Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
14/01/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки № 502-02-42, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки № 502-02-42, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.

  На редовно заседание, проведено на 14.01.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки № 502-02-42, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-н Фейзи Бекир - зам. министър на финансите.
  Споразумението представлява многостранна рамка, въз основа на която всички подписали го юрисдикции ще могат да обменят двустранно информация за финансови сметки, след подаване на последваща нотификация съгласно чл. 7 от споразумението. То е подписано първоначално от 51 юрисдикции на 29 октомври 2014 г. в Берлин по време на среща на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели (Глобалния форум) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като към момента общият брой юрисдикции, подписали споразумението, е 78.
  Влизането в сила по отношение на Република България на този международен договор ще даде възможност на страната ни да участва в общата борба срещу трансграничното укриване на данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами, ще й позволи да участва в глобалния автоматичен обмен на финансова информация и ще осигури възможност за получаване на информация за финансови сметки на български местни лица и на чуждестранни образувания, контролирани от български местни лица в държавите, присъединили се към споразумението, между които са и юрисдикции с преференциални данъчни режими.
  Към настоящия момент е изпълнено изискването на споразумението юрисдикциите да разполагат с необходимото национално законодателство за прилагане на нормите на Общия стандарт за предоставяне на информация - Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в „Държавен вестник" на 4 декември 2015 г.
  Споразумението подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 7 от Конституцията на Република България.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки № 502-02-42, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума