Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/03/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20 януари 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20 януари 2016г.

  На редовно заседание, проведено на 17.03.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20 януари 2016г.

  Законопроектът беше представен от г-н Гроздан Караджов.

  Според мотивите на законопроекта съвременните условия в една модерна пазарна икономика и постоянно нарастващото търсене за квалифицирани кадри, предполага засилена конкуренция и между работодателите, с оглед привличане и задържане на качествени служители. Нерядко, като израз на добра корпоративна култура и социална отговорност, работодатели, които високо ценят труда и усилията на своите служители, заплащат за своя сметка дължимите от тях осигурителни вноски. Последното обаче, макар и да не е забранено, не е разписано нито в КСО, нито "на съответното място и в ЗКПО и води до това, че тези разходи не се признават на дружествата-осигурители за разход по смисъла на ЗКПО”. С други думи, такива осигурители биват облагани с данък „печалба” върху сумите, които са внесли като осигурителни вноски и които са дължими за сметка на служителите им. Според вносителите на законопроекта, със създаването на нова ал. 14 в чл. 6 и нова ал. 9 в чл. 127 на Кодекса за социално осигуряване, както и с допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за здравното осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица този проблем ще се реши успешно.
  В Комисията бяха получени и предоставени на вносителите на законопроекта и членовете на Комисията становища на МТСП, МФ, НАП, МЗ, НОИ, БСК, АИКБ, БТПП, КРИБ, КТ „Подкрепа“ и КНСБ. Институционалните становища не подкрепят законопроекта. Повечето от становищата на работодателските организации са отрицателни, както и становищата на синдикатите.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си неподкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 0 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 15 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20 януари 2016г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума