Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/02/2016 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерски съвет
  на 11 февруари 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерски съвет
  на 11 февруари 2016 г.


  На заседание, проведено на 18 февруари 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, внесен от Министерския съвет.

  На заседанието присъстваше заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, директори на дирекции, началник-отдели и експерти от Министерството на финансите и Емил Савов – заместник-директор на Националното сдружение на общините в Република България.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Ананиев, който посочи основните мотиви за внасянето на законопроекта, както и промените, които се предлагат.
  Основен акцент се поставя върху финансовата децентрализация на местните власти и съответстващите им отговорности за финансовото състояние на общините.
  Един от основните мотиви е наблюдаваното задълбочаване на съществуващите проблеми, свързани с общинските бюджети и необходимостта от предприемане на действия бюджетните параметри на общините да бъдат приведени в рамките на изискванията на националните фискални правила.
  В законопроекта е предвидена цялостна процедура за финансово оздравяване на общините, която включва:
  - Идентифициране на общини с фискални затруднения;
  - Откриване процедура за тяхното оздравяване;
  - Реализиране на план за финансовото им оздравяване.
  Дефинирани са шест условиs за определянето на общини с финансови затруднения като наличието на три или повече от тях ги определят като общини, които са във финансово затруднения и трябва да влезнат в тази процедура на финансово оздравяване.
  Регламентиран е реда за откриване на процедурата за финансово оздравяване. Максималният срок, който се предвижда за протичане на процедурата по финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси е три години.
  В законопроекта е предвидено бюджета на общината с открита процедура за финансово оздравяване да се предоставя за становище на министъра на финансите, което се разглежда заедно с бюджета на общината в общинския съвет.
  В законопроекта са предвидени изисквания към кмета на общината за осигуряване на публичност и прозрачност в действията при условията на открита процедура за финансово оздравяване.
  С промените се поставят цели за финансово оздравяване на общините в годишен и средно срочен план на база на обективен анализ на основни финансови показатели с цел въвеждане на възможни консолидиращи мерки в управлението на техните финанси, инициирани от общинския съвет и след публично обсъждане в интерес на местната общност.
  Предвидена е възможност, по предложение на министъра на финансите с акт на министерския съвет да бъде отпусната допълнителна целева субсидия на общините, която да служи за погасяване на временен безлихвен заем, при условие, че се доказва от общината, че целите и мерките, заложени в оздравителния план се изпълняват съгласно предварителните насоки, които са дадени и се постигат резултатите, които се очакват от общината за финансово оздравяване.
  Със законопроекта се урежда и възможността за ограничаване поемането на дълг от институционални единици, класифицирани от ЕВРОСТАТ в сектор държавно управление - болниците, БДЖ, НКЖИ, в случай, че превишението на дълга е над 60 на сто.
  Законопроектът предвижда разширяване на обхвата на публикуваната до моментна ежемесечна официална информация за държавния и държавно гарантирани дълг. В тази връзка са предложни необходимите промени в Закона за държавния дълг.
  Предлагат се изменения и допълнения на Закона за управление на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове, с които се уреждат въпроси за реда за изплащане на финансовата помощ със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, кохезионния фонд.
  Предложено е прецизиране на разпоредби за предвиденото служебно приключване на проекти, както и промени свързани със спазването на принципите за добро финансово управление.
  Предложени са промени в други закони, свързани със синхронизирането им с принципите, правилата и терминологията заложени в Закона за публичните финанси.

  След представянето се проведе обширна дискусия, на която бяха изказани множество мнения и въпроси.
  Заместник-директорът на Националното сдружение на общините Емил Савов представи принципните въпроси от тяхна страна, които са следните:
  - на кои общини ще бъде оказана помощ с този проект и дали ще бъде преодолян структурният дисбаланс в приходната им част;
  - обективност и справедливост на предлаганата система;
  - равнопоставеност на отговорност и права;
  - необходимост от изготвяне на методология за лесно и еднозначно изчисляване на отделните показатели и др.

  Народните представители изразиха принципна подкрепя за законопроекта и за идеята да се изисква по-сериозна финансова дисциплина за общините и поставиха слените въпроси:
  - какво е състоянието на общините и какви са настоящите показатели;
  - какви ще са източниците за безлихвените заеми, които ще финансират общините;
  - какви са критериите за оценка на общините;
  - какви са европейските практики за безлихвено финансиране на общини;
  - какъв ще е инструментариума на оздравителните програми, които ще се прилагат;
  - необходимост от разграничаване на причините за изпадане в несъстоятелност на община;
  - необходимост от превантивни мерки и механизми за недопускане за изпадане в несъстоятелност на общини;
  - необходимост от включване на елемента колко от тези общини отговарят на законовите условия и критерии да бъдат общини и др.

  Заместник-министър Ананиев отговори подробно на поставените въпроси.
  Председателят на комисията Менда Стоянова предложи да се създаде работна група, с участието на членове от комисията, която да подготви конкретни предложения и текстове за второ гласуване на законопроекта.
  След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 9 народни представители, „Въздържали се” – 6 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерския съвет на 11 февруари 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума