Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
26/05/2016 първо гласуване

  Проект за РЕШЕНИЕ за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", № 602-03-5, внесен от Министерския съвет на 1 април 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Проект за РЕШЕНИЕ за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", № 602-03-5, внесен от Министерския съвет на 1 април 2016г.

  На редовно заседание, проведено на 26.05.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Проект за РЕШЕНИЕ за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", № 602-03-5, внесен от Министерския съвет на 1 април 2016г.
  Документът с вносител Министерски съвет бе представен от г–н Димитър Кюмюрджиев – зам.министър на отбраната.
  Съгласно Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020, приета с Решение на Народното събрание на 25 ноември 2015 г., (ДВ, бр. 93 от 2015 г.) и Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г., за поддържане и развитие на отбранителните способности на Военноморските сили е необходимо изпълнението на инвестиционен проект "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб".
  Следва да се има предвид, че съгласно получените отговори на исканията за предоставяне на информация корабостроителната индустрия в Република България проявява значителен интерес и едно пълноценно нейно участие би довело до: по-малко финансови средства за закупуване, при условие че проектът се изпълнява от българска корабостроителна фирма; по-малко финансови средства за логистична поддръжка; улеснена процедура по логистичната поддръжка; по-кратко време за извършване на аварийните и плановите ремонти; разкриване на работни места на територията на страната; приходи от данъци и такси в републиканския бюджет и придобиване на "know how" във високите технологии.
  На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Народното събрание следва да даде съгласие за извършване на инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС ".
  След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме проект за РЕШЕНИЕ за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", № 602-03-5, внесен от Министерския съвет на 1 април 2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума