона 2, на ред 1.1.3.5. след думите „диетични храни" се добавя „за специални медицински цели".

  Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2016 г. е 8 на сто.

  Предложение на н.п. Румен Йончев, Георги Ковачев, Явор Хайтов, Светлин Танчев и Борислав Иглев:
  В чл. 2 се създава нова ал.:
  „В чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, думата „десет” се заменя с „едно цяло и девет”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и
  ред 1.1.3.4 Националната здравноосигурителна каса утвърждава за всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ:
  1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2;
  2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4.
  (2) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на ал. 1.
  (3) Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по чл.55а от Закона за здравното осигуряване и стойностите се определят в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2016г., а ако не е приет такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.

  Предложение на н.п. Румен Йончев, Георги Ковачев, Явор Хайтов, Светлин Танчев и Борислав Иглев:
  В чл. 3, ал. 2 текстът „както и условията и реда за прилагането им на ал. 1” се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Хасан Адемов, Тунчер Кърджалиев и Джевдет Чакъров:
  В чл. 3:
  • ал. 1 да отпадне
  • ал. 2 да отпадне
  • ал. 3 става ал. 1
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1, ред 1.1.3.6 и ред 1.1.3.7 за прилагане на чл. 55а от ЗЗО и на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2016 г.:
  1. Надзорният съвет на НЗОК:
  а) утвърждава за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци;
  б) разпределя договорените годишни обеми по чл. 55, ал. 2, т.3а от ЗЗО на видовете медицинска помощ по районни здравноосигурителни каси;
  2. директорите на РЗОК:
  а) разпределят утвърдените годишни обеми по т. 1, буква „б“ и стойности по т. 1, буква “а“ по месеци за съответната РЗОК;
  б) закупуват от изпълнителите на болнична медицинска помощ здравни дейности от пакета по чл. 2, ал. 1 от ЗЗО в рамките на обемите и стойностите по буква “а“.
  (2) Изпълнението на ал. 1, т. 2 се контролира от надзорния съвет
  на НЗОК.
  (3) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на ал. 1 и 2.
  (4) Условията и реда за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по чл. 55а от ЗЗО и стойностите по ал. 1, т. 2 от изпълнителите на болнична медицинска помощ се определят в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2016г., а ако не е приет такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от ЗЗО.

  Предложение на н.п. Георги Кючуков, Мариана Тодорова, Светослав Белемезов, Лъчезар Никифоров, Михо Михов, Петър Кадиев, Иван Иванов:
  В чл.4:
  1. В ал.1:
  - т. 1б - да отпадне
  - в т. 2а: След думата „…годишни…да отпадне текста „... обеми по т. 1 буква „б" и..."
  - в т. 2б: След думите „.. .в рамките на..да отпадне текста „… обемите и..."
  2. В ал. 4: След думите „…по изпълнението на...да отпадне текста „...обемите по чл. 55а от 330..."
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Даниела Дариткова-Проданова, Лъчезар Иванов, Димитър Шишков, Валентин Павлов, Кирил Добрев:
  В чл. 4, ал. 1, т. 1 да се създаде буква „в":
  „в) анализира и коригира разпределените обеми по буква „б" в зависимост от отчетите за тяхното изпълнение до размера на договорения в Националния рамков договор годишен обем медицински дейности."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Райнов, Иван Ибришимов, Георги Гьоков и Дора Янкова:
  В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. в т. 1 б. „б” отпада, б. „а” става съдържание на т. 1.
  2. т. 2. се изменя така:
  „т. 2. директорите на РЗОК разпределят утвърдените стойности по т. 1 по договорите с изпълнителите на медицинска помощ.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Йончев, Георги Ковачев, Явор Хайтов, Светлин Танчев и Борислав Иглев:
  В чл. 4:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1, буква „б” „разпределя договорените годишни обеми по чл. 55, ал. 2, т.3а от ЗЗО на видовете медицинска помощ по районни здравноосигурителни каси“ се заличава;
  б) в т. 2:
  - буква „а” думите „обеми по т. 1, буква „б“” се заличават;
  - буква „б” думите „обемите и” се заличават.
  2. В ал. 4 думите „обемите по чл. 55а от ЗЗО и” се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Хасан Адемов, Тунчер Кърджалиев и Джевдет Чакъров:
  В чл. 4, ал. 1:
  • в т. 1 да отпадне буква „б"
  • т. 2 да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
  Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1, ред 1.1.3.6 и ред 1.1.3.7 за прилагане на чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2016 г.:
  1. Надзорният съвет на НЗОК:
  а) утвърждава за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци;
  б) разпределя договорените годишни обеми по чл. 55, ал. 2, т.3а от Закона за здравното осигуряване на видовете медицинска помощ по районни здравноосигурителни каси;
  в) анализира и коригира разпределените обеми по буква „б" в зависимост от отчетите за тяхното изпълнение до размера на договорения в Националния рамков договор годишен обем медицински дейности.
  2. директорите на РЗОК:
  а) разпределят утвърдените годишни обеми по т. 1, буква „б“ и стойности по т. 1, буква “а“ по месеци за съответната РЗОК;
  б) закупуват от изпълнителите на болнична медицинска помощ здравни дейности от пакета по чл. 2, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване в рамките на обемите и стойностите по буква “а“.
  (2) Изпълнението на ал. 1, т. 2 се контролира от надзорния съвет на НЗОК.
  (3) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на ал. 1 и 2.
  (4) Условията и реда за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и стойностите по ал. 1, т. 2 от изпълнителите на болнична медицинска помощ се определят в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2016г., а ако не е приет такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ отчетния, въз основа на получено искане от НЗОК предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по бюджета на НЗОК.
  (2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към лечебните заведения за извършените от тях дейности, съответно към притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени ваксини.
  (3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред 3 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
  (4) В случаите по ал. 3 управителят на НЗОК ежемесечно след отчитане на извършените през предходния месец плащания утвърждава компенсирани промени по показателите по чл. 1, ал. 1, ред 3 и ал. 2, ред 1.1.4, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. От държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на НЗОК целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за здравното осигуряване извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8 и 1.1.3.8.1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. (1) Здравноосигурителни плащания със средства по чл. 1,
  ал. 2, ред 1.1.3 и плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване между разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.
  (2) В случаите по ал. 1 управителят на НЗОК ежемесечно, след отчитане на извършените през предходния месец плащания, утвърждава компенсирани промени между показателите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3, ред 1.1.4 и по чл. 1, ал. 2, ред 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Отстъпките за лекарствените продукти, договорени на основание чл. 45, ал. 10 и 19 от Закона за здравното осигуряване, които се възстановяват пряко на НЗОК от притежателя на разрешението за употреба/неговия упълномощен представител, се отчитат в намаление на извършените от НЗОК разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3 и 1.1.3.5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискването на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване от бюджета на НЗОК към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, когато общият размер на преизпълнението на приходите по § 1, намален с допълнителните здравноосигурителни плащания по същия параграф, превишава приходите по ал. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. (1) През 2016 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4,
  т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г. и бр. 2 от 2014 г.), са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
  (2) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.
  (3) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.


