Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/05/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерския съвет на 11.02.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602-01-7, внесен от Министерския съвет на 11.02.2016 г.,

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
  (Обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 95 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 18 се създават ал. 4-6:
  „(4) Министерският съвет утвърждава класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми по ал. 3. С класификацията могат да се определят и други показатели, които са елементи на структурата на бюджета в програмен формат.
  (5) При организационни или нормативни промени, които засягат дейността на бюджетните организации, Министерският съвет може да извърши промени на класификацията по ал. 4.
  (6) Проектите на актове за утвърждаване на класификацията по
  ал. 4, както и за нейната промяна, се изготвят и внасят в Министерския съвет от министъра на финансите по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „задействат автоматични корективни механизми, определени от Народното събрание“ се заменят с „прилагат автоматични корективни механизми съгласно Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) За значително се приема всяко отклонение от правилото по ал. 2, което е равно на или надвишава 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт за една година или средно за двугодишен период.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „задействат автоматични корективни механизми, определени от Народното събрание“ се заменят с „прилагат автоматични корективни механизми съгласно Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) За значително се приема всяко отклонение от фискалното правило по ал. 2, което е равно на или надвишава 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт за една година или средно за двугодишен период.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 3. В чл. 29, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и от други субекти, попадащи в сектор „Държавно управление“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Член 35 се изменя така:
  „Чл. 35. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините, социалноосигурителните фондове и други субекти, които попадат в сектор „Държавно управление“, и притежаваните от тях активи под формата на дългови инструменти, включително за техните намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции от общините.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 36 се създава ал. 3:
  „(3) Министерството на финансите публикува ежемесечно официална информация за дълга и гаранциите на подсектор „Централно управление”.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на получените като обезпечения средства по чл. 152, ал. 5, 8 и 12, както и средствата по чл. 156 и чуждите средства“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на този закон, въз основа на друг закон или на акт на Министерския съвет.“

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Георги Търновалийски, Манол Генов, Дора Янкова и Иван Иванов:
  § 7 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 69, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „съгласно класификацията по чл. 18, ал. 4“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 72, ал. 1 думите „както и актуализация на стратегията за управление на държавния дълг съгласно Закона за държавния дълг“ и запетаята пред тях се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 74, ал. 1 след думата „бюджет“ се добавя „с изключение на кметовете на общините“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. Създава се чл. 77а:
  „Чл. 77а. Ежегодно в срок до 31 октомври Министерският съвет по предложение на министъра на финансите одобрява стратегия за управление на държавния дълг по Закона за държавния дълг за периода на съответната средносрочна бюджетна прогноза.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 79, ал. 7 след думата „година“ се добавя „и данъчните закони“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. В чл. 79, ал. 7 след думата „година“ се добавя „и на данъчните закони“.

  § 13. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2-4 се изменят така:
  „(2) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3.
  (3) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.
  (4) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) В рамките на срока по ал. 3 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13:
  § 13. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.
  (6) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.“

  § 14. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Със закона за държавния бюджет могат да се определят лимити за разходи за персонал по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет.“
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Със закона за държавния бюджет може да се упълномощава Министерският съвет с постановлението за изпълнението на държавния бюджет да определя лимити за разходи за персонал по бюджетите на съответните разпоредители с бюджет с изключение на бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година“ се заменят с „извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения“, а думата „нормативни“ се заличава.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В случаите по ал. 1 Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „като в този срок не се включва времето, през което няма избрано Народно събрание“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) В случаите, когато държавният бюджет не е приет в срока по ал. 3, Народното събрание по предложение на Министерския съвет определя с решение допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери. По отношение на поемането на държавен дълг се прилага съответно ал. 2.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 92, ал. 1 след думите „Министерският съвет“ се добавя „по предложение на министъра на финансите“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;
  б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.“
  3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 99 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на финансите определя размера на бюджетните взаимоотношения на съответните общини с държавния бюджет на основата на критерии и механизми в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет параметри.
  (5) Кметът на съществуващата община по ал. 1 и кметът/кметовете на новообразуваната/новообразуваните община/общини по ал. 2 съвместно представят на министъра на финансите необходимата информация за натуралните и стойностните показатели на съответните общини в срок до 14 дни след срока съответно по ал. 1-3.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 103 се създава ал. 4:
  „(4) Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на заемите по ал. 1 на общини с още една година или да отпусне нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасената в срока по ал. 1 част от заема по мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „утвърдените“ се добавя „с годишния закон за държавния бюджет“, а след думата „политики“ се добавя „и бюджетни програми“.
  2. В ал. 7 думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 1-3“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително чрез промяна на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет“.
  2. В ал. 10 думите „по ал. 1, 2, 4, 5 и 6“ се заменят с „по ал. 1-6“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 112 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 5 след думата „разпоредители“ се добавя „и разпоредителите по чл. 11, ал. 9“.
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) В случаите по ал. 2 и 3 съответният първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет при необходимост извършва и промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6, за което уведомява министъра на финансите.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ал. 1-7“ се заменят с „ал. 1, 2, 3, 5, 6 и 7“.
  2. Създава се нова ал. 7:
  „(7) В случаите по ал. 2, 3 и 6 съответният първостепенен разпоредител с бюджет извършва и промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6.“
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея числото „6“ се заменя със „7“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.

  § 24. В чл. 124, ал. 5 думите „и ал. 5“ се заменят с „и ал. 6“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.


  § 25. Създава се глава осма „а“ с чл. 130а-130л:

  „Глава осма „а“
  ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ

  Раздел I
  Общи разпоредби
  Чл. 130a. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или повече от следните условия:
  1. не се спазват фискалните правила по чл. 32, ал. 1 и 2;
  2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
  3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
  4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
  5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;
  6. равнището на събираемост на приходите на общината е под средното за страната, отчетено за последната година.
  (2) Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 общини с финансови затруднения.
  Чл. 130б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.
  (2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три години.
  (3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.
  Чл. 130в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите по чл. 130а.
  (2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 130а министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл. 130д, ал. 2.
  Чл. 130г. (1) Министърът на финансите може да издава методически насоки и указания по прилагането на тази глава, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.
  (2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.

  Раздел II
  Откриване на процедура по финансово оздравяване

  Чл. 130д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 към края на предходната година.
  (2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.
  (3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение:
  1. открива процедурата за финансово оздравяване;
  2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;
  3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.
  (4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.
  (5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.
  (6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

  Раздел III
  План за финансово оздравяване на общината. Изпълнение на плана

  Чл. 130е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
  1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
  2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;
  3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;
  4. оценка за влиянието на плана върху местната общност;
  5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.
  (2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.
  (3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, която включва:
  1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
  2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
  3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.
  (4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.
  (5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите.
  (6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

  Раздел IV
  Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване

  Чл. 130ж. (1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със становището на министъра на финансите.
  (2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.
  (3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106.
  Чл. 130з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 130ж, ал. 1.
  (2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взима решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
  Чл. 130и. В случаите по чл. 130ж, ал. 1 Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 130е. При отклонение от постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл. 130ж, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове.
  Чл. 130к. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл. 130е са постигнати:
  1. намаление на просрочените задължения;
  2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;
  3. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с еднократен характер;
  4. повишена събираемост на собствените приходи;
  5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер.
  (2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
  (3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.

  Раздел V
  Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината
  Чл. 130л. (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.
  (2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.“

  Предложение на н.п. Георги Ковачев, Светлин Танчев и Борислав Иглев:
  1. В чл. 130л се създава ал. 3:
  „(3) Община, която веднъж е влизала в процедура по финансово оздравяване и е получавала заем по изпълнение на плана за оздравяване, не може да кандидатства повторно за нови заеми в рамките на действащата програма по финансово оздравяване.
  2. В чл. 130ж, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на финансите, съгласно плана за оздравяване на общините, отпуска за сметка на бюджета едногодишен заем с фиксирана лихва, съобразена с лихвата по последната емитирана от БНБ облигационна емисия държавен дълг, за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общините.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Диана Йорданова:
  1. В чл. 130а, ал. 1, т. 6 се изменя така:
  „6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година.
  2. В чл. 130г, ал. 1 думите „може да“ да се заличат.
  3. В чл. 130д, ал. 3 след думата „решение“ се поставя запетая и се добавя “прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници“
  4. В чл. 130е, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  „4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги“
  5. В чл. 130з да се създаде нова алинея 3:
  „(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал. 2 в 30 дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.“
  6. В чл. 130и накрая на второто изречение се поставя запетая и се добавя „след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Иван Славов:
  1. В чл. 130а:
  1.1. В ал. 1:
  а) Точка 4 се изменя така:
  „4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината за последните три години надвишават 10 на сто от отчетените разходи на общината за всяка една от трите години;
  б) Точка 5 се изменя така:
  „5. Първичният бюджетен излишък на общината е отрицателна величина за всяка една от последните три години, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;"
  в) Точка 6 се изменя така:
  „Равнището на събираемост на данъчните приходи на общината намалява през последните три години или е с повече от 25 на сто под средното за страната, отчетено за последната година."
  1.2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Методологията за изчисляване на показателите по ал. 1 се определя с Наредба на министъра на финансите, съгласувано с НСОРБ."
  1.3. Създава се ал. 3:
  „(3) При изчисляването на показателите по ал. 1 се изключват предоставените извънредни трансфери с еднократен характер извън утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година субсидии."

  2. В чл. 130в, ал. 2 да отпадне.

  3. В чл. 130г., ал. 2 се изменя така:
  „(2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние, включително и за:
  1. Показателите по чл. 130а, ал. 1 на всички общини.
  2. Общините в процедура на финансово оздравяване.
  3. Предоставените безлихвени заеми и субсидии от централния бюджет по реда на тази глава.
  4. Показателите по чл. 130к, ал. 1."

  4. В чл. 130д, ал. 3, след думата „решение" се добавя:
  „прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците:"

  5. В чл. 130е:
  5.1. В ал.1, т. 4 се изменя така:
  „4. оценка за влиянието на плана върху местната общност и върху предоставяните услуги;"

  5.2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет, в това число и по размерите и условията на безлихвените заеми. Министърът на финансите може да съгласува без забележки или да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.

  6. В чл. 130ж:
  6.1. В ал.1, думите „може да" се заменят с „в срок до 30 дни".
  6.2. В ал. 2 думите "при условия, определени от министъра на финансите" да отпаднат.

  7. В чл. 130з се създава ал. 3:
  „(3) Ограничението по ал. 2 не се прилага за дълг на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор "Държавно управление".

  8. Член 130и се изменя така:
  „Чл. 130и. В случаите по чл. 130ж, ал. 1 Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 130е. При съществено отклонение от изпълнението на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл. 130ж, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение."

  9. В чл. 130к:
  9.1. Ал.1 се изменя така:
  „(1) По предложение на министъра на финансите, с акт на Министерския съвет, на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1, в случаите когато:
  1. е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината; или
  2. влошаването на показателите доказано се дължи на въздействието на обективни външни фактори като равнище на безработица над средната за страната, структура на работната сила, неотговаряща на местните потребности, неблагоприятни демографски процеси и др.,
  3. общините попадат в обхвата на национална програма или политика за целенасочена държавна подкрепа."

  9.2. Да се създаде нова ал… със следното съдържание:
  (...) Трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината по ал. 1, т. 1 е налице, когато е постигнато подобрение на три и повече показатели, определени съгласно чл. 130а, ал.1."
  9.3. Ал. 3 се изменя така:
  „(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и за наличието на условията по ал. 1 и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация."

  9.4. Да се създаде нова ал…. със следното съдържание:
  „(...) Проектът на нормативен акт по ал. 1 се съгласува с НСОРБ.„

  Комисията подкрепя по принцип предложенията по т. 4 и 8.

  Комисията не подкрепя предложенията по т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9.


  Предложение на н.п. Румен Гечев, Георги Търновалийски, Манол Генов, Дора Янкова и Иван Иванов:
  В § 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 130а:
  а) в ал. 1, т. 6 се изменя така:
  „6. равнището на събираемост на данъчните приходи за последните три години намалява или към края на годината е с повече от 25 на сто под средното за страната."
  б) ал. 2 се изменя така:
  „(2) Показателите по ал. 1 се изчисляват по методология, приета от министъра на финансите след предварително съгласуване с Националното сдружение на общините в Република България."

  2. В чл. 13Ог:
  а) в ал. 1 думите „може да" - отпадат.
  б) в ал. 2 точката в края на изречението се заменя със запетая и се добавя „в т.ч. за:
  1. показателите по чл. 130а, ал. 1 за всички общини;
  2. общините в процедура по финансово оздравяване;
  3. предоставените безлихвени заеми и допълнителни субсидии от централния бюджет по реда на тази глава;
  4. показателите по чл. 130к, ал. 1."

  3. В чл. 130д, в ал. 3, в уводното изречение след думата „решение" се поставя запетая и се добавя; „прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците”.

  4. В чл. 13Ое:
  а) в ал. 1, в т, 4, в края на текста, след думата „общност” се добавя „и върху предоставяните услуги”.
  б) в ал. 4, в изречение първо, в края на текста, след думата „съвет” се поставя запетая и се добавя „в това число и по размерите и условията на безлихвените заеми”.

  5. В чл, 13Ож:
  а) а ал. 1 думите „може да" се заменят с „в срок до 30 дни, съгласувано с НСОРБ".
  б) в ал. 2 думите „при условия, определени от министъра на финансите" и запетаята след това - отпадат.

  6. В чл. 130з, в ал. 2 се създават изречение второ и трето: „Министърът на финансите се произнася в 30-дневен срок. Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие.”

  7. В чл. 130и, изречение второ се изменя така: „При съществено отклонение от изпълнението на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл. 130ж, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмената обосновка на кмета на общината относно причините за това неизпълнение.

  8. В чл. 13Ок:
  1. създава се нова ал. 2:
  „(2) Допълнителна субсидия за погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1 може да бъде отпусната и в отсъствие на трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние, когато неподобряването на показателите по плана по чл. 130е се дължи на външни фактори."
  2. ал. 2 става ал. 3.
  3. ал. 3 става ал. 4, като думите иал. 2" се заменят с „ал. 3", а думите „на плана за финансово оздравяване" се заменят с „условията по ал. 1 и 2".

  Комисията подкрепа по принцип предложенията по т. 2, буква „а”, т. 3 и т. 7.

  Комисията не подкрепя предложенията по т. 1, т. 2, буква „б”, т. 4, 5, 6 и 8.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова (на основание чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС):
  В чл. 130 г., ал. 1 думите „по прилагането на тази глава“ да се заменят с думите „по прилагането на чл. 130а, ал.1“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25 и предлага следната редакция:

  § 25. Създава се глава осма „а“ с чл. 130а-130л:

  „Глава осма „а“
  ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ

  Раздел I
  Общи разпоредби
  Чл. 130a. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или повече от следните условия:
  1. не се спазват фискалните правила по чл. 32, ал. 1 и 2;
  2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
  3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
  4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
  5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;
  6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година;
  (2) Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 общини с финансови затруднения.

  Чл. 130б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.
  (2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три години.
  (3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.

  Чл. 130в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите по чл. 130а.
  (2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 130а министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл. 130д, ал. 2.

  Чл. 130г. (1) Министърът на финансите издава методически насоки и указания по прилагането на чл. 130а, ал.1, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.
  (2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.


  Раздел II
  Откриване на процедура по финансово оздравяване

  Чл. 130д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 към края на предходната година.
  (2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.
  (3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:
  1. открива процедурата за финансово оздравяване;
  2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;
  3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.
  (4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.
  (5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.
  (6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

  Раздел III
  План за финансово оздравяване на общината. Изпълнение на плана

  Чл. 130е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
  1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
  2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;
  3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;
  4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
  5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.
  (2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.
  (3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, която включва:
  1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
  2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
  3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.
  (4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.
  (5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите.
  (6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

  Раздел IV
  Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване

  Чл. 130ж. (1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със становището на министъра на финансите.
  (2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.
  (3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106.

  Чл. 130з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 130ж, ал. 1.
  (2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взима решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
  (3) Министърът на финансите изразява становището си по ал. 2 в 30 дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.

  Чл. 130и. В случаите по чл. 130ж, ал. 1 Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 130е. При отклонение от постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл. 130ж, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.

  Чл. 130к. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл. 130е са постигнати:
  1. намаление на просрочените задължения;
  2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;
  3. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с еднократен характер;
  4. повишена събираемост на собствените приходи;
  5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер.
  (2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
  (3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.

  Раздел V
  Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината
  Чл. 130л. (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.
  (2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.“

  § 26. В чл. 140 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.“
  2. В ал. 5 думите „31 декември“ се заменят с „30 септември“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 153, ал. 7 след думите „по ал. 1“ се добавя „и на техните разпоредители с бюджет, включени в системата за електронни бюджетни разплащания“ и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. Създават се чл. 173а и 173б:
  „Чл. 173а. Кмет на община, който не изпълни задължението си по чл. 130д, ал. 2, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
  Чл. 173б. За неизпълнение на задължението за предоставяне на информация по чл. 35 виновното длъжностно лице се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение на нарушителя се налага глоба в двоен размер.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В чл. 175 думите „чл. 173“ се заменят с „чл. 173-173б“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29 и предлага следната редакция:
  § 29. В чл. 175 думите „чл. 173“ се заменят с „чл. 173, 173а и 173б“.

  § 30. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 16, в изречение първо след думата „пенсии“ се добавя „и приравнени на тях плащания“.
  2. В т. 22, в изречение първо след думата „пенсии“ се добавя „и приравнени на тях плащания“.
  3. В т. 27 след думата „договори“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „актове“ се поставя запетая и се добавя „съдебни и арбитражни решения“, а след думата „пенсии“ се добавя „и приравнени на тях плащания“.
  4. В т. 29, в изречение първо думите „публични държавни и общински вземания“ се заменят с „данъци, осигурителни вноски, други вноски, такси“.
  5. В т. 39 се създава изречение второ:
  „За целите на касовото изпълнение и извършването на промени по съответните бюджети и сметките за средствата от Европейския съюз възстановяването на получен/предоставен трансфер се третира аналогично на плащанията, представляващи възстановяване на приходи, съответно възстановяване на разходи.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.

  § 31. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 8, ал. 1 думите „ал. 2 и 5“ се заменят с „ал. 2 и 4“.
  2. Създава се § 20а:
  „§ 20а. (1) Наличните парични средства по сметките по чл. 152, ал. 1 може да се обезпечават от банките с вземания по дълга на Република България, поет с ратифицираните договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България в качеството на кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелтшафт в качеството на кредитор и агент по плащанията, подписани на 4 ноември 2013 г.
  (2) Обезпечаването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено споразумение и има действие на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземанията в полза на Министерството на финансите. Банките обезпечават с вземания по ал. 1, свободни от всякакви тежести и обезпечения, а разпореждане с тези вземания се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.
  (3) Разпоредбите на чл. 152, ал. 9, 10 и 13 се прилагат съответно за обезпеченията по ал. 1.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за подразделението.

  § 32. През 2016 г. оценката на показателите по чл. 130а се прави въз основа на данните от отчетите на общините към края на 2015 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32:
  § 32. През 2016 г. оценката на показателите по чл. 130а се прави въз основа на данните от отчетите на общините към 31.12.2015 г.

  Предложение на н.п. Диана Йорданова за нов § 32а::
  „§ 32а. В едномесечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник" министърът на финансите издава указанията по чл. 130 г, ал. 1“

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се създаде нов § 33:
  „§ 33. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите издава указанията по чл. 130 г, ал. 1.“

  Предложение на н.п. Иван Славов за нов §…:
  „§… Наредбата по чл. 130а, ал. 2 се подготвя и одобрява от министъра на финансите, съгласувано с НСОРБ, в срок до 30 дни след влизането на закона в сила.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 33. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 50 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на финансите разработва стратегия за управление на държавния дълг за периода на съответната средносрочна бюджетна прогноза, която се одобрява от Министерския съвет.“
  2. В чл. 38 ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.

  § 34. В Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми (ДВ, бр. 29 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 1 думите „автоматичните корективни механизми по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси“ се заменят с „автоматични корективни механизми“.
  2. В чл. 6, ал. 1, т. 7 думите „по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси“ се заличават.
  3. В чл. 17, ал. 1 думите „по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.

  § 35. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 30 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г. и бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г.) се създава чл. 129:
  „Чл. 129. (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 5а, ал. 1 и 2 виновното длъжностно лице се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 5000 лв. Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
  (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите.
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

  Предложение на н.п. Иван Славов:
  § 35 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Георги Търновалийски, Манол Генов, Дора Янкова и Иван Иванов:
  § 35 да отпадне.

  Предложението е оттеглено на заседанието на комисията.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.

  § 36. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2015 г.), в чл. 58 ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 36, който става § 37 със следната редакция:
  § 37. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2015 г.), в чл. 58 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 4 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 и 3“.
  3. В ал. 5 думите „и 2“ се заличават.

  § 37. В Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 101 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5 се създава ал. 4:
  „(4) Разпоредбата на чл. 153, ал. 8 от Закона за публичните финанси се прилага за лицето по ал. 3, както и за други юридически лица, които са контролирани от държавата и на които по силата на нормативен акт е възложено подобно управление на средства от Европейския съюз и банковото им обслужване се извършва от Българската народна банка.“
  2. В чл. 7, ал. 4:
  а) точка 3 се отменя;
  б) в т. 4 след думите „определя с нормативен акт правилата“ се добавя „за извършване на плащания“ и се поставя запетая.
  3. В чл. 24:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) Органите по ал. 1 могат да предоставят безвъзмездна финансова помощ за големи проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и преди решение относно голям проект съгласно чл. 102 от същия регламент въз основа на решение на Министерския съвет. В решението на Министерския съвет се посочва източникът на финансиране на проекта в случай на отрицателно решение относно голям проект.“;
  б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. В чл. 48:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Ръководителят на управляващия орган едностранно прекратява административния договор, сключен при условията на чл. 24, ал. 4, в случай на отрицателно решение относно голям проект.“;
  б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  5. В чл. 61, ал. 2 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“.
  6. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:
  „(2) В случай че бенефициент не направи искане за окончателно плащане в едномесечен срок от приключването на всички дейности по проекта, управляващият орган може да извърши служебно приключване на проекта въз основа на извършена от него проверка на място.“
  7. В чл. 68 думата „актовете“ се заменя с „акта“, а думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 4“.
  8. Членове 75 и 76 се изменят така:
  „Чл. 75. (1) Финансовите корекции, определени на бенефициенти по оперативните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и от Кохезионния фонд, са за сметка на бенефициентите.
  (2) Финансовата корекция се извършва чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента или от следващо плащане по проекта, а когато това е неприложимо – чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения по чл. 61, ал. 2, заедно с дължимите лихви за просрочие след изтичане на 14-дневния срок за доброволно изпълнение за оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, или на 30-дневния срок за програмите за Трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4. Съдебното оспорване на решението, с което е определена финансовата корекция, не спира извършването на плащането.
  (3) Когато финансовите корекции, определени на бенефициенти – бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, не са възстановени от съответния бенефициент по реда на ал. 2, те подлежат на възстановяване от съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от Закона за публичните финанси или от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от същия закон, в чиято структура е бенефициентът, по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4.
  (4) При невъзстановяване по реда на ал. 2 и 3 на финансови корекции, определени на бенефициенти – бюджетни организации, може да се приложи разпоредбата на чл. 106 от Закона за публичните финанси.
  Чл. 76. След окончателното плащане по проект неизвършените финансови корекции са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
  9. В § 5, т. 3 от Допълнителните разпоредби думите „организацията на банковите сметки и“ се заличават.
  10. В § 8, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби след думата „закон“ се добавя „както и издадените от министъра на финансите указания за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за организация на счетоводния процес, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за приключване на оперативните програми“.

  Предложение на н.п. Иван Славов:
  В § 37 относно чл. 75:
  1. в ал. 1 се създава изречение второ:
  „Бенефициентите имат право на финансово подпомагане от държавния бюджет за наложени финансови корекции по ред определен от МС, съгласувано с НСОРБ."
  2. В ал. 2, да отпадне последното изречение със следния текст
  „Съдебното оспорване на решението, с което е определена финансовата корекция, не спира извършването на плащането."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Гечев, Георги Търновалийски, Манол Генов, Дора Янкова и Иван Иванов:
  В § 37 относно чл.75:
  а) В ал. 1 се създава изречение второ: Бенефициентите имат право на финансово подпомагане от държавния бюджет за наложени финансови корекции по ред, определен от Министерския съвет, съгласувано с НСОРБ.”
  б) в ал. 2, изречение второ да отпадне.

  Предложението е оттеглено на заседанието на комисията.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова (на основание чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС):
  1.В чл. 26, ал. 3 накрая да се добавя „и съобразно правомощията му съгласно Закона за държавните помощи“.
  2.В § 5 от допълнителните разпоредби се създава т. 5:
  „5. проектите на насоки и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, преди внасянето им за утвърждаване, се съгласуват за съответствие с приложимите правила за държавните помощи съгласно чл. 26, ал. 3.“

  Комисията подкрепя предложението.  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 37, който става § 38 и предлага следната редакция:

  § 38. В Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5 се създава ал. 4:
  „(4) Разпоредбата на чл. 153, ал. 8 от Закона за публичните финанси се прилага за лицето по ал. 3, както и за други юридически лица, които са контролирани от държавата и на които по силата на нормативен акт е възложено подобно управление на средства от Европейския съюз и банковото им обслужване се извършва от Българската народна банка.“
  2. В чл. 7, ал. 4:
  а) точка 3 се отменя;
  б) в т. 4 след думите „определя с нормативен акт правилата“ се добавя „за извършване на плащания“ и се поставя запетая.
  3. В чл. 24:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) Органите по ал. 1 могат да предоставят безвъзмездна финансова помощ за големи проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и преди решение относно голям проект съгласно чл. 102 от същия регламент въз основа на решение на Министерския съвет. В решението на Министерския съвет се посочва източникът на финансиране на проекта в случай на отрицателно решение относно голям проект.“;
  б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. В чл. 26, ал. 3 накрая да се добавя „и съобразно правомощията му съгласно Закона за държавните помощи“.
  5. В чл. 48:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Ръководителят на управляващия орган едностранно прекратява административния договор, сключен при условията на чл. 24, ал. 4, в случай на отрицателно решение относно голям проект.“;
  б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  6. В чл. 61, ал. 2 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“.
  7. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:
  „(2) В случай че бенефициент не направи искане за окончателно плащане в едномесечен срок от приключването на всички дейности по проекта, управляващият орган може да извърши служебно приключване на проекта въз основа на извършена от него проверка на място.“
  8. В чл. 68 думата „актовете“ се заменя с „акта“, а думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 4“.
  9. Член 75 се изменя така:
  „Чл. 75. (1) Финансовите корекции, определени на бенефициенти по оперативните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и от Кохезионния фонд, са за сметка на бенефициентите.
  (2) Финансовата корекция се извършва чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента или от следващо плащане по проекта, а когато това е неприложимо – чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения по чл. 61, ал. 2, заедно с дължимите лихви за просрочие след изтичане на 14-дневния срок за доброволно изпълнение за оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, или на 30-дневния срок за програмите за Трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4. Съдебното оспорване на решението, с което е определена финансовата корекция, не спира извършването на плащането.
  (3) Когато финансовите корекции, определени на бенефициенти – бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, не са възстановени от съответния бенефициент по реда на ал. 2, те подлежат на възстановяване от съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от Закона за публичните финанси или от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от същия закон, в чиято структура е бенефициентът, по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4.
  (4) При невъзстановяване по реда на ал. 2 и 3 на финансови корекции, определени на бенефициенти – бюджетни организации, може да се приложи разпоредбата на чл. 106 от Закона за публичните финанси.“
  10. В чл. 76 ал. 2 се отменя.
  11. В § 5 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) т. 3 думите „организацията на банковите сметки и“ се заличават.
  б) създава се т. 5:
  „5. проектите на насоки и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, преди внасянето им за утвърждаване, се съгласуват за съответствие с приложимите правила за държавните помощи съгласно чл. 26, ал. 3.“
  12. В § 8, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби след думата „закон“ се добавя „както и издадените от министъра на финансите указания за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за организация на счетоводния процес, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за приключване на оперативните програми“.

  § 38. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2 думите „второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Орган за управление на агенцията е изпълнителният директор, който е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на икономиката и при изпълнение на дейността си се подпомага от Съвет по акредитация.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.

  § 39. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 96 от 2015 г.), в чл. 23г думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.

  Комисията предлага § 39 да се отхвърли.

  § 40. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г. и бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г.), в чл. 41а, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.

  § 41. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г.), в чл. 258, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.

  § 42. В Закона за безмитната търговия (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2008 г.), в чл. 19, ал. 2, т. 5 думите „републиканския бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.

  § 43. В Закона за данък върху застрахователните премии (обн., ДВ, бр. 86 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2014 г. и бр. 102 от 2015 г.), в чл. 15, ал. 2 и 3 думите „републиканския бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.

  § 44. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.), в чл. 19, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. министъра, към когото е ведомството, чийто ръководител е второстепенен разпоредител с бюджет и на когото съответният обект е предоставен за управление;“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.

  § 45. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г. и бр. 13 от 2016 г.), в чл. 52, ал. 5 думата „Общинското“ се заменя с „Директорът на общинското“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.

  § 46. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13, ал. 4 думите „проверки във второстепенни разпоредители с бюджет, в които“ се заменят с „проверки в организациите, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджети, към които“.
  2. В чл. 14, ал. 3 думите „в които“ се заменят с „към които“.
  3. В чл. 40, ал. 3 и в чл. 55, ал. 2 думите „Ръководителите на“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46 и предлага следната редакция:
  § 46. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13, ал. 4 думите „проверки във второстепенни разпоредители с бюджет, в които“ се заменят с „проверки в организациите, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджети, към които“.
  2. В чл. 14, ал. 3 думите „в които“ се заменят с „към които“.
  3. В чл. 40, ал. 3 думите „Ръководителите на“ се заличават.
  4. В чл. 55, ал. 2 думите „Ръководителите на“ се заличават.


  § 47. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.), в чл. 27 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Процесуално правоспособни са и държавните учреждения, чиито ръководители са разпоредители с бюджет. Когато ръководителят на държавното учреждение не е разпоредител с бюджет, съдопроизводствените действия се извършват от и срещу висшестоящото учреждение, чийто ръководител е разпоредител с бюджет.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.

  § 48. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г. и бр. 14 и 38 от 2015 г.), в чл. 30а, ал. 1 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48 и предлага следната редакция:
  § 48. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г., бр. 14 и 38 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.), в чл. 30а, ал. 1 навсякъде думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  § 49. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г. бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 1, 19 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 34 се създава ал. 9:
  „(9) При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.“
  2. В чл. 52, ал. 1 и в чл. 54, ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 49 и предлага следната редакция:
  § 49. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г. бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 1, 19 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 34 се създава ал. 9:
  „(9) При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.“
  2. В чл. 52, ал. 1 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
  3. В чл. 54, ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  § 50. В Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република България (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2006 г. и бр. 15 от 2013 г.), в чл. 2, ал. 3 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.

  § 51. В Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (обн., ДВ, бр. 50 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1994 г., бр. 12 от 2004 г., бр. 29 от 2005 г., бр. 30 и 81 от 2006 г., бр. 60 от 2007 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 103 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.), в чл. 9, ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51.

  § 52. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г. и бр. 12 и 17 от 2015 г.), в чл. 8, ал. 3 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52.

  § 53. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20 от 2016 г.), в чл. 59, ал. 2, т. 1 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.


  § 54. В Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани (ДВ, бр. 98 от 2008 г.), в чл. 2, ал. 2, чл. 3, ал. 3 и в чл. 4 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 54 и предлага следната редакция:
  § 54. В Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани (ДВ, бр. 98 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 2, ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
  2. В чл. 3, ал. 3 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
  3. В чл. 4 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  § 55. В Закона за държавната финансова инспекция (обн., ДВ, бр. 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 14 и 61 от 2015 г.), в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55.

  § 56. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 26 от 2016 г.), в § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджетни средства“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56.

  § 57. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.), в § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба думите „включително бюджетни приходи, кредити, разходи и субсидии“ и запетаята пред тях се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума