Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
14/01/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, № 502-02-43, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, № 502-02-43, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2015г.
  На редовно заседание, проведено на 14.01.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, № 502-02-43, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2015г.
  Целта на меморандума е да осигури основата за сътрудничество с Европейската инвестиционна банка по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020г.
  След влизането в сила на меморандума с ЕИБ ще могат да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по оперативните програми за 2014-2020 въз основа на образец на индивидуално споразумение с ЕИБ, приложен към меморандума.
  В меморандума са обобщени типовете дейности, с които ЕИБ ще осигурява техническа помощ по ЕСИФ, а именно:
  Област 1: Секторни стратегически документи и секторни инвестиционни програми.
  Област 2: Осъществяване на проекти.
  Област 3: Институционален капацитет
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, № 502-02-43, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2015г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума