Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
10/09/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 654-01-89, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 12.07.2016 г., приет на първо гласуване на 21 юли 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 654-01-89, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 12.07.2016 г., приет на първо гласуване на 21 юли 2016г.


  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

  (Обн. ДВ. бр.105 от 2006г.; изм. бр.52, бр.108 и бр.110 от 2007г.; изм. бр.69 и бр.106 от 2008г.; изм. бр.32, бр.35, бр.95 от 2009г.; изм. бр.94 от 2010г.; изм. бр.19, бр.31, бр.35, бр.51, бр.77 и бр.99 от 2011г.; изм. и доп. бр.40, бр.94 от 2012г.; доп. бр.15, бр.16, изм. и доп. бр.23, бр.68, доп. бр.91, изм. и доп. бр.100, бр.109 от 2013г.; изм. и доп. бр.1, бр.105, доп. бр.107 от 2014г.; изм. бр.12 , изм. и доп. бр.22, изм. бр.35, бр.79, изм. и доп. бр.95 от 2015 г., доп. бр. 32 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл.10, ал. 6 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите „и 3“ се заличават.
  2. Изречение второ се изменя така: „Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за дейността, така и за лично потребление, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист или друг разходо-оправдателен документ, когато при определяне на данъчната основа за облагане с данък върху разходите по чл. 204, т. 4 е приложена разпоредбата на чл. 215а, ал. 2, т. 2.“

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев:
  В чл. 10, ал. 6 в т. 2 след думите „превозни средства” се поставя запетая и се добавя текста „както и на др. активи по чл. 215а, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  В § 1,чл. 10, ал. 6 изр. второ думата „потребление” да се замени с „ползване”, а думите „разходо-оправдателен” да се заменят с „подобен”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 10, ал. 6 в изречение първо думите „чл. 204, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 204, ал. 1, т. 1”, а изречение второ се изменя така: „Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за дейността, така и за лично ползване, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ, когато при определяне на данъчната основа за облагане с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 е приложена разпоредбата на чл. 215а, ал. 2, т. 2.“


  § 2. В чл. 92 се създава ал. 7:
  „(7) Чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в страната чрез място на стопанска дейност, посочва в годишната данъчна декларация идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В чл. 204:
  1. Точка 3 се отменя.
  2. Създава се т. 4:
  „4. разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, предоставени за лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица), както и на лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев:
  В § 3, т. 2 относно чл. 204, т. 4 след думите „активи и/или персонал” се поставя запетая и се добавя „когато балансовата стойност на актива при придобиването му надхвърля 20 000 лв.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  Параграф § 3 да се измени така:
  § 3. В чл. 204 се правят следните изменения и допълнения:
  1. досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) т. 3 се отменя;
  б) създава се т. 4:
  „4. разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква ”и” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.”
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Алинея 1 се прилага и когато отчитането на сумите по ал. 1, т. 1-4 не води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
  § 3. В чл. 204 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) точка 3 се отменя;
  б) създава се т. 4:
  „4. разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква ”и” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.”
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Алинея 1 се прилага и когато отчитането на сумите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.”


  § 4. В чл. 207:
  1. В ал. 1 думите „и 3” са заличават;
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Данъчно задължени лица за данъка по чл. 204, т. 4 са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол или по правоотношения за полагане на личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция:
  § 4. В чл. 207 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 204, т. 1 и 3” се заменят с „чл. 204, ал. 1, т. 1”.
  2. В ал. 2 след думите „чл. 204” се добавя „ал. 1”.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Данъчно задължени лица за данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол или по правоотношения за полагане на личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“


  § 5. В глава двадесет и девета „Данъчна основа“:
  1. Чл. 215 се отменя.
  2. Създава се чл. 215а:
  „Данъчна основа за данъка върху разходите в натура, свързани с предоставянето за използване на активи и/или персонал за лично потребление
  Чл. 215а. (1) Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 4 е сумата на разходите в натура, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, предоставени за лично потребление за календарната година.
  (2) Когато превозни средства се използват както за дейността, така и за лично потребление, при определяне на данъчната основа по ал. 1 разходите се отнасят към личното потребление като общият размер на всички разходи, свързани с използването на превозните средства се умножи:
  1. по съотношението:
  а) между изминатите за лично потребление километри и общите изминати километри от съответното превозно средство, или
  б) между часове/дни на използване на превозното средство за лично потребление и общия брой часове/дни, през които превозното средство е било на разположение на данъчно задълженото лице по начин, който му позволява то да го използва; или
  2. по 50 на сто.
  (3) Когато недвижимо имущество се използва както за дейността, така и за лично потребление и разходите не могат да бъдат разпределени чрез измерване, при определяне на данъчната основа по ал. 1, разходите се отнасят към личното
  потребление като общият размер на всички разходи, свързани с използването на недвижимото имущество се умножи по съотношението:
  а) между площта, използвана за лично потребление и общата площ, и/или
  б) между часове/дни, през които недвижимото имущество се използва за лично потребление и общия брой часове/дни, през които недвижимото имущество е било на разположение на данъчно задълженото лице по начин, който му позволява то да го използва.

  (4) Когато активи, извън посочените по ал. 2 и 3, се използват както за дейността, така и за лично потребление, данъчната основа по ал. 1 е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани с използването на съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа.“

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев:
  В § 5, в чл. 215а, ал. 2, т. 2 числото „50” се заменя с „20”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  В § 5, т. 2 да се измени така:
  2. Създава се чл. 215а:
  „Данъчна основа за данъка върху разходите в натура”
  Чл. 215а (1) Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 4 е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година.
  (2) При определяне на данъчната основа по ал. 1 за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство се умножи:
  1. по съотношението:
  а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от съответното превозно средство, или
  б) между брой часове на лично ползване на превозното средство и общият брой часове на използване на превозното средство, или
  2. 50 на сто.
  (3) При определяне на данъчната основа по ал. 1 за разходите в натура, свързани с недвижимо имущество, когато те не могат да бъдат разпределени чрез измерване, разходите се отнасят към личното ползване като общият размер на всички разходи, свързани с недвижимото имущество, се умножи по съотношението:
  а) между площта, използвана за лично ползване и общата площ на съответното недвижимо имущество, или
  б) между брой часове на лично ползване на съответното недвижимо имущество и общият брой часове на използване на недвижимото имущество.
  (4) При определяне на данъчната основа по ал. 1 за разходите в натура, свързани с активи, извън посочените по ал. 2 и 3, данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция в съответствие с изискванията на чл. 50 от Указ 883 за прилагане на Закона за нормативните актове за § 5 и нов § 6:

  § 5. Чл. 215 се отменя.

  § 6. В глава двадесет и девета се създава чл. 215а:
  „Данъчна основа за данъка върху разходите в натура
  Чл. 215а (1) Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година.
  (2) При определяне на данъчната основа по ал. 1 за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи:
  1. по съотношението:
  а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от съответното превозно средство, или
  б) между часовете на лично ползване на превозното средство и общите часове на използване на превозното средство, или
  2. по 50 на сто.
  (3) При определяне на данъчната основа по ал. 1 за разходите в натура, свързани с недвижимо имущество, когато те не могат да бъдат разпределени чрез измерване, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с недвижимото имущество, се умножи по съотношението:
  а) между площта, използвана за лично ползване и общата площ на съответното недвижимо имущество, или
  б) между часовете на лично ползване на съответното недвижимо имущество и общите часове на използване на недвижимото имущество.
  (4) При определяне на данъчната основа по ал. 1 за разходите в натура, свързани с активи, извън посочените по ал. 2 и 3, данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа.


  § 6. В чл. 217 се създава ал. 3:
  „(3) Данъчно задължените лица декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за текущата година в годишната данъчна декларация, подавана за предходната година.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.


  § 7. В чл. 239 се създава ал. 3:
  „(3) Когато организаторът на хазартната игра е чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в първата декларация по ал. 1 за съответната година се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.


  § 8. В чл. 246 се създава ал. 3:
  „(3) Когато данъчно задълженото лице е чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в първата декларация по ал. 1 за съответната година се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.


  § 9. В чл. 259 се създава ал. 4:
  „(4) Когато данъчно задълженото лице е чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в декларацията по ал. 2 се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.


  § 10. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 83:
  „83. „Разходи в натура“ за целите на чл. 204, т. 4 са счетоводните разходи, които не попадат в чл. 204, т. 1-2 и са свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал и за лично потребление. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации. Не са разходи в натура за целите на чл. 204, т. 4 разходите, извършени в полза на физически лица, които представляват придобит доход по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  Параграф 10 се изменя така:
  §10. В § 1 от ДР се правят следните изменения:
  1. т. 39 се отменя.


  2. Създава се т. 83:
  „83. „Разходи в натура“ за целите на чл. 204, т. 4 е частта от счетоводните разходи, които не попадат в чл. 204, т. 1-2 и са свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване, съответстваща на личното ползване на активите и/или персонала. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации. Не са разходи в натура за целите на чл. 204, т. 4 разходите, извършени в полза на физически лица, които представляват придобит доход по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който става § 11 и предлага следната редакция:
  § 11. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 39 се отменя.
  2. Създава се т. 83:
  „83. „Разходи в натура“ за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 е частта, съответстваща на личното ползване на активите и/или персонала, от счетоводните разходи, които не попадат в чл. 204, ал. 1, т. 1-2 и са свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации. Не са разходи в натура за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 разходите, извършени в полза на физически лица, които представляват придобит доход по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС за създаване на нов §:
  § … В останалите текстове на закона след думите „чл. 204” се добавя „ал. 1”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. В останалите текстове на закона след думите „чл. 204” се добавя „ал. 1”.


  Преходни и заключителни разпоредби

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 11. Данъчно задължено лице, което до датата на обнародване на този закон е прилагало реда за облагане на разходите в натура като непарични доходи на физическите лица по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, може да избере, като декларира с годишната си данъчна декларация, подавана за 2016 г.:
  1. да продължи да прилага този ред до края на 2016 г., или
  2. да приложи чл. 204, т. 4 до края на 2016 г.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  В § 11 в текста преди т. 1 да се създаде ново изречение първо: „Данъчно задължените лица декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. в годишната данъчна декларация за 2016 г.
  Досегашното изр. първо да стане изр. второ.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 13 и предлага следната редакция:
  § 13. (1) Данъчно задължените лица декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. в годишната данъчна декларация за 2016 г.
  (2) Данъчно задължено лице, което до датата на обнародване на този закон е прилагало реда за облагане на разходите в натура като непарични доходи на физическите лица по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, може да избере, като декларира с годишната си данъчна декларация, подавана за 2016 г.:
  1. да продължи да прилага този ред до края на 2016 г., или
  2. да приложи чл. 204, ал. 1, т. 4 до края на 2016 г.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова за нов §:
  Да се създаде нов §:
  §…..Данните по чл. 239, ал. 3 и чл. 246, ал. 3 се декларират в първата декларация за 2017 г.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 14:
  § 14. Данните по чл. 239, ал. 3 и чл. 246, ал. 3 се декларират в първата декларация за 2017 г.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС за създаване на нов §:
  § …(1) Документална обоснованост на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, извършени от 1 януари 2016 г. до датата на обнародване на този закон в „Държавен вестник”, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, както и ако не е издаван пътен лист.
  (2) При определяне на данъчната основа за данъка по чл. 204,ал. 1,т. 4 за 2016 г. за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50 на сто, когато до обнародването на този закон в „Държавен вестник“ превозното средство е използвано и за управленска дейност и разходите за тази дейност са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност и/или не е издаван пътен лист.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 15:
  § 15.(1) Документална обоснованост на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, извършени от 1 януари 2016 г. до датата на обнародване на този закон в „Държавен вестник”, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, както и ако не е издаван пътен лист.
  (2) При определяне на данъчната основа за данъка по чл. 204, ал. 1,т. 4 за 2016 г. за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50 на сто, когато до обнародването на този закон в „Държавен вестник“ превозното средство е използвано и за управленска дейност и разходите за тази дейност са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност и/или не е издаван пътен лист.