  § 9. (1) До приемането на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2016г. в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1, ред 1.1.3.6 и ред 1.1.3.7:
  1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци;
  2. Районните здравноосигурителни каси определят стойността за дейностите по тази алинея към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ, разпределена по месеци.
  (2) Стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение по реда на ал. 3 се утвърждават от надзорния съвет на НЗОК.
  (3) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и се коригира на тримесечие в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НЗОК.
  (4) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за определяне и изменение на стойностите по ал. 1, т. 1 и 2 и за осъществяване на контрол и корекции по ал. 3.

  Предложение на н.п. Румен Йончев, Георги Ковачев, Явор Хайтов, Светлин Танчев и Борислав Иглев:
  В § 9, ал. 3 думата „дейностите” се заменя със „стойностите”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова-Проданова, Лъчезар Иванов, Димитър Шишков, Валентин Павлов, Кирил Добрев:
  В преходните и заключителните разпоредби да се създадат § 9а и § 9б:
  „§9а. (1) До приемането на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2016 г., в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2. и ред 1.1.3 4:
  1. Националната здравноосигурителна каса утвърждава за всяка районна здравноосигурителна каса и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ:
  д) броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2.;
  б) стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4.
  (2) Броят по ал.1, т.1, буква „а" и стойностите по ал.1, т.1, буква „б" , и тяхното изменение по реда на ал.З се утвърждават от надзорния съвет на НЗОК.
  (3) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на ал. 1 и за осъществяване на контрол и корекции по ал. 1 и 2."
  §9б. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" за здравноосигурителни плащания, след приемане на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2016г. и Национален рамков договор за денталните дейности за 2016г. или на решението по чл.54, ал.9 от 330, като първото решение за разпределяне на част от средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 се взема не по-рано от 31 март 2016г."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 10 и § 11:
  § 10. (1) До приемането на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2016 г., в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2. и ред 1.1.3 4:
  1. Националната здравноосигурителна каса утвърждава за всяка районна здравноосигурителна каса и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ:
  а) броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2.;
  б) стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4.
  (2) Броят по ал. 1, т. 1, буква „а" и стойностите по ал. 1, т.1, буква „б", и тяхното изменение по реда на ал. 3 се утвърждават от надзорния съвет на НЗОК.
  (3) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на ал. 1 и за осъществяване на контрол и корекции по ал. 1 и 2.

  § 11. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" за здравноосигурителни плащания, след приемане на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2016г. и Национален рамков договор за денталните дейности за 2016г. или на решението по чл.54, ал.9 от 3акона за здравното осигуряване, като първото решение за разпределяне на част от средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 се взема не по-рано от 31 март 2016г.

  § 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107, 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11, 26, 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54, 61, 72 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2 се създава ал. 3:
  „(3) Националната здравноосигурителна каса закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по ал. 1, определени по вид, обем, цена и съответстващи на критерии за качество и достъпност, в съответствие с този закон.“
  2. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 5а:
  „5а. разпределя обемите по чл. 55, ал. 2, т. 3а на видовете медицинска помощ по РЗОК;“.
  3. В чл. 19:
  а) в ал. 1 се създава изречение второ:
  „При изтичане на мандата управителят на НЗОК продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов управител.“
  б) в ал. 7 се създава т.19:
  „19. внася одобрения от надзорния съвет проект за промени в цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет.“
  4. В чл. 20, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
  „5. сключва, изменя и прекратява договорите за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека в съответствие с условията и реда по чл. 45, ал. 15;
  6. закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по чл. 2, ал. 1 в рамките на обема, определен по чл. 15, ал. 1, т. 5а за съответната РЗОК.“
  5. В чл. 29, ал. 3:
  а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя израза „както и лекарствени продукти за злокачествени заболявания за лечение в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински дейности“;
  б) точка 6а се отменя.
  6. В чл. 32 думите „лечебните заведения за” се заменят с „изпълнителите на”.
  7. В чл. 39 се създава ал. 6:
  „(6) Здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права на лицата по чл. 33, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по този закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски.“
  8. В чл. 40, ал. 3, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст“.
  9. В чл. 45:
  а) в ал. 1:
  аа) точка 7 се отменя;
  бб) точка 15 се изменя така:
  „15. медицински дейности и лекарствени продукти извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с трансфер от Министерството на здравеопазването съгласно закона за бюджета на НЗОК за съответната година;“
  б) в ал. 15 думите „чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ се заменят с „ал. 1, т. 11“.
  10. В чл. 51 след абревиатурата „НРД“ се поставя запетая и се добавя „както и клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия“.
  11. В чл. 54:
  а) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Националните рамкови договори се приемат не по-късно от последния ден на месец февруари, влизат в сила на 1 април на съответната година и следва да са съобразени с бюджета на НЗОК за същата година.“
  б) в ал. 9 думите „в закона за бюджета на НЗОК за следващата година се предвижда финансиране на нови медицински дейности, съответно дентални дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, за които в действащите до момента НРД не се съдържат изискванията“ се заменят с „промени в действащото законодателство налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД изисквания“;
  в) алинея 10 се отменя;
  г) създава се ал. 12:
  „(12) При установено отклонение на текущото изпълнение на разходите по чл. 24, т. 1 за здравноосигурителни плащания спрямо определеното от надзорния съвет на НЗОК месечно разпределение на параметрите, утвърдени със закона за бюджета на НЗОК за съответната година, и след становище на БЛС и БЗС надзорният съвет на НЗОК предприема действия за промяна на цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2, като:
  1. одобрява промяната на цените по чл. 55, ал. 2, т. 3а по предложение на управителя на НЗОК в сроковете за съставянето и представянето на отчетите, определени с указанията по чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси;
  2. възлага на управителя на НЗОК чрез министъра на здравеопазването да внесе за приемане от Министерския съвет променените цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е установено превишението.“
  12. В чл. 55:
  а) в ал. 2 точка 6б се изменя така:
  „6б. санкции при неизпълнение на договора:
  а) за изпълнители на извънболнична помощ – глоби или имуществени санкции в размер, не по-малък от 200 лева за първо нарушение, а при повторно извършване на същото нарушение - глоби или имуществени санкции в размер, не по-малък от 500 лева;
  б) за изпълнители на болнична помощ – имуществени санкции в размер, не по-малък от 5000 лева за първо нарушение, а при повторно извършване на същото нарушение - имуществени санкции в размер, не по-малък от 20 000 лева;“
  б) в ал. 3 т. 5 се отменя.
  13. В чл. 55а накрая, се поставя запетая и се добавя „и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в закона за бюджета на НЗОК за съответната година“.
  14. В чл. 59:
  а) в ал. 11 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. при отчитане на дейност, която не е извършена, както и при извършване и отчитане на медицинска дейност, за която няма съответни медицински индикации, установено по реда на чл. 72, ал. 2:
  а) от изпълнител на извънболнична медицинска помощ по определен пакет – частично, по отношение на лекаря/лекаря по дентална медицина, който не е извършил тази дейност;
  б) от изпълнител на болнична медицинска помощ – частично, за съответната медицинска дейност от пакета, по която е отчетена неизвършената дейност;
  2. при повторно извършване на нарушението по т. 1 договорът с изпълнителя се прекратява изцяло;“
  б) алинея 13 се изменя така:
  „(13) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, прекратява напълно или частично договорите с изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ в случаите по ал. 11, т. 1 и 2, а в случаите по ал. 11, т. 3 и 4 налага финансова санкция съгласно действащия НРД. Заповедта за прекратяване на договора или налагане на финансова санкция подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  15. В чл. 67 думите „последния им“ се заменят със „съответния“.
  16. В чл. 72:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица - служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори. Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК.“
  б) създават се нови алинеи 3, 4 и 5:
  „(3) Служителите на НЗОК по ал. 2 могат да извършват проверки на територията на цялата страна по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. Служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК по заповед на нейния директор или на територията на друга РЗОК по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. За издаване на заповедта на управителя на НЗОК за извършване на проверка на територията на друга РЗОК контрольорите се определят по предложение на директора на РЗОК, чиито служители са.
  (4) При извършване на проверките по ал. 3 могат да присъстват експерти на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, които не са в договорни отношения с проверявания изпълнител на медицинска помощ. Експертите предоставят писмени становища, които са неразделна част от протокола по чл. 74, ал. 3.
  (5) Служителите на НЗОК по ал. 2 и контрольорите осъществяват внезапен контрол по изпълнение на договорите с изпълнителите на медицинска помощ, контрол преди заплащане на оказаната медицинска помощ и последващ контрол.“
  в) досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „Непосредственият контрол по ал. 2 е периодичен и за извършване на“ се заменят с „Контролът по ал. 2 може да се извършва и чрез“;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея цифрата „3“ се заменя с „6“;
  д) досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея цифрата „3“ се заменя с „6“;
  е) алинея 6 се отменя;
  ж) досегашната ал. 7 става ал. 9;
  з) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „и 7“ се заменят със „7-9“.
  17. В чл. 73:
  а) в ал.1:
  аа) в основния текст думите „Финансовите инспектори“ се заменят със „Контролните органи по чл. 72, ал. 2“;
  бб) създава се нова т. 1:
  „1. да проверяват плащанията от НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ и свързаната с това документация;“
  вв) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „допуснати от изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ по договорите им с НЗОК“;
  гг) създават се точки 5-10:
  „5. да проверяват наличието на плащания от задължително здравноосигурени лица на изпълнителите, техния размер и основание, в случаите, когато е оказана медицинска помощ по договор с НЗОК;
  6. да проверяват договорите на изпълнителите на медицинска помощ, сключени с други лечебни заведения за изпълнение на част от дейността по договора с НЗОК в случаите, предвидени в НРД;
  7. да проверяват съответствието на дейността на изпълнителите с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД в съответствие с чл. 59в;
  8. да проверяват вида и обема на оказаната медицинска помощ по договор с НЗОК;
  9. да проверяват вида и количествата на закупените от изпълнителите на болнична медицинска помощ и вложени при изпълнение на договора с НЗОК медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, заплащани от НЗОК напълно или частично;
  10. да проверяват съответствието между оказаната медицинска помощ и заплатените за нея суми от НЗОК;“
  б) в ал. 2 думите „финансовите инспектори“ се заменят с „контролните органи по чл. 72, ал. 2“;
  в) в ал. 3 думите „Финансовите инспектори“ се заменят с „Контролните органи по чл. 72, ал. 2“;
  г) алинеи 4 и 5 се отменят.
  18. В чл. 74:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Контролните органи по чл. 72, ал. 2 осъществяват дейността си чрез планови и внезапни проверки и по повод подадени жалби.“;
  в) в ал. 3:
  аа) в изречение първо думите „ал. 1, т. 2-4 лекарят-контрольор или лекарят по дентална медицина-контрольор“ се заменят с „чл. 73, ал. 1, проверяващото лице“;
  бб) в изречение второ думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор“ се заменят с „проверяващото лице“;
  вв) в изречение трето след думата „изпращат“ се добавя „на управителя на НЗОК, съответно“;
  г) в ал. 4 след думите „становище пред“ се добавя „управителя на НЗОК, съответно пред“, а думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор“ се заменят с „проверяващото лице“;
  д) в ал. 5 думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор“ се заменят с „проверяващото лице“, а след думата „констатации“ се добавя „управителят на НЗОК, съответно“.
  19. В чл. 75:
  а) в ал. 1:
  аа) думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор“ се заменят с „проверяващото лице, управителят на НЗОК, съответно“;
  бб) създава се изречение второ:
  „Когато констатациите са оспорени пред управителя на НЗОК, спорът се решава от арбитражната комисия на тази РЗОК, с чийто директор изпълнителят на медицинска или дентална помощ – обект на проверката, е сключил договор.“;
  б) в ал. 3 думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор“ се заменят с „проверяващото лице“.
  20. В чл. 76:
  а) в ал. 1 думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор“ се заменят с „проверяващото лице“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Санкциите се налагат със заповед на управителя на НЗОК, съответно на директора на РЗОК, която се издава в срок до един месец от уведомяването от страна на арбитражната комисия на управителя на НЗОК, съответно на директора на РЗОК, че са потвърдени констатациите на проверяващото лице, и се съобщава на проверяваното лице. Когато нарушението е установено от проверяващи лица - контрольори на РЗОК, предложението до управителя на НЗОК за издаването й се прави от директора на съответната РЗОК.“
  21. В чл.76а:
  а) в ал. 2 след думите „възражение пред“ се добавя „управителя на НЗОК, съответно“;
  б) в ал. 3 след цифрата „2“ се добавя „управителят на НЗОК, съответно“.
  22. В чл. 76б:
  а) в ал. 1 след думите „по този закон или на НРД“ се добавя „управителят на НЗОК, съответно“;
  б) в ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя „управителят на НЗОК, съответно“.
  23. В чл.105з, ал. 2 след думите „издават от“ се добавя „управителя на НЗОК, съответно от“.
  24. Създава се нов чл. 106а:
  „Чл. 106а. (1) Директор на РЗОК, който закупи и/или заплати здравни дейности в нарушение на стойностите за съответната РЗОК, определени в съответствие със закона за бюджета на НЗОК за съответната година, се наказва с глоба от 600 до 1000 лв., а за повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв.
  (2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове на длъжностни лица на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК, а наказателните постановления се издават от управителя на НЗОК.“
  25. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 25-27:
  „25. „Внезапен контрол“ е контролът, свързан със заплащане на медицинската/денталната помощ, оказвана в изпълнение на договор с НЗОК, както и съответствието на дейността на изпълнителите на медицинска и дентална помощ с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД, която се извършва в момента на предоставяне на медицинска помощ на здравноосигурено лице.
  26. „Контрол преди заплащане на оказаната медицинска/дентална помощ“ е проверка в лечебното заведение или по документи на отчетена в РЗОК дейност преди заплащането й.
  27. „Последващ контрол“ е проверка в лечебното заведение или по документи на отчетена в РЗОК дейност след заплащането й.“

  Предложение на н.п. Красимира Ковачка, Стефан Кенов, Христо Тодоров, Георги Ковачев и Румен Йончев:
  В преходните и заключителни разпоредби § 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Хасан Адемов, Тунчер Кърджалиев и Джевдет Чакъров:
  В преходни и заключителни разпоредби §10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Георги Кючуков, Мариана Тодорова, Светослав Белемезов, Лъчезар Никифоров, Михо Михов, Петър Кадиев, Иван Иванов:
  В § 10:
  1. Точка 1 се изменя така:
  "1. Националната зравноосигурителна каса закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по ал.1, договорени в Националния Рамков договор, определени по вид, обем, цени и съответстващи по критерии за качество и достъпност."
  2. Точка 2 - да отпадне
  3. В т. 3б да отпадне.
  4. В т. 4, новосъздадената т. 6 към чл. 20, ал. 1, да отпадне.
  5. Точка 10 да отпадне.
  6. В т. 11, буква „г” новосъздадената ал. 12 се изменя така:
  „(12) При установено отклонение на текущото изпълнение на разходите по чл. 24, т. 1 за здравноосигурителни плащания, спрямо определеното от надзорния съвет на НЗОК месечно разпределение на същите, утвърдено със закона за бюджета на НЗОК за съответната година след преговори с БЛС и БЗС страните по Националния Рамков договор предприемат действия за промяна на цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 като:
  1. одобряват промяна на цените по чл. 55, ал. 2, т. 3а в сроковете за съставянето и представянето на отчетите, определени с указанията по чл. 133, ал.5 от Закона за публичните финанси и подписват анекс към НРД за договорните промени."
  2. Предлаганата точка 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по т. 3.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2, 4 – 6.  Предложение на н.п. Даниела Дариткова-Проданова, Лъчезар Иванов, Димитър Шишков, Валентин Павлов, Кирил Добрев:
  В § 10 да се направят следните изменения и допълнения:
  а) В т. 3, буква „б" да отпадне.
  б) Точка 6 да се измени така:
  „6. В чл. 32 думите „лечебните заведения за болнична" да се заменят с „изпълнителите на болнична медицинска".
  в) В т. 9, буква „б" да отпадне.
  г) В т. 11:
  аа) буква „г" да отпадне,
  бб) да се създаде буква „д":
  „д) В ал. 11 думите „ и 10" се заличават."
  д) В т. 12:
  аа) да се създаде нова буква „а":
  „а) в ал. 1 думите „1 януари" се заменят с „1 април"."
  бб) досегашната буква „а" да отпадне;
  е) В т. 14 да се направят следните изменения и допълнения:
  аа) да се създадат нови букви „а" и „б":
  „а) в ал. 1 думите „или 10" се заличават.
  б) в ал. 3 думите „и 10" се заличават."
  бб) досегашните букви „а" и „б" да станат съответно букви „в" и „г" и в новата буква „г" думата „напълно" да се замени с „изцяло".
  ж) Да се създадат нови т. 15а и 15б:
  „15а. В чл. 59а, ал. 4 думите „и 10" се заличават.
  15б. В чл. 59б:
  а) В ал.6 думата „решенията" се заменя с „решението", а думите „и 10" се заличават,
  б) Създава се ал.7:
  „(7) Алинеи 4 и 5 не се прилагат, когато въз основа на оценка на потребностите и установена недостатъчност съгласно Националната здравна карта е налице потребност от медицинска помощ."
  з) В т. 16, буква „6" относно чл.72, ал. 5 навсякъде след думата „медицинска" да се добави „ и/или дентална".
  и)Вт. 17:
  аа) В буква а":
  - подбуква „аа" думите „основния текст" да се заменят с „текста преди т. 1".
  - подбуква „бб", в т. 1 след думата „медицинска" да се добави „и/или дентална".
  - подбуква „гг", в т. 5, 6, 8 и 10 навсякъде след думата „медицинска"да се добавят „ и/или дентална".
  бб) Буква „г" да се измени така:
  ,,г) алинеи 4, 5 и 6 се отменят."
  й) В т. 18, букви „в", „г" и „д" да се изменят така:
  „в) в ал. 3:
  аа) изречение първо се изменя така:„При установяване на нарушение по чл. 73, ал. 1 съответното длъжностно лице по чл.72, ал.2 съставя и подписва протокол, в който описва установените факти.
  бб) изречение второ се заличава.
  вв) в изречение трето след думата „изпращат" се добавя „на управителя на НЗОК, съответно";
  г) в ал. 4 след думите „становище пред" се добавя „управителя на НЗОК, съответно пред“, а думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор" се заменят с „длъжностното лице по ал. 3";
  д) в ал. 5 думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор" се заменят с „длъжностното лице по ал. 3", а след думата „констатации" се добавя „управителят на НЗОК, съответно".“
  к) В т. 19, в буква „а" и буква „б" думите „проверяващото лице" да се заменят с „съответното длъжностно лице по чл. 72, ал.2".
  л) В т. 20 се правят следните изменения:
  аа) в буква „а" думите „проверяващото лице" да се заменят с „длъжностното лице по чл. 72, ал.2".
  бб) в буква „б" думите „проверяващото лице" да се заменят с „длъжностното лице по чл. 72, ал. 2", думите „проверяваното лице" да се заменят с „лицето - обект на проверката" и думата „проверяващи„ да се замени с „длъжностни".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Райнов, Иван Ибришимов, Георги Гьоков и Дора Янкова:
  В Преходни и заключителни разпоредби, § 10 се правят следните изменения:
  1. в т. 1:
  а) уводното изречение се изменя така:
  „т. 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:“
  б) създава се б. „а“:
  „а) в ал. 1, изречение първо думата „закупуване“ се заменя със „заплащане“.
  в) текстът на т. 1 става текст на б. „б“, като в съдържанието на създаваната нова ал. 3 изразът „закупува от” се заменя със „заплаща на”.
  2. т. 2 – отпада.
  3. т. 3 става т. 2, със следното изменение: б. „б” отпада, б. „а” става съдържание на т. 2.
  4. т. 4 става т. 3, като от диспозитива и съдържанието й отпада създаването на нова т. 6.
  5. т. 5 – 10 стават съответно т. 4 – 9.
  6. т. 11 – отпада.
  7. т. 12 – 23 стават съответно т. 10 – 21.
  8. т. 24 става т. 22, като в ал. 1 на създавания нов чл. 106а се правят следните изменения:
  а) изразът „600 до 1000“ се заменя с „5000 до 10000“.
  б) изразът „1000 до 2000“ се заменя с „10000 до 20000“.
  9. т. 25 – 27 стават съответно т. 23 – 25.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2, 4 – 9.

  Предложение на н.п. Румен Йончев, Георги Ковачев, Явор Хайтов, Светлин Танчев и Борислав Иглев:
  В § 10:
  1. В т. 1, в новосъздадената ал. 3:
  - след думите „дейности по ал. 1” се добавя „договорени в НРД”.
  - думите в края на алинеята „в съответствие с този закон” се заличават.
  2. Точка 2 относно чл. 15, ал. 1, т. 5а: „разпределя обемите по чл. 55, ал. 2, т. 3а на видовете медицинска помощ по РЗОК“ да отпадне.
  3. В т. 3, б. „б“ новосъздадената т. 19 в ал. 7: „19. внася одобрения от надзорния съвет проект за промени в цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет.“, се заличава.
  4. В т. 4, в чл. 20, ал. 1 т. 6 „закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по чл. 2, ал. 1 в рамките на обема, определен по чл. 15, ал. 1, т. 5а за съответната РЗОК.“ да отпадне.
  5. Точка 10 относно чл. 51 текстът „както и клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия“ се заличава.
  6. В т. 11, относно чл. 54:
  а) ал. 6, буква „б” текстът „промени в действащото законодателство налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД изисквания“ се заличава.
  б) в ал.12:
  - думата „параметрите“ се заменя със „същите“, и буквата „и“ след думите „съответната година“ се заличават, думата „становище“ се заменя с „преговори“, думите „Надзорния съвет на НЗОК“ се заменят със „страните по НРД“, думата „предприема“ се заменя с „предприемат“.
  - В точка 1 думата „одобрява“ се заменя с „одобряват“,думите „по предложение на управителя на НЗОК“ се заличават, след текста „Закона за публичните финанси“ се добавят думите „и подписват анекс към НРД за договорените промени“.
  - Точка 2 „2. възлага на управителя на НЗОК чрез министъра на здравеопазването да внесе за приемане от Министерския съвет променените цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е установено превишението.“ се заличава.
  8. Точка 12 относно чл. 55, ал. 2, точка 6б: „санкции при неизпълнение на договора“, текстовете на букви „а“, „б“ и „в“ да се заличат.
  9. В точка 13, в чл. 55а след думите „бюджета на НЗОК“ се добавят думите „договорени в НРД“.
  10. В т. 14, буква „а”, относно чл. 59, ал. 11, т. 1 думите „както и при извършване и отчитане на медицинска дейност, за която няма съответни медицински индикации“ се заличават, а думата „установено“ се заменя с „установена“.
  11. Точка 15, относно предложението за промяна на чл. 67, да отпадне.
  12. В т. 16 относно чл. 72:
  а) в буква „а”, в ал. 2 след думите „служители на НЗОК“ се добавят думите „на които в длъжностната характеристика са им вменени контролни функции“, думите „или от оправомощено от него длъжностно лице и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори“ се заличават и думите „или от оправомощено от него длъжностно лице“ се заличават.
  б) в буква „б”, в ал. 3 в изр. първо думите „или на упълномощено от него длъжностно лице” и в изр. второ думите „или на упълномощено от него длъжностно лице” се заличават.
  13. В т. 17 относно чл. 73, в новосъздадената т. 5 думите „е оказана“ се заменят с „оказаната“ и след думите „медицинска помощ“ се добавя „е“.
  Комисията подкрепя предложението по т. 3 и т. 8.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2, 4 – 7 и т. 9 – 13.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
  § 12. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107, 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11, 26, 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54, 61, 72 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2 се създава ал. 3:
  „(3) Националната здравноосигурителна каса закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по ал. 1, определени по вид, обем, цена и съответстващи на критерии за качество и достъпност, в съответствие с този закон.“

  2. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 5а:
  „5а. разпределя обемите по чл. 55, ал. 2, т. 3а на видовете медицинска помощ по РЗОК;“.

  3. В чл. 19, ал. 1 се създава изречение второ: „При изтичане на мандата управителят на НЗОК продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов управител.“

  4. В чл. 20, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
  „5. сключва, изменя и прекратява договорите за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека в съответствие с условията и реда по чл. 45, ал. 15;
  6. закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по чл. 2, ал. 1 в рамките на обема, определен по чл. 15, ал. 1, т. 5а за съответната РЗОК.“

  5. В чл. 29, ал. 3:
  а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „както и лекарствени продукти за злокачествени заболявания за лечение в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински дейности“;
  б) точка 6а се отменя.

  6. В чл. 32 думите „лечебните заведения за болнична” се заменят с „изпълнителите на болнична медицинска”.

  7. В чл. 39 се създава ал. 6:
  „(6) Здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права на лицата по чл. 33, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по този закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски.“

  8. В чл. 40, ал. 3, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст“.

  9. В чл. 45, ал. 1:
  а) точка 7 се отменя;
  б) точка 15 се изменя така:
  „15. медицински дейности и лекарствени продукти извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с трансфер от Министерството на здравеопазването съгласно закона за бюджета на НЗОК за съответната година;“

  10. В чл. 51 след абревиатурата „НРД“ се поставя запетая и се добавя „както и клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия“.

  11. В чл. 54:
  а) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Националните рамкови договори се приемат не по-късно от последния ден на месец февруари, влизат в сила на 1 април на съответната година и следва да са съобразени с бюджета на НЗОК за същата година.“
  б) в ал. 9 думите „в закона за бюджета на НЗОК за следващата година се предвижда финансиране на нови медицински дейности, съответно дентални дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, за които в действащите до момента НРД не се съдържат изискванията“ се заменят с „промени в действащото законодателство налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД изисквания“;
  в) алинея 10 се отменя;
  г) В ал. 11 думите „и 10“ се заличават.

  12. В чл. 55:
  а) в ал. 1 думите „1 януари“ се заменят с „1 април“.
  б) в ал. 3 т. 5 се отменя.

  13. В чл. 55а накрая се добавя „и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в закона за бюджета на НЗОК за съответната година“.

  14. В чл. 59:
  а) в ал. 1 думите „или 10“ се заличават.
  б) в ал. 3 думите „и 10“ се заличават.
  в) в ал. 11 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. при отчитане на дейност, която не е извършена, както и при извършване и отчитане на медицинска дейност, за която няма съответни медицински индикации, установено по реда на чл. 72, ал. 2:
  а) от изпълнител на извънболнична медицинска помощ по определен пакет – частично, по отношение на лекаря/лекаря по дентална медицина, който не е извършил тази дейност;
  б) от изпълнител на болнична медицинска помощ – частично, за съответната медицинска дейност от пакета, по която е отчетена неизвършената дейност;
  2. при повторно извършване на нарушението по т. 1 договорът с изпълнителя се прекратява изцяло;“
  г) алинея 13 се изменя така:
  „(13) Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, прекратява изцяло или частично договорите с изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ в случаите по ал. 11, т. 1 и 2, а в случаите по ал. 11, т. 3 и 4 налага финансова санкция съгласно действащия НРД. Заповедта за прекратяване на договора или налагане на финансова санкция подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  15. В чл. 59а, ал. 4 думите „и 10" се заличават.

  16. В чл. 59б:
  а) В ал. 6 думата „решенията" се заменя с „решението", а думите „и 10" се заличават;
  б) Създава се ал.7:
  „(7) Алинеи 4 и 5 не се прилагат, когато въз основа на оценка на потребностите и установена недостатъчност съгласно Националната здравна карта е налице потребност от медицинска помощ."

  17. В чл. 67 думите „последния им“ се заменят със „съответния“.

  18. В чл. 72:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица - служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори. Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК.“
  б) създават се нови алинеи 3, 4 и 5:
  „(3) Служителите на НЗОК по ал. 2 могат да извършват проверки на територията на цялата страна по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. Служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК по заповед на нейния директор или на територията на друга РЗОК по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. За издаване на заповедта на управителя на НЗОК за извършване на проверка на територията на друга РЗОК контрольорите се определят по предложение на директора на РЗОК, на която са служители.
  (4) При извършване на проверките по ал. 3 могат да присъстват експерти на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, които не са в договорни отношения с проверявания изпълнител на медицинска помощ. Експертите предоставят писмени становища, които са неразделна част от протокола по чл. 74, ал. 3.
  (5) Служителите на НЗОК по ал. 2 и контрольорите осъществяват внезапен контрол по изпълнение на договорите с изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, контрол преди заплащане на оказаната медицинска и/или дентална помощ и последващ контрол.“
  в) досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „Непосредственият контрол по ал. 2 е периодичен и за извършване на“ се заменят с „Контролът по ал. 2 може да се извършва и чрез“;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея цифрата „3“ се заменя с „6“;
  д) досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея цифрата „3“ се заменя с „6“;
  е) алинея 6 се отменя;
  ж) досегашната ал. 7 става ал. 9;
  з) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „и 7“ се заменят със „7, 8 и 9“.

  19. В чл. 73:
  а) в ал.1:
  аа) в текста преди т. 1 думите „Финансовите инспектори“ се заменят със „Контролните органи по чл. 72, ал. 2“;
  бб) създава се нова т. 1:
  „1. да проверяват плащанията от НЗОК на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и свързаната с това документация;“
  вв) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „допуснати от изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ по договорите им с НЗОК“;
  гг) създават се точки 5-10:
  „5. да проверяват наличието на плащания от задължително здравноосигурени лица на изпълнителите, техния размер и основание, в случаите, когато е оказана медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК;
  6. да проверяват договорите на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, сключени с други лечебни заведения за изпълнение на част от дейността по договора с НЗОК в случаите, предвидени в НРД;
  7. да проверяват съответствието на дейността на изпълнителите с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД в съответствие с чл. 59в;
  8. да проверяват вида и обема на оказаната медицинска и/или дентална помощ по договор с НЗОК;
  9. да проверяват вида и количествата на закупените от изпълнителите на болнична медицинска помощ и вложени при изпълнение на договора с НЗОК медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, заплащани от НЗОК напълно или частично;
  10. да проверяват съответствието между оказаната медицинска и/или дентална помощ и заплатените за нея суми от НЗОК;“
  б) в ал. 2 думите „финансовите инспектори“ се заменят с „контролните органи по чл. 72, ал. 2“;
  в) в ал. 3 думите „Финансовите инспектори“ се заменят с „Контролните органи по чл. 72, ал. 2“;
  г) алинеи 4, 5 и 6 се отменят.

  20. В чл. 74:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Контролните органи по чл. 72, ал. 2 осъществяват дейността си чрез планови и внезапни проверки и по повод подадени жалби.“;
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) При установяване на нарушение по чл. 73, ал. 1 съответното длъжностно лице по чл.72, ал.2 съставя и подписва протокол, в който описва установените факти. Екземпляр от протокола се предоставя на лицето – обект на проверката срещу подпис, а копия от него се изпращат на управителя на НЗОК, съответно на директора на РЗОК и на съответната районна колегия на съсловната организация на лекарите или на лекарите по дентална медицина.“
  г) в ал. 4 след думите „становище пред" се добавя „управителя на НЗОК, съответно пред“, а думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор" се заменят с „длъжностното лице по ал. 3";
  д) в ал. 5 думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор" се заменят с „длъжностното лице по ал. 3", а след думата „констатации" се добавя „управителят на НЗОК, съответно".

  21. В чл. 75:
  а) в ал. 1:
  аа) думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор“ се заменят с „съответното длъжностно лице по чл. 72, ал. 2, управителят на НЗОК, съответно“;
  бб) създава се изречение второ: „Когато констатациите са оспорени пред управителя на НЗОК, спорът се решава от арбитражната комисия на тази РЗОК, с чийто директор изпълнителят на медицинска или дентална помощ – обект на проверката, е сключил договор.“;
  б) в ал. 3 думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор“ се заменят със „съответното длъжностно лице по чл. 72, ал. 2“.

  22. В чл. 76:
  а) в ал. 1 думите „лекаря-контрольор или лекаря по дентална медицина-контрольор“ се заменят с „длъжностното лице по чл. 72, ал. 2“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Санкциите се налагат със заповед на управителя на НЗОК, съответно на директора на РЗОК, която се издава в срок до един месец от уведомяването от страна на арбитражната комисия на управителя на НЗОК, съответно на директора на РЗОК, че са потвърдени констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2, и се съобщава на лицето – обект на проверката. Когато нарушението е установено от длъжностни лица-контрольори на РЗОК, предложението до управителя на НЗОК за издаването й се прави от директора на съответната РЗОК.“

  23. В чл.76а:
  а) в ал. 2 след думите „възражение пред“ се добавя „управителя на НЗОК, съответно пред“;
  б) в ал. 3 след цифрата „2“ се добавя „управителят на НЗОК, съответно“.

  24. В чл. 76б:
  а) в ал. 1 след думите „по този закон или на НРД“ се добавя „управителят на НЗОК, съответно“;
  б) в ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя „управителят на НЗОК, съответно“.

  25. В чл.105з, ал. 2 след думите „издават от“ се добавя „управителя на НЗОК, съответно от“.

  26. Създава се нов чл. 106а:
  „Чл. 106а. (1) Директор на РЗОК, който закупи и/или заплати здравни дейности в нарушение на стойностите за съответната РЗОК, определени в съответствие със закона за бюджета на НЗОК за съответната година, се наказва с глоба от 600 до 1000 лв., а за повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв.
  (2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове на длъжностни лица на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК, а наказателните постановления се издават от управителя на НЗОК.“

  27. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 25-27:
  „25. „Внезапен контрол“ е контролът, свързан със заплащане на медицинската/денталната помощ, оказвана в изпълнение на договор с НЗОК, както и съответствието на дейността на изпълнителите на медицинска и дентална помощ с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД, която се извършва в момента на предоставяне на медицинска помощ на здравноосигурено лице.
  26. „Контрол преди заплащане на оказаната медицинска/дентална помощ“ е проверка в лечебното заведение или по документи на отчетена в РЗОК дейност преди заплащането й.
  27. „Последващ контрол“ е проверка в лечебното заведение или по документи на отчетена в РЗОК дейност след заплащането й.“


  § 11. Националният рамков договор за медицинските дейности за 2015 г. (ДВ, бр. 6 от 2015 г.) и Националният рамков договор за денталните дейности за 2015 г. (ДВ, бр. 6 от 2015 г.) продължават действието си до 31 март 2016 г., освен в случаите по чл. 54, ал. 8 от Закона за здравното осигуряване, при които продължават действието си до приемане на нови национални рамкови договори.

  Предложение на н.п. Емил Райнов, Иван Ибришимов, Георги Гьоков и Дора Янкова:
  В преходните и заключителни разпоредби § 11 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.


  Предложение на н.п. Даниела Дариткова-Проданова, Лъчезар Иванов, Димитър Шишков, Валентин Павлов, Кирил Добрев:
  В преходните и заключителни разпоредби да се създаде § 11а:
  „§11а. Лечебните заведения, които след 31 декември 2015 г. са получили за първи път разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и лечебните заведения, в чието разрешение за дейност са включени нови дейности след 31 декември 2015 г., не могат да сключват през 2016 г. договори или допълнителни споразумения с НЗОК за съответните дейности."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 14:
  §14. Лечебните заведения, които след 31 декември 2015 г. са получили за първи път разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и лечебните заведения, в чието разрешение за дейност са включени нови дейности след 31 декември 2015 г., не могат да сключват през 2016 г. договори или допълнителни споразумения с НЗОК за съответните дейности.


  § 12. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.

  Предложение на н.п. Емил Райнов, Иван Ибришимов, Георги Гьоков и Дора Янкова:
  В преходните и заключителни разпоредби § 12 да стане § 11.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.


  § 13. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

  Предложение на н.п. Емил Райнов, Иван Ибришимов, Георги Гьоков и Дора Янкова:
  В преходните и заключителни разпоредби § 13 да стане § 12.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума