Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
11/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерски съвет на 18.11.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерски съвет на 18.11.2015 г.


  На заседание, проведено на 11 февруари 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – г-н Фейзи Бекир – заместник министър и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”
  Законопроектът беше представен от г-н Бекир.
  Той изтъкна, че с измененията се цели усъвършенстване на законовите разпоредби и привеждането им в съответствие със законодателството на Европейския съюз (ЕС) във връзка със становището на Европейската комисия по запитване № 6765/14/14 MARK. Предлагат се следните основни промени:
  ■ Промени по отношение на дружествата в обхвата на закона
  С проекта се предвижда промяна по отношение на забраните спрямо дружествата в обхвата на закона. Съгласно действащите разпоредби законът обхваща както дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато те директно или чрез контролирани от тях дружества участват в дейност или в дружество, така и дружества с незначителна свързаност (включително само една акция) или нямащи свързаност с дружества, извършващи дейност в България.
  За да не се нарушава принципът на пропорционалност, т.е. мярката да не надвишава преследваната цел, се предлага понятието „свързани лица" да бъде заменено с понятието „контролирани от тях лица” и определението за „свързани лица” да бъде отменено и да бъде въведено определение за „контрол" по смисъла на Търговския закон.
  С проекта се предлага въвеждане на прагове, под които забраните в закона няма да се прилагат. Предлаганият праг е „квалифицирано дялово участие" по смисъла на съответните специални закони, в които праговете са различни, като най-ниският първоначален праг във всички закони е 10 на сто. За дружества, дяловото участие в които не е предмет на специална регулация в други закони, законопроектът предвижда въвеждане на минимален праг 10 на сто, по отношение на който законът няма да се прилага.
  С промяната се цели законът да не обхваща минимални участия, с които дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или неговите действителни собственици не могат реално да контролират българско дружество или дейност в България.
  Въвежда се и определение за „действителен собственик”, което е в съответствие с концептуалната рамка, заложена в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
  ■ Промени по отношение на изключенията по чл. 4 от закона
  Разширен е обхватът на изключенията по чл. 4 от закона със случаите, когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в рамките на ЕС, когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз; когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително ангажименти по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и ангажименти по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация.
  ■ Промени по отношение на юрисдикциите с преференциален данъчен режим
  С проекта се предвижда промяна в определението за „юрисдикции с преференциален данъчен режим", съгласно което за целите на закона Гибралтар (брит.) и Лихтенщайн не са юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  ■ Промени свързани с вписване на обстоятелства и данни за действителните собственици
  Със законопроекта се предлага в Търговския регистър да се вписват обстоятелства и данни за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които пряко или косвено осъществяват или ще осъществяват дейност, за която се отнасят забраните по чл. 3 от закона. Вписването ще се извършва по делото/партидата на дружеството, контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3. Когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3 пряко или чрез нерегистрирано в Търговския регистър лице, обстоятелствата, свързани с дружеството, ще бъдат вписани самостоятелно в регистъра.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 18 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 502-01-92, внесен от Министерския съвет на 18.11.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума