Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
11/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка, № 602-02-4, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка, № 602-02-4, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2016г.

  На редовно заседание, проведено на 11.02.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка, № 602-02-4, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2016г.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет бе представен от г-н Фейзи Бекир – зам.министър на финансите.
  Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка (кредитно споразумение) е сключено на 14 декември 2007 г. с цел осигуряване на необходимия ресурс за национално съфинансиране на проектите, изпълнявани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период 2007-2013 г. Средствата от заема са за подкрепа на платежния баланс, постъпват по сметка на централния бюджет и са предназначени за осигуряване на националното съфинансиране по проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт", Оперативна програма "Околна среда" и Оперативна програма "Регионално развитие", които отговарят на критериите на Европейската инвестиционна банка за допустимост. Разпределените от Европейската инвестиционна банка до момента средства от кредитното споразумение са в общ размер 561 420 282 евро (1 098 042 630 лв.). Общата сума на усвоените средства от заема е 447 154 136 евро (874 557 474 лв.).
  Изменението на Кредитното споразумение цели удължаване на сроковете за усвояване, преразпределение и връщане на средства от заема. Промяната е обусловена от обвързаността на финансирането от кредитното споразумение с приключването на програмния период 2007-2013 г., както и от факта, че голяма част от проектите, за които Европейската инвестиционна банка е одобрила ползването на средства от заема, все още са в процес на изпълнение и по тях предстоят плащания в частта „Национално съфинансиране", а все още се очаква одобрение от Европейската инвестиционна банка по изпратени проекти.
  Влизането в сила на изменението ще даде възможност за оптимално използване на отпуснатите от Европейската инвестиционна банка средства по Кредитното споразумение и приключване на дейностите по него при минимални разходи за бюджета.
  На основание чл. 85, ал. 1, т. 8 и ал. 3 от Конституцията на Република
  България изменението подлежи на ратификация от Народното събрание със закон.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка, № 602-02-4, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2016г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума