Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
01/12/2015 второ гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.,

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н


  за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2016 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:


  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 20 623 591,5
  1. Данъчни приходи 18 065 446,7
  1.1. Корпоративен данък 1 734 500,0
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 108 500,0
  1.3. Данъци върху доходите на физически лица 2 830 000,0
  1.4. Данък върху добавената стойност 8 409 600,0
  1.5. Акцизи 4 670 000,0
  1.6. Данък върху застрахователните премии 32 000,0
  1.7. Мита и митнически такси 150 000,0
  1.8. Такса върху производството на захар и изоглюкоза 1 046,7
  1.9. Други данъци 129 800,0
  2. Неданъчни приходи 2 558 144,8
  2.1. Държавни такси 1 055 114,0
  2.2. Съдебни такси 120 000,0
  2.3. Приходи и доходи от собственост 448 832,5
  2.4. Глоби, санкции и наказателни лихви 95 036,9
  2.5. Други приходи 839 161,4


  (2) Приема държавния бюджет за 2016 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:


  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 10 946 208,6
  1. Текущи разходи 8 322 042,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 756 809,6
  1.2. Субсидии 871 624,6
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 806 076,7
  1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 65 547,9
  1.3. Лихви 773 943,3
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 058 603,7
  2. Капиталови разходи 2 521 887,9
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 278 627,1
  2.2. Капиталови трансфери 243 260,8
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 11 945,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 71 100,0
  5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 10 455 193,2

  1. Предоставени трансфери за: 10 526 027,2
  1.1. Общините 2 662 137,0
  1.2. Държавното обществено осигуряване 5 065 887,1
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 069 199,0
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 24 000,0
  1.4. Българското национално радио 42 112,0
  1.5. Българската национална телевизия 65 147,0
  1.6. Българската телеграфна агенция 4 385,0
  1.7. Държавните висши училища 407 415,3
  1.7.1. - от Министерството на образованието и науката 383 331,3
  1.7.2. - от Министерството на отбраната 24 084,0
  1.8. Българската академия на науките 75 837,0
  1.8.1. - от Министерството на образованието и науката 73 287,0
  1.8.2. - от Министерството на околната среда и водите 2 550,0
  1.9. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
  от Министерството на околната среда и водите 95 000,0
  1.10. Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти”
  от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 1 370,0
  1.11. Другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и
  договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз 68 032,1
  1.11.1. - от Министерския съвет 3 036,8
  1.11.2. - от Министерството на финансите 996,0
  1.11.3. - от Министерството на вътрешните работи 20 604,0
  1.11.4. - от Министерството на правосъдието 37,3
  1.11.5. - от Министерството на икономиката 71,3
  1.11.6. - от Министерството на образованието и науката 5 000,0
  1.11.7. - от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 36 257,6
  1.11.8. - от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 401,9
  1.11.9. - от Министерството на земеделието и храните 579,7
  1.11.10. - от Министерството на енергетиката 717,6
  1.11.11. - от Националния статистически институт 300,0
  1.11.12. - от Държавната агенция "Национална сигурност" 29,9
  1.12. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 812 974,8
  1.13. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие" 156 530,9

  2. Получени трансфери от: 70 834,0
  2.1. Държавното обществено осигуряване за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 3 684,0
  2.3. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за
  Министерството на околната среда и водите 60 000,0

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 009 743,8

  (3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2016 г., както следва:


  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -1 787 554,1


  (4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:


  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 1 787 554,1


  Предложение на н.п. Борислав Великов, Димитър Танев, Радан Кънев, Бойка Маринска, Никола Хаджийски (№554-04-434):
  1. В чл.1, ал.1 да се направят следните изменения:
  а) ред I числото „20 623 591, 5“ да се замени с „20 630 591, 5“;
  б) на ред I.1 числото „18 065 446,7“ да се замени с „18 072 446, 7“
  в) , на ред I.1.4 числото „8 409 600, 0“ да се замени с „8 411 600, 0“;
  г) В колона 2, на ред I.1.5 числото „4 670 000, 0“ да се замени с „4 675 000, 0“

  2. В чл.1, ал. 2 да се направят следните изменения:
  а) В колона 2, на ред III числото „10 455 193, 2“ да се замени с числото „10 462 193, 2“;
  б) В колона 2, на ред III. 1 числото „10 526 027, 2“ да се замени с „10 533 027, 2“;
  в) В колона 2, на ред III.1.7 числото „407 415, 3“ да се замени с числото“ „414 415, 3“.
  г) В колона 2, на ред III.1.7.1 числото „383 331, 3“ да се замени с числото“ „390 331, 3“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Борислав Великов, Мариана Тодорова, Милен Михов, Кънчо Филипов, Станислав Станилов (№554-04-435):
  3. В чл.1, ал.1 да се направят следните изменения:
  а) В колона 2, на ред I числото „20 623 591, 5“ да се замени с числото „20 635 591, 5“;
  б) В колона 2, на ред I.1 числото „18 065 446,7“ да се замени с числото „18 077 446, 7“;
  в) В колона 2, на ред I.1.3 числото „2 830 000, 0“ да се замени с числото „2 832 000, 0“;
  г) В колона 2, на ред I.1.4 числото „8 409 600, 0“ да се замени с числото „8 414 600, 0“;
  д) В колона 2, на ред I.1.5 числото „4 670 000, 0“ да се замени с числото „4 675 000, 0“;

  4. В чл. 1, ал. 2 да се направят следните изменения:
  а) В колона 2, на ред III числото „10 455 193, 2“ да се замени с числото „10 467 193, 2“;
  б) В колона 2, на ред III. 1 числото „10 526 027, 2“ да се замени с числото „10 538 027, 2“;
  в) В колона 2, на ред III.1.8 числото „75 837, 0“ да се замени с числото „87 837, 0“.
  г) В колона 2, на ред III.1.8.1 числото „73 287, 0“ да се замени с числото „85 287, 0“.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Валери Симеонов и Ирена Соколова (№554-04-424):
  В чл. 1, ал. 2, раздел II.“Разходи“:
  • В т.1 „Текущи разходи“ и т. 1.1. „Персонал“ сумите да се увеличат с 10 000,0 хил. лв.;
  • В т. 2 „Капиталови разходи“ и т. 2.1. “ Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ сумите да се намалят с 10 000,0 хил. лв.
  Предлаганото увеличение на разходите за персонал в размер на 10 000,0 хил. лв. е свързано с увеличението на средствата за възнаграждения на персонала, зает в сферата на музеите, художествените галерии и библиотеките на територията на страната. Средствата ще се разпределят по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет - Министерството на културата и на общините, с постановление на Министерския съвет, в т.ч и чрез увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на тези дейности. По този начин ще се постигне по-добра ефективност и качество в работата на музейните работници и библиотекарите.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова (№554-04-429):
  Във връзка с предложението за промени по чл. 15:
  • В ал. 1, раздел II, т.1.1. „Персонал“ сумата да се увеличи с 12 000,0 хил. лв.;
  • В ал. 2, т. 1 „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ сумата се намалява с 12 000,0 хил. лв. и в т. 2 „Политика в областта на диагностиката и лечението“ сумата се увеличава с 12 000,0 хил. лв.;
  • В ал. 3, т. 1 „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.“ и т. 2 „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.“, сумите се намаляват с по 12 000,0 хил. лв.
  Предложеното изменение е в рамките на определените с чл. 15, ал. 1 текущи разходи за Министерството на здравеопазването и не изисква предоставяне на допълнителни средства.
  Промяната следва да бъде отразена и в чл.1, ал.2 от законопроекта.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Васил Антонов и Атанас Зафиров (№ 554-04-379):
  В чл. 1, ал. 2, ред 5 - „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи" числото „71 100,0" се заменя с „69 100,0".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Димитър Танев, Настимир Ананиев, Вили Лилков, Бойка Маринска, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски, Димитър Делчев, Антони Тренчев (№ 554-04-433):
  В чл. 1, ал. 1 на ред 1.5. „Акцизи“ числото „4 670 000, 0“ се заменя с „4 692 000, 0“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Дора Янкова ( № 554-04-423):
  В чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.1 - за общините числото „ 2 662 137,0" се заменя с числото „ 2 694 637,0".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Манол Генов, Радослав Стойчев (№ 554-04-422):
  В чл. 1, ал. 2:
  - т. 5.1 числото „70 000,0” се заменя със „120 00,0”;
  - раздел ІІІ, т. 1.1 за общините числото „2 662 137,0” се заменя с „2 787,137”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Найден Зеленогорски, Валери Симеонов, Михо Михов, Владислав Николов, Юлиан Ангелов, Борис Станимиров, Борислав Миланов, Росен Петров, Атанас Мерджанов, Атанас Стоянов, Димитър Байрактаров, Христиан Митев, Кънчо Филипов, Искрен Веселинов, Валентин Иванов, Славчо Атанасов, Валентин Касабов, Димитър Делчев, Емил Димитров, Станислав Станилов, Атанас Зафиров, Дора Янкова, Красимир Богданов ( № 554-04-427):
  В чл. 1:
  1. в ал. 1, т. 1.7. се изменя така: „1.7. Мита и митнически такси 150 370,0”;
  2. в ал. 2 т. 1.2.2 се изменя така: „Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 65 617,9”
  3. Във връзка с предложението по чл. 6, ал. 2, т. 7.1. се изменя така: „7.1. Бюджетна програма „Други дейности и услуги” 21 994,2”.Увеличението в т. 7.1. „Други дейности и услуги” на МС е в полза на Държавната агенция за българите в чужбина, а именно увеличение за персонал със 190 000,0 и за издръжка със „110 000,0”

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и 3 и не подкрепя предложението по т. 1.


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков (№ 554-04-428):
  Във връзка с предложението по чл. 20:
  • В ал. 1, раздел II., т.1.1. „Персонал“ сумата да се увеличи с 300,0 хил. лв.;
  • В ал. 3, т. 1 „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.“ и т. 2 „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.“, сумите се намаляват с по 300,0 хил. лв.
  Предложеното изменение е в рамките на определените с чл. 20, ал. 1 текущи разходи за Министерство на енергетиката и не изисква предоставяне на допълнителни средства.
  Промяната следва да бъде отразена и в чл.1, ал.2 от законопроекта.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Диана Йорданова, Емил Димитров и Владислав Николов (554-04-392):
  Във връзка с предложението по чл. 4, ал. 1, ІІ „Разходи”, І „Текущи разходи”, т. 1.1. „Персонал” числото 12 870,0 да се замени с 13 270,0 хил.лв. промяната следва да бъде отразена и в чл. 1, ал. 2.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 1 се правят следните изменения:
  1 В ал. 2, раздел II Разходи се правят следните промени:
  - в ред 2. числото „2 521 887,9" да се замени с числото „2 331 887,9"
  - в ред 2.1 числото „2 278 627,1" да се замени с числото „2 088 627,1"
  - в ред 5. числото „71 400,0" да се замени с числото „261 400,0" -(Забележка: източник на средствата е ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт", който се намалява със съответната сума)
  - ред 5.1. да се преименува на „По централния бюджет" и числото „70 000,0" да се замени с числото „260 000,0"
  - създава се нов ред 5.1.1. с наименование „за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия" със сума „70 000,0"
  - създава се нов ред 5.1.2. „Инвестиции, интеграция и по-благоприятна жизнена среда” със сума „190 000,0”
  2. Създава се ал. 5
  „(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел II, т. 5.1.2, се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, както следва:
  1. за инвестиционна програма „Изграждане на детски градини в кварталите с преобладаващо ромско население" в размер до 50 000 хил. лв.
  2. за инвестиционна програма „Възраждане на слабо развитите райони" в размер до 110 000 хил. лв.
  3. за програма „Превенция на наводнения чрез почистване на речни корита" в размер до 30 000 хил. лв.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев и Мариана Георгиева (№554-04-393):

  В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения:
  - раздел II Разходи се правят следните промени:
  - в раздел II числото „10 946 208,6" се заменя с „10 934 208, 6"
  - в ред 2. числото „2 521 887,9" да се замени с „2 509 887,9"
  - в ред 2.1 числото „2 278 627,1" да се замени с „2 266 627,1"

  - раздел III Бюджетни взаимоотношения /трансфери/ - нето се правят следните промени
  - в раздел III числото „10 455 193,2" да се замени с „ 10 467 193,2" -в ред 1.числото „10 526 027,2" да се замени с „10 538 027,2"
  - в ред 1.8. числото „75 837,0" да се замени с „87 837,0"
  - в ред 1.8.1. числото „73 287,0" да се замени с „85 287,0"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Милен Михов и Емил Димитров (№ 554-04-426):
  В чл. 1, ал. 1 да се направят следните изменения:
  а) на ред I числото „20 623 591, 5" да се замени с „20 624 291, 5";
  б) на ред 1.1 числото „18 065 446,7" да се замени с „18 066 146, 7";
  в) на ред 1.1.5 числото „4 670 000,0" да се замени с „4 670 700, 0";

  2. В чл. 1, ал. 2 да се направят следните изменения:
  а) на ред II числото „10 946 208, 6" да се замени с „„10 946 908, 6";
  б) на ред II. 2 числото „ 2 521 887,9" да се замени с „2 522 587, 9";
  в) на ред II. 1.8 числото „ 2 278 627,1" да се замени с „2 279 327, 1".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) на ред І. „Приходи, помощи и дарения“ числото „20 623 591,5“ се заменя с „20 893 591,5“.
  б) на ред 1.3. „Данъци върху доходите на физически лица“ числото „2 830 000,0“ се заменя с „2 880 000,0“.
  в) на ред 1.4. „Данък върху добавената стойност“ числото „8 409 600,0“ се заменя с „8 509 600,0“.
  г) на ред 1.5. „Акцизи“ числото „4 670 000,0“ се заменя с „4 890 000,0“.

  2. в ал. 2:
  а) в раздел ІІ „Разходи“:
  - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „2 521 887,9“ се заменя с „632 575,0”;
  - на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт” числото „2 278 627,1” се заменя с „256 739,2“;
  - на ред 5. „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ числото „71 100,0“ се заменя с „1 571 100,0“.
  - ред 5.1. се изменя така:
  „5.1. По централния бюджет 1 570 000,0“.
  - създават се редове 5.1.1. и 5.1.2:
  „5.1.1. – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0”.
  „5.1.2. – за икономически растеж и държавност 1 500 000,0“.”

  б) в раздел ІІІ „Бюджетни взаимоотношения (трансфери) – нето“:
  - на ред 1.1. „Общините“ числото „2 662 137,0“ се заменя с „2 856 607,7”.
  - на ред 1.2. „Държавното обществено осигуряване” числото „5 065 887,1” се заменя с „4 826 387,1”.
  - на ред 1.7. „Държавните висши училища” числото „407 415,3” се заменя с „457 415,3”.
  - на ред 1.7.1. „от Министерството на образованието и науката” числото „383 331,3” се заменя с „433 331,3”.
  - на ред 1.8. „Българската академия на науките” числото „75 837,0“ се заменя с „90 837,0“.
  - на ред 1.8.1 „от Министерството на образованието и науката“ числото „73 287,0” се заменя с „88 287,0”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цвета Караянчева (№ 554-04-432):
  Във връзка с предложението по чл. 23:
  • В ал. 1, раздел II., т.1.1. „Персонал“ и ред „в т.ч. Персонал без делегирани бюджети” сумите да се увеличат с по 5 000,0 хил. лв.;
  • В ал. 3, т. 1 „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.“ и т. 2 „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.“, сумите се намаляват с по 5 000,0 хил. лв.
  Предложеното изменение е в рамките на определените с чл. 23, ал. 1 текущи разходи за Министерството на земеделието и храните и не изисква предоставяне на допълнителни средства.
  Промяната следва да бъде отразена и в чл.1, ал.2 от законопроекта.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Найден Зеленогорски, Димитър Шишков, Борислав Миланов, Валентин Павлов, Никола Хаджийски, Настимир Ананиев, Борислав Великов, Димитър Делчев ( № 554-04-436):
  В чл. 1 се правят следните изменения:
  1.Вал.1:
  а) В реда на раздел I „ПРИХОДИДОМОЩИ И ДАРЕНИЯ", числото „20 623 591,5" да се замени с „20 662 564,5".
  б) В раздел I, т.1 „Данъчни приходи", числото „18 065 446,7" да се замени с „18 104 419,7".
  в) В раздел I, т. 1.4 „Данък върху добавената стойност", числото „8 409 600,0" да се замени с „8 448 573".
  2. В ал. 2:
  а) В реда на раздел II „РАЗХОДИ", числото „10 946 208,6" да се замени с „10 954 108,6".
  б) В раздел II, т.1 „Текущи разходи", числото „8 322 042,6" да се замени с числото „8 329 942".
  в) В реда на раздел III „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООЩОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО", числото „10 455 193,2" да се замени с „10 486 266,2".
  г) В раздел III, т.1 „Предоставени трансфери за:", числото „10 526 027,2" да се замени с „10 557 100,2".
  д) В раздел III, т. 1.1 „Общините", числото „2 662 137,0" да се замени с „2 693 321,0"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Петър Чобанов, Станислав Анастасов, Рамадан Аталай, Хамид Хамид, Янко Янков, Джевдет Чакъров, Ерджан Ебатин, Салиха Емин, Ердинч Хайрула, Хюсеин Хафъзов, Джейхан Ибрямов, Мустафа Ахмед ( № 554-04-420):
  В чл.1 се правят следните изменения:
  1.1 В ал.2, раздел II Разходи се правят следните промени:
  - в раздел II. числото „10 946 208,6" се заменя с числото „10 916 208, 6"
  - в ред 2. числото „2 521 887,9" да се замени с числото „2 491 887,9"
  - в ред 2.1 числото „2 278 627,1" да се замени с числото „2 248 627,1"
  1.2 В ал.2, раздел III Бюджетни взаимоотношения /трансфери/ - нето се правят следните промени
  - в раздел III числото „10 455 193,2" да се замени с числото „ 10 485 193,2" -в ред 1.числото „10 526 027,2" да се замени с числото „10 556 027,2"
  - в ред 1.1. числото „2 662 137,0" да се замени с числото „2 962 137,0" - създава се допълнителна капиталова програма за общини на стойност 30 млн. лв.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1
  Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2016 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 20 623 591,5
  1. Данъчни приходи 18 065 446,7
  1.1. Корпоративен данък 1 734 500,0
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 108 500,0
  1.3. Данъци върху доходите на физически лица 2 830 000,0
  1.4. Данък върху добавената стойност 8 409 600,0
  1.5. Акцизи 4 670 000,0
  1.6. Данък върху застрахователните премии 32 000,0
  1.7. Мита и митнически такси 150 000,0
  1.8. Такса върху производството на захар и изоглюкоза 1 046,7
  1.9. Други данъци 129 800,0
  2. Неданъчни приходи 2 558 144,8
  2.1. Държавни такси 1 055 114,0
  2.2. Съдебни такси 120 000,0
  2.3. Приходи и доходи от собственост 448 832,5
  2.4. Глоби, санкции и наказателни лихви 95 036,9
  2.5. Други приходи 839 161,4
  (2) Приема държавния бюджет за 2016 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 10 946 208,6
  1. Текущи разходи 8 332 042,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 784 699,6
  1.2. Субсидии 871 694,6
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 806 076,7
  1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 65 617,9
  1.3. Лихви 773 943,3
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 058 603,7
  2. Капиталови разходи 2 511 887,9
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 268 627,1
  2.2. Капиталови трансфери 243 260,8
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 11 945,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 71 100,0
  5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 10 455 193,2

  1. Предоставени трансфери за: 10 526 027,2
  1.1. Общините 2 662 137,0
  1.2. Държавното обществено осигуряване 5 065 887,1
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 069 199,0
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 24 000,0
  1.4. Българското национално радио 42 112,0
  1.5. Българската национална телевизия 65 147,0
  1.6. Българската телеграфна агенция 4 385,0
  1.7. Държавните висши училища 407 415,3
  1.7.1. - от Министерството на образованието и науката 383 331,3
  1.7.2. - от Министерството на отбраната 24 084,0
  1.8. Българската академия на науките 75 837,0
  1.8.1. - от Министерството на образованието и науката 73 287,0
  1.8.2. - от Министерството на околната среда и водите 2 550,0
  1.9. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
  от Министерството на околната среда и водите 95 000,0
  1.10. Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти”
  от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 1 370,0
  1.11. Другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и
  договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз 68 032,1
  1.11.1. - от Министерския съвет 3 036,8
  1.11.2. - от Министерството на финансите 996,0
  1.11.3. - от Министерството на вътрешните работи 20 604,0
  1.11.4. - от Министерството на правосъдието 37,3
  1.11.5. - от Министерството на икономиката 71,3
  1.11.6. - от Министерството на образованието и науката 5 000,0
  1.11.7. - от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 36 257,6
  1.11.8. - от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 401,9
  1.11.9. - от Министерството на земеделието и храните 579,7
  1.11.10. - от Министерството на енергетиката 717,6
  1.11.11. - от Националния статистически институт 300,0
  1.11.12. - от Държавната агенция "Национална сигурност" 29,9
  1.12. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 812 974,8
  1.13. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие" 156 530,9

  2. Получени трансфери от: 70 834,0
  2.1. Държавното обществено осигуряване за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 3 684,0
  2.3. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за
  Министерството на околната среда и водите 60 000,0

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 009 743,8
  (3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -1 787 554,1
  (4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 1 787 554,1


  Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2016 г., както следва:

  Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 140 000,0
  1. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 140 000,0
  в т.ч. приходи от съдебни такси 120 000,0

  II. РАЗХОДИ 518 000,0
  1. Текущи разходи 508 900,0
  2. Капиталови разходи 8 500,0
  3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 378 000,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 378 000,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2016 г., както следва:

  Органи на съдебната власт Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  Висш съдебен съвет 12 141,0
  Върховен касационен съд 16 765,3
  Върховен административен съд 12 574,0
  Прокуратура на Република България 200 727,9
  Съдилища на Република България 268 132,7
  Национален институт на правосъдието 3 301,8
  Инспекторат към Висшия съдебен съвет 3 757,3
  Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0

  Всичко: 518 000,0


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 83 207,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 57 523,9  (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
  (5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
  (6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
  (7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.


  Предложение на н.п. Явор Хайтов, Светлин Танчев, Георги Ковачев, Румен Йончев, Борислав Иглев (554-04-388):
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6: „(6) Неизпълнението на приходите по ал. 1 се покрива с допълнителна субсидия от централния бюджет.".
  2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
  3. Създава се ал. 9:
  „(9) Министерският съвет, съгласувано с Висшия съдебен съвет, извършва промени по бюджета на съдебната власт, произтичащи от влезли в сила закони и засягащи бюджета на съдебната власт.".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 480,0
  1. Неданъчни приходи 1 480,0

  II. РАЗХОДИ 53 400,0
  1. Текущи разходи 50 816,0
  2. Капиталови разходи 2 084,0
  3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 51 920,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 51 920,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:


  № Наименование на функционалната област Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област "Представителен и ефективен Парламент" 34 167,0
  в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 500,0

  2. Функционална област "Осигуряващи дейности" 17 831,1

  3. Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и социален съвет) 1 001,9

  4 Функционална област "Мониторинг на фискалната политика" (Фискален съвет) 400,0

  Всичко: 53 400,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Народното събрание, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 19 174,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 20 510,4


  (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
  (5) В срок до 31 януари 2016 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
  (6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
  (7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т.1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
  (8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
  (9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 150,0
  1. Неданъчни приходи 150,0

  II. РАЗХОДИ 15 307,0
  1. Текущи разходи 15 057,0
  в т.ч.
  1.1 Персонал 12 870,0
  2. Капиталови разходи 250,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 15 157,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 15 157,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Сметната палата, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 2 400,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 2 437,0  Предложение на н.п. Диана Йорданова, Емил Димитров и Владислав Николов (554-04-392):
  В чл. 4, ал. 1, ІІ „Разходи”, І „Текущи разходи”, т. 1.1. „Персонал” числото 12 870,0 да се замени с 13 270,0 хил.лв.
  Промяната да бъде отразена и в чл. 1, ал. 2.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:

  Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2016 г., както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 150,0
  1. Неданъчни приходи 150,0

  II. РАЗХОДИ 15 307,0
  1. Текущи разходи 15 057,0
  в т.ч.
  1.1 Персонал 13 270,0
  2. Капиталови разходи 250,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 15 157,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 15 157,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Сметната палата, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. 1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 2 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 2 037,0


  Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 6 050,0
  1. Текущи разходи 5 820,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 968,0
  2. Капиталови разходи 230,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 6 050,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 6 050,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Администрацията на президента, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 2 200,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 2 100,0  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.

  Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 17 200,0
  1. Неданъчни приходи 17 200,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 600,0

  II. РАЗХОДИ 82 500,0
  1. Текущи разходи 77 340,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 49 024,0
  1.2. Субсидии 4 500,0
  1.2.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 4 500,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 474,1
  2. Капиталови разходи 5 159,3

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 65 300,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 68 336,8
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -3 036,8
  2.1. Предоставени трансфери (-) -3 036,8

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" 8 222,0
  2. Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 561,0
  3. Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България 22 787,1
  4. Политика в областта на правото на вероизповедание 4 673,0
  5. Политика в областта на архивното дело 6 262,0
  6. Бюджетна програма "Администрация" 10 300,7
  7. Други бюджетни програми, в т.ч.: 29 694,2
  7.1. Бюджетна програма "Други дейности и услуги" 21 694,2
  7.2. Бюджетна програма "Убежище и бежанци" 8 000,0

  Всичко: 82 500,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерския съвет, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 34 292,7
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 34 893,0


  (4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1.

  Предложение на н.п. Васил Антонов и Атанас Зафиров (№ 554-04-379):
  В чл. 6, ал. 1, раздел II, т.1.2 числото „4 500,0" се заменя с „6 500,0".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов и група народни представители ( № 554-04-427):
  В чл. 6, ал. 2:
  - т. 7.1. се изменя така: „7.1. Бюджетна програма „Други дейности и услуги” 21 994,2”;
  Увеличението в т. 7.1. „Други дейности и услуги” на МС е в полза на Държавната агенция за българите в чужбина, а именно увеличение за персонал със 190 000,0 и за издръжка със „110 000,0”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 6 се правят следните промени:
  1 В ал. 1:
  - раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „82 500,0" да се замени с „87 500,0"
  - раздел II ред 2. числото „5 159,3" да се замени с „10 159,3"
  - раздел III числото „65 300,0" да се замени с „70 300,0"
  - раздел III ред 1. Числото „68 336,8" да се замени с „73 336,8"
  2. В ал.2 ред 5. числото „6 262,0" да се замени с „11 262,0"
  ред „всичко" числото „82 500,0" да се замени с „87 500,0"
  3. В ал.З ред 1. числото „34 292,7" да се замени с „39 292,7"
  4. Създава се нова алинея 5:
  „(5) В капиталовите разходи по ал. 1 и съответно в разходите за „Политика в областта на архивното дело" са включени 5000 хил. лв. за модернизация и разширяване на капацитета на архивите, които не могат да бъдат разходвани за други цели."

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Милен Михов и Емил Димитров (№ 554-04-426):
  Вчл. 6:
  а) в ал.1 да се направят следните изменения: аа) В колона 2, на ред II числото „ 82 500, 0" да се замени с числото „83 200, 0". бб) В колона 2, на ред II.2 числото „5 159, 3" да се замени с числото „5 859, 3".
  б) В ал. 2, в колона 2, на ред 5 „Политика в областта на архивното дело" числото „6 262, 0" да се замени с числото „ 6 962, 0".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
  Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2016 г., както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 17 200,0
  1. Неданъчни приходи 17 200,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 600,0

  II. РАЗХОДИ 82 800,0
  1. Текущи разходи 77 640,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 49 214,0
  1.2. Субсидии 4 500,0
  1.2.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 4 500,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 474,1
  2. Капиталови разходи 5 159,3

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 65 600,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 68 636,8
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -3 036,8
  2.1. Предоставени трансфери (-) -3 036,8

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" 8 222,0
  2. Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 561,0
  3. Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България 22 787,1
  4. Политика в областта на правото на вероизповедание 4 673,0
  5. Политика в областта на архивното дело 6 262,0
  6. Бюджетна програма "Администрация" 10 300,7
  7. Други бюджетни програми, в т.ч.: 29 994,2
  7.1. Бюджетна програма "Други дейности и услуги" 21 994,2
  7.2. Бюджетна програма "Убежище и бежанци" 8 000,0

  Всичко: 82 800,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерския съвет, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 34 402,7
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 35 003,0  Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 2 719,0
  1. Текущи разходи 2 619,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 199,0
  2. Капиталови разходи 100,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 719,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 719,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Конституционния съд, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 513,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 520,0  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7

  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 2 778,0
  1. Текущи разходи 2 727,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 667,0
  2. Капиталови разходи 51,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 778,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 778,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Омбудсмана, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 1 084,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 1 111,0  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.

  Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 98 600,0
  1. Неданъчни приходи 98 600,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 86 570,0

  II. РАЗХОДИ 403 472,0
  1. Текущи разходи 387 629,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 248 975,0
  1.2. Субсидии 2 000,0
  1.2.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 2 000,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 12 656,0
  2. Капиталови разходи 15 843,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 304 872,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 302 184,0
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 3 684,0
  2.1. Получени трансфери (+) 3 684,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -996,0
  3.1. Предоставени трансфери (-) -996,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси 54 543,8
  2. Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи 257 126,9
  3. Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма 43 329,3
  4. Политика в областта на управлението на дълга 4 868,0
  5. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 11 371,0
  5.1. Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" 11 371,0
  6. Бюджетна програма "Администрация" 32 233,0

  Всичко: 403 472,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на финансите, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 210 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 160 000,0  Предложение на н.п. Димитър Танев, Настимир Ананиев, Вили Лилков, Бойка Маринска, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски, Димитър Делчев, Антони Тренчев (№ 554-04-433):
  В чл. 9 се правят следните изменения:
  а) В ал. 1 в таблицата:
  аа) на ред II „Разходи“ числото „403 472, 0“ се заменя с „413 472, 0“;
  бб) на ред II. 1. „Текущи разходи“ числото „387 629, 0“ се заменя с „397 629, 0“;
  вв) на ред III „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)“ и III.1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)“ числото „302 184, 0“ се заменя с „312 184, 0“.
  б) В ал. 2 в таблицата:
  аа) на редове 5 „Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:“ и 5.1. „Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"“ числото „11 371, 0“ се заменя с „21 371, 0“;
  бб) на ред без номер „всичко:“ числото 403 472, 0“ се заменя с „413 472, 0“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.

  Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 62 000,0
  1. Неданъчни приходи 62 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 49 154,8

  II. РАЗХОДИ 122 600,5
  1. Текущи разходи 111 637,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 20 737,6
  2. Капиталови разходи 5 963,0
  3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 5 000,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 60 600,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 60 600,5

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба 102 953,9
  2. Политика в областта на публичната дипломация 730,7
  3. Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация 18 915,9

  Всичко: 122 600,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на външните работи, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 101 862,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 101 862,9


  (4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 5 000,0 хил.лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 % от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.

  Предложение на н.п. Кристиан Вигенин (№ 554-04-397):
  В чл. 10:
  1. в ал. 1 се правят следните изменения:

  а) в I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ числото "62 000" се заменя с "63 000";
  - в 1. Неданъчни приходи числото "62 000" се заменя с "63 000";
  - на ред приходи от държавни такси числото "49 154,8" се заменя с "50 154,8".
  б) в II. РАЗХОДИ числото "122 600,5" се заменя с числото "123 600,5";
  - в 1. Текущи разходи числото "111 637,5" се заменя с "112 437,5";
  - в 1.1. Персонал числото "20 737,6" се заменя с "21 437,6";
  - в 2. Капиталови разходи числото "5 963,04 се заменя с "46 163,0".

  2. В ал. 2, т. 1 числото "102 953,9" се заменя с числото "103 953,9".

  3. В Бюджетна програма 1100.00.00 "МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ" се правят следните изменения:

  а) в I. Общо ведомствени разходи числото "106 749 600" се заменя с "107 649 600";
  - на ред Персонал числото "20 737 600" се заменя с "21 437 600";
  - на ред Капиталови разходи числото "5 963 000" се заменя с "6 163 000".

  б). в II. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ числото "15 850 900" се заменя с "15 950 900";
  - в т.1 Издигане на кандидатурата на Ирина Бокова за поста Генерален секретар на ООН числото "106 300" се заменя с "166 300";
  - в т.2 Председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа числото "477 000" се заменя с "517 000".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.


  Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 44 000,0
  1. Неданъчни приходи 44 000,0
  в т.ч.: неданъчни приходи на Военномедицинска академия 20 000,0
  приходи от държавни такси 50,0

  II. РАЗХОДИ 1 003 089,0
  1. Текущи разходи 948 754,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 727 500,0
  1.2. Субсидии 1 978,0
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 1 978,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 960,0
  2. Капиталови разходи 54 335,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 959 089,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 983 173,0
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -24 084,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -24 084,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на отбранителните способности 932 349,0
  2. Политика в областта на съюзната и международна сигурност 70 740,0

  Всичко: 1 003 089,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на отбраната, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 258 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 225 000,0


  4) В разходите по ал. 1 за дейността на Военномедицинска академия са включени 84 428,0 хил.лв., в т.ч. 54 126,0 хил.лв. за персонал.
  (5) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел II „Разходи" числото „1 003 089,0" се заменя с „1 008 089,0";
  - в т. 1 „Текущи разходи" числото „948 754,0" се заменя с „953 754,0";
  - , т. 1.1. „Персонал" числото „727 500,0" се заменя с „732 500,0".
  б) в раздел III числото „959 089,0" се заменя с „964 089,0";
  - т. 1 числото „983 173,0" се заменя с „988 173,0".
  2. в ал. 2:
  - на ред 2 числото „70 740,0" се заменя с „75 740,0";
  - на ред „Всичко" числото „1 003 089,0" се заменя с „1 008 089,0".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 11, ал. 1, раздел ІІ. „Разходи“ се правят следните изменения:
  1. на ред ІІ. „Разходи“ числото „1 003 089,0“ се заменя с „1 008 089,0“.
  2. на ред ІІ.1. „Текущи разходи“ числото „948 754,0“ се заменя с „953 754,0“.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.

  Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г., както следва:


  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 170 378,0
  1. Неданъчни приходи 170 378,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 95 004,0

  II. РАЗХОДИ 1 126 977,0
  1. Текущи разходи 1 111 977,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 999 644,0
  2. Капиталови разходи 15 000,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 956 599,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 977 203,0
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -20 604,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -20 604,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред 628 856,0
  2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси 161 646,0
  3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации 193 502,0
  4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи 142 973,0

  Всичко: 1 126 977,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 142 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 127 000,0  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел II „Разходи" числото „1 126 977,0" се заменя с „1 136 977,0";
  - в т. 1 „Текущи разходи" числото „1 111 977,0" се заменя с „1 121 977,0";
  - т. 1.1. „Персонал" числото „999 644,0" се заменя с „1 009 644,0";
  б) в раздел III числото „956 599,0" се заменя с „966 599,0";
  - т. 1 числото „977 203,0" се заменя с „987 203,0".
  2. в ал. 2:
  - на ред 2 числото „161 646,0" се заменя с „171 496,0";
  - на ред 4 числото „142 973,0" се заменя с „143 123,0";
  - на ред „Всичко" числото „1 126 977,0" се заменя с „1 136 977,0".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 12, ал. 1, раздел ІІ. „Разходи“ се правят следните изменения:
  1. на ред ІІ. „Разходи“ числото „1 126 977,0“ се заменя с „1 136 997,0“.
  2. на ред ІІ.1. „Текущи разходи“ числото „1 111 977,0“ се заменя с „1 121 977,0“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

  Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 60 000,0
  1. Неданъчни приходи 60 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 59 595,8

  II. РАЗХОДИ 205 132,0
  1. Текущи разходи 190 747,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 122 854,0
  1.2. Субсидии 450,0
  1.2.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 450,0
  2. Капиталови разходи 14 385,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 145 132,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 145 169,3
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -37,3
  2.1. Предоставени трансфери (-) -37,3

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на правосъдието 80 811,0
  2. Политика в областта на изпълнение на наказанията 117 116,6
  3. Бюджетна програма "Администрация" 7 204,4

  Всичко: 205 132,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 85 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 78 804,9  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл.13 се правят следните промени:
  1. В ал. 1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „205 132,0" да се замени с „225 132,0"
  - раздел II ред 2. числото „14 385,0" да се замени с „34 385,0"
  - раздел III числото „145 132,0" да се замени с „165 132,0"
  - раздел III ред 1. числото „145 169,3" да се замени с „165 169,3"
  2. В ал.2 ред 2 числото „117 116,6" да се замени с „137 116,6"
  - ред „всичко" числото „205 132,0" да се замени с „225 132,0"
  3. В ал.З ред 1. числото „85 000,0” да се замени с „105 000,0”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на изпълнението на наказанията" са включени 20 000 хил. лв. за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода, които не могат да бъдат разходвани за други цели."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.

  Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 000,0
  1. Неданъчни приходи 26 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 19 874,4

  II. РАЗХОДИ 1 109 914,8
  1. Текущи разходи 1 108 524,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 83 087,5
  1.2. Субсидии 3 690,0
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 3 420,0
  1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 270,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 999 523,3
  2. Капиталови разходи 1 390,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 083 914,8
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 076 764,8
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 7 150,0
  2.1. Получени трансфери (+) 7 150,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на заетостта 99 484,0
  2. Политика в областта на трудовите отношения 12 280,9
  3. Политика в областта на социалната закрила и равните възможности 178 766,8
  4. Политика в областта на хората с увреждания 194 502,7
  5. Политика в областта на социалното включване 615 776,2
  6. Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие 618,3
  7. Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията 134,7
  8. Бюджетна програма "Администрация" 8 351,2

  Всичко: 1 109 914,8

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 1 035 827,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 1 025 327,3  Предложение на н.п. Мариана Тодорова, Михо Михов, Георги Кючуков, Лъчезар Никифоров, Петър Кадиев (№ 554-04-415):
  В чл.14:
  - ал. 1, раздел II:
  Числото „1 109 914, 8” се замени със „1 165 914, 8”
  т.1.1 числото „83 087,5” се замени с ”99 087,5”

  - ал. 2,:
  - т.1 числото „99 484,0” се замени с ”122 484,0”
  - т.4, числото „194 502,7” се замени с „211 502,7”

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „Разходи:
  - на ред ІІ. „Разходи“ числото „1 109 914,8“ се заменя с „1 188 914,8“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „1 108 524,8“ се заменя с „1 187 524,8“.
  б) в раздел ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери):
  - на ред ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери)“ числото „1 083 914,8“ се заменя с „1 162 914,8“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „1 076 764,8“ се заменя с „1 155 764,8“.

  2. в ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на заетостта“ числото „99 484,0“ се заменя с „126 484,0“.
  б) на ред 5. „Политика в областта на социалното включване“ числото „615 776,2“ се заменя с „667 776,2“.
  в) на ред „Всичко“ числото „1 109 914,8“ се заменя с „1 188 914,8“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

  Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 42 000,0
  1. Неданъчни приходи 42 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 32 000,0

  II. РАЗХОДИ 436 541,3
  1. Текущи разходи 421 541,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 178 802,7
  1.2. Субсидии 79 636,0
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 79 636,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 26 800,0
  2. Капиталови разходи 15 000,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 394 541,3
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 418 541,3
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -24 000,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -24 000,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 82 780,7
  2. Политика в областта на диагностиката и лечението 316 962,8
  3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 24 862,2
  4. Бюджетна програма "Администрация" 11 935,6

  Всичко: 436 541,3

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 270 899,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 255 899,4


  (4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2016 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
  (5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2016 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова (№554-04-429):
  Предлагам следните промени по чл. 15:
  • В ал. 1, раздел II, т.1.1. „Персонал“ сумата да се увеличи с 12 000,0 хил. лв.;
  • В ал. 2, т. 1 „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ сумата се намалява с 12 000,0 хил. лв. и в т. 2 „Политика в областта на диагностиката и лечението“ сумата се увеличава с 12 000,0 хил. лв.;
  • В ал. 3, т. 1 „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.“ и т. 2 „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.“, сумите се намаляват с по 12 000,0 хил. лв.
  Предложеното изменение е в рамките на определените с чл. 15, ал. 1 текущи разходи за Министерството на здравеопазването и не изисква предоставяне на допълнителни средства.
  Промяната да бъде отразена и в чл.1, ал.2 от законопроекта.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Димитър Танев, Настимир Ананиев, Вили Лилков, Бойка Маринска, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски, Димитър Делчев, Антони Тренчев (№ 554-04-433):
  В чл. 15 се правят следните изменения:
  а) В ал. 1 в таблицата:
  аа) на ред II „Разходи“ числото „436 541, 3“ се заменя с „448 541, 3“;
  бб) на ред II. 1. „Текущи разходи“ числото „421 541, 3“ се заменя с „433 541, 3“;
  вв) на ред III „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)“ и III.1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)“ числото „395 541, 3“ се заменя с „407 541, 3“.
  б) В ал. 2 в таблицата на ред 2 „Политика в областта на диагностиката и лечението“ числото „316 962, 8“ се заменя с „328 962, 8“, а на ред без номер „Всичко:“ числото „436 541,3“ се заменя с „ 448 541, 3“.
  в) Създава се нова ал. 6:
  „(6) От бюджетните средства по програма „Политика в областта на диагностиката и лечението“ за дейности по лечение „ин витро“ се предоставят не по-малко от 24 милиона лева.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 15 се правят следните промени:
  1. В ал. 1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „436 541,3" да се замени с числото „476 5413"
  -раздел II ред 2. числото „15 00050" да се замени с числото „55 000,0"
  - раздел III числото „394 541,3" да се замени с числото „434 541,3"
  - раздел III ред 1. числото „418 541,3” да се замени с числото „458 541,3”
  2. В ал. 2 ред 2. числото „316 962,8" да се замени с числото „356 962,8"
  - ред „всичко" числото „436 541,3" да се замени с числото „476 541,3"
  3. В ал. З ред 1. числото „270 899,4” да се замени с числото „310 899,4”
  4. Създава се ал. 6:
  „(6) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на диагностиката и лечението" са включени 40 000 хил. лв., от които 25 000 хил. лв. са за изграждане на инфраструктура за нуждите на спешната медицинска помощ и 15 000 хил. лв. са за изграждане на центрове за комплексно обслужване на деца с хронични заболявания и увреждания. Посочените средства не могат да бъдат разходвани за други цели."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15:
  Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г., както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 42 000,0
  1. Неданъчни приходи 42 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 32 000,0

  II. РАЗХОДИ 436 541,3
  1. Текущи разходи 421 541,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 190 802,7
  1.2. Субсидии 79 636,0
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 79 636,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 26 800,0
  2. Капиталови разходи 15 000,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 394 541,3
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 418 541,3
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -24 000,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -24 000,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 70 780,7
  2. Политика в областта на диагностиката и лечението 328 962,8
  3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 24 862,2
  4. Бюджетна програма "Администрация" 11 935,6

  Всичко: 436 541,3
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 258 899,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 243 899,4

  (4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2016 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
  (5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2016 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“.

  Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 13 260,0
  1. Неданъчни приходи 13 260,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 730,0

  II. РАЗХОДИ 445 468,0
  1. Текущи разходи 435 768,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 213 390,9
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 25 092,9
  1.2 Субсидии 6 260,0
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 6 260,0
  2. Капиталови разходи 2 755,0
  3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 6 945,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 433 208,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 894 826,3
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -456 618,3
  2.1. Предоставени трансфери (-) -456 618,3
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -5 000,0
  3.1. Предоставени трансфери (-) -5 000,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 000,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 000,0
  в т.ч.
  1. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) -1 000,0


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот 390 913,5
  2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал 48 308,5
  3. Бюджетна програма "Администрация" 6 246,0

  Всичко: 445 468,0


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:


  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 231 990,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 231 664,2  (4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.

  Предложение на н.п. Борислав Великов, Димитър Танев, Радан Кънев, Бойка Маринска, Никола Хаджийски (№554-04-434):
  В чл.16, ал.1 да се направят следните изменения:
  а) на ред III числото „433 208, 0“ да се замени с „440 208, 0“.
  б) на ред III.1 числото „894 826, 3“ да се замени с „901 826, 3“;

  в) на ред III.2 числото „-456 618, 3“ да се замени с „-463 618, 3“;
  г) на ред III.2.1 числото „-456 618, 3“ да се замени с „-463 618, 3“

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Борислав Любенов Великов, Мариана Георгиева Тодорова, Милен Василев Михов, Кънчо Янев Филипов, Станислав Тодоров Станилов (№554-04-435):
  В чл.16, ал.1 да се направят следните изменения:
  а) на ред III числото „433 208, 0“ да се замени с „445 208, 0“.
  б) на ред III.1 числото „894 826, 3“ да се замени с „906 826, 3“.
  в) на ред III.2 числото „- 456 618, 3“ да се замени с „- 468 618, 3“
  г) на ред III.2.1 числото„- 456 618, 3“ да се замени с „ - 468 618, 3“.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 16 се правят следните промени:
  1 В ал.1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „445 468,0" да се замени с „525 468,0"
  - раздел II ред 2. числото „2 755,0" да се замени с „82 755,0"
  - раздел III числото „433 208,0" да се замени с „513 208,0"
  - раздел III ред 1. числото „894 826,3” да се замени с „974 826.3”
  2. В ал. 2 ред 2. числото „48 308,5" да се замени с „128 308,5"
  - ред „всичко” числото „445 468,0” да се замени с „525 468,0”
  3. В ал. З ред 1 числото „231 990,9" да се замени с „311 990,9"
  4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
  „(5) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" са включени 50 000 хил. лв. за изграждане и рехабилитация на инфраструктурата във висшите училища, които не могат да бъдат изразходвани за други цели."
  (6) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", са включени 20 000 хил. лв. за изграждане на инфраструктура за подкрепа на научните изследвания, които не могат да бъдат изразходвани за други цели."
  (7) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", са включени 10 000 хил. лв. за изграждане на научна инфраструктура за привличане и развитие на млади учени, които не могат да бъдат изразходвани за други цели."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев и Мариана Георгиева (№554-04-393):
  В чл. 16 се правят следните промени:
  1. В ал. 1, раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел III ред 1 числото „894 826,3" да се замени с „906 826,3"
  - раздел III ред 2 числото „- 456 618,3” да се замени с „-468 618,3”;
  раздел III ред 2.1. числото „-456 618,3" да се замени с „-468 618,3"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1, раздел ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери):
  а) на ред ІІІ.1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „894 826,3” се заменя с „906 826,3”.

  б) на ред ІІІ.2. „Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации” и на ред ІІІ.2.1. „Предоставени трансфери” числото „-456 618,3” се заменя с „-468 618,3”.

  2. в ал. 2, на ред 2 „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“ числото „48 308,5“ се заменя с „78 308,5“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова-Пиралкова, Георги Търновалийски, Добрин Данев, Георги Божинов, Атанас Зафиров, Мариана Бояджиева (№ 554-04-380):
  В чл. 16, ал. 1, раздел III. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните изменения:
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет" числото „894 826,3" се заменя с „906 826,3".
  - на ред 2. „Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации" и на ред 2.1. „Предоставени трансфери" числото „-456 618,3" се заменя с„-468 618,3".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.


  Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 23 000,0
  1. Неданъчни приходи 23 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 500,0

  II. РАЗХОДИ 139 547,5
  1. Текущи разходи 134 863,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 68 980,2
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 5 039,0
  1.2. Субсидии 14 500,0
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 13 900,0
  1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 600,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 42,0
  2. Капиталови разходи 4 683,7

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 116 547,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 116 547,5

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:


  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство 13 890,8
  2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование 121 055,3
  3. Бюджетна програма "Администрация" 4 601,4

  Всичко: 139 547,5


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на културата, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 70 567,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 70 596,9  Предложение на н.п. Искрен Василев Веселинов, Милен Михов, Красимир Богданов, Димитър Байрактаров, Христиан Митев, Славчо Атанасов, Юлиан Ангелов (№ 554-04-425):
  . В чл. 17 (1) "Приема бюджета на Министерството на културата за 2016 г., както следва:"
  Изменя се точка II РАХОДИ от 139 547, 5 хил. лв. на 164 347, 5 хил. лева
  Изменя се точка II РАЗХОД, 1. Текущи разходи от 134 863, 8 хил. лв . на 159 663, 8 хил. лв.
  Изменя се точка II РАЗХОД, 1.1 Персонал от 68 980,2 хил. лв . на 93 780,2 хил. лв.
  Изменя се точка III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/) от 116 547, 5 на 141 347,5
  (Таблично представено)

  № Показатели Сума (хил. лв.) Да се замени с
  II. РАЗХОДИ 139 547,5 164 347, 5
  1. Текущи разходи 134 863, 8 159 663, 8
  1.1 Персонал 68 980,2 93 780,2
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)-(+/-) 116 547, 5 141 347, 5

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 17 се правят следните промени:
  1 В ал.1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „139 547,5" да се замени с „149 547,5" ,
  - ред 2. числото „4 683,7" да се замени с „14 683,7"
  - раздел III числото „116 547,5" да се замени с „126 547,5"
  - раздел III ред 1. числото „116 547,5” да се замени с „116 547,5”
  2. В ал.2 ред 1. числото „13 890,8” да се замени с „23 890,8”
  - 2 ред „всичко” числото „139 547,5” да се замени с „149 547,5”
  3. В ал. З, ред 1 числото „70 567,3" да се замени с „80 567,3"
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство" са включени 10 000 хил. лв. за изграждане и рехабилитация на културна инфраструктура."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мариана Тодорова, Михо Михов, Георги Кючуков, Лъчезар Никифоров, Петър Кадиев (№ 554-04-414):
  В чл. 17:
  1. в ал. 1, ІІ Разходи да се измени както следва: числото 139 547.5 да стане 147 447.5 ;
  - Текущи разходи - числото 134 863.8 да стане 142 763.8;
  2. В ал. 2:
  - т.1 - Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство - числото 13 890.8 да стане 20 634.8 .
  -т.2 - Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование - числото 121 055.3 да стане 122 211.3

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 17, ал. 1, ред ІІ.1. „Текущи разходи“ числото „134 863,8“ се заменя с „168 969,0“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Найден Зеленогорски, Димитър Шишков, Борислав Миланов, Валентин Павлов, Никола Хаджийски, Настимир Ананиев, Борислав Великов, Димитър Делчев ( № 554-04-436):
  В чл. 17 се правят следните изменения:
  а) В ал.1, раздел II, „РАЗХОДИ":
  - числото „139 547,5" да се замени с „147 447,5".
  - т.1 „Текущи разходи", числото „134 863,8" да се замени с „142 763,8".
  б) В ал. 2:
  - т.1 „Политика в обдастта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство", числото „13 890,8" да се замени с „20 634,8".
  - т.2 „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременното изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", числото „121 055,3" да се замени с числото „122 211,3".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Петър Кадиев, Иван Иванов, Мариана Тодорова, Светослав Белемезов (№ 554-04-395):
  В чл. 17, ал. 1, раздел II „Разходи":
  - числото „139 547,5" се заменя с „140 821,9" и
  - т.1.2.1 „Субсидии за нефинансови предприятия", числото „13 900,0" се заменя с „15 174,4"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.

  Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 48 000,0
  1. Неданъчни приходи 48 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 42 430,0

  II. РАЗХОДИ 44 481,9
  1. Текущи разходи 43 093,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 25 518,1
  2. Капиталови разходи 1 388,8

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -18 518,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 19 031,9
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -37 550,0
  2.1. Получени трансфери (+) 60 000,0
  2.2. Предоставени трансфери (-) -97 550,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) -15 000,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 15 000,0
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 15 000,0


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда 20 162,9
  2. Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 9 415,0
  3. Бюджетна програма "Администрация" 14 904,0

  Всичко: 44 481,9


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерство на околната среда и водите, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 18 963,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 18 963,8  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 18 се правят следните промени:
  1. В ал. 1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „44 481,9" да се замени с числото „124 481,9"
  - раздел II ред 2. числото „1 388,8" да се замени с числото „81 388,8"
  - раздел III числото „-18 518,1" да се замени с числото „61 481,9"
  - раздел III ред 1. числото „19 031,9" да се замени с числото „99 031,9"
  2. В ал. 2 ред 1. числото „20 162,9" да се замени с числото „100 162,9"
  - ред „всичко” числото „44 481,9” да се замени с числото „124 481,9”
  3. В ал. З ред 1. числото „18 963,8” да се замени с числото „98 963,8”
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда" са включени 50 000 хил. лв. за изграждане на пречиствателни станции и канализация в агломерации с еквивалент-жители от 2000 до 10000, които не могат да бъдат изразходвани за други цели."
  (5) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда", са включени 30 000 хил. лв. за укрепване на речни брегове, които не могат да бъдат изразходвани за други цели."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.

  Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 23 654,7
  1. Неданъчни приходи 23 654,7
  в т.ч. приходи от държавни такси 13 013,5

  II. РАЗХОДИ 71 864,4
  1. Текущи разходи 71 364,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 25 996,0
  1.2. Субсидии 22 870,0
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 22 800,0
  1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 70,0
  2. Капиталови разходи 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 48 209,7
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 48 281,0
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -71,3
  2.1. Предоставени трансфери (-) -71,3

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност 51 364,4
  2. Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество 13 500,0
  3. Бюджетна програма "Администрация" 7 000,0

  Всичко: 71 864,4


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на икономиката, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 45 868,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 45 868,4  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 19 се правят следните промени:
  1 В ал. 1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „71 864,4" да се замени с „91 864,4"
  - раздел II ред 2 числото „500,0" да се замени с „20 500,0"
  - раздел III числото „48 209,7" да се замени с „68 209,7"
  - , раздел III ред 1. числото „48 281,0" да се замени с „68 281,0"
  2. В ал.2 ред 1. числото „51 364,4" да се замени с „71 364,4"
  - ред „всичко" числото „71 864,4" да се замени с „91 864,4"
  3. В ал. З ред 1. числото „45 868,4” да се замени с „65 868,4”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност" са включени 20 000 хил. лв. за изграждане на инфраструктура в подкрепа на иновациите, които не могат да бъдат изразходвани за други цели."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.

  Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 244 263,3
  1. Неданъчни приходи 244 263,3
  в т.ч. приходи от държавни такси 2 642,0

  II. РАЗХОДИ 115 559,6
  1. Текущи разходи 39 720,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 808,6
  1.2. Субсидии 32 052,7
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 32 052,7
  2. Капиталови разходи 75 839,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 717,6
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -717,6
  2.1. Предоставени трансфери (-) -717,6

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 128 703,7

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -128 703,7
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -128 703,7


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие 111 832,3
  2. Бюджетна програма "Администрация" 3 727,3

  Всичко: 115 559,6


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 110 751,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 110 751,0  (4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и Фонд „Радиоактивни отпадъци”, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.
  (5) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 72 239 хил.лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г., които не могат да бъдат разходвани за други цели.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков (№ 554-04-428):
  Предлагам следните промени по чл. 20:
  • В ал. 1, раздел II., т.1.1. „Персонал“ сумата да се увеличи с 300,0 хил. лв.;
  • В ал. 3, т. 1 „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.“ и т. 2 „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.“, сумите се намаляват с по 300,0 хил. лв.
  Предложеното изменение е в рамките на определените с чл. 20, ал. 1 текущи разходи за Министерство на енергетиката и не изисква предоставяне на допълнителни средства.
  Промяната да бъде отразена и в чл.1, ал.2 от законопроекта.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20:
  Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г., както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 244 263,3
  1. Неданъчни приходи 244 263,3
  в т.ч. приходи от държавни такси 2 642,0

  II. РАЗХОДИ 115 559,6
  1. Текущи разходи 39 720,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 5 108,6
  1.2. Субсидии 32 052,7
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 32 052,7
  2. Капиталови разходи 75 839,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 717,6
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -717,6
  2.1. Предоставени трансфери (-) -717,6

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 128 703,7

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -128 703,7
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -128 703,7
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие 111 832,3
  2. Бюджетна програма "Администрация" 3 727,3

  Всичко: 115 559,6
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на енергетиката, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 110 451,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 110 451,0

  (4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и Фонд „Радиоактивни отпадъци”, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.
  (5) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 72 239 хил.лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.

  Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 800,0
  1. Неданъчни приходи 1 800,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 1 000,0

  II. РАЗХОДИ 13 243,9
  1. Текущи разходи 12 943,9
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 893,7
  2. Капиталови разходи 300,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 11 443,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 11 443,9

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото развитие на туризма 11 122,7
  2. Бюджетна програма "Администрация" 2 121,2

  Всичко: 13 243,9


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на туризма, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 11 750,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 11 750,2  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.

  Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 270 907,0
  1. Неданъчни приходи 270 907,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 263 273,3

  II. РАЗХОДИ 326 564,5
  1. Текущи разходи 196 804,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 38 116,1
  1.2. Субсидии 435,0
  1.2.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 435,0
  1.3. Лихви 6,8
  2. Капиталови разходи 129 759,9

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 55 747,4
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 93 375,0
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -1 370,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -1 370,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -36 257,6
  3.1. Предоставени трансфери (-) -36 257,6

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 89,9

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -89,9
  в т.ч.
  1. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) -89,9


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 2 760,0
  2. Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита 285 851,3
  3. Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството 27 593,3
  4. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 3 050,8
  4.1. Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" 873,2
  4.2. Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" 2 177,6
  5. Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" 7 309,1

  Всичко: 326 564,5


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 266 811,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 286 519,2
  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 22 се правят следните промени:
  1. В ал. 1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  -раздел II числото „326 564,5" да се замени с „436 564,5"
  - раздел II ред 2. числото „129 759,9" да се замени с „239 759,9"
  - раздел III числото „55 747,4" да се замени с „165 747,4"
  - раздел III ред 1. числото „93 375,0" да се замени с „203 375,0"
  2. В ал. 2 ред 2. числото „285 851,3" да се замени с „395 851,3"
  - ред „всичко” числото „326 564,5” да се замени с „436 564,5”
  3. В ал. З ред 1. числото „266 811,4” да се замени с „376 811,4”
  4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита", бюджетна програма „Рехабилитаиия и изграждане на пътна инфраструктура" са включени 30 000 хил. лв. за ремонт и рехабилитация на тунели, които не могат да бъдат изразходвани за други цели."
  (5) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита", бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита, благоустройство, водоснабдяване и канализация" са включени 50 000 хил. лв. за инфраструктура за осигуряване и диверсификация на източници на питейна вода, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.
  (6) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита" са включени 30 000 хил. лв. за превенция и справяне с последиците от свлачища, които не могат да бъдат изразходвани за други цели."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.

  Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 160 000,0
  1. Неданъчни приходи 160 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 76 956,3

  II. РАЗХОДИ 246 908,2
  1. Текущи разходи 238 651,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 136 163,6
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 103 050,0
  2. Капиталови разходи 8 257,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 86 908,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 87 487,9
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -579,7
  2.1. Предоставени трансфери (-) -579,7

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на земеделието и селските райони 199 415,2
  2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 4 670,0
  3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча 27 314,0
  4. Бюджетна програма "Администрация" 15 509,0

  Всичко: 246 908,2


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 108 544,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 110 744,6  (4) Утвърждава средства в размер на 15 000 хил.лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 23 се правят следните промени:
  1 В ал. 1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „246 908,2" да се замени с „316 908,2"
  - , раздел II ред 2. числото „8 257,0" да се замени с „58 257,0"
  - раздел III числото „86 908,2" да се замени с „136 908,2"
  - раздел III ред 1. числото „87 487,9" да се замени с „137 487,9"
  2 В ал. 2 ред 1. числото ,Л99 415,2" да се замени с „249 415.2"
  - ред „всичко44 числото „246 908,2” да се замени с „316 908,2”
  3. В ал. З ред 1. числото „108 544,4" да се замени с „158 544,4"
  4 Създава се ал. 5:
  „(5) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на земеделието и селските райони” са включени 50 000 хил. лв. за изграждане и възстановяване на напоителни съоръжения, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „Разходи”:
  - на ред ІІ. „Разходи” числото „246 908,2” се заменя с „255 533,2”.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото 238 651,2“ се заменя с „243 651,2“.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „136 163,6“ се заменя с „141 163,6“.
  - на ред „в т.ч. персонал без делегирани бюджети“ числото „103 050“ се заменя с „108 050“.

  б) в раздел ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери):
  - на ред ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери) числото „86 908, 2” се заменя с „95 533,2”.
  - на ред ІІІ.1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „87 487,9” се заменя с „96 112,9”.

  2. в ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на земеделието и селските райони” числото „199 415,2” се заменя с „206 410,2”.
  б) на ред 2. „Политика в областта на рибарството и аквакултурите” числото „4 670” се заменя с „6 300”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова-Пиралкова, Георги Търновалийски, Добрин Данев, Георги Божинов, Атанас Зафиров, Мариана Бояджиева (№ 554-04-380):
  В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) на ред ІІ. „Разходи” числото „246 908,2” се заменя с „255 533,2”.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото 238 651,2“ се заменя с „243 651,2“.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „136 163,6“ се заменя с „141 163,6“.
  - на ред „в т.ч. Персонал без делегирани бюджети“ числото 103 050“ се заменя със „108 050“.

  б) в раздел ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери) числото „86 908, 2” се заменя с „95 533,2”.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „87 487,9” се заменя с „96 112,9”.

  2. в ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на земеделието и селските райони” числото „199 415,2” се заменя с „206 410,2”.
  б) на ред 2. „Политика в областта на рибарството и аквакултурите” числото „4 670” се заменя с „6 300”.
  в) на ред „Всичко” числото „246 908,2” се заменя с „255 533,2”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цвета Караянчева (№ 554-04-432):
  Предлагам следните промени по чл. 23:
  • В ал. 1, раздел II., т.1.1. „Персонал“ и ред „в т.ч. Персонал без делегирани бюджети” сумите да се увеличат с по 5 000,0 хил. лв.;
  • В ал. 3, т. 1 „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.“ и т. 2 „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.“, сумите се намаляват с по 5 000,0 хил. лв.
  Предложеното изменение е в рамките на определените с чл. 23, ал. 1 текущи разходи за Министерството на земеделието и храните и не изисква предоставяне на допълнителни средства.
  Промяната да бъде отразена и в чл.1, ал.2 от законопроекта.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:
  Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г., както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 160 000,0
  1. Неданъчни приходи 160 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 76 956,3

  II. РАЗХОДИ 246 908,2
  1. Текущи разходи 238 651,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 141 163,6
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 108 050,0
  2. Капиталови разходи 8 257,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 86 908,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 87 487,9
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -579,7
  2.1. Предоставени трансфери (-) -579,7

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на земеделието и селските райони 199 415,2
  2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 4 670,0
  3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча 27 314,0
  4. Бюджетна програма "Администрация" 15 509,0

  Всичко: 246 908,2
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 103 544,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 105 744,6

  (4) Утвърждава средства в размер на 15 000 хил.лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 55 613,5
  1. Неданъчни приходи 55 613,5
  в т.ч. приходи от държавни такси 23 543,5

  II. РАЗХОДИ 255 211,2
  1. Текущи разходи 245 572,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 32 769,2
  1.2. Субсидии 187 500,0
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 187 500,0
  1.2.1.1. Субсидии за "БДЖ Пътнически превози" ЕООД 175 000,0
  1.2.1.2. Субсидии за "Български пощи" ЕАД 12 500,0
  2. Капиталови разходи 9 639,2

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 164 597,7
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 155 899,6
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 9 100,0
  2.1. Получени трансфери (+) 9 100,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -401,9
  3.1. Предоставени трансфери (-) -401,9

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) -35 000,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 35 000,0
  в т.ч.
  1. Предоставена временна финансова помощ (нето) 35 000,0
  1.1. Възстановени суми по временна финансова помощ (+) 35 000,0


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на транспорта 212 740,7
  2. Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии 24 246,9
  3. Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" 18 223,6

  Всичко: 255 211,2


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 219 409,7
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 221 917,5  Предложение на н.п. Георги Кючуков и Петър Кадиев (№ 554-04-413):
  В чл.24, ал.1, раздел II „Разходи" , сумата „255 211,2" се изменя на „256 162,2".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Славчо Атанасов и Валентин Касабов (№ 554-04-421):
  В чл. 24, ал. 1 се т. 1.2.1. и 1.2.1.1. се изменят така:
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия числото „187 500,0” се заменя със „192 500,0”
  1.2.1.1. Субсидии за "БДЖ Пътнически превози" ЕООД числото „175 000,0” се заменя със 180 000,0

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.

  Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 700,0
  1. Неданъчни приходи 26 700,0
  в т.ч. приходи от държавни такси

  II. РАЗХОДИ 71 211,2
  1. Текущи разходи 68 711,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 9 251,2
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 3 176,9
  1.2. Субсидии 46 830,9
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 180,0
  1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 46 650,9
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 6 114,0
  2. Капиталови разходи 2 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 44 511,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 44 511,2

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 13 472,7
  2. Политика в областта на спорта за високи постижения 50 721,3
  3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 3 918,1
  4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта 260,2
  5. Политика в областта на младите хора 1 271,5
  6. Бюджетна програма "Администрация" 1 567,4

  Всичко: 71 211,2


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 61 839,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 61 665,8  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 25 се правят следните промени:
  1. В ал. 1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „71 211,2" да се замени с числото „101 211,2"
  - раздел II ред 2. числото „2 500,0" да се замени с числото „32 500,0"
  - раздел III числото „44 511,2" да се замени с числото „74 511,2"
  - раздел III ред 1. числото „44 511,2" да се замени с числото „74 511,2"
  2. В ал. 2 ред 1. числото „13 472,7" да се замени с числото „43 472,7"
  - ред „всичко” числото „71 211,2” да се замени с числото „101 211,2”
  3. В ал. З ред 1. числото „61 839,6” да се замени с числото „91 839,6”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време” са включени 30 000 хил. лв. за изграждане и рехабилитация инфраструктура за масов спорт, които не могат да бъдат изразходвани за други цели."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.

  Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 200,0
  1. Неданъчни приходи 200,0

  II. РАЗХОДИ 97 324,0
  1. Текущи разходи 90 524,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 83 310,5
  2. Капиталови разходи 6 800,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 97 124,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 97 153,9
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -29,9
  2.1. Предоставени трансфери (-) -29,9

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на защитата на националната сигурност 97 324,0

  Всичко: 97 324,0


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната агенция "Национална сигурност", както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 12 374,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 13 624,0  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  В чл. 26 се правят следните изменения:
  а) в ал. 1:
  - в раздел II „Разходи" числото „97 324,0" се заменя с „107 324,0";
  - в раздел II, в т. 1 „Текущи разходи" числото „90 524,0" се заменя с „100 524,0";
  - в раздел II, т. 1.1. „Персонал" числото „83 310,5" се заменя с „93 310,5".
  - в раздел III числото „97 124,0" се заменя с „107 124,0,0";
  - в раздел III, т. 1 числото „97 153,9" се заменя с „107 153,9".
  б) в ал. 2 в навсякъде числото „97 324,0" се заменя с „107 324,0";

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Цветан Цветанов, Пламен Нунев, Методи Андреев, Стефан Дедев, Петър Петров, Стефан Желев (№554-04-387):
  В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) т. II„Разходи " числото „97 324,0" се заменя с „99 824,0";
  -в т. 1 „Текущи разходи" числото „90 524,0" се заменя с „93 024,0";
  -в т. 1.1. „Персонал" числото „83 310,5" се заменя с „85 810,5";
  б) т. III „Бюджетни взаимоотношения (Трансфери) - (+/-) числото „97 124,0" се заменя с „99 624,0";
  - в т. 1 „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)" числото „97 153,9 " се заменя с „99 653,9 ";
  2. в ал. 2:
  а) в т. 1 „Политика в областта на защитата на националната сигурност" числото „97 324,0" се заменя с „99 824,0";
  б) на ред „Всичко" числото „97 324,0" се заменя с „ 99 824,0".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан и група народни представители (№554-04-417):
  В чл. 26 се правят следните промени:
  1 В ал.1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - раздел II числото „97 324,0" да се замени с числото „137 324,0"
  - раздел II ред 2. числото „6 800,0" да се замени с числото „46 800,0"
  - , раздел III числото „97 124,0" да се замени с числото „137 124,0"
  - раздел III ред 1. числото „97 153,9" да се замени с числото „137 153,9"
  2. В ал. 2 ред 1. числото „97 324,0" да се замени с числото „137 324,0"
  - ред „всичко” числото „97 324,0” да се замени с числото „137 324,0”
  3. В ал.З ред 1. числото „12 374,0” да се замени с числото „52 374,0”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на защитата на националната сигурност" са включени 40 000 хил. лв. за укрепване на сигурността и антитероризъм."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 26, ал. 1, раздел ІІ Разходи се правят следните изменения:
  1. на ред ІІ. „Разходи” числото „97 324,0” се заменя с „107 324,0”.
  2. на ред 1. „Текущи разходи” числото „90 524,0” се заменя с „100 524,0”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов, Михо Михов, Петър Кадиев, Лъчезар Никифоров, Иван Станков, Мариана Тодорова и Иван Иванов (№ 554-04-373):
  В чл. 26, ал. 1, ІІ, „РАЗХОДИ”:
  - числото „97 324,0” се заменя със „101 324,0”
  - в т. 1.1. „Персонал” числото „83 310,5” се заменя с „87 300,5”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.

  Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 3 400,0
  1. Текущи разходи 3 320,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 224,0
  2. Капиталови разходи 80,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 400,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 400,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 1 225,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 1 225,0  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.

  Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 2 248,0
  1. Текущи разходи 2 098,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 498,0
  2. Капиталови разходи 150,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 248,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 248,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 736,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 740,4  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28.

  Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 2 283,0
  1. Текущи разходи 2 133,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 437,0
  2. Капиталови разходи 150,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 283,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 283,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 825,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 833,0  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29.

  Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 6 132,0
  1. Текущи разходи 5 982,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 342,0
  2. Капиталови разходи 150,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 6 132,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 6 132,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 2 040,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 2 040,0  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30.

  Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 250,0
  1. Неданъчни приходи 250,0

  II. РАЗХОДИ 33 916,0
  1. Текущи разходи 33 716,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 28 660,0
  2. Капиталови разходи 200,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 33 666,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 33 666,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Националната служба за охрана, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 4 600,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 5 100,0  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31.

  Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Разузнаване" за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 20 700,0
  1. Текущи разходи 19 700,0
  2. Капиталови разходи 1 000,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 20 700,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 20 700,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната агенция "Разузнаване", както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 2 565,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 2 800,0


  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  В чл. 32, ал. 1:
  а) навсякъде числото „20 700" се заменя с „23 200,0";
  б) в раздел II „Разходи, т. 1 „Текущи разходи" числото „19 700,0" се заменя с „22 200,0"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, Цветан Цветанов, Пламен Нунев, Методи Андреев, Стефан Дедев, Петър Петров, Стефан Желев (№554-04-387):
  В чл. 32, ал. 1:
  а) в т. II„Разходи " числото „20 700,0"се заменя с „22 200,0";
  - т. 1 „Текущи разходи" числото „19 700,0" се заменя с „21 200,0";
  б) в т. III „Бюджетни взаимоотношения (Трансфери) - (+/-)" числото „20 700,0 " се заменя с „22 200,0 ";
  - в т. 1 „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)" числото „20 700,0" се заменя с „22 200,0".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 32, ал. 1, раздел ІІ Разходи се правят следните изменения:
  1. на ред ІІ. „Разходи” числото „20 700,0” се заменя с „23 200,0”.
  2. на ред 1. „Текущи разходи” числото „19 700,0” се заменя с „22 200,0”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов, Михо Михов, Петър Кадиев, Лъчезар Никифоров, Иван Станков, Мариана Тодорова и Иван Иванов (№ 554-04-373):
  В чл. 32, ал. 1, раздел ІІ „РАЗХОДИ”, числото „20 700,0” се заменя с „23 200,0”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.

  Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 800,0
  1. Неданъчни приходи 800,0

  II. РАЗХОДИ 18 852,1
  1. Текущи разходи 16 482,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 12 966,6
  2. Капиталови разходи 2 370,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 18 052,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 18 352,1
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -300,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -300,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Националния статистически институт, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 5 308,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 5 780,5  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.

  Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 5 500,0
  1. Неданъчни приходи 5 500,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 4 000,0

  II. РАЗХОДИ 3 591,1
  1. Текущи разходи 3 571,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 024,6
  2. Капиталови разходи 20,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 908,9

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 908,9
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -1 908,9


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 493,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 566,5  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.

  Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 60 000,0
  1. Неданъчни приходи 60 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 59 250,0

  II. РАЗХОДИ 8 428,0
  1. Текущи разходи 6 777,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 5 056,4
  2. Капиталови разходи 1 650,9

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -16 100,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -7 000,0
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -9 100,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -9 100,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 35 472,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -35 472,0
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -35 472,0


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 2 821,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 3 321,2  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.

  Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 200,0
  1. Неданъчни приходи 1 200,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 1 200,0

  II. РАЗХОДИ 1 235,0
  1. Текущи разходи 1 220,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 943,2
  2. Капиталови разходи 15,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 35,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 35,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Съвета за електронни медии, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 285,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 285,8  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36.

  Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 11 405,0
  1. Неданъчни приходи 11 405,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 10 900,0

  II. РАЗХОДИ 4 919,1
  1. Текущи разходи 4 634,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 631,0
  2. Капиталови разходи 285,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 6 485,9

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -6 485,9
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -6 485,9


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 1 248,1
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 1 248,1  Предложение на н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков, Рамадан Аталай, Мартин Димитров, Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Петя Аврамова, Искрен Веселинов, Валери Симеонов, Димитър Желев, Георги Недев, Магдалена Ташева (№ 554-04-419):
  В чл. 37, ал. 1 се изменя така:
  (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 11 405,0
  1. Неданъчни приходи 11 405,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 10 900,0

  II. РАЗХОДИ 6 202,1
  1. Текущи разходи 5 917,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 914,0
  2. Капиталови разходи 285,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 5 202,9

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -5 202,9
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -5 202,9


  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  В чл. 37, ал. 1 се изменят следните суми:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 6 202,1
  1. Текущи разходи 5 917,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 914,0


  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 5 202,9

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -5 202,9
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -5 202,9


  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37, като в ал. 2 думите „Държавната комисия” се заменят с „Комисията”.

  Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 7 500,0
  1. Неданъчни приходи 7 500,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 7 500,0

  II. РАЗХОДИ 4 127,1
  1. Текущи разходи 4 039,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 222,6
  2. Капиталови разходи 88,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 3 372,9

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -3 372,9
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -3 372,9


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 1 863,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 1 881,5  Предложение на н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков, Рамадан Аталай, Мартин Димитров, Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Петя Аврамова, Искрен Веселинов, Валери Симеонов, Димитър Желев, Георги Недев, Магдалена Ташева (№ 554-04-419):
  В чл. 38, ал. 1 се изменя така:
  Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 7 500,0
  1. Неданъчни приходи 7 500,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 7 500,0

  II. РАЗХОДИ 4 567,1
  1. Текущи разходи 4 479,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 662,6
  2. Капиталови разходи 88,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 2 932,9

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -2 932,9
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -2 932,9


  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.

  Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 3 861,0
  1. Текущи разходи 3 511,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 282,1
  2. Капиталови разходи 350,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 861,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 861,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 1 528,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 1 528,9  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.

  Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 2 050,0
  1. Неданъчни приходи 2 050,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 40,0

  II. РАЗХОДИ 40 365,8
  1. Текущи разходи 19 736,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 6 193,2
  2. Капиталови разходи 1 396,7
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 38 315,8
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 38 315,8

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.: 40 365,8
  1.1. Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" 21 193,8
  1.2. Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" 19 172,0

  Всичко: 40 365,8

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 24 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 24 000,0


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40.

  Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 100,0
  1. Неданъчни приходи 100,0

  II. РАЗХОДИ 1 300,0
  1. Текущи разходи 1 270,0
  в т.ч.
  1.1 Персонал 982,0
  2. Капиталови разходи 30,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 200,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 200,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 400,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 400,0  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41.

  Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 7 241,9
  1. Неданъчни приходи 7 241,9
  в т.ч. приходи от държавни такси 4 941,4

  II. РАЗХОДИ 10 441,8
  1. Текущи разходи 10 144,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 7 038,9
  2. Капиталови разходи 297,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 199,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 199,9

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 3 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 3 394,9  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42.

  Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 1 286,0
  1. Текущи разходи 1 247,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 927,4
  2. Капиталови разходи 39,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 286,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 286,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. oт Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 256,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 357,4  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.

  Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 3 000,0
  1. Текущи разходи 2 850,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 227,0
  2. Капиталови разходи 150,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 000,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 000,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 772,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 772,0  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.

  Чл. 45. (1) Приема бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 16 246,7
  1. Данъчни приходи 1 046,7
  2. Неданъчни приходи 15 200,0

  II. РАЗХОДИ 367 525,3
  1. Текущи разходи 350 903,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 31 150,5
  1.2. Субсидии 300 350,0
  1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 300 350,0
  2. Капиталови разходи 16 621,8

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 391 278,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 391 278,6

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 40 000,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -40 000,0
  в т.ч.
  1. Предоставени кредити (нето) -40 000,0


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони 334 233,0
  2. Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите 836,9
  3. Бюджетна програма "Администрация" 32 455,4

  Всичко: 367 525,3  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавен фонд "Земеделие", както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 326 374,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 336 374,8  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „Разходи”:
  - на ред ІІ. „Разходи” числото „ 367 525,3” се заменя с „427 525,3”.
  - на ред 1. „Текущи разходи” числото „350 903,5” се заменя с „410 903,5”.
  - на ред 1.2. „Субсидии” и ред 1.2.1. „Субсидии за нефинансови предприятия” числото „300 350,0” се заменя с „360 350,0”.
  б) в раздел ІІІ., на ред ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери)” и на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „391 278,6” се заменя с „451 278,6”.

  2. в ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони” числото „334 233,0” се заменя с „394 233,0”.
  б) на ред „Всичко” числото „367 525,3” се заменя с „427 525,3”.

  3. в ал. 3, на ред 1. „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.” числото „326 374,8” се заменя с „386 3748”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова-Пиралкова, Георги Търновалийски, Добрин Данев, Георги Божинов, Атанас Зафиров, Мариана Бояджиева (№ 554-04-380):
  В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) на ред ІІ. „Разходи” числото „ 367 525,3” се заменя с „427 525,3”.
  - на ред 1. „Текущи разходи” числото „350 903,5” се заменя с „410 903,5”.
  - на ред 1.2. „Субсидии” и ред 1.2.1. „Субсидии за нефинансови предприятия” числото „300 350,0” се заменя с „360 350,0”.
  б) на ред ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери)” и на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „391 278,6” се заменя с „451 278,6”.
  2. в ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони” числото „334 233,0” се заменя с „394 233,0”.
  б) на ред „Всичко” числото „367 525,3” се заменя с „427 525,3”.
  3. в ал. 3, на ред 1. „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.” числото „326 374,8” се заменя с „386 3748”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.

  Чл. 46. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 1 334,0
  1. Текущи разходи 1 241,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 791,0
  2. Капиталови разходи 93,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 334,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 334,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 449,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 527,0


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.

  Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2016 г., както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 136,0
  1. Неданъчни приходи 136,0

  II. РАЗХОДИ 43 628,0
  1. Текущи разходи 39 577,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 35 308,0
  2. Капиталови разходи 4 051,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 43 492,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 43 492,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО


  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред 43 628,0

  Всичко: 43 628,0


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната агенция "Технически операции", както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 8 106,7
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. 8 170,7  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.

  Чл. 48. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:

  Сума
  № Показатели ( хил. лв.)
  1

  1. Българско национално радио 42 112,0
  в т.ч.
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 3 900,0

  2. Българска национална телевизия 65 147,0
  в т.ч.
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 8 100,0

  3. Българска телеграфна агенция 4 385,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.

  Чл. 49. (1) Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г. съгласно приложение № 4.
  (2) Приема капиталовите трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г. съгласно приложение № 5.  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.

  Чл. 50. Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 222 918,7 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 269 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 28 128,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 142 090,2 хил. лв. и по общини, както следва:
  (в хил. лв.)
  от тях:
  ОБЩИНИ Бюджетни трансфери за местни дейности
  взаимоотно- Обща Целева
  шения субсидия за обща за зимно субсидия за
  делегираните изравнителна поддържане и капиталови
  от държавата субсидия снегопочистване разходи
  дейности на общински
  пътища
  1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 5 981,5 5 324,8 144,8 86,6 425,3
  Белица 5 377,8 3 826,7 756,1 226,3 568,7
  Благоевград 30 142,7 26 250,5 2 729,8 196,8 965,6
  Гоце Делчев 14 396,3 12 165,3 1 791,8 63,0 376,2
  Гърмен 7 543,9 5 878,9 1 174,9 104,6 385,5
  Kресна 2 761,8 1 980,3 454,1 64,9 262,5
  Петрич 20 257,2 15 840,2 2 871,5 252,1 1 293,4
  Pазлог 8 555,6 7 309,6 554,9 154,6 536,5
  Cандански 15 867,9 12 645,6 1 789,2 244,3 1 188,8
  Cатовча 7 470,9 5 915,3 1 083,3 83,6 388,7
  Cимитли 6 383,9 4 912,3 903,5 112,0 456,1
  Cтрумяни 3 315,7 2 320,3 352,8 140,0 502,6
  Xаджидимово 4 839,9 3 740,1 716,4 56,0 327,4
  Якоруда 4 490,2 3 271,1 806,6 112,5 300,0

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 11 306,2 8 908,4 1 752,6 95,1 550,1
  Бургас 72 395,7 69 580,5 1 390,9 95,5 1 328,8
  Kамено 5 251,8 4 401,9 525,8 32,6 291,5
  Kарнобат 11 273,9 9 060,3 1 232,5 146,7 834,4
  Mалко Tърново 2 712,7 1 885,2 188,1 122,1 517,3
  Hесебър 7 848,3 7 130,1 256,2 54,4 407,6
  Поморие 9 979,4 9 142,0 268,9 73,5 495,0
  Приморско 2 426,7 2 188,5 57,1 19,6 161,5
  Pуен 12 528,5 9 138,0 2 323,4 139,5 927,6
  Cозопол 4 460,4 3 871,6 116,3 77,4 395,1
  Средец 7 822,5 6 191,5 682,5 135,6 812,9
  Cунгурларе 6 600,6 4 823,0 1 036,7 98,0 642,9
  Царево 3 450,5 2 976,3 102,5 40,7 331,0

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 3 556,6 2 894,0 236,9 59,6 366,1
  Aксаково 7 448,0 5 968,2 697,2 169,3 613,3
  Белослав 5 951,9 5 228,6 566,6 21,6 135,1
  Бяла 1 809,6 1 644,2 35,2 17,3 112,9
  Bарна 98 113,7 93 804,9 2 334,7 132,7 1 841,4
  Bетрино 2 217,2 1 676,0 209,5 65,0 266,7
  Bълчи дол 5 363,8 4 029,5 779,6 87,3 467,4
  Девня 3 767,5 3 376,8 169,4 41,0 180,3
  Долни чифлик 9 288,6 7 469,9 1 260,5 91,0 467,2
  Дългопол 6 372,2 4 855,9 1 039,9 74,4 402,0
  Провадия 10 423,2 8 300,9 1 356,1 128,2 638,0
  Cуворово 3 674,1 2 960,2 412,1 56,5 245,3

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 32 169,9 28 802,0 1 758,4 254,3 1 355,2
  Горна Oряховица 15 604,9 12 882,0 2 146,7 62,8 513,4
  Eлена 6 240,5 3 868,1 892,7 302,6 1 177,1
  Златарица 2 468,6 1 894,4 193,5 68,9 311,8
  Лясковец 4 340,3 3 399,9 663,5 42,8 234,1
  Павликени 9 224,9 7 001,4 1 545,9 97,7 579,9
  Полски Tръмбеш 5 249,6 4 110,5 737,2 43,2 358,7
  Cвищов 12 903,0 10 179,5 2 119,2 64,7 539,6
  Cтражица 7 350,9 5 911,7 822,5 101,2 515,5
  Cухиндол 1 899,2 1 584,7 152,6 22,6 139,3

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 4 051,7 3 263,6 356,4 63,2 368,5
  Бойница 1 551,1 1 206,9 175,9 27,0 141,3
  Брегово 4 085,7 3 417,4 397,9 37,9 232,5
  Bидин 22 198,5 18 012,2 3 159,3 105,6 921,4
  Грамада 1 096,0 720,5 193,1 25,9 156,5
  Димово 3 881,0 2 861,7 473,2 75,0 471,1
  Kула 2 632,4 1 953,1 385,3 47,2 246,8
  Mакреш 1 047,8 689,8 202,5 16,4 139,1
  Hово село 2 009,8 1 668,2 221,5 13,3 106,8
  Pужинци 2 644,3 2 003,8 381,8 34,6 224,1
  Чупрене 1 791,8 1 282,5 291,5 30,2 187,6

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 3 045,8 2 411,5 395,9 39,5 198,9
  Бяла Cлатина 10 590,4 8 510,3 1 581,4 63,4 435,3
  Bраца 30 191,7 26 129,2 3 061,2 126,6 874,7
  Kозлодуй 9 079,4 8 140,9 727,6 14,0 196,9
  Kриводол 3 641,4 2 582,3 708,8 35,5 314,8
  Mездра 8 700,5 6 563,7 1 291,6 131,1 714,1
  Mизия 3 041,9 2 400,2 474,0 19,5 148,2
  Oряхово 4 238,1 3 227,3 698,3 45,4 267,1
  Pоман 3 825,8 2 919,4 501,2 70,2 335,0
  Xайредин 2 620,8 2 064,4 367,5 27,5 161,4

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 22 140,7 16 884,4 2 867,5 378,3 2 010,5
  Дряново 5 883,6 4 644,3 543,7 133,1 562,5
  Cевлиево 15 051,8 11 684,3 1 641,9 307,6 1 418,0
  Tрявна 5 184,0 3 357,7 528,7 368,5 929,1

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 8 011,3 7 043,9 250,0 131,7 585,7
  Генерал Тошево 6 486,7 4 666,0 882,7 130,1 807,9
  Добрич 30 292,2 26 577,6 3 222,2 31,1 461,3
  Добричка 10 377,1 6 885,2 1 802,4 263,0 1 426,5
  Kаварна 6 807,2 6 049,9 179,0 92,2 486,1
  Kрушари 3 292,7 2 314,8 531,2 75,3 371,4
  Tервел 7 598,5 5 796,8 1 112,3 135,1 554,3
  Шабла 2 390,5 1 809,3 214,8 65,0 301,4

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 5 907,4 3 976,3 838,3 177,8 915,0
  Джебел 4 625,9 3 217,3 580,8 93,5 734,3
  Kирково 9 965,9 6 647,5 1 565,6 304,8 1 448,0
  Kрумовград 10 341,2 7 189,3 1 374,3 271,4 1 506,2
  Kърджали 29 042,9 23 833,4 2 670,0 435,8 2 103,7
  Mомчилград 7 325,7 5 199,0 944,0 265,5 917,2
  Черноочене 4 932,9 3 256,0 670,3 160,5 846,1

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 3 449,7 2 496,9 508,9 81,6 362,3
  Бобошево 1 309,4 816,8 199,9 48,3 244,4
  Дупница 15 554,5 12 606,9 2 290,2 98,0 559,4
  Kочериново 2 431,3 1 674,1 376,0 58,7 322,5
  Kюстендил 22 113,1 17 525,2 2 728,5 381,5 1 477,9
  Hевестино 1 860,5 944,9 417,5 91,3 406,8
  Pила 1 454,4 1 177,3 154,6 11,1 111,4
  Cапарева баня 2 228,2 1 772,6 278,2 39,0 138,4
  Tрекляно 1 150,9 507,0 204,9 104,2 334,8

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 840,9 1 465,0 90,7 53,9 231,3
  Летница 2 397,2 1 899,2 297,7 34,1 166,2
  Ловеч 19 745,0 16 206,8 2 267,3 199,0 1 071,9
  Луковит 8 108,8 6 425,7 1 237,7 64,3 381,1
  Tетевен 8 689,4 6 842,5 1 313,9 87,7 445,3
  Tроян 11 524,5 8 760,3 1 444,5 240,4 1 079,3
  Угърчин 3 892,7 2 634,2 631,9 95,7 530,9
  Ябланица 3 924,6 3 025,4 475,4 84,8 339,0

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 9 028,0 6 991,4 1 214,7 141,5 680,4
  Бойчиновци 3 930,8 2 932,2 691,7 30,0 276,9
  Брусарци 2 267,2 1 644,0 379,6 29,3 214,3
  Bълчедръм 4 343,1 3 308,8 738,9 42,0 253,4
  Bършец 3 740,5 2 907,0 501,5 49,4 282,6
  Георги Дамяново 1 856,9 1 408,3 178,8 36,5 233,3
  Лом 11 008,1 9 030,0 1 541,2 58,4 378,5
  Mедковец 2 059,9 1 625,9 298,2 17,2 118,6
  Mонтана 20 041,7 16 761,6 2 518,4 66,7 695,0
  Чипровци 1 533,9 983,3 322,4 37,4 190,8
  Якимово 1 802,7 1 285,2 353,4 24,2 139,9

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 3 173,6 2 565,5 274,5 51,1 282,5
  Белово 3 286,4 2 552,0 519,0 21,1 194,3
  Брацигово 4 268,6 3 382,3 629,9 44,1 212,3
  Bелинград 14 846,1 11 855,5 2 153,9 108,1 728,6
  Лесичово 2 796,7 2 115,3 414,5 46,6 220,3
  Пазарджик 41 660,9 34 499,9 5 714,4 242,5 1 204,1
  Панагюрище 8 276,9 6 758,9 1 089,3 53,8 374,9
  Пещера 6 621,2 5 438,4 910,2 43,2 229,4
  Pакитово 6 820,5 5 253,9 1 190,4 88,8 287,4
  Cептември 9 094,4 6 717,1 1 856,8 77,5 443,0
  Cтрелча 2 003,2 1 527,5 335,1 14,9 125,7
  Сърница 2 337,7 1 851,2 360,9 30,0 95,6

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 3 208,2 1 898,7 520,3 184,1 605,1
  Земен 1 496,0 802,1 311,2 57,3 325,4
  Kовачевци 1 488,6 855,6 185,2 139,3 308,5
  Перник 27 377,9 23 585,4 2 515,3 337,1 940,1
  Pадомир 8 076,8 6 246,3 1 025,2 124,4 680,9
  Tрън 3 250,5 1 753,8 478,0 185,2 833,5

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 3 361,2 2 603,3 478,3 42,8 236,8
  Гулянци 4 376,9 3 205,6 805,6 46,5 319,2
  Долна Mитрополия 7 074,7 5 243,6 1 266,5 80,0 484,6
  Долни Дъбник 4 697,6 3 508,9 871,0 50,6 267,1
  Искър 2 582,3 1 923,0 492,2 22,5 144,6
  Левски 6 453,4 4 893,5 1 191,6 33,4 334,9
  Hикопол 3 599,5 2 614,5 644,2 34,9 305,9
  Плевен 41 853,5 37 197,5 3 237,3 181,8 1 236,9
  Пордим 3 424,9 2 740,7 423,4 40,3 220,5
  Червен бряг 10 588,5 8 209,7 1 825,4 78,0 475,4
  Kнежа 4 984,4 4 060,2 736,3 20,3 167,6

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 20 616,1 16 357,0 3 138,7 174,8 945,6
  Брезово 3 102,9 2 230,1 381,6 80,0 411,2
  Kалояново 4 384,2 3 225,4 738,4 54,7 365,7
  Kарлово 19 371,1 15 040,4 3 257,9 162,1 910,7
  Кричим 3 414,3 2 753,7 593,1 5,2 62,3
  Лъки 1 892,3 1 195,8 311,7 84,7 300,1
  Mарица 9 817,7 8 105,1 1 155,1 54,4 503,1
  Перущица 2 182,9 1 742,7 341,1 16,6 82,5
  Пловдив 108 042,3 101 540,9 4 749,1 75,4 1 676,9
  Първомай 9 414,4 7 233,2 1 517,0 102,4 561,8
  Pаковски 8 463,7 6 691,0 1 415,9 46,6 310,2
  Pодопи 8 773,1 6 495,5 1 471,1 220,0 586,5
  Cадово 5 984,2 4 641,4 1 014,4 34,2 294,2
  Стамболийски 6 965,9 5 410,4 1 327,5 27,9 200,1
  Cъединение 3 231,1 2 295,2 636,9 37,7 261,3
  Xисаря 4 424,9 3 544,8 548,6 39,9 291,6
  Куклен 2 240,2 1 681,0 218,1 90,0 251,1
  Сопот 4 178,2 3 448,1 587,7 17,6 124,8

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 4 206,4 3 255,5 634,0 58,5 258,4
  Исперих 9 997,2 8 273,1 1 126,8 69,5 527,8
  Kубрат 7 423,4 5 818,2 1 049,8 94,3 461,1
  Лозница 4 939,3 3 816,6 615,9 110,9 395,9
  Pазград 20 916,2 18 450,2 1 552,3 201,9 711,8
  Cамуил 4 595,2 3 717,1 503,7 66,7 307,7
  Цар Калоян 2 524,9 1 973,3 410,6 24,5 116,5

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 840,9 2 229,1 321,3 56,1 234,4
  Бяла 5 169,4 3 838,7 909,5 76,2 345,0
  Bетово 4 820,8 3 631,3 819,7 69,0 300,8
  Две могили 3 676,3 2 725,2 527,2 83,0 340,9
  Иваново 2 999,0 1 689,4 674,0 135,5 500,1
  Pусе 51 474,1 44 566,3 5 481,0 253,1 1 173,7
  Cливо поле 4 083,9 3 019,7 638,6 74,2 351,4
  Ценово 2 205,3 1 498,3 416,0 54,6 236,4

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 777,7 1 399,4 166,4 38,1 173,8
  Главиница 5 513,6 4 113,3 856,1 73,8 470,4
  Дулово 12 445,5 9 850,6 1 912,6 73,0 609,3
  Kайнарджа 3 593,4 2 747,6 442,2 68,7 334,9
  Cилистра 19 911,2 16 878,8 2 244,7 118,4 669,3
  Cитово 2 656,7 1 885,7 424,0 67,4 279,6
  Tутракан 6 125,0 4 682,7 993,4 66,6 382,3

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 8 265,5 5 801,6 1 573,7 160,9 729,3
  Hова Загора 15 864,1 12 598,6 2 242,6 135,9 887,0
  Cливен 47 015,3 39 719,0 5 063,8 372,0 1 860,5
  Tвърдица 8 564,3 6 857,8 1 125,2 111,5 469,8

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 2 267,4 1 355,1 283,5 132,7 496,1
  Борино 1 628,3 1 117,9 218,4 110,7 181,3
  Девин 5 334,8 3 729,9 760,8 360,9 483,2
  Доспат 4 113,5 3 155,0 643,4 84,2 230,9
  Златоград 5 219,4 3 986,0 739,8 131,0 362,6
  Mадан 5 474,2 3 637,2 794,5 251,9 790,6
  Hеделино 3 747,9 2 354,2 505,9 239,1 648,7
  Pудозем 5 157,8 3 854,2 682,1 223,4 398,1
  Cмолян 19 160,4 15 582,0 1 139,9 860,1 1 578,4
  Чепеларе 3 104,9 2 448,9 78,4 178,7 398,9

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 333 530,3 316 392,2 9 482,7 499,6 7 155,8
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 906,4 669,9 124,5 30,1 81,9
  Божурище 3 106,0 2 567,8 299,6 35,1 203,5
  Ботевград 12 717,1 9 777,7 1 797,5 209,6 932,3
  Годеч 2 595,4 1 537,6 437,4 143,8 476,6
  Горна Mалина 2 838,1 2 063,1 372,6 80,3 322,1
  Долна баня 3 012,6 2 704,5 229,7 16,2 62,2
  Драгоман 2 771,2 1 729,2 343,0 148,3 550,7
  Eлин Пелин 8 169,3 6 965,7 531,2 135,8 536,6
  Eтрополе 6 230,0 5 036,5 620,0 154,3 419,2
  Златица 2 216,0 1 818,0 256,5 24,9 116,6
  Ихтиман 7 699,4 5 771,0 1 185,3 163,2 579,9
  Kопривщица 1 524,2 1 289,6 126,9 25,3 82,4
  Kостенец 4 563,9 3 545,9 612,3 91,6 314,1
  Kостинброд 5 457,1 4 298,9 655,3 103,8 399,1
  Мирково 1 174,2 837,4 118,5 49,3 169,0
  Пирдоп 3 301,9 2 718,8 364,9 66,1 152,1
  Правец 6 700,7 5 119,1 339,3 225,2 1 017,1
  Cамоков 13 959,8 12 014,9 1 023,8 183,6 737,5
  Cвоге 7 791,2 5 053,2 1 321,7 319,1 1 097,2
  Cливница 3 131,6 2 267,7 542,0 64,5 257,4
  Чавдар 745,4 593,6 71,4 20,3 60,1
  Челопеч 1 022,3 863,5 58,4 21,7 78,7

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 3 604,2 2 307,4 733,4 72,5 490,9
  Гурково 2 568,4 1 944,1 439,2 23,2 161,9
  Гълъбово 5 125,7 4 464,8 320,7 58,1 282,1
  Kазанлък 27 009,0 22 878,5 3 230,0 104,6 795,9
  Mъглиж 4 593,9 3 376,3 818,2 70,1 329,3
  Николаево 2 899,4 2 352,6 393,5 25,1 128,2
  Oпан 1 328,6 904,7 134,0 34,1 255,8
  Павел баня 6 166,8 4 874,2 949,3 32,4 310,9
  Pаднево 7 408,7 5 848,8 904,9 96,6 558,4
  Cтара Загора 54 024,3 48 584,8 3 276,4 252,0 1 911,1
  Чирпан 8 514,6 6 476,1 1 392,7 96,9 548,9

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 3 764,6 2 093,6 598,7 192,5 879,8
  Oмуртаг 9 423,7 6 754,8 1 554,0 193,5 921,4
  Oпака 2 901,6 2 201,1 475,0 41,8 183,7
  Попово 11 562,8 8 614,9 1 758,6 228,5 960,8
  Tърговище 23 151,9 18 796,7 2 648,7 299,9 1 406,6

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 16 464,8 13 302,8 2 221,7 116,3 824,0
  Ивайловград 4 314,8 2 531,6 771,7 180,2 831,3
  Любимец 4 176,0 3 232,2 636,9 44,0 262,9
  Mаджарово 1 432,0 946,3 99,6 61,2 324,9
  Mинерални бани 2 263,3 1 627,5 292,2 51,7 291,9
  Cвиленград 9 109,0 7 322,4 1 090,5 95,7 600,4
  Cимеоновград 3 812,5 3 010,5 583,0 19,5 199,5
  Cтамболово 3 443,5 2 482,5 345,1 84,2 531,7
  Tополовград 5 163,1 3 723,4 934,1 56,7 448,9
  Xарманли 8 864,5 6 932,2 1 168,7 100,9 662,7
  Xасково 30 922,5 27 846,8 1 779,4 131,4 1 164,9

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 4 979,4 3 737,1 841,6 69,5 331,2
  Bенец 3 293,3 2 417,3 484,0 73,1 318,9
  Bърбица 4 885,0 3 648,2 825,0 54,6 357,2
  Kаолиново 5 509,7 4 147,8 935,0 60,4 366,5
  Kаспичан 3 825,9 2 989,4 556,1 46,0 234,4
  Hикола Kозлево 3 713,9 2 952,9 442,1 77,5 241,4
  Hови пазар 9 026,4 7 465,8 983,8 163,0 413,8
  Cмядово 4 067,2 3 283,3 534,9 29,2 219,8
  Xитрино 2 780,4 1 835,9 349,1 123,6 471,8
  Шумен 34 400,0 30 577,2 2 589,3 176,3 1 057,2

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 3 144,5 2 478,1 163,7 66,1 436,6
  Eлхово 6 975,0 5 259,8 1 105,8 75,9 533,5
  Cтралджа 6 568,4 4 938,8 1 030,8 79,1 519,7
  Tунджа 8 919,9 5 925,9 1 862,1 138,3 993,6
  Ямбол 26 683,2 23 202,7 3 085,1 20,6 374,8

  ВСИЧКО: 2 662 137,0 2 222 918,7 269 000,0 28 128,1 142 090,2  Предложение на н.п. Дора Янкова ( № 554-04-423):
  1. В чл. 50:
  - числото „ 2 222 918,7" се заменя с „ 2 251 418,7";
  - числото „142 090,2" се заменя с „170 590,2".
  „Област Кърджали", се правят следните изменения:
  а) на ред „Кърджали":
  - числото „29 042,9" се заменя с „30 542,9";
  - числото „2 103, 7" се заменя с „3 603,7". За ремонт и реконструкция на спортна зала „Арпезос".
  „Област Смолян", се правят следните изменения:
  а) на ред „Баните":
  - числото „2 267,4" се заменя с „3 767,4";
  - числото „496,1" се заменя с „1 996,1".
  За изграждане на пътя Загоажден-Белина. обшински пътища и улици „Борино”:
  - числото „1 628,3" се заменя с „3 128,3";
  - числото „181,3" се заменя с „1 681,3".
  на ред „Девин”:
  - числото „5 334,8" се заменя с „7 334,8";
  - числото „483,2" се заменя с „2 483,2".
  За пътя Осиково-Кричим, за рехабилитация на улици в Девин, Триград и Грохотно, за гробищен парк в Девин.
  „Златоград”:
  - числото „5 219,4" се заменя с „7 219,4";
  - числото „362,6" се заменя с „2 362,6".
  За изграждане на път Златоград-Кушла, за водоснабдяване на Станкова махала, Долен и за канализация в Аламовци.
  „Мадан”:
  - числото „5 474,2" се заменя с „7 474,2";
  - числото „790,6" се заменя с „2 790,6".
  За междуобщинска пътна мрежа Мадан-Вехтино и Мадан-Галище.
  „Неделино”:
  - числото „3 747,9 " се заменя с „5 747,9";
  - числото „648,7" се заменя с „2 648,7".
  За изграждане на път Неделино- Крайна-Долен и общински пътища Старцево-Ду ня-Нед е лино.
  „Рудозем”:
  - числото „5 157,8" се заменя с „7 157,8";
  - числото „398,1" се заменя с „2 398,1".
  За изграждане на общински пътища Рудозем-Иваново и Рудозем-Поляна.
  „Смолян”:
  - числото „19 160,4" се заменя с „29 160,4";
  - числото „1 578,4" се заменя с „11 578,4".
  За ремонт и реконструкция на плувен басейн, градски стадион, площадка за волейбол, за общински пътища до Сивино, до Горово, Кутела-Славейново.
  „Чепеларе”:
  - числото „3 104,9" се заменя с „5 104,9";
  - числото „398,9" се заменя с „2 398,9". За изграждане на главен път Чепеларе и улици в града.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Дора Янкова, Манол Генов, Радослав Стойчев (№ 554-04-422):
  В чл. 50:
  - числото „2 222 918,7” се заменя с „2 252 918,8”;
  - числото „269 000,0” се заменя с „309 000,0”;
  - числото „28 128,1” се заменя с „38 128,0”;
  - числото „142 090,2” се заменя със „187 090,2”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Драгомир Стойнев и Георги Гьоков ( № 554-04-407):
  В чл. 50 се правят следните изменения: за позиция Област Стара Загора:
  - на ред „Братя Даскалови" числото „3604,2" се заменя с „4144,19" и числото „368,5" се заменя с „539,99";
  - на ред „Гурково" числото „2568,4" се заменя с „2746,49" и числото „161,9" се заменя с „178,09";
  - на ред „Гълъбово" числото „5125,7" се заменя с „5450,115" и числото „282,1" се заменя с „324,415";
  - на ред „Казанлък" числото „27009,0" се заменя с „27884,49" и числото „795,9" се заменя с „875,49";
  - на ред „Мъглиж" числото „4593,9" се заменя с „4956,13" и числото „329,3" се заменя с „362,23";
  на ред „Николаево" числото „2899,4" се заменя с „3040,42" и числото „128,2" се заменя с „141,02";
  - на ред „Опан" числото „1328,6" се заменя с „1609,98" и числото „255,8" се заменя с „281,38";
  - на ред „Павел баня" числото „6166,8" се заменя с „6508,79" и числото „310,9" се заменя с „341,99";
  - на ред „Раднево" числото „7408,7" се заменя с „8022,94" и числото „558,4" се заменя с „614,24";
  - на ред „Стара Загора" числото „54024,3" се заменя с „56126,51" и числото „1911,1" се заменя с „2102,21";
  - на ред „Чирпан" числото „8514,6" се заменя с „9118,39" и числото „548,9" се заменя с „603,79";

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Райнов ( № 554-04-408):
  1. В чл. 50, позиция „Област Монтана", се правят следните изменения:
  а) на ред „Берковица":
  - числото „9 028,0 " се заменя с „10 028,0";
  - числото „680,4" се заменя с „1 680,4".
  б) на ред „Брусарци":
  - числото „2 267,2" се заменя с „2 367,2";
  - числото „214,3" се заменя с „314,3".
  в) на ред „Вълчедръм":
  - числото „4 343,1" се заменя с „4 843,1";
  - числото „253,4" се заменя с „753,4".
  г) на ред „Лом":
  - числото „11 008,1" се заменя с „11 508,1";
  - числото „378,5" се заменя с „878,5".
  д) на ред „Медковец":
  - числото „2 059,9" се заменя с „2 259,9";
  - числото „118,6" се заменя с „318,6".
  е) на ред „Монтана":
  - числото „2 0 041,7" се заменя с „20 541,7";
  - числото „695,0" се заменя с „1 195,0".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Иван Иванов, Михо Михов, Мариана Тодорова, Иван Станков, Лъчезар Никифоров, Иван Иванов, Светослав Белемезов, Петър Кадиев (№ 554-04-374):
  В чл. 50, ред „ВСИЧКО”:
  - колона 3 „Обща субсидия за делегираните от държавата дейности" числото „2 222 918,7” се заменя с „2 252 918,7”;
  - колона 4 „Трансфери за местни дейности"-„обща изравнителна субсидия" числото „269 000” се заменя с „309 000,0”
  - колона 5 „Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища" числото „28 128,1 се заменя с „53 128,1”
  - колона 6 „Целева субсидия за капиталови разходи" числото „142 090,2” се заменя със „162 090,2”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Иван Иванов (№ 554-04-384):
  В чл. 50 „Област Шумен" се правят следните изменения:

  а) „Велики Преслав":
  - , числото „4 979,4 " се заменя с „5 209,9";
  - числото „69,5" се заменя с „100,0";
  - числото „331,2," се заменя с „531,2";
  б) „Шумен":
  - числото „34 400,0" се заменя с „58 480,0"
  - числото „176,3" се заменя с „276,3";
  - числото „1 057,2," се заменя с „25 057,2"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова и Радослав Стойчев (№ 554-04-418):
  В чл. 50, позиция „Област Софийска", се правят следните изменения:
  а) на ред „Ботевград":
  - числото „12 717,1 " се заменя с „12 917,1";
  - числото „1797,5" се заменя с „1 997,5".
  б) на ред „Горна Малина":
  - числото „2 838,1" се заменя с „2 848,1";
  - числото „372,6" се заменя с „382,6";
  - числото „24,9” се заменя с „29,9”;
  - числото „116,6” се заменя със „119,6”
  в) на ред „Елин Пелин":
  - числото „8 169,3" се заменя с „8 182,3";
  - числото „531.2" се заменя с „537,2";
  - числото „135,8" се заменя с „139,8";
  - числото „536,6" се заменя с „539,6".
  г) на ред „Златица":
  - числото „2 216,0" се заменя с „2 244,0";
  - числото „256,5" се заменя с „276,5";
  д) на ред „Костенец":
  - числото „4 563,9" се заменя с „4 683,9";
  - числото „612,3" се заменя с „712,3";
  - числото „91,6" се заменя с „101,6";
  - числото „314,1" се заменя с „324,1".
  е) на ред „Пирдоп":
  - числото „3 301,9" се заменя с „3 328,9";
  - числото „364,9" се заменя с „372,9";
  - числото „66,1" се заменя с „75,1";
  - числото „152,1" се заменя с „162,1".

  ж) на ред „Правец":
  - числото „6 700,7 " се заменя с „6 770,7";
  - числото „339,3" се заменя с „389,3";
  - числото „225,2" се заменя с „245,2".
  з) на ред „Самоков":
  - числото „13 959,8" се заменя с „14 379,8"
  - числото „1 023,8" се заменя с „1 293,8";
  - числото „183,6" се заменя с „233,6";
  - числото „737,5" се заменя с „837,5".
  и) на ред „Чавдар":
  - числото „745,4" се заменя с „760,4";
  - числото „71,4" се заменя с „76,4";
  - числото „20,3" се заменя с „25,3";
  - числото „60,1" се заменя с „65,1". /п

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кристиан Вигенин (№ 554-04-396):
  В чл. 50, позиция „Област Благоевград“, се правят следните изменения:
  а) на ред „Белица“:
  - числото „ 5 377,8“ се заменя с „5 477,8“;
  - числото „568,7“ се заменя с „668,7“;
  б) на ред „Благоевград“:
  - числото „ 30 142,7“ се заменя с „30 392,7“;
  - числото „965,6“ се заменя с „1 215,6“;
  в) на ред „Гоце Делчев“:
  - числото „14 396,3“ се заменя с „14 646,3“;
  - числото „376,2“ се заменя с „626,2“;
  г) на ред „Гърмен“:
  - числото „ 7 543,9“ се заменя с „7 643,9“;
  - числото „385,5“ се заменя с „485,5“;
  д) на ред „Кресна“:
  - числото „2 761,8 “ се заменя с „2 911,8“;
  - числото „262,5“ се заменя с „412,5“;
  е) на ред „Разлог“:
  - числото „8 555,6 “ се заменя с „8 605,5“;
  - числото „536,5“ се заменя с „586,5“;
  ж) на ред „Сатовча“:
  - числото „7 470,9“ се заменя с „7 570,9“;
  - числото „388,7“ се заменя с „488,7“;
  з) на ред „Симитли“:
  - числото „6 383,9“ се заменя с „6 533,9“;
  - числото „456,1“ се заменя с „606,1“;
  и) на ред „Хаджидимово“:
  - числото „4 839,9“ се заменя с „4 989,9“;
  - числото „327,4“ се заменя с „477,4“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Манол Генов, Димитър Дъбов и Георги Търновалийски (№ 554-04-401):
  1. В чл. 50, позиция „Област Пловдив“, се правят следните промени:
  а) на ред „Асеновград“:
  -, числото „4 979,4“ се заменя с „5 209,9“;
  - числото „69,5“ се заменя с „100,0“;
  - числото „331,2,“ се заменя с „531,2“;
  б) на ред „Брезово“:
  - числото „34 400,0“ се заменя с „58 480,0“;
  - числото „176,3“ се заменя с „276,3“;
  - числото „1 057,2“ се заменя с „25 057,2“;
  в) на ред „Садово“
  - числото „5 984,2“ се заменя с „6 044,2“;
  - числото „34,2“ се заменя с „44,2“;
  - числото „294,2“ се заменя с „344,2“;
  г ) на ред „Сопот“
  - числото „4 178“ се заменя с „4 218“;
  - числото“34,2“ се заменя с „44,2“;
  - числото „294,2“ се заменя с „344,2“;
  д ) на ред „Първомай“
  - числото „9 414,4“ се заменя с „9 544,4“;
  - числото „102,4 „ се заменя с „132,4„;
  - числото „561,8“ се заменя с „661,8“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мариана Бояджиева (№ 554-04-409):
  В чл. 50, позиция „Област Велико Търново", се прави следното изменение:
  - на ред „Полски Тръмбеш" числото „358,7 " се заменя с „6 358, 7".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков и Филип Попов (№554-04-406):
  В чл. 50, позиция „Област Видин", се правят следните промени:
  а) на ред „Белоградчик" числото „4051,7" се заменя с „4088,55" и числото „368,5" се заменя с „405,35";
  б) на ред „Бойница" числото „1551,1" се заменя с „1565,23" и числото „141,3" се заменя с „155,43";
  в) на ред „Брегово" числото „4085,7" се заменя с „4120,575" и числото „232,5" се заменя с „267,35";
  г) на ред „Видин" числото „22198,5" се заменя с „22315,04", числото „105,6" се заменя с „130" и числото „921,4" се заменя с „1013,54";
  д) на ред „Грамада" числото „1096,0" се заменя с „1111,65" и числото „156,5" се заменя с „172,15";
  е) на ред „Димово" числото „3881,0" се заменя с „3928,11" и числото „471,1" се заменя с „518,21";
  ж) на ред „Кула" числото „2632,4" се заменя с „2657,08" и числото „246,8" се заменя с „271,48";
  з) на ред „Макреш" числото „1047,8" се заменя с „1061,71" и числото „139,1" се заменя с „153,01";
  и) на ред „Ново Село" числото „2009,8" се заменя с „2020,48" и числото „106,8" се заменя с „117,48";
  й) на ред „Ружинци" числото „2644,3" 2 се заменя с „2667,71" и числото „224,1" се заменя с „246,51";
  к) на ред „Чупрене" числото „1791,8" се заменя с „1810,56" и числото „187,6" се заменя с „206,36".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Найден Зеленогорски, Димитър Шишков, Борислав Миланов, Валентин Павлов, Никола Хаджийски, Настимир Ананиев, Борислав Великов, Димитър Делчев ( № 554-04-436):
  В чл. 50:
  а) В текста преди таблицата с общините, след думите „обща субсидия за делегираните от държавата дейности", числото „2 222 918,7" се заменя с „2 239 782,7" и след думите „капиталови разходи", числото „142 090,2" се заменя с „156 299,2".
  б) В ред „ВСИЧКО", в графа „2. Бюджетни взаимоотношения" числото „2 662 137,0" да се замени с „2 693 321,0", в графа „З. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности", числото „2 222 918,7" се заменя с „2 239 782,7" , и в графа „6. Целева субсидия за капиталови разходи" числото „142 090,2" се заменя с „156 299,2".
  в) В графа „6. Целева субсидия за капиталови разходи" сумата за всяка община да бъде увеличена с 10 %.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Петър Чобанов, Станислав Анастасов, Рамадан Аталай, Хамид Хамид, Янко Янков, Джевдет Чакъров, Ерджан Ебатин, Салиха Емин, Ердинч Хайрула, Хюсеин Хафъзов, Джейхан Ибрямов, Мустафа Ахмед ( № 554-04-420):
  В чл.50 се правят следните промени:
  1 Съществуващият текст на чл. 50 се превръща в ал. 1
  2. Създават се нови алинеи 2 и 3
  (2) Създава се допълнителна капиталова програма за подпомагане на развитието на общините в размер на 30 млн. лв."
  (3) Средствата по ал. 2 се разпределят по общини, както следва: -Главиница - 300 хил. лв.
  - Ситово - 200 хил. лв.
  - Дулово - 500 хил. лв.
  - Алфатар - 200 хил. лв.
  - Кайнарджа - 200 хил. лв.
  - Кърджали - 600 хил. лв.
  - Джебел - 300 хил. лв.
  - Крумовград - 300 хил. лв.
  - Борино - 250 хил. лв.
  - Рудозем - 400 хил. лв.
  - Мадан - 400 хил. лв.
  - Неделино - 300 хил. лв.
  - Хитрино - 350 хил. лв.
  - Каолиново - 350 хил. лв.
  - Венец - 350 хил. лв.
  - Върбица - 350 хил. лв.
  - Исперих - 500 хил. лв.
  - Кубрат - 300 хил. лв.
  - Разград - 500 хил. лв.
  - Цар Калоян - 300 хил. лв.
  - Завет - 300 хил. лв.
  - Лозница - 300 хил. лв.
  - Самуил - 300 хил. лв.
  - Севлиево - 300 хил. лв.
  - Стамболово - 250 хил. лв.
  - Минерални бани - 300 хил. лв.
  - Момчилград - 300 хил. лв.
  - Кирилово - 300 хил. лв.
  - Ардино - 300 хил. лв.
  - Черноочене - 300 хил. лв.
  - Руен - 300 хил. лв.
  - Сунгурларе - 300 хил. лв.
  - Айтос - 300 хил. лв.
  - Крушари - 300 хил. лв.
  - Омуртаг - 300 хил. лв.
  - Опака - 200 хил. лв.
  - Антоново — 200 хил. лтз.
  - Борован - 300 хил. лв.
  - Криводол - 300 хил. лв.
  - Роман - 500 хил. лв. Хайредин - 300 хил. лв.
  - Сърница - 400 хил. лв.
  - Велинград - 300 хил. лв.
  - Батак - 200 хил. лв. Белица - 300 хил. лв.
  - Якоруда - 300 хил. лв.
  - Стражица - 500 хил. лв.
  - Свищов - 500 хил. лв.
  - Велико Търново - 500 хил. лв.
  - Горна Оряховица - 500 хил. лв.
  - Монтана - 400 хил. лв.
  - Лом - 400 хил. лв.
  - Берковица - 500 хил. лв.
  - Вършец - 500 хил. лв.
  - Вълчедръм – 500 хил. лв.
  - Медковец - 500 хил. лв.
  - Брусарци - 200 хил. лв.
  - Бойчиновци - 200 хил. лв.
  - Чипровци - 200 хил. лв.
  - Якимово - 200 хил. лв.
  - Георги Дамяново - 200 хил. лв.
  - Видин - 500 хил. лв.
  - Димово - 400 хил. лв.
  - Чупрене - 400 хил. лв.
  - Бойница - 200 хил. лв.
  - Ружинци - 300 хил. лв.
  - Белоградчик - 200 хил. лв.
  - Кнежа - 200 хил. лв.
  - Долен Дъбник - 300 хил. лв.
  - Вълчи дол - 200 хил. лв.
  - Дългопол - 200 хил. лв.
  - Ветпино - 200 хил. лв.
  - Левски - 300 хил. лв.
  - Пордим - 200 хил. лв.
  - Червен бряг - 400 хил. лв.
  - Летница - 400 хил. лв.
  - Тетевен - 500 хил. лв.
  - Луковит - 500 хил. лв.
  - Угърчин - 400 хил. лв.
  - Сливен - 500 хил. лв.
  - Котел - 200 хил. лв.
  - Нова Загора - 200 хил. лв.
  - Твърдица - 200 хил. лв.
  - Ямбол - 500 хил. лв.
  - Елхово - 300 хил. лв.
  - Тунджа - 400 хил. лв.
  - Болярово - 400 хил. лв.
  - Стралджа - 300 хил. лв.
  - Чирпан - 400 хил. лв.
  - Бяла Слатина - 300 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Чавдар Георгиев (№ 554-04-405):
  В чл. 50, в позиции Област Хасково се правят следните изменения:
  - на ред „Маджарово” числото „1 432,0” се заменя с „1 532,0” и числото „324,9” се заменя с „424,9”;
  - на ред „Свиленград” числото „9 109,0” се заменя с „9 609,0”; числото „7 322,4” се заменя с „7 522,4”; числото „1 090,5” се заменя с „1 290,5” и числото „600,4” се заменя с „900,4”;
  - на ред „Хасково" числото „30 922,5" се заменя с „33 922,5"; числото „27 846,8" се заменя с „28 846,8"; числото „1 779,4" се заменя с „2 779,4" и числото „1 164,9" се заменя с „3 164,9".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов, Красимир Богданов, Георги Ковачев (№ 554-04-410):
  В чл. 50
  „Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини" се правят следните допълнения и изменения:
  За област Враца:
  - за Оряхово:
  В раздел „трансфери за местни дейности" , „за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища" предлагаме да се добави сумата 104,6 лв и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид 150,0.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов, Красимир Богданов, Георги Ковачев (№ 554-04-411):
  В чл. 50
  „Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини" се правят следните допълнения и изменения:
  За област Враца:
  - за Козлодуй:
  В раздел „бюджетни взаимоотношения" предлагаме да се добави сумата 50,0 хил. лв. и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид 246,9. Сумата е крайно необходима за довършителни работи по приключилия наскоро проект по т.н. „Воден цикъл.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов, Красимир Богданов, Георги Ковачев (№ 554-04-412):
  В чл. 50
  „Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини" се правят следните допълнения и изменения:
  За област Враца:
  - за Криводол:
  В раздел „бюджетни взаимоотношения" предлагаме да се добави сумата 42,0 хил лв сумата е за превенция от наводнения и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид 356,8.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов, Георги Ковачев и Борислав Иглев (№ 554-04-389):
  В чл. 50 Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини се правят следните допълнения и изменения за град Роман, обл. Враца:
  -В раздел „бюджетни взаимоотношения" предлагаме да се добави сумата 1 211,1 лв. и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид 1 546,1.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.

  Чл. 51. Стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности са определени съгласно приложение № 7.

  Комисията подкрепя текста но вносителя за чл. 51.

  Чл. 52. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, определени с решение на общинския съвет въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

  Комисията подкрепя текста но вносителя за чл. 52.

  Чл. 53. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
  1. първо тримесечие - 30 на сто;
  2. второ тримесечие - 25 на сто;
  3. трето тримесечие - 20 на сто;
  4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
  (2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
  1. първо тримесечие - 15 на сто;
  2. второ тримесечие - 30 на сто;
  3. трето тримесечие - 30 на сто;
  4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
  (3) Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто, до 31 юли - в размер на 25 на сто, и до 31 октомври - останалите 25 на сто.
  (4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто.
  (5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1 и 2.

  Комисията подкрепя текста но вносителя за чл. 53.

  Чл. 54. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2016 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 8.
  (2) Сумите за съответните разпоредители с бюджет по приложение № 8 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
  (3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение № 8 между отделните разпоредители с бюджет, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на даден разпоредител с бюджет по приложение № 8 и неговите разпоредители от по-ниска степен е по-малък от съответната сума по приложение № 8.
  (4) В обхвата на задълженията по ал. 1-3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на разпоредителите по ал. 1, включително на техните разпоредители от по-ниска степен, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.

  Комисията подкрепя текста но вносителя за чл. 54.

  Чл. 55. В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. в "Държавен вестник" бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

  Комисията подкрепя текста но вносителя за чл. 55.

  Чл. 56. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 240 млн. лв.

  Предложение на н.п. Димитър Танев, Настимир Ананиев, Вили Лилков, Бойка Маринска, Димитър Шишков, Найден Зеленогорски, Димитър Делчев, Антони Тренчев (№ 554-04-433):
  В чл. 56 числото „240" се заменя с „260".

  Комисията подкрепя предложението.

  Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Славчо Атанасов и Валентин Касабов (№ 554-04-421):
  В чл. 56 числото „240" се заменя с „300".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  В чл. 56 числото „240" се заменя с „340".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 56 числото „240" се заменя с „300".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 56 числото „240“ се заменя с „300”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56:
  „Чл. 56. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 260 млн. лв.“

  Чл. 57. Общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, използван от тях при първично селскостопанско производство, не може да надвишава 84 млн. лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.

  Чл. 58. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 420 лв. от 1 януари 2016 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.

  Чл. 59. Размерът на порционните пари по чл. 224, ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 74, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 66 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 67, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, на храната или левовата й равностойност по чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 23, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража за 2016 г. е 80 лв.

  Предложение на н. п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Член 59 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 59 да бъде отхвърлен.

  Чл. 60. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 и чл. 66, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2016 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60, който става чл. 59.

  Чл. 61. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 350 лв. от 1 януари и 400 лв. от 1 юли.
  (2) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва:
  1. за семейство с едно дете – 37 лв.;
  2. за семейство с две деца – 85 лв.;
  3. за семейство с три деца – 130 лв.;
  4. за семейство с четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
  (3) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
  (4) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1.
  (5) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца е 100 лв.
  (6) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 150 лв.
  (7) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва:
  1. за първо дете – 250 лв.;
  2. за второ дете – 600 лв.;
  3. за трето дете – 300 лв.;
  4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
  (8) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 100 лв.
  (9) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 7, т. 1.
  (10) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 100 лв.
  (11) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 1200 лв. за всяко дете.
  (12) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 2880 лв.
  (13) Размерът на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 240 лв.
  (14) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2016 г. е 340 лв.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  В чл. 61, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е: 350 лв. от 1 януари.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 61, ал. 13 числото „240“ се заменя с „294”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Стефан Кенов, Росен Петров, Георги Ковачев, Светлин Танчев, Петър Петров, Георги Недев, Кънчо Филипов, Борислав Иглев (№554-04-382):
  В чл. 61:
  а) ал. 1 се изменя така: „Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 400 лв." .
  б) в ал. 2:
  т. 1 сумата „37 лв." се изменя на „40 лв.".
  - т. 2 сумата „85 лв." се изменя на „90 лв.".
  - т. 3 сумата „130 лв." се изменя на „140 лв.".
  - т. 4 сумата „140 лв." се изменя на „180 лв." и сумата „20 лв." се изменя на „40 лв.".
  в)в ал. 7, т. 3 сумата „300 лв." се изменя с „600 лв.".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61, който става чл. 60.


  Чл. 62. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:
  1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 700 лв.;
  2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 700 лв.;
  3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 5000 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62, който става чл. 61.

  Чл. 63. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2016 г. е 11 лв.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Христиан Митев, Атанас Стоянов, Милен Михов, Димитър Байрактаров, Валентин Иванов, Борис Ячев (№ 554-04-416):
  В чл. 63 числото 11 се заменя с 6.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63, който става чл. 62.


  Чл. 64. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2016 г. е 80 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64, който става чл. 63.


  Чл. 65. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2016 г. е в размер 4,5 млрд. лв.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 65 числото „4,5" се заменя с „5"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65, който става чл. 64.


  Чл. 66. Максималният размер на държавния дълг към края на 2016 г. не може да надвишава 26,6 млрд. лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, който става чл. 65.


  Чл. 67. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 5,3 млрд. лв.
  (2) В рамките на ограничението по ал. 1 може да бъде поет нов държавен дълг за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително чрез Българската банка за развитие.
  (3) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг чрез финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).
  (4) Ограничението по ал. 3 не се прилага за получените като обезпечения по чл. 152, ал. 5, 8 и 12 от Закона за публичните финанси средства.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  Член 67 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67, който става чл. 66.


  Чл. 68. В рамките на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, създадена с ратифицираните Договор за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, Договор за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване на Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, и Акт за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписани на 6 февруари 2015 г., Министерският съвет може да поема външен държавен дълг в размер до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута, включително за целите по чл. 67, ал. 2.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 68 числото „3,9“ се заменя с „0“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68, който става чл. 67:

  „Чл. 67. В рамките на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, създадена с Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписани на 6 февруари 2015 г., ратифицирани със закон (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (ДВ, бр. 25 от 2015 г.), Министерският съвет може да поема външен държавен дълг в размер до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута, включително за целите по чл. 66, ал. 2.“


  Чл. 69. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи с Банката за развитие на Съвета на Европа споразумение за заем в размер до 300 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014–2020 г. при условие за последваща ратификация.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69, който става чл. 68.


  Чл. 70. Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи базови споразумения на Международната асоциация за суапове и деривати с избрани контрагенти при условие за последваща ратификация.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  Член 70 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70, който става чл. 69.


  Чл. 71. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 67, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
  (2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може да:
  1. емитира освен дълга по чл. 67, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
  2. сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
  3. сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
  4. изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71, който става чл. 70, като в ал. 1 и ал. 2, т. 1 думите „чл. 67, ал. 1“ се заменят с „чл. 66, ал. 1“.

  Чл. 72. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на Закона за държавния дълг през 2016 г., е в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв.
  (2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по заемни споразумения във връзка с финансирането на проект "Междусистемна газова връзка Гърция – България" в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72, който става чл. 71.


  Чл. 73. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
  1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 88 - в общ размер до 100 млн. лв.;
  2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти - в общ размер до 50 млн. лв.;
  3. по заеми на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, включително по заеми от външни кредитори при условие за последваща ратификация - в общ размер до 900 млн. евро.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73, който става чл. 72, като в т. 1 думите „чл. 88“ се заменят с „чл. 87“.


  Чл. 74. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до валутната равностойност на 1,0 млрд. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74, който става чл. 73.


  Чл. 75. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 73 и 74, е 3,0 млрд. лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75, който става чл. 74, като думите „чл. 73 и 74“ се заменят с „чл. 72 и 73“.


  Чл. 76. За 2016 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 197 732,7 хил. лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76, който става чл. 75.


  Чл. 77. (1) Средствата за обезпечаване на подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г. са планирани в централния бюджет.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси до размера на планираните.
  (3) Средствата се разходват за наемане и/или модернизация и адаптиране на сграден фонд за нуждите на председателството, в това число „НДК – Конгресен център София“ ЕАД, Резиденция „Бояна“, сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, за наемане, възнаграждения и обучение на служители, за организиране и провеждане на комуникационни кампании в страната и чужбина и за други дейности, насочени към осигуряване на своевременна и ефективна подготовка за председателството.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 77 се извършват следните промени:
  1. В ал.1 след думата „бюджет" се добавят думите „и са в размер на 50 млн.
  2. В ал. 2 след думата „въпроси" се добавят думите „и на министъра на финансите"

  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77, който става чл. 76:
  „Чл. 76. (1) Средствата за обезпечаване на подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г. са планирани в централния бюджет.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и на министъра на финансите до размера на планираните.
  (3) Средствата се разходват за наемане и/или модернизация и адаптиране на сграден фонд за нуждите на председателството, в това число „НДК – Конгресен център София“ ЕАД, Резиденция „Бояна“, сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, за наемане, възнаграждения и обучение на служители, за организиране и провеждане на комуникационни кампании в страната и чужбина и за други дейности, насочени към осигуряване на своевременна и ефективна подготовка за председателството.“

  Чл. 78. (1) В случай на организационни, структурни или нормативни промени, които засягат дейността на бюджетните организации, прилагащи програмен формат на бюджет, Министерският съвет може да одобри промени в утвърдената класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2016-2018 г., съгласно която в хода на бюджетната процедура за 2017 г. се разработват бюджетните им прогнози и проектите им на бюджети.
  (2) Проектите на актове за промени в класификацията по ал. 1 се изготвят и внасят в Министерския съвет от министъра на финансите по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78, който става чл. 77.


  Чл. 79. (1) Вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените с този закон разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции за 2016 г. се одобряват по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  (2) В случаите, когато с този закон е утвърдено разпределение на разходите само по една област на политика по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции, вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените им разходи по бюджетни програми също се одобряват по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79, който става чл. 78.


  Чл. 80. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето на годишните им отчети за 2015 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80, който става чл. 79.


  Чл. 81. (1) Министерският съвет може да извършва промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси при извършване на промени по реда на чл. 109, ал. 2 от същия закон.
  (2) Първостепенните разпоредители с бюджет извършват промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите си при извършване на промени по реда на чл. 112, ал. 3 от същия закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81, който става чл. 80.


  Предложение на н.п. Дора Янкова ( № 554-04-423):
  Създава се чл. 81а:
  „Чл. 81а. За изграждане на инвазивна лаборатория към кардиологично отделение на МБАЛ Смолян.”

  Комисията не подкрепя предложението.


  Чл. 82. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4–47, се извършват до определения размер, с изключение на делегираните бюджети.
  (2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет при структурни и/или компенсирани промени между бюджети.
  (3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
  (4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
  (5) Алинеи 1–4 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на:
  1. получени средства от помощи и дарения, по международни договори и програми;
  2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и чл. 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;
  3. получени трансфери от други бюджети;
  4. разходи за персонал на делегираните бюджети и целеви средства по програми за развитие на средното образование;
  5. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;
  6. проекти, финансирани от средства от Европейския съюз;
  7. разходи за подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г;
  8. разходи за възнаграждения при наемане на местни лица в дипломатическите представителства на Република България при условие на съкращаване на дългосрочно командировани служители в чужбина.
  (6) Промените по ал. 5, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси.
  (7) При промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в случаите по ал. 3, 4 и 5 се извършват съответните промени и на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси.
  (8) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82, който става чл. 81.


  Чл. 83. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.

  Предложение на н.п. Дора Янкова ( № 554-04-423):
  Думите „или на общините” да отпаднат.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 83 да отпаднат думите „ или на общините", като необходимите средства се осигурят чрез оптимизация на средствата за издръжка на съответните институции.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83, който става чл. 82.


  Чл. 84. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2016 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, съгласно приложение № 9.
  (2) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.
  (3) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.
  (4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд "Земеделие" при запазване на тяхното бюджетно салдо.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 83.


  Чл. 85. Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и по Програмата за сътрудничество "България – Швейцария", се предоставя за сметка на трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.12 от държавния бюджет по сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85, който става чл. 84.


  Чл. 86. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България – Швейцария", е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или на такъв от минали години по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86, който става чл. 85.


  Чл. 87. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите, по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите – бюджетни организации.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 87, ал. 1 след израза „на средствата от Европейския съюз“ се добавя изразът „и след съгласуване с конкретния бенефициент“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87, който става чл. 86.


  Чл. 88. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни предприятия и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Околна среда" и " Региони в растеж", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)"), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
  (3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие със Споразумение за определяне на обхвата на управленската отговорност, с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)").
  (4) Поетият дълг от общините по линия на Финансовия договор между Република България
  и Европейската инвестиционна банка (проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС
  2014–2020 г. (СПЗ)") не се включва в обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 88, ал. 1 след израза „бюджетни предприятия“ се поставя запетая и се добавя изразът „държавни и общински търговски дружества“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88, който става чл. 87.


  Чл. 89. (1) Годишният размер на плащанията за 2016 г. по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за всяка отделна община не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  (2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и/или при установяване на негативно въздействие на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху параметрите на разходите на общините.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89, който става чл. 88.


  Чл. 90. Държавен фонд "Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 – 2013 г. и по Програма морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90, който става чл. 89.

  Чл. 91. (1) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, включително чрез компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, съответните бюджети и бюджетите на общините, без да се променят целта и предназначението на средствата.
  (2) Министерският съвет може да променя бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините въз основа на взаимно предложение и/или при изпълнение на проекти, програми, събития и прояви, както и при възлагане и/или изпълнение на определени дейности.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 91 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1 изразът „и бюджетите на общините“ – отпада, като запетаята след „централния бюджет“ се заменя със съюза „и“.
  2. ал. 2 – отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91, който става чл. 90.


  Чл. 92. (1) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи.
  (2) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет може да се увеличава/намалява в случаите по чл. 99 от Закона за публичните финанси.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92, който става чл. 91.


  Чл. 93. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд "Резервен" е достигнал или надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2015 г. не правят отчисления за фонд "Резервен".
  (2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд "Резервен" са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2015 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд "Резервен", правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93, който става чл. 92.


  Чл. 94. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.
  (2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
  (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
  (4) Държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
  (5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.
  (6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
  (7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94, който става чл. 93.


  Чл. 95. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2016 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2015 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95, който става чл. 94.


  Чл. 96. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия и чрез предоставени трансфери на общини за субсидии, компенсации и капиталови трансфери не могат да се използват за обезпечения.
  (2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
  (3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В чл. 96, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия и общата субсидия за общините за делегираните от държавата дейности не могат да се използват за обезпечения.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96, който става чл. 95.


  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  Създават се чл. 96а. и 96б.:
  „чл. 96а. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ ЕАД при изпълнение на проекти от европейските структурни и инвестиционни фондове, при условия, по ред и критерии, определени от Министерски съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.
  чл. 96б. Разходите на общините за управление на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се възстановяват по ред и условия, определени от Министерски съвет.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Чл. 97. (1) Средствата по чл. 49, ал. 1 и 2 за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
  (2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
  (3) Лицата по ал. 1 предоставят на министъра на финансите декларация по образец за вида на дейността и обособяването й. Образецът на декларация се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97, който става чл. 96.


  Чл. 98. (1) В случай че спрямо банка са приложени разпоредбите на чл. 115, ал. 1 и/или чл. 36 от Закона за кредитните институции, при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях особеният залог преминава върху вземанията по заложените от банката държавни ценни книжа за обезпечаване на наличностите по сметки на бюджетни организации. Средствата се превеждат по предвидената за съответната банка сметка по чл. 152, ал. 5 от Закона за публичните финанси, освен в случаите по ал. 2 и 3.
  (2) При съгласие от министъра на финансите средствата при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях се превеждат в специално открита за целта по искане на банката по ал. 1 нейна сметка в Българската народна банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
  (3) В случай че банката не е отправила искане за откриване на сметката по ал. 2, средствата при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях се превеждат по служебно открита от Българската народна банка за целта сметка на съответната банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
  (4) За целите на прилагане на чл. 99, ал. 10–16 от този закон и на чл. 152 от Закона за публичните финанси средствата по сметките по ал. 2 и 3 се смятат за обезпечение по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси.
  (5) Разпоредбите на ал. 1-4 се прилагат съответно и за банка, за която е взето решение за предприемане на действия за преструктуриране по чл. 114 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и/или решение за прилагане на държавни инструменти за финансова подкрепа по чл. 85, ал. 4 от същия закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 98, който става чл. 97, като в ал. 4 думите „чл. 99, ал. 10–16“ се заменят с „чл. 98, ал. 10–16“.


  Чл. 99. (1) При банки, обявени в несъстоятелност, наличните към датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка средства по сметки и депозити на бюджетните организации, подлежащи на обезпечаване съгласно чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси, се трансформират във вземане на Министерството на финансите и се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка, по реда на ал. 2–7.
  (2) Средствата по ал. 1 се възстановяват за сметка на централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, като:
  1. за съставните бюджети по държавния бюджет, за които се прилага чл. 15 от Закона за публичните финанси, се залага лимит в системата за електронни бюджетни разплащания за възстановяване на средствата по сметки за чужди средства и сметки за средства от Европейския съюз за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет;
  2. възстановяването на средствата по ал. 1 на съдебната система, социалноосигурителните фондове, общините и техните подведомствени разпоредители с бюджет се извършва чрез превеждане на сумите от централния бюджет по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
  3. възстановяването на средствата по ал. 1 на държавните висши училища и на Българската академия на науките се извършва чрез превеждане на средствата от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания;
  4. възстановяването на средствата по ал. 1 на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, без тези по т. 3, се извършва от централния бюджет чрез превеждането на сумите по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
  5. за разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси средствата по ал. 1 се възстановяват по бюджетите им чрез превеждане на сумите от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (3) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за средствата от Европейския съюз, възстановените по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за средствата от Европейския съюз в обслужващите банки.
  (4) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за чужди средства, подлежащите на възстановяване по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за чужди средства в обслужващите банки, освен ако бюджетната организация реши да изплаща задълженията по тези чужди средства директно от бюджета си, без да прехвърля сумите по банкова сметка за чужди средства.
  (5) Операциите по ал. 1, ал. 2, т. 2–5, ал. 3 и 4 се отчитат в частта на финансирането на бюджетното салдо.
  (6) При необходимост от плащания от бюджетите на разпоредителите с бюджет по държавния бюджет, социалноосигурителните фондове и бюджетите по ал. 2, т. 3 – 5 за сметка на техни бюджетни средства по ал. 1 лимитът в системата за електронни бюджетни разплащания се определя, актуализира и коригира по общия ред на чл. 132, ал. 2–4 от Закона за публичните финанси.
  (7) При прилагането на ал. 2–4 подлежащите на възстановяване суми могат да се прихващат с предоставени от централния бюджет на съответните бюджетни организации временни безлихвени заеми, както и с произтичащите от прилагането на чл. 159, ал. 12 – 14, чл. 160 и 161 от Закона за публичните финанси задължения към държавния бюджет на разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет.
  (8) Банката по ал. 1 предоставя на бюджетните организации информация за салдата по техните сметки и депозити към датата на обявяване в несъстоятелност. Тази информация може да се предостави от банката директно на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, при условие че той предостави списък на неговите подведомствени разпоредители с бюджет, съдържащ наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ на съответните бюджетни организации.
  (9) За целите на прилагане на ал. 1 и 8 съответната бюджетна организация или нейният първостепенен разпоредител с бюджет уточнява с банката коректния размер на средствата по ал. 1 на бюджетната организация в случай на неточности, непълнота или други грешки в информацията по ал. 8.
  (10) Стойността на преминалите под пълно разпореждане на министъра на финансите обезпечения съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси се съпоставя с размера на вземането на Министерството на финансите по ал. 1, като се прилага следната поредност:
  1. средствата по сметката по чл. 152, ал. 5 от Закона за публичните финанси;
  2. средствата по сметката или сметките по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
  3. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 3 от Закона за публичните финанси;
  4. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 4 от Закона за публичните финанси;
  5. дългът по чл. 101;
  6. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 от Закона за публичните финанси.
  (11) В случай на превишение на стойността на обезпечението над размера на вземането по ал. 1 в масата на несъстоятелността се връщат в размер на превишението частта от обезпечението, съответстваща на превишението според поредността по ал. 10, и/или парични средства съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси в 30-дневен срок от деня на обявяване на банката в несъстоятелност.
  (12) В случай че стойността на обезпеченията е по-малка от размера на вземането по ал. 1, тя се намалява от вземането, като за необезпечения му размер държавата участва в производството по несъстоятелност на банката като необезпечен кредитор и се представлява от Националната агенция за приходите по реда на чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.
  (13) За целите на прилагане на ал. 10–12 стойността на обезпеченията по чл. 152, ал. 2–8 от Закона за публичните финанси се изчислява към датата на обявяване на банката в несъстоятелност по реда, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка съгласно чл. 152, ал. 8 и 13 от същия закон.
  (14) С акт на Министерския съвет се определя срок за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет, който не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка, както и начинът на извършването на възстановяването на средствата.
  (15) При падеж или изплащане на лихви по държавни ценни книжа и други дългови инструменти, които са преминали под пълно разпореждане на министъра на финансите съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси, изплатените суми постъпват в полза на централния бюджет.
  (16) При обявяване на банка в несъстоятелност и в изпълнение на чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси Българската народна банка:
  1. служебно прехвърля по открити при нея партиди/сметки на Министерството на финансите всички държавни ценни книжа на съответната банка в несъстоятелност, блокирани като обезпечение по чл. 152, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси;
  2. служебно превежда по посочени от министъра на финансите сметки на централния бюджет средствата от обезпеченията по чл. 152, ал. 5 и 6 от Закона за публичните финанси в пълен размер.
  (17) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1–16.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99, който става чл. 98, като в ал. 10, т. 5 думите „чл. 101“ се заменят с „чл. 100“.


  Чл. 100. (1) Средства по сметки и депозити на бюджетни организации в банка, която е в режим на преструктуриране, включително чрез държавни инструменти за финансова стабилизация по чл. 86, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в банка, поставена под специален надзор, или в банка, на която е отнет лицензът за банкова дейност, могат да се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка при условията и по реда на ал. 2–5 въз основа на акт на Министерския съвет.
  (2) С акта на Министерския съвет се определят начинът и срокът за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет.
  (3) Въз основа на акта на Министерския съвет и уведомление от министъра на финансите съответната банка трансформира средствата на бюджетните организации по ал. 1 в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет с титуляр – Министерството на финансите, при запазване на съответните обезпечения по чл. 152 от Закона за публичните финанси и закрива сметките и депозитите на бюджетните организации.
  (4) Възстановяването на средствата по ал. 1 се извършва и отчита по реда на чл. 99, ал. 2–7.
  (5) За предоставянето на информация и уточняване на размера на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 99, ал. 8 и 9.
  (6) В случай че банка, на която е бил отнет лицензът за банкова дейност, бъде обявена в несъстоятелност, се прилага чл. 99.
  (7) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1–6.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100, който става чл. 99, като в ал. 4 думите „чл. 99, ал. 2-7“се заменят с „чл. 98, ал. 2-7“, в ал. 5 думите „чл. 99, ал. 8 и 9“се заменят с „чл. 98, ал. 8 и 9“, а в ал. 6 думите „чл. 99“ се заменят с „чл. 98“.


  Чл. 101. (1) Наличните парични средства по сметките по чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси може да се обезпечават от банките с вземания по дълга на Република България, поет с ратифицираните договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България – в качеството на Кредитополучател, и Дойче Банк Акциенгезелтшафт – в качеството на Кредитор и Агент по плащанията, подписани на 4 ноември 2013 г.
  (2) Обезпечаването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено споразумение и има действие на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземанията в полза на Министерството на финансите. Банките обезпечават с вземания по ал. 1, свободни от всякакви тежести и обезпечения, а разпореждане с тези вземания се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.
  (3) Разпоредбите на чл. 152, ал. 9, 10 и 13 от Закона за публичните финанси се прилагат съответно за обезпеченията по ал. 1.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 101, който става чл. 100.


  Чл. 102. За приходите от еднократното концесионно плащане по договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване София разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева-Бенчева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Дурхан Мустафа (№554-04-417):
  В чл. 102 думите „За приходите" се заменят с израза „За 50 % от приходите".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  Член 102 – отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102, който става чл. 101.


  Предложение на н.п. Димитър Танев за нови чл. 103 и 104 ( № 554-04-437):
  Създават се чл. 103 и 104:
  „Чл. 103. При икономия на капиталовите разходи по централния бюджет и при непревишаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 2, т. V в рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет предоставя средства в размер до 100 млн. лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за реализиране на национални програми в областта на образованието."

  Чл. 104. Министерството на образованието и науката и/или държавните висши училища и „Студентски столове и общежития" ЕАД могат да кандидатстват по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за саниране на студентските общежития."

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  Създава се чл. 103:
  „Чл. 103. За бюджетната 2016 година не се допуска повишаване размера на заплати и възнаграждения на народните представители, Министерски съвет, Президент, Вицепрезидент и администрацията на Президента, Областните управители и администрацията на областните управители, членове на политически кабинети.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.


  § 1. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г.) в § 16 от преходните и заключителните разпоредби се създават ал. 4-6 :
  „(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на числеността на централната администрация на изпълнителната власт за целите на подготовката и до приключване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г.
  (5) Министерският съвет може да увеличава числеността на персонала при условията на ал. 4 по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
  (6) Назначените при условията и по реда на ал. 4 и 5 служители заемат длъжността по срочно трудово правоотношение или са временно преместени в друга администрация по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител до приключване на дейностите, свързани с председателството.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г.) в § 16 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
  2. Създават се ал. 4, 5 и 6 :
  „(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на числеността на централната администрация на изпълнителната власт за целите на подготовката и до приключване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г.
  (5) Министерският съвет може да увеличава числеността на персонала при условията на ал. 4 по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
  (6) Назначените при условията и по реда на ал. 4 и 5 служители заемат длъжността по срочно трудово правоотношение или се преместват временно в друга администрация по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител до приключване на дейностите, свързани с председателството.“

  § 2. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г. и бр. 19 и 107 от 2014 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите "2015 г." се заменят с "2016 г."
  2. В ал. 4, изречение първо думите "2016 г." се заменят с "2017 г."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и бр. 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и бр. 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 57 и 79 от 2015 г.) чл. 10б се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  Създават се § 3а и 3б:
  „§3а. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ. 95 от 2006 г., изм. и доп. …, изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 2015 г.), в Преходни и заключителни разпоредби § 9а се изменя така:
  „§ 9а. Доходите на физическите лица – тютюнопроизводители и/или земеделски производители, получени под формата на държавни помощи, субсидии и/или друго подпомагане от Европейски фондове не се включват в облагаемия доход и не подлежат на облагане с данък. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация.“

  §3б. В Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ. 63 от 2006 г., изм. и доп. …, изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 71 се създава т.10:
  „т. 10. е платило част от стойността по издаден данъчен документ по чл. 114 и чл. 115, равна или по-голяма от посочения в отделен ред данък“.
  2. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  а) се създава нова ал. 10:
  „(10) Данъкът не се приспада, възстановява и/или прихваща, ако лицето, което приспада, възстановява и/или прихваща резултат за определен данъчен период, не е платило част от стойността по данъчните документи по чл. 114 и чл. 115, по които се съставя резултатът, като платената част е най-малко равна или по-голяма от посочения в отделен ред данък.“.
  б) ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.“

  Комисията не подкрепя предложението.


  § 4. До 31 януари 2016 г. всички отпуснати месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 февруари 2015 г. – 31 декември 2015 г. се изменят, като:
  1. Размерите на отпуснатите помощи се определят в съответствие с чл. 7, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца и чл. 61 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
  2. Срокът на помощите се удължава до достигане на общ срок за получаване на помощта от 12 месеца.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. До 31 януари 2016 г. всички отпуснати месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 февруари 2015 г. – 31 декември 2015 г. се изменят, като:
  1. размерите на отпуснатите помощи се определят в съответствие с чл. 7, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца и чл. 60 от този закон;
  2. срокът на помощите се удължава до достигане на общ срок за получаване на помощта от 12 месеца.

  § 5. Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г., с изключение на лицата и семействата, на които са отпуснати помощи по чл. 7, ал. 2 и 8 от Закона за семейни помощи за деца, са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ относно настъпили промени съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, включително и относно условието семейството да живее постоянно в страната по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца и относно съответствието с една от дефинициите за семейство съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, както следва:
  1. до 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;
  2. до 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;
  3. до 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли
  2015 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В срок до 30 дни от получаване на информация по § 5, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството. В случай че от информацията по § 5 следва, че семейството отговаря на дефиницията по § 1, т. 1, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, семейството следва да подаде ново заявление-декларация, като до издаването на заповед от директора на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице по новото заявление-декларация помощта не се прекратява.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В срок до 30 дни от получаване на информация по § 5, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за някое от децата в семейството. В случай че от информацията по § 5 следва, че семейството отговаря на дефиницията по § 1, т. 1, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, семейството трябва да подаде ново заявление-декларация, като до издаването на заповед от директора на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице по новото заявление-декларация помощта не се прекратява.


  § 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 57 от 2015 г.) § 24 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в глава пета „Финансиране” се правят следните допълнения:
  1. Създава се Раздел Іа „Финансиране на държавни културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело” с чл. 23д-23ж:
  „Чл. 23д. (1) Средствата от държавния бюджет за държавните музеи в системата на Министерство на културата, Центъра за подводна археология, Културен център „Двореца” и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” включват средства за:
  1. осъществяване на дейности в областта на опазване и представяне на културното и книжовното наследство, изобразителните изкуства, подводните археологически проучвания и библиотечното дело;
  2. реализиране на проекти в областите по т. 1, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип.
  (2) Средствата от държавния бюджет по ал. 1, т. 1 се определят на база на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет.
  (3) Стандартите по ал. 2 са в съответствие с техния национален характер.
  Чл. 23е. Държавните културни институти по чл. 23д, ал. 1 прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора:
  1. да се разпорежда самостоятелно със средствата на института;
  2. да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;
  3. да определя числеността на персонала и възнагражденията на работниците и служителите при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове.
  Чл. 23ж. Освен средствата по чл. 23д министърът на културата включва в бюджетите на съответните държавни културни институти за текущата година и разходи за сметка на:
  1. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на съответния държавен културен институт;
  2. собствените приходи на държавните културни институти;
  3. средствата, предоставени от общини по сключени договори;
  4. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
  5. средствата по други програми и проекти, бенефициенти по които са държавните културни институти.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в глава пета се създава раздел Iа с чл. 23д-23ж:
  „Раздел Іа
  „Финансиране на държавни културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело
  Чл. 23д. (1) Средствата от държавния бюджет за държавните музеи в системата на Министерството на културата, Центъра за подводна археология, Културен център „Двореца” и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” включват средства за:
  1. осъществяване на дейности в областта на опазване и представяне на културното и книжовното наследство, изобразителните изкуства, подводните археологически проучвания и библиотечното дело;
  2. реализиране на проекти в областите по т. 1, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип.
  (2) Средствата от държавния бюджет по ал. 1, т. 1 се определят на база на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет.
  (3) Стандартите по ал. 2 са в съответствие с техния национален характер.
  Чл. 23е. Държавните културни институти по чл. 23д, ал. 1 прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора да:
  1. се разпорежда самостоятелно със средствата на института;
  2. извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;
  3. определя числеността на персонала и възнагражденията на работниците и служителите при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове.
  Чл. 23ж. Освен средствата по чл. 23д министърът на културата включва в бюджетите на съответните държавни културни институти за текущата година и разходи за сметка на:
  1. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на съответния държавен културен институт;
  2. собствените приходи на държавните културни институти;
  3. средствата, предоставени от общини по сключени договори;
  4. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
  5. средствата по други програми и проекти, бенефициенти по които са държавните културни институти.”

  § 9. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 24 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 72, ал. 1 т. 1 се отменя.
  2. В чл. 72а, ал. 1 думите „и по чл. 72, ал. 1, т. 1“ се заличават.
  3. В чл. 73, ал. 4 се създава изречение второ:
  „Лицата, работещи по трудово правоотношение, не получават допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит“.
  4. В чл. 74:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) На държавните служители в агенцията се изплащат ежемесечно порционни пари в размер, който се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, и които се осигуряват при условия и по ред, определени със заповед на председателя на агенцията.”;
  б) в ал. 5 думите „ал. 1-4“ се заменят с „ал. 2-4“.
  5. В чл. 80 думите „в агенцията“ се заменят с „по чл. 43, ал. 1, т. 1“.
  6. В чл. 83, ал. 1, т. 1 числото „30“ се заменя с „20“.
  7. В чл. 117:
  а) в ал. 1 числата „75“ и „15“ се заменят съответно с „50“ и „10“;
  б) в ал. 2 думите „не може да бъде по-малък от 15“ се заменят с „е 10“;
  в) в ал. 3 думите „10 брутни“ се заменя с „5 брутни“.
  8. В чл. 121, т. 2 думите „прослужено време, за“ се заличават.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  Параграф 9 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  Параграф 9 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан и група народни представители (№554-04-417):
  Параграф 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (№ 554-04-368):
  Параграф 9 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов (№ 554-04-370):
  Параграф 9 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Велизар Енчев (№ 554-04-376):
  Параграф 9 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.

  § 10. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 178, ал. 1 т. 1 се отменя.
  2. В чл. 180, ал. 7 се създава изречение второ:
  „Лицата, работещи по трудово правоотношение, не получават допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.“
  3. В чл. 181:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) На държавните служители в МВР се осигурява храна или левовата й равностойност в размер, който се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България“;
  б) в ал. 4 думите „ал. 1-3“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
  4. В чл. 185, ал. 1 думите „служителите в МВР“ се заменят с „държавните служители по чл. 142, ал. 1,
  т. 1“.
  5. В чл. 189:
  а) в ал. 1, т. 1 числото „30“ се заменя с „20“;
  б) в ал. 3 думите „т. 1“ и запетаята след тях се заличават.
  6. В чл. 234:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на еднократно парично обезщетение в размер 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения.“;
  б) в ал. 2 думите „не може да бъде по-малък от 15“ се заменят с „е 10“;
  в) в ал. 3 думите „10 месечни“ се заменят с „5 месечни“.
  7. В чл. 239, ал. 1, т. 2 думите „прослужено време, за“ се заличават.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  Параграф 10 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  Параграф 10 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан и група народни представители (№554-04-417):
  Параграф 10 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (№ 554-04-368):
  Параграф 10 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Явор Хайтов (№ 554-04-370):
  Параграф 10 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Велизар Енчев (№ 554-04-376):
  Параграф 10 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 23 и 48 от 2011 г., бр. 99 и 100 от 2011 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 33 от 2012 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 24 от 2015 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 197, ал. 1, т. 1 числото „30“ се заменя с „20“.
  2. Член 213 се отменя.
  3. В чл. 224:
  а) в ал. 1, т. 2 накрая се добавя „в размер, който се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, които не се облагат с данъци и се осигуряват при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната“;
  б) в ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 3 и 4“.
  4. В чл. 227:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) При освобождаване от военна служба военнослужещите имат право на еднократно парично обезщетение в размер 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения“;
  б) в ал. 3 думите „не може да бъде по-малък от 15“ се заменят с „е 10“;
  в) в ал. 4 думите „10 брутни“ се заменят с „5 брутни“.
  5. В чл. 234, т. 2 думите „продължителна служба, за“ се заличават.
  6. В чл. 296:
  а) в ал. 1 т. 1 се отменя;
  б) в ал. 2 думите „т. 1-6“ се заменят с „т. 2-6“.
  7. В чл. 298:
  а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „които не се облагат с данъци и се осигуряват при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната“;
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  Параграф 11 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  Параграф 11 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан и група народни представители (№554-04-417):
  Параграф 11 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (№ 554-04-368):
  Параграф 11 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов (№ 554-04-370):
  Параграф 11 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Велизар Енчев (№ 554-04-376):
  Параграф 11 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.

  § 12. В Закона за Националната служба за охрана (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 64, ал. 4 т. 1 се отменя.
  2. Член 66 се изменя така:
  „Чл. 66. На офицерите и сержантите в Националната служба за охрана се изплащат ежемесечно порционни пари, които се осигуряват при условия и по ред, определени със заповед на началника на Националната служба за охрана, не подлежат на облагане с данък и не се включват в брутното възнаграждение. Размерът на порционните пари се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.”
  3. В чл. 73, ал. 1 числото „30“ се заменя с „20“.
  4. В чл. 121:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) При прекратяване на служебното правоотношение на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана се изплаща еднократно парично обезщетение в размер 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения.“;
  б) в ал. 3 думите „не може да бъде по-малък от 15“ се заменят с „е 10“;
  в) в ал. 4 думите „10 брутни“ се заменя с „5 брутни“.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  Параграф 12 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  Параграф 12 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан и група народни представители (№554-04-417):
  Параграф 12 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (№ 554-04-368):
  Параграф 12 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов (№ 554-04-370):
  Параграф 12 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.

  § 13. В Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 65, ал. 1 т. 1 се отменя.
  2. В чл. 66, ал. 3 се създава изречение второ:
  „Лицата, работещи по трудово правоотношение, не получават допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.“
  3. В чл. 67:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) На държавните служители в Агенцията се изплащат ежемесечно порционни пари в размер, който се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България и които се осигуряват при условия и по ред, определени със заповед на председателя на Агенцията.”;
  б) в ал. 6 думите „ал. 1-5“ се заменят с „ал. 2-5“.
  4. В чл. 74, ал. 1, т. 1 числото „30“ се заменя с „20“.
  5. В чл. 108:
  а) алинея 1 се изменят така:
  „(1) При освобождаване държавните служители имат право на еднократно парично обезщетение в размер 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения.“;
  б) в ал. 3 думите „не може да бъде по-малък от 15“ се заменят с „е 10“;
  в) в ал. 4 думите „10 брутни“ се заменя с „5 брутни“.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  Параграф 13 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  Параграф 13 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан и група народни представители (№554-04-417):
  Параграф 13 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (№ 554-04-368):
  Параграф 13 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов (№ 554-04-370):
  Параграф 13 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.

  § 14. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 от 2010 г.; доп., бр. 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.; доп., бр. 42 от 2015 г.; изм., бр. 79 от 2015 г.) в чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) На държавните служители в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в териториалните й служби се осигуряват ежемесечно храна или левовата й равностойност в размер, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, които не подлежат на облагане с данък, и се предоставят по условия и ред, определени със заповед на министъра на правосъдието. “
  2. В ал. 8 думите „ал. 1-7“ се заменят с „ал. 2-7“.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  Параграф 14 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  Параграф 14 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан и група народни представители (№554-04-417):
  Параграф 14 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (№ 554-04-368):
  Параграф 14 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов (№ 554-04-370):
  Параграф 14 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.

  § 15. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., 43 и 109 от 2008 г., бр. 88 и 93 от 2009 г., бр. 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 от 2011 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 52 от 2013 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 111 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г.) в чл. 19е се създава ал. 8:
  „(8) Лицата, работещи по трудово правоотношение, не получават допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.“

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров (№554-04-404):
  Параграф 15 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  Параграф 15 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан и група народни представители (№554-04-417):
  Параграф 15 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (№ 554-04-368):
  Параграф 15 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов (№ 554-04-370):
  Параграф 15 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  § 16. Размерът на допълнителното възнаграждение за прослужено време или за продължителна служба, и на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, получавано от служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Националната служба за охрана, Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за специалните разузнавателни средства към датата на влизането на този закон в сила се включва към основното месечно възнаграждение или към заплатата за длъжност на служителите.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  Параграф 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан и група народни представители (№554-04-417):
  Параграф 16 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (№ 554-04-368):
  Параграф 16 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов (№ 554-04-370):
  Параграф 16 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.

  § 17. Акумулираните приходи от продажба на квотите по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата за периода от влизането в сила на § 56 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 17 от 2015 г.) до влизането в сила на § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 2015 г.) се внасят от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” до 31 декември 2015 г.

  Предложение на н.п. Владислав Николов, Красен Кръстев, Евгения Ангелова и Даниела Савеклиева (№ 554-04-430):
  Текстът на § 17 да стане ал. 1 и да се създаде ал. 2:
  „(2) За 2015 г. съхраняваните по сметка за чужди средства на Министерството на енергетиката средства на Фонд "Сигурност на електроенергийната система“ се превеждат изцяло от Министерството на енергетиката на обществения доставчик по чл. 93а от Закона за енергетиката в срок до 31 декември 2015 г.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 9:

  § 9. (1) Акумулираните приходи от продажба на квотите по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата за периода от 6 март 2015 г. до 24 юли 2015 г. се внасят от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” до 31 декември 2015 г.
  (2) За 2015 г. съхраняваните по сметка за чужди средства на Министерството на енергетиката средства на Фонд "Сигурност на електроенергийната система“ се превеждат изцяло от Министерството на енергетиката на обществения доставчик по чл. 93а от Закона за енергетиката в срок до 31 декември 2015 г.


  § 18. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.; изм., бр. 12 и 17 от 2015 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 55 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема държавния бюджет за 2015 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:


  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 19 080 353,9
  1. Данъчни приходи 17 324 547,7
  1.1. Корпоративен данък 1 623 928,3
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 103 320,0
  1.3. Данъци върху доходите на физически лица 2 715 000,8
  1.4. Данък върху добавената стойност 8 089 629,5
  1.5. Акцизи 4 489 040,0
  1.6. Данък върху застрахователните премии 27 223,5
  1.7. Мита и митнически такси 150 002,5
  1.8. Такса върху производството на захар и изоглюкоза 1 046,7
  1.9. Други данъци 125 356,4
  2. Неданъчни приходи 1 755 106,2
  2.1. Държавни такси 842 852,1
  2.2. Съдебни такси 120 000,0
  2.3. Приходи и доходи от собственост 501 453,9
  2.4. Глоби, санкции и наказателни лихви 107 866,1
  2.5. Други неданъчни приходи 182 934,1
  3. Помощи и дарения 700,0

  б) в ал. 2:
  аа) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“ числото „9 056 486,2“ се заменя с „9 444 286,2“;
  бб) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т. 4 числото „71 100,0“ се заменя с „458 900,0“;
  вв) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т. 4 се създава нов ред 4.1:
  „4.1. По централния бюджет 457 800,0“;
  гг) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т. 4, досегашната т. 4.1 става т. 4.1.1 и се изменя така:
  „4.1.1 - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0“;
  дд) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т. 4 се създава ред 4.1.2:
  „4.1.2 – за допълнителни фискални мерки 387 800,0“;
  ее) в раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО“ числото „10 436 918,9“ се заменя с „10 931 618,9“;
  жж) в раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО“, т. 1 числото „10 503 427,8“ се заменя с „10 998 127,8“;
  зз) в раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО“, т. 1.12 числото „1 004 348,7“ се заменя с „1 128 348,7“;
  ии) в раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО“, т. 1.13 числото „247 000,0“ се заменя с „617 700,0“;
  в) в ал. 3, числото „-2 225 683,8“ се заменя с „- 2 275 422,8“;
  г) в ал. 4:
  аа) числото „2 225 683,8“ се заменя с „2 275 422,8“;
  бб) в раздел VІ „ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО“ се създава нов ред:
  „в т. ч. предоставена временна финансова помощ (нето) -110 000,0“
  д) създават се ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
  „(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 се разпределят, както следва:
  1. Министерски съвет – в размер до 2 000,0 хил. лв. за персонал.
  2. Министерство на външните работи – в размер до 7 000,0 хил. лв., от тях 500,0 хил. лв. за персонал.
  3. Министерство на отбраната – в размер до 57 200,0 хил. лв., от тях 48 000,0 хил. лв. за персонал.
  4. Министерство на вътрешните работи – в размер до 180 000,0 хил. лв., от тях 120 000,0 хил. лв. за персонал.
  5. Министерство на правосъдието – в размер до 19 200,0 хил. лв. за персонал.
  6. Министерство на здравеопазването – в размер до 2 000,0 хил. лв. за персонал.
  7. Министерство на туризма – в размер до 400,0 хил. лв. за персонал.
  8. Министерство на земеделието и храните – в размер до 4 000,0 хил. лв. за персонал.
  9. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – в размер до 1 400,0 хил. лв. за персонал.
  10. Национална служба за охрана – в размер до 3 200,0 хил. лв. за персонал.
  11. Омбудсман – в размер до 100,0 хил. лв., от тях 30,0 хил. лв. за персонал.
  12. Държавен фонд „Земеделие“ – в размер до 110 800,0 хил. лв., от тях 800,0 хил. лв. за персонал.
  13. Държавна агенция „Технически операции“ – в размер до 500,0 хил. лв. за персонал.
  (6) В рамките на утвърдените бюджети увеличава разходите за персонал, както следва:
  1. на Министерството на икономиката – в размер до 200,0 хил. лв.
  2. на Министерството на енергетиката – в размер до 830,0 хил. лв.
  3. на Министерството на външните работи – в размер до 600,0 хил. лв.
  4. на Държавната агенция „Технически операции“ – в размер до 500,0 хил. лв.
  (7) Разходите за персонал по ал. 5 и 6 се отнасят и за разходите за персонал без делегираните бюджети.
  (8) Средствата по ал. 5 и 6 се одобряват по бюджетите на съответните разпоредители с бюджет с акт на Министерския съвет.
  (9) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 5.“
  2. В чл. 10, ал. 4 числото „4 000“ се заменя с „3 400“.
  3. В чл. 15, ал. 4 числото „59 776,4“ се заменя с „61 776,4“.

  Предложение на н.п. Дора Янкова (№ 554-04-394):
  В § 18, т. 1, буква „б”, „гг”:
  „4.1.1 – за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия 120 000,0”
  4.1.2. – за допълнителни фискални мерки 407 800,8
  – 20 млн. лв. за предоставени трансфери за общините: за дължими обезщетения за изборни лица от мандат 2011 – 2015 г. – 8,5 млн.лв. и 11,5 млн.лв. за новообразуваните кметства за месеците ноември и декември 2015 г.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  Параграф 18 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 10, като в т. 1, буква „б” букви „вв”, „гг“ и „дд“ се изменят така:
  „вв) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“ се създава нова т. 4.1:
  „4.1. По централния бюджет 457 800,0“;
  гг) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“ досегашната т. 4.1 става т. 4.1.1 и се изменя така:
  „4.1.1 - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0“;
  дд) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“ се създава т. 4.1.2:
  „4.1.2 – за допълнителни фискални мерки 387 800,0“;“.  Предложение на н.п. Владислав Николов, Красен Кръстев, Евгения Ангелова и Даниела Савеклиева (№ 554-04-431):
  „§. … В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г.; доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2006 г.; доп., бр. 99 от 2006 г.; изм., бр. 102 и 105 от 2006 г., 31 и 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г.; изм., бр. 36 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 52 и 105 от 2008 г.; изм., бр. 12, 19, 32 и 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 и 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2009 г., бр. 46 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г.; изм., бр. 38 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2015 г.) чл. 142в се отменя.
  §…. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (ДВ, бр. 62 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл.13, ал.1, т. 4 след думата „заеми“ се добавя „включително за случаи извън чл.18, ал.2“;
  2. В чл. 19, ал. 1 след думата „случаи“ се поставя запетая и се добавя „както и за изплащане на главницата и лихвите по взетите от фонда заеми“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 11 и 12:

  § 11. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 62 от 2015 г.) в глава седма раздел IV с чл. 142в се отменя.
  § 12. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (ДВ, бр. 62 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 1, т. 4 след думата „заеми“ се добавя „включително за случаи извън чл. 18, ал. 2“.
  2. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя „както и за изплащане на главницата и лихвите по взетите от фонда заеми“.  § 19. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 13.

  § 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 17 и 18, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 14:

  § 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 9 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.  Приложение № 1
  към чл. 6, ал. 4

  Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2016 г.


  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница 850,0
  2. За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната 2 410,0
  3. За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България 360,0
  4. За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България 50,0
  5. За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България 50,0
  6. За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква 50,0
  7. За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България 80,0
  8. За ремонт на религиозни сгради с национално значение 450,0
  9. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 50,0
  10. Резерв за възникнали извънредни ситуации 150,0
  в т. ч.: за допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България 10,0
  Всичко: 4 500,0  Предложение на н.п. Васил Антонов и Атанас Зафиров (№ 554-04-379):

  В Приложение № 1, към чл. 6, ал. 4 в т. 1 -„За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница" в графа „Сума" числото „850,0" се заменя с „3 850,0", като увеличението на субсидията се използва както следва: 1 500,0 хил. лева за завършване на ремонтните дейности на манастира „Св. Георги Зограф" в Света гора (Атон) и 500,0 хил. лева за ремонт и подпомагане на българската църква „Свети Константин и Елена" в Одрин, Гърция.

  Комисията не подкрепя предложението.  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 1.  Приложение № 2
  към чл. 11, ал. 5

  Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната
  за държавните висши училища за 2016 г.  № Наименование Сума
  (хил. лв.)

  1. Военна академия „Г. С. Раковски“ 6 449,0
  2. Национален военен университет „Васил Левски“ 12 554,0
  3. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 5 081,0
  Всичко: 24 084,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 2.
  Приложение № 3
  към чл. 16, ал. 4
  Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката
  за държавните висши училища и Българската академия на науките
  за 2016 г.


  № Наименование Сума
  (хил. лв.)

  1. Българска академия на науките 73 287,0
  2. Технически университет – София 32 646,0
  3. Технически университет – Варна 11 303,4
  4. Технически университет – Габрово 5 230,9
  5. Русенски университет "А. Кънчев" 12 740,0
  6. Университет по хранителни технологии – Пловдив 6 199,1
  7. Химико-технологичен и металургичен университет – София 7 127,8
  8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас 5 317,0
  9. Лесотехнически университет – София 6 793,4
  10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 10 182,7
  11. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София 4 786,7
  12. Университет за национално и световно стопанство – София 19 492,9
  13. Икономически университет – Варна 10 084,9
  14. Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов 6 046,8
  15. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 48 053,2
  16. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 9 556,1
  17. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 20 347,4
  18. Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград 15 768,0
  19. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 8 764,7
  20. Национална спортна академия "Васил Левски" – София 11 684,5
  21. Аграрен университет – Пловдив 8 167,8
  22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 2 556,8
  23. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" – София 3 661,0
  24. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София 3 761,8
  25. Национална художествена академия – София 4 550,1
  26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 3 665,0
  27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 1 239,7
  28. Медицински университет – София 36 321,0
  29. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна 16 955,3
  30. Медицински университет – Пловдив 20 171,0
  31. Медицински университет – Плевен 7 848,0
  32. Тракийски университет – Стара Загора 18 143,9
  33. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София 2 940,1
  34. Висше строително училище "Любен Каравелов" – София 1 224,3
  Всичко: 456 618,3

  Предложение на н.п. Борислав Великов, Димитър Танев, Радан Кънев, Бойка Маринска, Никола Хаджийски (№554-04-434):
  В Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 да се направят следните изменения:
  а) В колона 2, на ред 15 числото „ 48 053, 2“ да се замени с числото „52 053, 2“;
  б) В колона 2, на ред 17 числото „ 20 347, 4“ да се замени с числото „23 347, 4“;
  в ) В колона 2, на ред „Всичко“ числото „ 456 618, 3“ да се замени с числото „463 618, 3“;

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Борислав Любенов Великов, Мариана Георгиева Тодорова, Милен Василев Михов, Кънчо Янев Филипов, Станислав Тодоров Станилов (№554-04-435):

  В Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 да се направят следните изменения:
  а) В колона 2, на ред 1 числото „ 73 287, 0“ да се замени с числото „85 287, 0“;
  б) В колона 2, на ред „Всичко“ числото „ 456 618, 3“ да се замени с числото „468 618, 3“;

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мариана Тодорова, Михо Михов, Георги Кючуков, Лъчезар Никифоров, Петър Кадиев (№ 554-04-415):
  В приложение № 3 към чл. 16, ал.4:
  - т. 1. „Българска академия на науките” числото 73 287,0 се заменя с „85 287,0”.
  Ред „Всичко” числото „456 618,3” се заменя с „468 618,3”.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 се правят следните изменения:
  1. на ред 1. „Българска академия на науките” числото „73 287,0” се заменя с числото „ 85 287,0”.
  2. на ред „Всичко” числото „456 618,3” се заменя с числото „468 618,3”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова-Пиралкова, Георги Търновалийски, Добрин Данев, Георги Божинов, Атанас Зафиров, Мариана Бояджиева (№ 554-04-380):
  В Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 се правят следните изменения:
  1. на ред 1. „Българска академия на науките” числото „73 287,0” се заменя с числото „ 85 287,0”.
  2. на ред „Всичко” числото „456 618,3” се заменя с числото „468 618,3”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев и Мариана Георгиева (№554-04-393):
  В Приложение №3 към ал. 4 се правят следните промени:
  - в ред 1. Българска академия на науките числото „73 287,0" се заменя с „85 287,0"
  - в ред Всичко числото „456 618,3" да се замени с „468 618,3"

  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 3.  Приложение № 4
  към чл. 49, ал. 1
  Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г.


  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  I. Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел 10 572,0
  1. Български Червен кръст 3 100,0
  2. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617,0
  3. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246,0
  4. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628,0
  5. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185,0
  6. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ 416,0
  7. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98,0
  8. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324,0
  9. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353,0
  10. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80,0
  11. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168,0
  12. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
  13. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0
  14. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 220,0
  15. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52,0
  16. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46,0
  17. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52,0
  18. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206,0
  19. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45,0
  20. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200,0
  21. Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" 99,0
  22. Съюз на народните читалища 86,0
  23. Рилска Света обител – Рилски манастир 597,0
  24. Български институт за стандартизация 1 430,0
  25. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 412,0
  26. Национален дарителски фонд „13 века България“ 226,0
  27. Съюз на тракийските дружества в България 100,0
  28. Национална асоциация на хората с придобити увреждания 52,0

  II. Субсидии за нефинансовите предприятия 158 000,0
  1. Столична община - вътрешноградски транспорт 8 500,0
  2. Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в планински и други райони 14 500,0
  3. Национална компания "Железопътна инфраструктура" 135 000,0

  Всичко: 168 572,0

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов и група народни представители ( № 554-04-427):
  В Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1 се създава позиция № 29:
  „29. Македонски научен институт 70,0”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  В приложение 4 , ал. 1 „Субсидии за юридически лица с нестопанска цел и за нефинансови предприятия от централния бюджет за 2016 г., в раздел ІІ Субсидии за нефонансови предприятия, т. 3 Национална компания „Железопътна инфраструктура” числото „135 000” се заменя със „146 000”.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1, в раздел ІІ. „Субсидии за нефинансовите предприятия” се създават се редове 4 и 5:
  „4. „За Централен кооперативен съюз - за разходи по поддържане на законсервирани хлебопекарни за военно време и бедствия на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България” 512,0”.”
  „5. „За Централен кооперативен съюз - за покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите)” 3 600,0”.”.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на приложение № 4  Приложение № 4
  към чл. 49, ал. 1
  Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г.


  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  I. Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел 10 642,0
  1. Български Червен кръст 3 100,0
  2. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617,0
  3. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246,0
  4. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628,0
  5. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185,0
  6. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ 416,0
  7. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98,0
  8. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324,0
  9. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353,0
  10. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80,0
  11. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168,0
  12. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
  13. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0
  14. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 220,0
  15. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52,0
  16. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46,0
  17. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52,0
  18. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206,0
  19. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45,0
  20. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200,0
  21. Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" 99,0
  22. Съюз на народните читалища 86,0
  23. Рилска Света обител – Рилски манастир 597,0
  24. Български институт за стандартизация 1 430,0
  25. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 412,0
  26. Национален дарителски фонд „13 века България“ 226,0
  27. Съюз на тракийските дружества в България 100,0
  28. Национална асоциация на хората с придобити увреждания 52,0
  29. Македонски научен институт 70,0

  II. Субсидии за нефинансовите предприятия 158 000,0
  1. Столична община - вътрешноградски транспорт 8 500,0
  2. Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в планински и други райони 14 500,0
  3. Национална компания "Железопътна инфраструктура" 135 000,0

  Всичко: 168 642,0  Приложение № 5
  към чл. 49, ал. 2

  Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г.


  № Наименование Сума
  (хил. лв.)

  I. Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел 1 000,0
  1. Български Червен кръст 1 000,0

  II. Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия 151 000,0
  1. За финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети 5 000,0
  2. Национална компания "Железопътна инфраструктура" 105 000,0
  3. "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД 30 000,0
  4. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" 11 000,0

  Всичко: 152 000,0


  Предложение на н.п. Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиан Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова (№ 554-04-386):
  В приложение 5, ал. 2 „Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел и за нефинансови предприятия от централния бюджет за 2016”, раздел І „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”, т. 3 „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, сумата се променя от 30 000 хил. лв. на 35 000 хил.лв. и се добавя т. 5 „Холдинг БДЖ 30 000 хил. лв. (средства за погасяване на заем мотриса Сименс”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Георги Търновалийски, Чавдар Георгиев, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Филип Попов, Дора Янкова, Димитър Дъбов, Георги Свиленски, Валери Жаблянов, Янаки Стоилов, Таско Ерменков, Атанас Зафиров, Радослав Стойчев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Манол Генов, Мариана Бояджиева, Иван Ибришимов, Стоян Мирчев, Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин (№ 554-04-438):
  В Приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. в раздел ІІ. „Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия“:
  а) на ред ІІ. „Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия” числото „151 000,0” се заменя с „181 000,0“.
  б) на ред 3. „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД числото „30 000,0“ се заменя с „60 000,0“.

  2. на ред „Всичко”, последен за приложението, числото „152 000,0” се заменя с „182 000,0“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 5.  Приложение № 6
  към чл. 50

  Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2016 г.

  Субсидиите за общините от централния бюджет за 2016 г. се изчисляват по следната формула:
  С = С1 + С2 + С3 + С4, където
  С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
  С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
  С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
  Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2016 г. се изчислява по следната формула:
  С2 = A1 + A2 + А3 + A4
  А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от
  А1= Сдз+Сдсп, където
  Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
  Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
  Пълен достъп (100%) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2014 г. на един жител, без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”, са по-ниски от тези за страната на един жител (ТРМх1<ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп – 50 %. На новообразуваната община Сърница се предоставя пълен достъп до тази част от субсидията.
  ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31.12.2014 г., без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”, на един жител на конкретната община;
  ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2014 г., без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”, на един жител.
  А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления (патентен данък, имуществени и други данъци) са под тези за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер на 87.3 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й. Получената сума е коригирана с т.нар. „данъчно усилие”, което редуцира 87.3 %-то изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община. Размерите на данъчните постъпления за 2014 г. на общините Велинград и Сърница са определени съобразно двустранно подписан протокол между двете общини при разделянето им.
  А2 се изчислява по следната формула:
  А2 = ИДПр х1 – ((1 – ДУсрх1) * 0.25) * ИДПр х1, където
  ИДПрх1 = (МДср -МДх1) * Н х1 * 0.873
  МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31.12.2014 г.
  МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) - средно за страната към 31.12.2014 г.
  Н х1 е населението на съответната община по данни на НСИ към 31.12.2014 г.
  ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2015 г. към съответните максимални ставки, определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:
  ДУсрх1= (СТДНИх1/СТДНИmaх + СТДВПИх1/СТДВПИmaх)/2, където
  СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите жилищни имоти за физически лица на конкретната община за 2015 г. При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място – административен център на общината.
  СТДНИmaх е максималният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти, определен със ЗМДТ.
  СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество (недвижимо) по възмезден начин за 2015 г. на конкретната община.
  СТДВПИmaх е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, определен със ЗМДТ.
  А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в ЗДБРБ за 2015 г. Достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ за 2015 г. Размерите на изравнителната субсидия за 2015 г. на общините Велинград и Сърница са определени съобразно двустранно подписан протокол между двете общини при разделянето им.
  А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, който се разпределя само за общините, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за 2014 г. над средната събираемост (68.82 %) по данни (към 05.10.2015 г.) от системата за обмен на информация, предоставена от общините съгласно разпоредбите на чл.5а, ал.1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.
  С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община.
  Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата, в размер не по-малък от предходната година са: географско и височинно разположение – 85 % (на базата на параметри за дължина на общинските пътища в планински райони, дължина на общински пътища в равнинни райони и дължина на общинска пътища в райони със снегонавявания и заледявания); брой населени места, с изключване на местата без население – 10 %; брой население по данни на НСИ – 5 %.
  С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
  Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата, в размер не по-малък от предходната година са: брой населени места, с изключване на местата без население и с население до 10 души – 45 %; дължина на общинските пътища – 25 %; брой население по данни на НСИ – 25 %; размер на територията – 5 %.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 6.
  Приложение № 7
  към чл. 51
  I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г.
  (без капиталови разходи)
  (в хил.лева)
  Разходи за в т.ч.
  делегирани Общинска Отбрана и Образова- Здравео- Социални Култура Иконом.
  Общини от държавата админи- сигурност ние пазване грижи дейности
  дейности страция и услуги

  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 3 4 5 6 7 8
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 5 324,8 477,3 80,8 3 329,9 184,1 893,3 359,4
  Белица 3 826,7 496,4 79,0 3 020,4 124,7 106,2
  Благоевград 26 250,5 1 743,1 266,1 18 139,5 2 186,6 2 732,6 1 182,6
  Гоце Делчев 12 165,3 832,9 111,5 8 806,4 632,6 1 529,9 252,0
  Гърмен 5 878,9 651,7 72,7 4 665,2 180,1 203,0 106,2
  Kресна 1 980,3 352,1 76,5 1 042,0 259,9 207,3 42,5
  Петрич 15 840,2 1 614,9 155,5 12 373,1 704,0 709,5 283,2
  Pазлог 7 309,6 641,6 82,7 4 840,8 286,7 1 188,8 269,0
  Cандански 12 645,6 1 294,9 123,2 9 166,8 757,9 881,8 421,0
  Cатовча 5 915,3 677,3 84,1 4 457,8 568,7 127,4
  Cимитли 4 912,3 557,9 88,7 3 152,8 141,7 850,8 120,4
  Cтрумяни 2 320,3 410,2 89,0 991,7 50,3 694,1 85,0
  Xаджидимово 3 740,1 503,8 75,4 2 782,0 200,9 100,1 77,9
  Якоруда 3 271,1 482,1 86,5 2 364,7 92,6 181,5 63,7

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 8 908,4 916,1 103,4 6 926,3 239,3 560,5 162,8
  Бургас 69 580,5 3 927,6 373,4 57 244,4 4 059,3 2 473,0 1 502,8
  Kамено 4 401,9 562,4 119,3 2 500,1 85,9 978,4 155,8
  Kарнобат 9 060,3 874,1 107,4 6 215,0 266,3 1 335,5 262,0
  Mалко Tърново 1 885,2 306,1 82,8 657,0 29,9 745,7 63,7
  Hесебър 7 130,1 684,0 128,2 5 752,4 352,3 71,6 141,6
  Поморие 9 142,0 828,2 94,3 6 503,8 246,0 1 186,5 283,2
  Приморско 2 188,5 387,0 76,6 1 203,5 62,8 380,7 77,9
  Pуен 9 138,0 1 233,7 76,9 7 568,0 124,9 134,5
  Cозопол 3 871,6 543,2 118,0 2 605,4 92,1 296,0 216,9
  Средец 6 191,5 549,7 106,5 4 008,1 188,3 1 073,0 265,9
  Cунгурларе 4 823,0 630,6 84,2 3 189,6 106,9 620,5 191,2
  Царево 2 976,3 441,8 90,9 2 205,7 124,6 113,3

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 2 894,0 521,2 78,9 2 072,6 48,4 59,6 113,3
  Aксаково 5 968,2 751,0 91,1 4 606,8 219,3 137,2 162,8
  Белослав 5 228,6 434,6 92,3 2 929,6 185,8 99,1 1 487,2
  Бяла 1 644,2 318,5 73,3 815,6 25,1 348,0 63,7
  Bарна 93 804,9 6 961,4 879,3 71 422,7 7 272,5 4 695,3 2 573,7
  Bетрино 1 676,0 409,7 88,0 953,8 32,6 64,5 127,4
  Bълчи Дол 4 029,5 596,9 77,4 2 437,8 84,3 677,3 155,8
  Девня 3 376,8 394,1 77,3 2 370,8 118,8 248,4 167,4
  Долни Чифлик 7 469,9 696,5 89,1 5 295,9 139,3 1 043,8 205,3
  Дългопол 4 855,9 619,9 97,7 3 854,9 92,2 191,2
  Провадия 8 300,9 834,9 98,3 5 571,7 215,1 1 074,9 506,0
  Cуворово 2 960,2 398,2 78,6 2 104,6 91,0 217,0 70,8

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 28 802,0 1 600,7 231,6 17 479,0 2 068,2 4 908,3 2 514,2
  Горна Oряховица 12 882,0 1 128,6 114,6 8 687,9 744,1 1 753,7 453,1
  Eлена 3 868,1 466,8 82,3 2 383,3 174,6 507,1 254,0
  Златарица 1 894,4 354,8 77,9 1 055,3 41,2 301,5 63,7
  Лясковец 3 399,9 497,6 90,9 2 382,6 188,9 84,1 155,8
  Павликени 7 001,4 838,6 84,7 4 346,0 269,3 946,8 516,0
  Полски Tръмбеш 4 110,5 629,3 88,7 2 966,9 64,4 191,3 169,9
  Cвищов 10 179,5 929,9 141,1 6 683,6 313,8 1 639,8 471,3
  Cтражица 5 911,7 620,9 112,3 3 850,0 132,4 990,8 205,3
  Cухиндол 1 584,7 298,0 83,7 614,1 59,0 466,2 63,7

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 3 263,6 379,5 89,3 1 472,7 68,1 991,1 262,9
  Бойница 1 206,9 283,1 77,6 287,3 7,1 495,2 56,6
  Брегово 3 417,4 390,7 93,4 975,6 78,0 1 766,4 113,3
  Bидин 18 012,2 1 602,7 186,9 12 588,6 636,2 2 028,0 969,8
  Грамада 720,5 278,2 72,0 281,5 32,2 56,6
  Димово 2 861,7 408,9 81,6 1 566,4 69,0 587,1 148,7
  Kула 1 953,1 343,2 84,0 733,3 35,6 650,8 106,2
  Mакреш 689,8 298,5 64,5 240,6 8,3 77,9
  Hово Cело 1 668,2 326,5 89,7 549,8 21,5 602,8 77,9
  Pужинци 2 003,8 391,2 87,9 1 276,4 36,2 148,4 63,7
  Чупрене 1 282,5 329,8 89,6 492,5 9,9 297,0 63,7

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 2 411,5 359,3 91,2 1 524,3 75,6 276,1 85,0
  Бяла Cлатина 8 510,3 792,5 95,6 5 901,0 407,3 1 037,8 276,1
  Bраца 26 129,2 1 665,4 226,8 18 986,2 1 587,1 2 322,2 1 341,5
  Kозлодуй 8 140,9 593,6 132,9 5 512,9 280,3 1 472,5 148,7
  Kриводол 2 582,3 534,0 67,0 1 772,7 67,0 141,6
  Mездра 6 563,7 850,2 111,2 4 455,4 271,0 621,0 254,9
  Mизия 2 400,2 387,6 105,2 1 520,0 69,5 225,9 92,0
  Oряхово 3 227,3 488,6 90,7 2 334,2 193,4 120,4
  Pоман 2 919,4 428,9 100,1 1 446,3 82,0 734,7 127,4
  Xайредин 2 064,4 349,6 81,4 950,5 44,0 561,0 77,9

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 16 884,4 1 396,4 214,5 10 516,7 1 321,9 1 422,8 2 012,1
  Дряново 4 644,3 412,1 101,0 1 644,3 222,0 1 933,0 331,9
  Cевлиево 11 684,3 1 111,6 160,9 7 258,9 338,0 2 296,1 518,8
  Tрявна 3 357,7 423,9 84,7 1 797,9 80,9 548,5 421,8

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 7 043,9 776,1 108,6 5 457,6 160,3 171,8 369,5
  Генерал Тошево 4 666,0 755,6 86,2 3 292,3 136,2 395,7
  Добрич 26 577,6 1 578,3 221,4 18 657,1 1 908,4 3 007,9 1 204,5
  Добричка 6 885,2 1 198,0 94,9 4 725,6 145,4 388,5 332,8
  Kаварна 6 049,9 581,1 101,7 3 803,9 283,2 974,7 305,3
  Kрушари 2 314,8 499,9 83,4 1 246,0 29,9 356,5 99,1
  Tервел 5 796,8 887,3 88,0 4 211,0 243,8 161,4 205,3
  Шабла 1 809,3 347,0 78,0 1 044,1 106,4 78,0 155,8

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 3 976,3 1 152,8 71,1 2 142,3 70,0 341,9 198,2
  Джебел 3 217,3 1 115,1 82,6 1 756,4 78,5 57,3 127,4
  Kирково 6 647,5 1 658,1 93,0 4 582,4 105,0 74,5 134,5
  Kрумовград 7 189,3 1 701,3 81,9 4 495,5 148,3 656,1 106,2
  Kърджали 23 833,4 2 995,0 206,6 17 659,7 796,9 1 238,0 937,2
  Mомчилград 5 199,0 1 270,2 77,1 3 160,3 242,4 378,2 70,8
  Черноочене 3 256,0 870,1 65,9 2 133,4 49,1 59,6 77,9

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 2 496,9 459,9 89,5 1 327,1 63,5 372,8 184,1
  Бобошево 816,8 311,5 71,8 295,5 7,0 74,4 56,6
  Дупница 12 606,9 1 098,9 135,9 9 415,8 821,9 858,3 276,1
  Kочериново 1 674,1 350,5 78,1 749,6 30,8 387,2 77,9
  Kюстендил 17 525,2 1 730,8 251,5 11 593,9 607,6 1 882,5 1 458,9
  Hевестино 944,9 331,7 81,3 455,8 12,4 63,7
  Pила 1 177,3 303,3 83,7 422,9 26,7 291,1 49,6
  Cапарева Баня 1 772,6 378,8 74,3 1 144,1 125,8 49,6
  Tрекляно 507,0 252,3 60,5 150,8 0,9 42,5

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 465,0 290,6 88,7 653,6 15,2 317,8 99,1
  Летница 1 899,2 327,5 89,9 1 054,5 48,0 287,3 92,0
  Ловеч 16 206,8 1 300,2 243,9 10 611,2 832,2 2 013,2 1 206,1
  Луковит 6 425,7 647,3 128,4 4 671,9 268,8 546,5 162,8
  Tетевен 6 842,5 695,5 123,2 4 851,2 293,9 630,9 247,8
  Tроян 8 760,3 943,4 129,0 6 263,3 511,7 414,2 498,7
  Угърчин 2 634,2 420,5 85,4 1 610,8 89,2 329,2 99,1
  Ябланица 3 025,4 407,5 77,4 2 328,5 105,8 106,2

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 6 991,4 638,8 85,6 3 753,2 360,2 2 033,2 120,4
  Бойчиновци 2 932,2 488,1 83,8 1 747,7 108,3 348,5 155,8
  Брусарци 1 644,0 386,0 78,0 1 042,3 45,7 92,0
  Bълчедръм 3 308,8 473,9 90,6 2 223,0 100,0 315,1 106,2
  Bършец 2 907,0 410,9 89,5 2 136,3 67,4 132,1 70,8
  Георги Дамяново 1 408,3 346,8 71,1 216,0 7,5 681,9 85,0
  Лом 9 030,0 774,0 111,7 5 222,9 398,2 2 296,6 226,6
  Mедковец 1 625,9 325,0 71,3 1 065,2 61,5 32,1 70,8
  Mонтана 16 761,6 1 338,1 239,2 11 451,2 1 217,5 1 619,9 895,7
  Чипровци 983,3 360,2 71,3 342,1 24,2 185,5
  Якимово 1 285,2 335,3 83,9 778,8 23,5 63,7

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 2 565,5 351,4 71,9 1 060,2 40,0 781,7 260,3
  Белово 2 552,0 455,3 93,6 1 663,3 56,2 149,1 134,5
  Брацигово 3 382,3 434,5 72,1 1 830,6 105,2 833,7 106,2
  Bелинград 11 855,5 1 017,9 99,4 8 697,9 283,2 1 369,3 387,8
  Лесичово 2 115,3 379,4 71,4 840,3 15,4 709,7 99,1
  Пазарджик 34 499,9 2 228,6 278,5 25 097,1 1 040,8 4 414,7 1 440,2
  Панагюрище 6 758,9 709,0 124,6 4 579,3 233,7 683,4 428,9
  Пещера 5 438,4 597,4 99,2 3 944,3 187,0 504,3 106,2
  Pакитово 5 253,9 498,3 84,9 3 982,9 176,7 419,1 92,0
  Cептември 6 717,1 779,5 97,3 4 998,5 197,6 376,3 267,9
  Cтрелча 1 527,5 347,9 109,9 980,0 47,2 42,5
  Сърница 1 851,2 328,0 48,1 1 446,6 14,3 14,2

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 1 898,7 407,0 83,3 1 123,9 32,0 132,1 120,4
  Земен 802,1 283,7 71,1 356,8 19,7 70,8
  Kовачевци 855,6 310,9 81,0 133,3 5,4 233,0 92,0
  Перник 23 585,4 1 789,3 212,3 17 907,8 1 238,3 1 196,9 1 240,8
  Pадомир 6 246,3 711,9 111,5 3 583,7 129,1 1 476,5 233,6
  Tрън 1 753,8 312,2 65,8 741,8 44,4 469,2 120,4

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 2 603,3 441,6 108,5 1 704,6 142,5 71,6 134,5
  Гулянци 3 205,6 557,3 97,3 2 304,6 111,9 134,5
  Долна Mитрополия 5 243,6 725,7 127,5 3 801,7 168,4 215,0 205,3
  Долни Дъбник 3 508,9 526,9 118,8 2 599,4 84,0 73,6 106,2
  Искър 1 923,0 374,8 71,7 1 335,8 55,7 85,0
  Левски 4 893,5 678,3 122,3 3 403,1 370,5 57,3 262,0
  Hикопол 2 614,5 523,4 91,9 1 579,3 39,9 181,8 198,2
  Плевен 37 197,5 2 358,1 256,0 27 104,3 3 180,7 2 475,8 1 822,6
  Пордим 2 740,7 392,3 65,1 1 424,5 48,4 725,4 85,0
  Червен Бряг 8 209,7 848,8 136,0 6 175,8 434,8 401,9 212,4
  Kнежа 4 060,2 482,3 92,7 3 054,9 309,9 120,4

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 16 357,0 1 500,1 132,7 12 432,0 626,8 1 289,3 376,1
  Брезово 2 230,1 484,1 77,2 1 224,4 30,1 308,1 106,2
  Kалояново 3 225,4 571,6 95,8 1 897,8 84,0 498,3 77,9
  Kарлово 15 040,4 1 352,3 164,2 10 822,6 688,7 1 520,4 492,2
  Кричим 2 753,7 361,7 97,7 2 011,8 112,1 142,1 28,3
  Лъки 1 195,8 302,5 88,7 420,2 26,8 301,0 56,6
  Mарица 8 105,1 922,3 133,7 6 458,8 193,9 35,3 361,1
  Перущица 1 742,7 302,0 90,0 1 100,6 100,0 150,1
  Пловдив 101 540,9 7 087,9 998,9 74 301,2 7 801,1 7 915,8 3 436,0
  Първомай 7 233,2 842,9 127,3 5 195,9 255,7 570,7 240,7
  Pаковски 6 691,0 709,1 79,3 5 337,0 289,0 163,3 113,3
  Pодопи 6 495,5 884,6 85,6 4 973,5 353,6 198,2
  Cадово 4 641,4 595,1 76,5 3 572,0 110,1 195,7 92,0
  Стамболийски 5 410,4 614,9 91,2 4 084,9 370,1 136,0 113,3
  Cъединение 2 295,2 489,6 88,6 1 355,6 183,7 57,3 120,4
  Xисаря 3 544,8 541,5 85,7 2 116,0 75,9 394,7 331,0
  Куклен 1 681,0 360,9 77,1 1 113,3 73,1 56,6
  Сопот 3 448,1 403,3 106,9 2 181,1 217,3 396,5 143,0

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 3 255,5 523,2 87,0 2 405,3 77,2 162,8
  Исперих 8 273,1 990,0 126,6 5 829,8 235,6 563,6 527,5
  Kубрат 5 818,2 782,9 65,5 3 747,4 365,6 573,6 283,2
  Лозница 3 816,6 618,1 72,3 2 585,3 60,0 339,3 141,6
  Pазград 18 450,2 1 440,6 207,2 12 386,3 949,8 2 229,3 1 237,0
  Cамуил 3 717,1 557,8 90,3 1 575,8 52,6 1 327,3 113,3
  Цар Калоян 1 973,3 369,4 70,7 1 191,2 43,1 228,1 70,8

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 229,1 396,7 83,6 881,9 27,7 733,0 106,2
  Бяла 3 838,7 565,5 107,4 2 681,8 109,7 225,9 148,4
  Bятово 3 631,3 526,4 94,1 2 680,4 138,6 57,3 134,5
  Две Mогили 2 725,2 491,2 96,9 1 593,8 103,8 326,2 113,3
  Иваново 1 689,4 466,7 67,5 913,4 27,0 52,0 162,8
  Pусе 44 566,3 2 920,8 318,2 29 784,1 3 329,4 6 454,5 1 759,3
  Cливо Поле 3 019,7 534,6 83,7 1 970,7 73,9 215,2 141,6
  Ценово 1 498,3 413,9 77,0 734,3 19,2 119,4 134,5

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 399,4 318,4 83,7 497,6 13,7 386,9 99,1
  Главиница 4 113,3 717,7 87,5 2 294,8 58,9 720,8 233,6
  Дулово 9 850,6 1 085,5 86,7 7 499,5 231,6 607,5 339,8
  Kайнарджа 2 747,6 426,5 90,0 1 667,5 37,4 448,3 77,9
  Cилистра 16 878,8 1 230,7 239,5 9 607,0 1 173,9 3 544,0 1 083,7
  Cитово 1 885,7 425,7 76,9 1 265,7 25,4 92,0
  Tутракан 4 682,7 613,5 101,4 3 182,2 104,5 258,2 422,9

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 5 801,6 815,5 95,6 4 353,8 102,5 48,1 386,1
  Hова Загора 12 598,6 1 216,5 142,6 9 291,7 474,8 862,9 610,1
  Cливен 39 719,0 2 512,9 267,8 29 410,6 2 127,6 3 695,7 1 704,4
  Tвърдица 6 857,8 559,7 91,0 4 188,7 156,9 1 741,1 120,4

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 355,1 409,5 72,1 780,2 15,4 77,9
  Борино 1 117,9 325,7 78,8 643,1 13,7 56,6
  Девин 3 729,9 566,4 82,8 2 781,3 100,5 57,3 141,6
  Доспат 3 155,0 461,6 75,4 2 311,2 54,5 181,5 70,8
  Златоград 3 986,0 486,9 95,7 2 664,8 265,7 359,6 113,3
  Mадан 3 637,2 670,8 76,2 2 589,4 82,7 126,1 92,0
  Hеделино 2 354,2 492,8 77,2 1 369,4 70,9 237,7 106,2
  Pудозем 3 854,2 562,2 110,9 2 804,2 89,2 181,5 106,2
  Cмолян 15 582,0 1 183,6 233,5 9 362,5 525,9 2 892,7 1 383,8
  Чепеларе 2 448,9 411,4 80,4 1 611,7 92,2 154,1 99,1

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 316 392,2 21 802,5 4 345,8 245 084,9 22 253,9 15 887,3 7 017,8
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 669,9 263,8 64,5 311,8 8,6 21,2
  Божурище 2 567,8 389,5 66,9 1 840,7 110,4 54,1 106,2
  Ботевград 9 777,7 812,2 99,2 7 039,8 616,9 820,9 388,7
  Годеч 1 537,6 325,0 64,9 1 046,2 51,9 49,6
  Горна Mалина 2 063,1 466,7 67,1 1 357,4 65,7 106,2
  Долна баня 2 704,5 296,9 78,0 1 552,9 101,4 632,8 42,5
  Драгоман 1 729,2 348,0 81,2 796,4 87,4 324,2 92,0
  Eлин Пелин 6 965,7 728,2 96,4 5 179,6 304,0 388,5 269,0
  Eтрополе 5 036,5 495,3 109,2 3 788,3 241,6 227,9 174,2
  Златица 1 818,0 350,0 71,5 1 250,1 68,5 77,9
  Ихтиман 5 771,0 590,3 95,1 4 506,4 149,3 309,5 120,4
  Kопривщица 1 289,6 271,4 70,5 637,1 12,9 297,7
  Kостенец 3 545,9 473,1 93,1 2 648,0 161,8 169,9
  Kостинброд 4 298,9 563,7 82,3 3 100,1 179,9 266,7 106,2
  Мирково 837,4 295,1 71,0 394,9 26,8 49,6
  Пирдоп 2 718,8 364,7 75,5 1 789,9 129,5 302,6 56,6
  Правец 5 119,1 441,3 83,6 3 159,3 135,5 1 059,3 240,1
  Cамоков 12 014,9 1 054,3 114,3 8 845,0 309,7 1 175,1 516,5
  Cвоге 5 053,2 761,2 84,9 2 952,6 142,7 906,5 205,3
  Cливница 2 267,7 372,3 89,4 1 649,3 71,7 85,0
  Чавдар 593,6 260,3 71,0 240,7 7,4 14,2
  Челопеч 863,5 263,0 71,0 438,7 41,2 49,6

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 2 307,4 497,7 72,0 1 498,7 47,4 64,2 127,4
  Гурково 1 944,1 331,8 78,6 1 430,5 46,6 56,6
  Гълъбово 4 464,8 524,2 77,1 3 124,0 115,1 504,0 120,4
  Kазанлък 22 878,5 1 629,4 193,4 15 804,7 1 533,6 2 853,2 864,2
  Mъглиж 3 376,3 503,1 93,9 2 496,8 128,2 48,1 106,2
  Николаево 2 352,6 339,7 83,9 1 789,5 68,7 70,8
  Oпан 904,7 370,7 64,6 372,8 11,6 85,0
  Павел Баня 4 874,2 628,2 91,9 3 565,7 276,7 177,2 134,5
  Pаднево 5 848,8 715,5 105,9 4 192,9 199,8 394,6 240,1
  Cтара Загора 48 584,8 3 061,5 344,3 32 799,1 3 761,5 6 900,3 1 718,1
  Чирпан 6 476,1 700,0 132,8 4 769,3 318,3 307,9 247,8

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 2 093,6 518,7 78,2 1 333,1 29,1 134,5
  Oмуртаг 6 754,8 1 168,3 80,4 4 836,9 319,4 24,1 325,7
  Oпака 2 201,1 399,6 85,5 1 337,1 31,9 290,4 56,6
  Попово 8 614,9 988,1 106,6 5 615,7 206,2 1 205,9 492,4
  Tърговище 18 796,7 1 888,6 185,8 13 417,9 1 157,8 1 082,5 1 064,1

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 13 302,8 1 383,1 134,6 9 986,5 471,1 938,1 389,4
  Ивайловград 2 531,6 534,6 66,6 1 552,7 48,3 265,7 63,7
  Любимец 3 232,2 464,9 95,4 2 318,0 283,1 70,8
  Mаджарово 946,3 393,8 73,6 443,5 7,1 28,3
  Mинерални Бани 1 627,5 478,4 60,0 1 000,9 24,5 63,7
  Cвиленград 7 322,4 759,3 124,8 5 007,9 371,7 917,1 141,6
  Cимеоновград 3 010,5 451,6 67,3 2 044,2 147,8 186,3 113,3
  Cтамболово 2 482,5 761,4 65,0 1 497,2 30,8 57,3 70,8
  Tополовград 3 723,4 536,7 92,2 2 157,1 68,8 712,8 155,8
  Xарманли 6 932,2 886,4 102,1 5 050,7 190,1 474,6 228,3
  Xасково 27 846,8 2 102,5 245,4 20 845,1 1 204,2 2 225,8 1 223,8

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 3 737,1 598,9 97,5 2 106,9 167,7 390,1 376,0
  Bенец 2 417,3 587,5 72,2 1 613,8 44,7 99,1
  Bърбица 3 648,2 638,4 90,4 2 775,6 80,1 63,7
  Kаолиново 4 147,8 726,8 91,3 3 185,0 81,0 63,7
  Kаспичан 2 989,4 458,8 89,2 1 843,9 62,6 400,4 134,5
  Hикола Kозлево 2 952,9 475,4 90,5 2 227,7 53,1 106,2
  Hови Пазар 7 465,8 701,6 108,3 5 133,2 247,6 1 098,1 177,0
  Cмядово 3 283,3 405,1 92,9 1 483,3 67,6 1 114,0 120,4
  Xитрино 1 835,9 665,4 77,1 957,1 23,0 113,3
  Шумен 30 577,2 1 938,8 241,3 20 102,8 2 602,5 3 637,0 2 054,8

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 2 478,1 371,0 99,8 787,3 24,0 1 096,9 99,1
  Eлхово 5 259,8 629,8 104,3 3 695,4 120,4 448,6 261,3
  Cтралджа 4 938,8 634,9 82,8 3 227,2 181,8 585,5 226,6
  Tунджа 5 925,9 1 066,6 100,4 3 678,6 183,5 479,1 417,7
  Ямбол 23 202,7 1 393,0 210,6 16 956,1 1 314,8 2 317,9 1 010,3

  ВСИЧКО 2 222 918,7 222 830,0 33 802,7 1 561 496,6 115 219,5 200 455,0 87 627,7 1 487,2
  Приложение № 7
  към чл. 51

  II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г.


  Общинска Образование Здравеопазване Социални грижи Култура
  администрация Брой Брой деца в Брой деца в Брой места Субсидирана
  Общини Население ученици общински общински в специализирани численост
  по постоянен в общински детски детски ясли и институции и
  адрес училища градини детски кухни услуги в общността
  1 2 3 4 5 6
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 13 395 1 110 571 90 169 36
  Белица 10 272 1 170 361 15
  Благоевград 105 123 7 329 2 845 956 425 123
  Гоце Делчев 35 970 3 273 1 526 196 234 32
  Гърмен 17 195 1 667 700 40 15
  Kресна 5 592 369 151 79 45 6
  Петрич 66 313 4 780 2 103 240 94 40
  Pазлог 22 131 1 726 879 201 38
  Cандански 44 697 3 353 1 559 217 118 52
  Cатовча 18 958 1 637 609 150 18
  Cимитли 15 413 1 082 537 37 117 17
  Cтрумяни 5 720 315 187 90 12
  Xаджидимово 10 787 993 382 40 28 11
  Якоруда 11 036 900 364 40 9

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 35 651 2 839 1 065 145 87 23
  Бургас 233 033 24 896 8 776 1 650 442 164
  Kамено 12 314 902 409 30 130 22
  Kарнобат 28 003 2 622 950 100 216 37
  Mалко Tърново 3 331 248 77 15 105 9
  Hесебър 24 474 2 101 1 220 130 25 20
  Поморие 28 728 2 349 1 144 120 198 40
  Приморско 6 573 442 203 80 51 11
  Pуен 36 660 3 031 853 19
  Cозопол 13 475 1 047 432 35 73 25
  Средец 14 257 1 502 657 163 31
  Cунгурларе 13 456 1 129 448 97 27
  Царево 9 499 849 360 50 16

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 7 844 950 280 8 16
  Aксаково 19 966 1 708 781 60 15 23
  Белослав 11 440 1 110 502 60 14
  Бяла 3 239 300 124 25 47 9
  Bарна 373 480 29 093 13 022 3 720 1 023 270
  Bетрино 5 634 326 150 10 18
  Bълчи дол 10 423 1 034 321 15 90 22
  Девня 9 764 1 008 403 50 40 18
  Долни чифлик 20 477 2 015 791 191 29
  Дългопол 16 047 1 492 480 27
  Провадия 24 858 2 255 736 60 168 64
  Cуворово 7 479 943 339 35 50 10

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 91 393 7 047 2 763 717 788 256
  Горна Oряховица 52 709 3 330 1 506 186 262 64
  Eлена 10 205 907 292 56 71 26
  Златарица 4 451 438 136 41 9
  Лясковец 13 949 866 396 73 40 22
  Павликени 25 671 1 706 605 118 166 58
  Полски Tръмбеш 14 930 1 165 350 10 70 24
  Cвищов 37 672 2 553 1 031 110 300 59
  Cтражица 14 573 1 496 504 20 182 29
  Cухиндол 2 510 260 52 16 60 9

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 7 122 600 210 15 136 28
  Бойница 1 010 101 21 55 8
  Брегово 5 308 316 192 21 228 16
  Bидин 75 382 5 285 1 927 211 373 102
  Грамада 1 782 61 60 8
  Димово 6 342 583 234 135 21
  Kула 4 545 285 97 126 15
  Mакреш 1 303 47 32 11
  Hово село 2 704 209 67 78 11
  Pужинци 4 173 512 124 23 9
  Чупрене 1 851 150 57 34 9

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 5 671 526 244 20 30 12
  Бяла Cлатина 27 120 2 334 887 121 134 39
  Bраца 86 669 7 900 2 735 610 346 155
  Kозлодуй 21 416 2 243 831 60 235 21
  Kриводол 8 806 666 254 20
  Mездра 22 187 1 710 725 70 76 36
  Mизия 7 500 544 219 22 35 13
  Oряхово 12 386 917 309 75 17
  Pоман 6 189 518 227 100 18
  Xайредин 4 876 381 123 86 11

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 71 582 3 920 1 856 517 285 192
  Дряново 9 939 672 221 80 302 37
  Cевлиево 40 078 2 764 1 106 85 334 67
  Tрявна 12 488 662 300 110 46

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 22 146 1 817 723 98 29 45
  Генерал Тошево 17 007 1 088 471 21 51
  Добрич 108 390 8 100 2 695 910 478 117
  Добричка 25 869 1 642 758 50 47
  Kаварна 16 368 1 503 499 100 145 34
  Kрушари 7 472 439 172 63 14
  Tервел 28 085 1 474 614 55 25 29
  Шабла 4 930 397 147 59 30 22

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 30 564 692 303 80 28
  Джебел 28 527 578 283 20 18
  Kирково 45 174 1 608 571 12 19
  Kрумовград 44 689 1 672 594 50 100 15
  Kърджали 126 496 6 776 2 755 140 185 100
  Mомчилград 39 324 1 104 465 54 73 10
  Черноочене 16 095 734 272 8 11

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобов дол 8 953 495 208 62 26
  Бобошево 2 613 71 44 10 8
  Дупница 52 149 3 956 1 463 309 163 39
  Kочериново 3 936 268 101 60 11
  Kюстендил 77 916 4 616 1 841 200 307 148
  Hевестино 2 126 163 38 9
  Pила 3 048 101 98 55 7
  Cапарева баня 7 753 348 200 25 7
  Tрекляно 434 31 7 6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 3 033 223 86 50 14
  Летница 5 272 441 145 55 13
  Ловеч 55 983 4 422 1 192 465 297 133
  Луковит 19 842 1 928 619 93 88 23
  Tетевен 22 429 1 748 760 118 128 35
  Tроян 33 962 2 395 906 216 58 59
  Угърчин 6 409 650 247 75 14
  Ябланица 6 322 889 319 20 15

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 20 346 1 452 564 240 298 17
  Бойчиновци 9 029 618 302 54 22
  Брусарци 4 919 395 151 13
  Bълчедръм 9 661 871 295 10 48 15
  Bършец 8 378 984 265 15 10
  Георги Дамяново 2 303 59 19 85 12
  Лом 31 840 2 454 735 145 400 32
  Mедковец 3 891 407 136 20 10
  Mонтана 60 027 4 651 1 828 620 264 97
  Чипровци 3 735 92 48 17 19
  Якимово 4 202 255 145 9

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 6 689 388 157 133 27
  Белово 9 404 609 226 24 19
  Брацигово 9 740 708 325 130 15
  Bелинград 39 777 3 704 1 174 209 45
  Лесичово 5 231 346 115 95 14
  Пазарджик 129 700 10 533 4 035 786 151
  Панагюрище 26 586 1 768 779 110 123 45
  Пещера 24 039 1 638 663 76 15
  Pакитово 16 445 1 605 576 46 104 13
  Cептември 27 645 1 981 747 120 50 30
  Cтрелча 5 017 408 132 6
  Сърница 5 255 566 139 2

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 6 314 472 136 15 17
  Земен 2 340 117 33 10
  Kовачевци 1 287 18 22 25 13
  Перник 102 223 6 848 3 317 330 240 133
  Pадомир 20 306 1 276 578 264 33
  Tрън 3 951 310 97 90 17

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 10 305 599 332 55 25 19
  Гулянци 12 827 938 289 12 19
  Долна Mитрополия 20 554 1 387 606 50 29
  Долни Дъбник 14 998 936 347 8 15
  Искър 7 487 518 183 14 12
  Левски 22 210 1 260 583 129 20 37
  Hикопол 10 482 548 233 24 28
  Плевен 152 634 11 381 4 506 1 910 424 194
  Пордим 6 089 553 166 109 12
  Червен бряг 32 199 2 425 948 68 66 30
  Kнежа 14 736 1 183 514 98 17

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 72 835 4 999 1 998 220 216 44
  Брезово 6 420 510 157 34 15
  Kалояново 11 161 675 329 80 11
  Kарлово 57 532 4 392 1 637 173 230 59
  Кричим 9 276 821 334 35 65 4
  Лъки 2 968 142 66 40 8
  Mарица 31 205 2 154 1 121 140 22 51
  Перущица 5 296 339 272 50 14
  Пловдив 382 951 31 489 12 225 3 555 1 377 326
  Първомай 29 111 1 963 852 25 104 34
  Pаковски 28 395 2 152 1 076 57 16
  Pодопи 32 989 1 439 1 163 115 28
  Cадово 15 090 1 285 570 42 13
  Стамболийски 22 880 1 563 765 148 14 16
  Cъединение 10 045 498 265 50 20 17
  Xисаря 12 714 851 318 25 136 38
  Куклен 7 555 389 235 8
  Сопот 11 064 765 361 93 80 13

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 14 481 937 317 23
  Исперих 34 222 2 218 903 94 60
  Kубрат 24 399 1 301 571 136 90 40
  Лозница 13 290 998 294 65 20
  Pазград 67 055 4 680 1 970 533 366 134
  Cамуил 11 775 576 231 203 16
  Цар Калоян 8 063 473 173 40 10

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 6 441 371 112 178 15
  Бяла 15 178 1 057 394 24 35 18
  Bетово 15 682 1 087 422 40 20 19
  Две могили 10 049 607 232 20 65 16
  Иваново 9 138 302 172 20 23
  Pусе 186 470 12 203 5 040 1 620 1 110 177
  Cливо поле 12 882 633 325 55 20
  Ценово 5 916 307 108 30 19

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 3 231 142 86 53 14
  Главиница 14 113 806 303 105 33
  Дулово 38 213 2 620 1 086 89 48
  Kайнарджа 5 922 620 234 98 11
  Cилистра 61 721 3 548 1 416 530 553 110
  Cитово 6 523 479 138 13
  Tутракан 18 331 1 270 433 21 40 47

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 25 615 1 715 512 30 42
  Hова Загора 43 261 3 822 1 238 157 122 75
  Cливен 144 651 12 853 4 557 830 603 187
  Tвърдица 16 271 1 665 612 30 255 17

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 4 673 245 80 11
  Борино 4 043 217 74 8
  Девин 13 456 903 353 20 20
  Доспат 9 632 743 325 40 10
  Златоград 13 267 982 372 80 100 16
  Mадан 13 049 949 344 60 13
  Hеделино 7 160 466 217 65 15
  Pудозем 10 734 972 380 40 15
  Cмолян 43 149 3 419 1 526 300 413 150
  Чепеларе 7 526 516 252 60 25 14

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1 436 712 94 390 50 530 7 200 3 031 877
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 1 586 100 52 3
  Божурище 6 955 617 397 30 10 15
  Ботевград 35 383 2 735 1 346 273 110 49
  Годеч 5 157 434 146 7
  Горна Mалина 5 315 498 191 15
  Долна баня 4 929 696 201 200 110 6
  Драгоман 4 954 290 133 22 84 13
  Eлин Пелин 21 712 1 762 913 70 70 38
  Eтрополе 13 151 1 519 389 138 52 21
  Златица 5 993 446 226 21 11
  Ихтиман 18 736 1 996 584 30 66 17
  Kопривщица 2 359 325 71 27
  Kостенец 13 106 1 069 403 38 24
  Kостинброд 16 030 1 097 610 56 15
  Мирково 2 223 107 84 7
  Пирдоп 8 585 662 336 39 63 8
  Правец 7 792 1 176 363 30 160 28
  Cамоков 39 653 3 549 1 246 200 60
  Cвоге 20 791 999 534 136 29
  Cливница 9 091 631 306 12
  Чавдар 1 235 68 32 2
  Челопеч 1 506 120 110 7

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 7 220 529 219 40 18
  Гурково 5 560 599 175 8
  Гълъбово 13 245 1 455 399 92 78 17
  Kазанлък 84 044 6 494 2 487 626 478 104
  Mъглиж 12 302 909 423 30 15
  Николаево 5 196 772 229 10
  Oпан 2 269 116 39 12
  Павел баня 17 322 1 404 488 87 50 19
  Pаднево 20 466 1 625 725 60 101 28
  Cтара Загора 179 471 14 013 5 345 1 710 998 191
  Чирпан 23 185 2 006 654 310 74 35

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 7 108 415 169 19
  Oмуртаг 32 519 1 790 631 130 15 46
  Oпака 7 414 469 183 45 8
  Попово 32 401 2 047 811 30 203 63
  Tърговище 72 271 5 114 1 962 380 211 108

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 61 064 4 182 1 543 120 159 55
  Ивайловград 8 276 542 155 17 42 9
  Любимец 10 125 896 336 113 10
  Mаджарово 3 331 189 17 4
  Mинерални бани 7 600 337 163 9
  Cвиленград 24 887 2 126 711 224 129 20
  Cимеоновград 9 426 877 250 69 30 16
  Cтамболово 15 179 561 163 20 10
  Tополовград 11 457 993 268 25 125 22
  Xарманли 30 917 2 116 799 84 28
  Xасково 115 943 8 339 3 565 610 369 130

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 15 705 762 349 77 56 40
  Bенец 13 638 556 213 14
  Bърбица 14 635 1 044 366 9
  Kаолиново 22 539 1 189 429 9
  Kаспичан 8 857 691 232 75 19
  Hикола Kозлево 8 966 878 239 15
  Hови пазар 22 258 1 939 605 83 190 25
  Cмядово 6 996 479 225 161 17
  Xитрино 13 092 316 134 16
  Шумен 112 959 8 433 3 115 910 617 218

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 3 558 293 90 167 14
  Eлхово 16 969 1 481 475 35 79 31
  Cтралджа 13 159 1 280 490 31 110 32
  Tунджа 22 439 1 251 614 135 59
  Ямбол 86 714 7 471 2 848 600 385 104

  ВСИЧКО 8 422 021 616 591 256 114 41 895 34 054 10 387


  Предложение на н.п. Найден Зеленогорски, Димитър Шишков, Борислав Миланов, Валентин Павлов, Никола Хаджийски, Настимир Ананиев, Борислав Великов, Димитър Делчев ( № 554-04-436):
  В приложение № 7 към чл. 51, раздел I, ред „ВСИЧКО" се правят следните изменения :
  а)В графа „1.Разходи за делегирани от държавата дейности", числото „2 222 918,7" се заменя с „2 239 782,7".
  б) В графа „7. Култура", числото „87 /627,7" се заменя с „104 491,7"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов, Георги Ковачев и Борислав Иглев (№ 554-04-389):
  В Приложение № 7, към чл. 51 се правят следните допълнения и изменения за област Враца:
  Роман,
  1. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г.
  - в раздел 2„общинска администрация" , Роман - да се увеличи с 12 000 лв. и придобива следния вид: 440,9.
  - в раздел „образование", Роман - да се увеличи с 37 000 лв. и придобива следния вид: 1483,3.
  - в раздел „социални грижи", Роман - да се увеличи с 211 000 лв. и придобива следния вид: 945,7.

  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Мариана Тодорова, Михо Михов, Георги Кючуков, Лъчезар Никифоров, Петър Кадиев (№ 554-04-414):
  В приложение №7 към чл. 51 - Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г. да се измени, както следва: Обобщаващата сума на делегираните от държавата дейности / колона 1 / числото 2 222 918.7 да стане 2 239 782.7 поради предлаганото увеличение на разходите за култура в /колона 7 числото 87 627.7 да стане 104 491.7

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов, Красимир Богданов и Георги Ковачев ( № 554-04-412)
  В Приложение № 7, към чл. 51 се правят следните допълнения и изменения за град
  Криводол, обл. Враца:
  1. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г.
  - в раздел 2„общинска администрация" , Криводол - да се увеличи с 36 000 лв и придобива следния вид: 570,0.
  - в раздел „социални грижи", Криводол - да се запише 392 хил.лв
  II. В чл. 50 „Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини" се правят следните допълнения и изменения за град Криводол, обл. Враца:
  - В раздел „бюджетни взаимоотношения" предлагаме да се добави сумата 42,0 хил лв сумата е за превенция от наводнения и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид 356,8.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 7.
  Приложение № 8
  към чл. 54
  Допустими максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2016 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси

  № Наименование Сума (хил. лв.)
  за 2016 г.
  1. Българска академия на науките 2 800,0
  2. Българска телеграфна агенция 20,0
  3. Българска национална телевизия 7 000,0
  4. Българско национално радио 2 000,0
  5. Държавни висши училища 15 852,0
  А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката 14 952,0
  5.1. Технически университет - София 835,0
  5.2. Технически университет - Варна 125,0
  5.3. Технически университет - Габрово 60,0
  5.4. Русенски университет "А. Кънчев" 125,0
  5.5. Университет по хранителни технологии - Пловдив 109,0
  5.6. Химико-технологичен и металургичен университет - София 135,0
  5.7. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 100,0
  5.8. Лесотехнически университет - София 450,0
  5.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 205,0
  5.10. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 750,0
  5.11. Университет за национално и световно стопанство - София 1 200,0
  5.12. Икономически университет - Варна 420,0
  5.13. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 205,0
  5.14. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3 724,0
  5.15. Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 221,0
  5.16. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 200,0
  5.17. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 830,0
  5.18. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 105,0
  5.19. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 700,0
  5.20. Аграрен университет - Пловдив 115,0
  5.21. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 35,0
  5.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 35,0
  5.23. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 205,0
  5.24. Национална художествена академия - София 30,0
  5.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 25,0
  5.26. Висше училище по телекомуникации и пощи - София 28,0
  5.27. Медицински университет - София 2 385,0
  5.28. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 110,0
  5.29. Медицински университет - Пловдив 715,0
  5.30. Медицински университет - Плевен 60,0
  5.31. Тракийски университет - Стара Загора 500,0
  5.32. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 125,0
  5.33. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 85,0
  Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерство на отбраната 900,0
  5.34. Военна академия "Г. С. Раковски" - София 100,0
  5.35. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 600,0
  5.36. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна 200,0
  Всичко: 27 672,0
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 8.  Приложение № 9
  към чл. 84, ал. 1


  Списък на сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2016 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети

  1. Сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
  2. Сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 9, като думите „към чл. 84, ал. 1“ се заменят с „към чл. 83, ал. 1“.
  Форма за търсене
  Ключова дума