  § 12. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015г. и бр. 32 от 2016 г.) в чл. 24 се създава нови ал. 3 и 4:
  „(3) Работодателите могат да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане при условията на същия закон. Правото на избор се упражнява по реда на чл. 217, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и не може да се прилага за отделни физически лица.
  (4) Доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не се включват в облагаемия доход по ал. 1.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 16, като след думите „чл. 204” се добавя ”ал. 1”.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС за създаване на нови параграфи:
  § . В Закона за митниците(Обн., ДВ. бр. 15 от 1998 г., изм. бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., изм. и доп. бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., доп. бр. 76 от 2002 г., изм. и доп. бр. 37 и 95 от 2003 г., доп. бр. 38 от 2004 г., изм. и доп. бр. 45 , 86, 91, 105 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006 г., изм. и доп. бр. 105 от 2006 г., изм. бр. 59 и 109 от 2007 г., изм. бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., изм. бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., изм. бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., изм. бр. 82 от 2011 г., изм. бр. 38 и 54 от 2012 г., изм. и доп. бр. 15 и 66 от 2013 г., изм. бр. 98 от 2014 г., изм. бр. 42 и 60 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15, ал. 2, т. 15 след думата „пунктове” се добавя ”и на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона”.
  2. В чл. 16, ал. 1, т. 3а думите ”министъра на финансите” се заменят с „директора на Агенция”Митници”.
  3. В чл. 16з:
  а) в ал. 1 и в ал. 3 в текста преди т. 1 думите”министъра на финансите” се заменят с „директора на Агенция „Митници”;
  б) в ал. 4 и ал. 8 думите „Министърът на финансите” се заменят с „Директорът на Агенция”Митници”;
  в) в ал. 10 и ал. 12 думите „министъра на финансите” се заменят с „директора на Агенция”Митници”.

  §…. В Закона за пътищата (Обн., ДВ. бр. 26 от 2000 г., изм. бр. 88 от 2000 г., изм. бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., изм. и доп. бр. 6 и 14 от 2004 г., изм. бр. 88 и 104 от 2005 г., изм., бр. 30 от 2006 г., изм. бр. 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2007 г., изм. и доп. бр. 43 и 69 от 2008 г., изм. бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82, 93 от 2009 г., доп. бр. 87 от 2010 г., изм. бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., изм. и доп., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., изм. и доп. бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., изм. и доп. бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., изм., бр. 30 от 2016 г.) в чл. 10е се създава ал. 3:
  „(3) В случай че дейностите по проверките, свързани с паспортно-визовия режим, се извършват на територията на съседна държава, Агенция „Митници“ изпълнява задълженията си по ал. 1 и 2 на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 17 и § 18:
  § 17. В Закона за митниците(Обн., ДВ. бр. 15 от 1998 г., изм. бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., изм. и доп. бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., доп. бр. 76 от 2002 г., изм. и доп. бр. 37 и 95 от 2003 г., доп. бр. 38 от 2004 г., изм. и доп. бр. 45 , 86, 91, 105 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006 г., изм. и доп. бр. 105 от 2006 г., изм. бр. 59 и 109 от 2007 г., изм. бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., изм. бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., изм. бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., изм. бр. 82 от 2011 г., изм. бр. 38 и 54 от 2012 г., изм. и доп. бр. 15 и 66 от 2013 г., изм. бр. 98 от 2014 г., изм. бр. 42 и 60 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15, ал. 2, т. 15 след думата „пунктове” се добавя ”и на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона”.
  2. В чл. 16, ал. 1, т. 3а думите ”министъра на финансите” се заменят с „директора на Агенция”Митници”.
  3. В чл. 16з:
  а) в ал. 1 и в ал. 3 в текста преди т. 1 думите ”министъра на финансите” се заменят с „директора на Агенция „Митници”;
  б) в ал. 4 и ал. 8 думите „Министърът на финансите” се заменят с „Директорът на Агенция ”Митници”;
  в) в ал. 10 и ал. 12 думите „министъра на финансите” се заменят с „директора на Агенция”Митници”.

  § 18. В Закона за пътищата (Обн., ДВ. бр. 26 от 2000 г., изм. бр. 88 от 2000 г., изм. бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., изм. и доп. бр. 6 и 14 от 2004 г., изм. бр. 88 и 104 от 2005 г., изм., бр. 30 от 2006 г., изм. бр. 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2007 г., изм. и доп. бр. 43 и 69 от 2008 г., изм. бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82, 93 от 2009 г., доп. бр. 87 от 2010 г., изм. бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., изм. и доп., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., изм. и доп. бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., изм. и доп. бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., изм., бр. 30 от 2016 г.) в чл. 10е се създава ал. 3:
  „(3) В случай че дейностите по проверките, свързани с паспортно-визовия режим, се извършват на територията на съседна държава, Агенция „Митници“ изпълнява задълженията си по ал. 1 и 2 на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона“.


  § 13. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 11, т. 2, който влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова:
  В § 13 след думите „Държавен вестник” се добавя „и § 2, § 7, § 8 и § 9, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 19 и предлага следната редакция:
  § 19. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на:
  1. Параграф 13, ал. 2, т. 2, който влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
  2. Параграфи § 2, § 8, § 9, § 10, § 17 и § 18, които влизат в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума