Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-01-20, внесен от Министерски съвет на
  20 април 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-01-20, внесен от
  Министерски съвет на 20 април 2016 г.

  На заседание, проведено на 12 май 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари” в Министерството на финансите, подуправителят на Българската народна банка – Нина Стоянова, експерти на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – Ваня Манова и Румяна Бутанска и др.
  Заместник-министър Ананиев представи законопроекта и изтъкна, че той има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.
  Законопроектът предвижда банките да предоставят на потребителите платежни услуги по сметките за основни операции, свързани с откриване, използване и закриване на платежна сметка, внасяне и теглене на пари в брой от платежна сметка и платежни операции с дебитна карта, безплатно или срещу приемливи такси, независимо от броя платежни операции, извършени по сметката.
  С тези изисквания се постига по-голяма защита на потребителите, тъй като таксите за почти всички извършвани от тях операции по платежните сметки за основни операции ще бъдат с размер по-нисък от средния за страната и средния за банката за съответния вид операция.
  Законопроектът предвижда функционирането в България на най-малко една независима интернет страница за съпоставяне на таксите, събирани от доставчиците на платежни услуги, която ще се поддържа от Българската народна банка. Това ще позволи на потребителите по-лесно да сравняват цени и условия по платежни сметки, предлагани на пазара.
  Със законопроекта се предвиждат изменения в уредбата на Помирителната комисия за платежни спорове, свързани с изискванията към процедурите и органите за алтернативно решаване на спорове, предвидени в Закона за защита на потребителите.
  Със законопроекта се въвежда и опцията по чл. 1, т. 5 от Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежните операции, свързани с карти. До 9 декември 2018 г. тристранните платежни картови схеми, извършващи дейност чрез доставчик на платежни услуги или издаващи картови платежни инструменти с партньор в рамките на сътрудничество на различни марки или чрез посредник, се освобождават от изискванията за прилагане на установените максимални нива на обменните такси в глава втора от Регламент (ЕС) № 2015/751, по отношение на националните платежни операции, при определени условия. Законопроектът определя Българската народна банка като компетентен орган, който отговаря за спазването на Регламента, като установява система от санкции, приложими при нарушения на Регламента и подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за решаване на спорове във връзка с прилагането му.
  С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи се предвиждат изменения и допълнения в Закона за Българската народна банка, Закона за защита на потребителите и Закона за кредитните институции.
  В хода на дискусията представителите на КРИБ изразиха становището, че въвеждането на опцията на чл. 1, т. 5 от Регламент (ЕС) № 2015/751 би довело до нарушаване на лоялната конкуренция както между платежните картови схеми, така и между банките в България. Това би имало пряк негативен ефект върху търговците, които ще бъдат принудени да плащат по-високи разходи за приемане (т.нар. такси за обслужване на търговец) за транзакции с платежни карти при тристранни схеми.
  Г-жа Цветанка Михайлова поясни, че Регламентът дава тази опция на държавите членки, за да може тристранни картови схеми с малък пазарен дял да стъпят на пазара добре и евентуално да разширят своя пазарен дял.
  Подуправителят на БНБ г-жа Нина Стоянова допълни, че Регламентът действа за България и за целия Европейски съюз от м.декември 2015 г. и споменатата опция е с временен характер за две години, а делът на тези схеми е незначителен и няма огромно значение за пазара.
  След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-01-20, внесен от Министерския съвет на 20 април 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума