Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
11/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерския съвет на 7 октомври 2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерския съвет на 7 октомври 2015г.

  На редовно заседание, проведено на 11.02.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерския съвет на 7 октомври 2015г.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-жа Вергиния Мичева-Русева - зам.министър на правосъдието.
  Предлаганите изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се отнасят основно до преминаването на регистрацията на юридически лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието, подобряване на прозрачността и отчетността на организациите, намаляване на административната тежест, освобождаване на съда от дела с ниска правна сложност и пълноценно използване на организационния и техническия ресурс на Агенцията по вписванията.
  Законопроектът предвижда и промяна на статута на организациите в обществена полза - този статут да възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към търговския регистър. По този начин се преодолява съществуващият до този момент дуализъм в режима за регистрация - част от ЮЛНЦ в обществена полза да са регистрирани като такива в съда, но да не са регистрирани в Централния регистър и да не спазват изискванията за прозрачност и отчетност. Въвежда се възможност за ползването на електронни услуги в процеса на регистрация и отчитане на ЮЛНЦ, което е в синхрон със Закона за електронното управление, съдейства за намаляване на административната тежест и за спестяване на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение на законовите процедури. Предвиден е едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на ЮЛНЦ, течащ от деня на възникването им, съответно на промяната им, какъвто срок по действащата уредба изобщо не съществуваше.
  Предложената нормативна регламентация е в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар, където в чл. 8 е предвидено задължението за държавите членки да осигурят възможност всички процедури и действия по предоставянето на услуги да могат да бъдат лесно изпълнени от разстояние и по електронен път.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерския съвет на 7 октомври 2015г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума