Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/09/2016 първо гласуване

  Законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, № 602-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.07.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, № 602-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.07.2016 г.

  На заседание, проведено на 21 юли 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – Карина Караиванова – заместник-министър, Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари” и Анна Андонова – експерт в същата дирекция; на Комисията за финансов надзор – Владимир Савов – член на Комисията и изпълняващ правомощията на заместник-председател на Комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” и Ернесто Еленков – началник на отдел „Разследване на пазарни злоупотреби”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Караиванова.
  Със законопроекта се отменя действащия Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти поради отмяната на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, която е въведена чрез него в българското законодателство. С Регламент (ЕС) № 596/2014 е установена нова регулаторна рамка за злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара, която от 3 юли 2016 г. е задължителна и пряко приложима за държавите членки.
  Със законопроекта се предвижда:
  1. Въвеждането на мерки за изпълнение на новия регламент за пазарните злоупотреби – определяне на компетентни органи при упражняването на правомощията по регламента - Комисията за финансов надзор (по-специално тези, свързани с установяване на приети пазарни практики; със сътрудничество с Европейския орган за ценни книжа и пазари, с органите на други държави членки и на трети държави; с разкриване на лични данни на трети държави, както и с предприемане на някои от административните мерки по регламента) и заместник-председателят на Комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” (относно правомощията, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията и които са свързани основно с упражняването на текущ надзор). В законопроекта принудителните административни мерки и административно-наказателни разпоредби са въведени като са съобразени с предвидените в регламента максимални размери на глоби и имуществени санкции.
  2. Въвеждането на разпоредбите на Директива на Комисията (ЕС) 2015/2392 за изпълнение на регламента за пазарните злоупотреби. Директивата определя правилата, които следва да се спазват при изпълнението на задълженията по регламента за съобщаване на нарушения на неговите изисквания. Тя въвежда и мерки за защита на лицата, работещи по трудов договор, които са съобщили за такива нарушения, в т.ч. защита на личните им данни.
  3. Изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, с които се въвеждат изискванията в Директива 2014/91/ЕС, а именно:
  ■ въвеждат се допълнителни изисквания за депозитарите на колективни инвестиционни схеми, както и разпоредби, насочени към изясняване на отговорността им в случай на загуба на активи на колективни инвестиционни схеми под тяхно попечителство или при неправилно изпълнение на депозитарните им функции;
  ■ уреждат се хипотезите и условията за делегиране на задължения от депозитаря на трето лице;
  ■ създават се допълнителни изисквания към политиките на възнагражденията, които управляващите дружества следва да приемат и прилагат;
  ■ променени са принудителните административни мерки и административни наказания съгласно изискванията на директивата, която цели осигуряване прилагането хоризонтални политики по отношение на санкциите и мерките в сектора на финансовите услуги чрез преодоляване на разликите между нивата на паричните санкции в отделните държави-членки.
  4. Промени, които не произтичат от задължение за транспониране на законодателство на ЕС, но целят развитие на инвестиционния сектор, чрез предоставяне на възможности, които са характерни за колективните инвестиционни схеми в други европейски държави – например възможност за създаването на колективни инвестиционни схеми, при които записването на дялове от тях се осъществява срещу финансови инструменти, а не само срещу парични вноски.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 11 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, № 602-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.07.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума