Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумение за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификат за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз, № 602–02-21, внесен от Министерския съвет на 20 май 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумение за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификат за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз, № 602–02-21, внесен от Министерския съвет на 20 май 2016г.
  На редовно заседание, проведено на 16.06.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумение за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификат за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз, № 602–02-21, внесен от Министерския съвет на 20 май 2016г.
  При представянето на законопроекта се отбеляза, че Доверителният „Фонд Мадад" за отговор на кризата в Сирия е единственият инструмент за финансиране от ЕС с действително регионален обхват не само в Сирия, но и в Турция, Ливан, Йордания, Ирак, Египет.
  Неговите цели и приложно поле са формулирани по начин, позволяващ средствата да бъдат използвани и за най-засегнатите страни в Западните Балкани. Тази помощ следва да осигури от една страна по-ефективно подпомагане на бежанците, а от друга, следва да съдейства за засилване на сътрудничеството с международните партньори в борбата с организираната престъпност, отговорна за контрабандата и трафика на мигранти, да осигури по-надеждния контрол и управление на границите, както и да гарантира връщането на онези лица, които нямат право на статут на бежанци съгласно международното право.
  На 8 октомври 2015г. тези въпроси са обсъдени на проведената в Люксембург Конференция на високо равнище с участието на министрите на външните и на вътрешните работи на 28-те страни - членки на Европейския съюз (ЕС-28), страните от Западните Балкани, както и най-засегнатите от бежанската криза от Сирия съседни държави - Турция, Йордания и Ливан, на която България обявява принос от 100 000 евро към „Фонд Мадад" като потвърждение на активната си позиция за намиране на ефективни решения на бежанския проблем в Европа и като акт на солидарност с най-силно засегнатите държави. Източникът на финансиране на вноската на България в размер 100 000 евро ще бъде от предвидените бюджетни средства за официална помощ за развитие от Програмния бюджет на Министерството на външните работи за съответната година.
  По силата на чл. 3.2.2 от Споразумението всяка вноска от донор се осъществява с подписването на сертификат за принос по образец (Приложение III от Споразумението). Съгласно чл. 3.2.3. (b) от Споразумението с изпращането на подписан сертификат за принос до Управителя донорът се съгласява да бъде обвързан с разпоредбите на Споразумението Република България ще се присъедини към Споразумението с изпращането на подписан Сертификат, който заедно с останалите подписани и депозирани от други донори сертификати ще стане част от Приложение IІ. По силата на чл. 3 от Сертификата с подписването му всеки донор потвърждава, че ще бъде обвързан във всяко отношение от неговите условия и последващи негови изменения.
  Споразумението е подписано и е влязло в сила на 15 декември 2014г., съгласно предвидената в чл. 17 процедура. На 4 март 2016г. Споразумението е изменено и допълнено в съответствие с чл. 19 от същото, поради което се прилага консолидираната му версия. Промените са наложени от необходимостта приложното поле на Фонда да бъде разширено към региона на Западните Балкани съгласно Решение на Европейската комисия от 21 декември 2015г.
  Споразумението съдържа както финансови ангажименти за държавата, така и предвижда участието й в арбитражно разрешаване на международни спорове, поради което и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и т.5 от Конституцията на Република България подлежи на ратификация от Народното събрание със закон.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: Със 17 гласа „за”, без “против” и „въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификат за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад", и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз, № 602–02-21, внесен от Министерския съвет на 20 май 2016г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума