Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
04/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.

  На редовно заседание, проведено на 04.02.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-жа Деница Николова - зам. министър на регионалното развитие и благоустройство.
  Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е одобрена с Решение № С (2015) 958 на Европейската комисия от 12 февруари 2015 г.
  Споразумението е подписано по кореспондентски път на 11 септември 2015г. от Лиляна Павлова - Министър на регионалното развитие и благоустройството, от името на правителството на Република България, и на 2 октомври 2015 г. - от Франсоа Бауш - Министър на устойчивото развитие и инфраструктурата, от името на Великото херцогство Люксембург.
  В документа са описани предметът и обхватът на споразумението, както и определенията, които се прилагат в рамките на споразумението; институциите, участващи в изпълнението и управлението на Програмата, и техните отговорности, в т. ч. Управляващ орган - Министерството на устойчивото развитие и инфраструктурите, отдел „Пространствено планиране и развитие", направление „Международни отношения" на Великото херцогство Люксембург, Сертифициращ орган - направление „Администрация и бюджет" към същия отдел на Министерството, Одитен орган - Министерството на финансите, Главна финансова инспекция на Великото херцогство Люксембург, и Национален орган за България - Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; процедурите за управление и контрол, в т. ч. създаване и функциониране на електронна система за наблюдение, и годишни окончателни доклади за изпълнението, първо ниво на контрол, одит и приключване на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020; процедурите за съфинансиране, плащания, нередности и разпределяне на отговорностите; заключителни разпоредби, уреждащи въпроси, свързани с изменения в договореностите, влизането в сила на споразумението и срока на неговото действие.

  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума