Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/07/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602–02-23, внесен от Министерския съвет на 20 юни 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602–02-23, внесен от Министерския съвет на 20 юни 2016г.

  На редовно заседание, проведено на 13.07.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602–02-23, внесен от Министерския съвет на 20 юни 2016г.

  Документът с вносител Министерски съвет бе представен от г-жа Деница Сачева – зам.министър на труда и социалната политика.


  Спогодбата е разработена от двете страни при предварителни консултации, въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност, както и на правото на Европейския съюз (ЕС) в тази област - Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, и е подписана на 1 февруари 2016г. в София.
  По отношение на Република България Спогодбата се отнася към законодателството относно медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, безработица, както и за месечните семейни помощи за деца.
  По отношение на Черна гора Спогодбата обхваща законодателството за здравно осигуряване, здравеопазване и майчинство, пенсии и осигуряване за инвалидност, трудови злополуки и професионални болести, обезщетения при безработица, както и детски помощи.
  Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като при необходимост те се сумират за преценяване на правото и определяне на продължителността на обезщетенията, включени в материалния обхват на спогодбата.
  Във връзка с определяне на пенсионните права по спогодбата се допуска възможност компетентната институция да сумира и осигурителните периоди, завършени съгласно законодателството на трета държава, с която тази договаряща държава е сключила спогодба за социална сигурност, в която се предвижда сумирането на осигурителни периоди.
  Споразумението съдържа финансови ангажименти за държавата, поради което и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България подлежи на ратификация от Народното събрание със закон.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 18 гласа „за”, без “против” и 1„въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602–02-23, внесен от Министерския съвет на 20 юни 2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума