Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/12/2015 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2015 г.

  На редовно заседание, проведено на 17.12.2015 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2015г., подписано на 15 септември 2014г.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-н Фейзи Бекир - зам. министър на финансите.
  С подписването на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и съгласно Акта към договора относно условията за присъединяване на Република България и промените в договорите, на които се основава Европейският съюз, (ратифициран със закон, ДВ, бр. 40 от 2005 г.) страната ни автоматично се присъедини към Споразумението за партньорство, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., между Европейската общност и нейните държави членки и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТ), ревизирано на 25 юни 2005 г. в Люксембург и изменено за втори път в Уагадуго на 22 юни 2010 г. („Споразумение от Котону"), както и към Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета за финансирането на помощта на Общността в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2008-2013 г., в съответствие със Споразумението от Котону и за отпускане на финансова помощ за отвъдморските страни и територии (OCT), за които се прилага раздел четвърти - „Асоцииране на отвъдморските страни и територии", от Договора за функционирането на Европейския съюз (Вътрешното споразумение).
  Съгласно чл. 4, ал. 2 от Вътрешното споразумение държавите -членки на ЕС, поемат задължение да бъдат гаранти на ЕИБ по заемните споразумения, сключени от банката за предоставяне на заеми от нейните собствени средства в рамките на Споразумението от Котону. Гаранцията е ограничена до 75 на сто от общата сума на кредитите, предоставяни от ЕИБ по финансовите договори. За целта в съответствие с чл. 4, ал. 4 от Вътрешното споразумение се сключва гаранционно споразумение между държавите членки и ЕИБ, с което държавите членки гарантират изпълнението на всички финансови задължения по отношение на заемите, предоставени от банката от нейните собствени ресурси в рамките на Споразумението от Котону, и поемат задължение да платят всяка гарантирана сума, дължима от длъжника на банката, при активиране на гаранцията.
  За финансовия период 2008-2013 г. бяха сключени гаранционно споразумение между държавите - членки на ЕС, и ЕИБ и споразумение за администриране на просрочията. Споразуменията са ратифицирани от Република България със закон (в сила от 6 март 2009 г.) и ще останат в сила до окончателното изплащане на отпуснатите в периода 2008-2013 г. заеми от ЕИБ на страните от АКТ и OCT. До момента по гаранционното споразумение не е активирана гаранция.
  Основните параметри на гаранцията са, както следва:
  Гаранцията покрива 75 на сто от общата сума на кредитите, предоставяни от ЕИБ от собствените й средства по финансови договори със страните от АКТ и OCT. Общата сумата на заемите няма да надхвърля 2500 милиона евро за страните от АКТ и 100 милиона евро за OCT. Предвид това общата сума на гаранцията, която държавите членки поемат, възлиза на 1950 млн. евро.
  Делът на всяка държава членка в общата сума на гаранцията се определя в зависимост от размера на участието й в акционерния капитал на ЕИБ, който за България е 0,177 на сто, като делът на България в общата сума на гаранцията за периода 2014-2020 г. възлиза на 3 451 500 евро.
  В случай че бъде активирана гаранцията, плащането се извършва не по-късно от 3 години след депозирането от ЕИБ на уведомление за нейното активиране. Всички суми по гаранцията се изплащат в евро.
  Гаранцията покрива всички рискове по финансираните от ЕИБ проекти от обществения сектор. За проектите в частния сектор гаранцията покрива всички политически рискове, като ЕИБ поема всички търговски рискове.
  Гарантите поемат всички разходи и такси, възникващи при активирането и изпълнението на гаранцията до размера на тяхното участие.
  Предоставената гаранция ще даде възможност на ЕИБ като банка на ЕС да финансира широк кръг от проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии, чието изпълнение ще допринесе за икономическото и социалното/развитие на страните от региона.
  До момента по гаранционното споразумение не е активирана гаранция.
  На основание чл. 85, ал. 1, т; 4 и 5 от Конституцията на Република България споразуменията подлежат на ратифициране от Народното събрание със закон.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2015г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума