Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/02/2016 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 502-01-78, внесен от Министерски съвет на 15.09.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 502-01-78, внесен от Министерски съвет на 15.09.2015 г.


  На заседание, проведено на 18 февруари 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – Кирил Ананиев – заместник министър, Свилена Симеонова – директор на дирекция „Вътрешен контрол” и Венера Петрова – началник на отдел в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от г-н Кирил Ананиев.
  Той изтъкна, че с измененията се цели усъвършенстване на законовите разпоредби, за да се подпомогне ефективното осъществяване на вътрешен одит в публичния сектор. Предлагат се следните основни промени:
  ■ Задължително изграждане на одитни комитети във всички министерства, Държавен фонд „Земеделие” и общините с вътрешен одит. Одитните комитети са консултативни органи, чрез които се допринася за поддържане на организационната и функционалната независимост на вътрешния одит, като на практика се привежда в действие създадената със закона „двойна линия" на докладване на резултатите от дейността на вътрешния одит - пред ръководителя на организацията и пред одитния комитет. Предвижда се минимум две трети от членовете на одитните комитети да бъдат външни за организацията лица. Поради обстоятелството, че в редица организации от публичния сектор съществуват колективни органи на управление, законопроектът предвижда възможност те да изпълняват функциите на одитни комитети. В останалите организации, за които одитните комитети не са задължителни, такива може да се създават по решение на ръководството на организациите.
  ■ Въвежда се задължение за изграждане на звена за вътрешен одит в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и годишен оборот над 10 млн. лева, включително лечебни заведения, за търговските дружества, чийто капитал е собственост на посочените дружества, с годишен оборот над 10 млн. лева и за държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон с годишен оборот над 10 млн. лева с оглед по-добра защита на интересите на държавата или общината.
  ■ Отменят се изискванията за минимална численост на звената за вътрешен одит, като се въвеждат критерии, от които ръководителите на организациите от публичния сектор следва да се ръководят при определяне на числеността на служителите във вътрешния одит.
  ■ Засилват се координационните и методологичните функции на министъра на финансите по отношение на стратегическото и годишното планиране на вътрешния одит, обвързано с най-актуалните и приоритетни за държавата въпроси. В тази връзка се предвижда министърът на финансите да издава указания за приоритетните цели и области за одитиране и да наблюдава резултатите от изпълнението на тези ангажименти, като получава и анализира информация от одитните доклади. В тези случаи се оформят три основни линии на докладване - пред ръководителя на организацията, пред одитния комитет и в определени случаи пред министъра на финансите, с което се цели по-голяма независимост на вътрешния одит при упражняване на неговите функции, а също така и увеличаване на ползите от одитите за публичния сектор. Този подход е в съответствие с международната рамка по вътрешен одит и същевременно отразява спецификите и обществената значимост на вътрешния одит в публичния сектор.
  ■ Разширява се приложното поле на съгласувателната процедура с министъра на финансите при назначаване и освобождаване на вътрешни одитори в определени категории организации. С предлаганите промени се въвежда такава процедура за всички вътрешни одитори, а не само за ръководителите на вътрешния одит, с оглед осигуряване на по-голяма независимост при изпълнение на функциите им.
  ■ Създава се нов способ за структурирането на вътрешния одит в общините чрез въвеждане на правна възможност за създаване на споделени централизирани звена за вътрешен одит към една община, които да осъществяват вътрешен одит в няколко общини. Предвижда се в такива случаи да се сключва споразумение между общините, с което да се уредят въпроси като: планиране на бюджет за тази дейност и определяне на възнаграждения за вътрешните одитори, определяне на местоработата им, утвърждаване на плановете на звеното за вътрешен одит, възлагане на одитните ангажименти и определяне на екипите за тях, както и докладване на резултатите от дейността им. По този начин ще се предостави възможност и на общините, в които няма вътрешен одит към този момент, да използват този инструмент за мониторинг и оценка на процесите и дейностите. Създаването на споделени централизирани звена за вътрешен одит увеличава възможностите за съответните кметове да решат проблема със запълването на капацитета на одитните звена, назначаването на подходящи кандидати на свободните одиторски длъжности и засилва функционалната независимост на вътрешните одитори в тях.
  Предложеният законопроект не се отнася до изпълнение на норми на европейското право, поради което не се налага изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 13 народни представители, „Въздържали се” – 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 502-01-78, внесен от Министерски съвет на 15.09.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума