Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
25/02/2016 първо гласуване

  законопроект за кредитите на недвижими имоти на потребители, № 602-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.02.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за кредитите на недвижими имоти на потребители, № 602-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.02.2016 г.


  На заседание, проведено на 25 февруари 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – Карина Караиванова – заместник-министър, Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” и Снежанка Колева – експерт в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от г-жа Караиванова.
  Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители. Директивата е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на 28 февруари 2014 г. и държавите членки следва да въведат мерки за нейното прилагане в националните си законодателства от 21 март 2016 година.
  Директивата има за цел да установи ефективна европейска регулаторна рамка, която да допринесе за развитието на по-прозрачен, ефикасен и конкурентен пазар на ипотечни кредити в Европейския съюз (ЕС), с което да се постигне високо ниво на защита за участниците на пазара – потребители, кредитори и кредитни посредници. Изискванията на Директивата също така имат за цел да премахнат различията в нормативната уредба между държавите членки и да улеснят презграничното предоставяне на кредити. Предвидените с нея мерки са предназначени да насърчат отговорното кредитиране, както и да осигурят по-висока сигурност и доверие на пазара, с което да допринесат и за повишаване на финансовата стабилност.
  • В приложното поле на Закона се включват две основни категории кредити – кредитите, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот. Законът се прилага и по отношение на договорите за кредит, предназначени за ремонт, в случаите, когато тези договори са обезпечени с ипотека.
  • Съществено място в законопроекта заемат разпоредбите за осигуряване на по-добра информираност на потребителите за предлаганите кредитни продукти. Предлага се детайлна уредба на информацията, която кредиторите и кредитните посредници трябва да предоставят на потребителите, както преди сключване на договор за кредит – информация в рекламите, обща информация, персонализирана преддоговорна информация, допълнителна информация за кредитните посредници, предоставяне на разяснения, услуга по предоставяне на съвет по време на действие на договора, с което да се осигури възможност за информиран избор на кредитен продукт, така и за надлежно изпълнение на ангажиментите по вече избран продукт.
  • В съответствие с концепцията за отговорно кредитиране законопроектът предвижда по-строги изисквания за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителите. Въвеждат се подробни правила за изчисляване на годишния процент на разходите по кредита (ГПР), съобразени със специфичните особености на ипотечните кредити.
  • Въвеждат се общи задължения за кредиторите и кредитните посредници да изпълняват задълженията си почтено, добросъвестно и професионално, като отчитат правата и интересите на потребителя при осъществяване на своята дейност. С цел да се гарантира високо равнище на професионализъм и да се насърчи отговорно поведение при предлагането на ипотечни кредити, в съответствие с директивата, се въвеждат изисквания за познания и компетентност на служителите на кредиторите и кредитните посредници, които са непосредствено заети с предлагането на кредити.
  • Законопроектът запазва действащата към настоящия момент уредба за формиране на референтния лихвен процент, като се предвижда при сключването на договора за кредит, в него ясно да са разписани индексите и индикаторите, включени в референтния лихвен процент, тяхното съотношение и начин на изчисление, както и всички фактори и условия, обуславящи промени в референтния лихвен процент.
  • Със законопроекта се запазва забраната за събиране на някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на кредиторите във връзка с дейността по предоставяне на кредит - такси и комисионни за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. Ограничава се възможността за предлагане или сключване на договор за кредит в пакет с други отделни финансови продукти или услуги, когато договорът за кредит не се предлага на потребителя отделно.
  • Определени са компетентните органи, които трябва да осигурят прилагането на регламентираните изисквания към кредиторите и кредитните посредници. Контролът по спазване на правилата в областта на защита на потребителите е предоставен на Комисията за защита на потребителите. На Българската народна банка се възлага контрола по спазване на изискванията за компетентност и познания на служителите на кредиторите и кредитните посредници, за оценка на кредитоспособността на потребителите, за политиките на възнагражденията на кредитори и кредитни посредници, както и предоставянето на достъп до пазара на кредитните посредници посредством въведения регистрационен режим.

  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, „Въздържали се” – 1 народен представител, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за кредитите на недвижими имоти на потребители, № 602-01-6, внесен от Министерски съвет на 03.02.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума