Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
27/09/2016 второ гласуване

  Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания” ЕАД № 602-01-52, внесен от Министерския съвет на 20.09.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания” ЕАД № 602-01-52, внесен от Министерския съвет на 20.09.2016 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания” ЕАД

  Предложение на н.п. Мартин Димитров и Петър Славов:
  Наименованието на засона се изменя така:
  „Закон за предоставяне на помощ за изплащане на част от задълженията на „Националната електрическа компания” ЕАД в следствие на необосновани разходи по проекта „Белене”.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Чл. 1. (1) За финансово осигуряване на изплащането от „Национална електрическа компания“ ЕАД на присъдените суми по Арбитражно дело № ICC Case 18086/GZ/MHM Министерският съвет осигурява по реда на чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси чрез бюджета на Министерството на енергетиката предоставянето на възмездна финансова помощ на „Национална електрическа компания“ ЕАД.
  (2) „Национална електрическа компания“ ЕАД не заплаща лихви за ползваната помощ по ал. 1 и не предоставя обезпечения.

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Таско Ерменков, Чавдар Георгиев, Ангел Найденов, Кристиан Вигенин, Георги Божинов, Георги Свиленски, Стоян Мирчев:
  В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в края на разпорадбата, след абревиатурата „ЕАД” се поставя запетая и се добавя „в размер до 1 270 000 000 лева”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) „Национална електрическа компания” ЕАД връща помощта по ал. 1 в срок до 15 години, считано от получаването й.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Чл. 2. Условията за предоставяне и за възстановяване от „Национална електрическа компания“ ЕАД на помощта по чл. 1 се определят от Министерския съвет. Помощта по чл. 1 се предоставя въз основа на Споразумение между министъра на енергетиката и „Национална електрическа компания“ ЕАД, одобрено от Министерския съвет, наведнъж или на части, на базата на Споразумение за окончателно уреждане на отношенията между страните по Арбитражно дело № ICC Case 18086/GZ/MHM.

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Таско Ерменков, Чавдар Георгиев, Ангел Найденов, Кристиан Вигенин, Георги Божинов, Георги Свиленски, Стоян Мирчев:
  В чл. 2 в началото думата „Условията” се заменя с „Допълнителните условия”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов:
  В чл. 2, в края на изречение първо, след думите „Министерския съвет” се поставя запетая и се добавя „като същите задължително включват, че изплащането на присъдените суми по Арбитражно дело №ICC case 18086 /GZ/MHM ще стане след поемане на задължение от страна на производителя, предаването на ядреното оборудване по посоченото арбитражно решение да се осъществи заедно с цялостната техническа и проектна документация на съоръженията, като се поеме и неотменим и безусловен ангажимент за осигуряване на авторски и технически надзор от негова страна в бъдеще, независимо от бъдещите решения на България за използване на оборудването.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров и Петър Славов:
  В чл. 2:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Лицата по ал. 1 предприемат всички правни и фактически действия за защита на държавния интерес, включително чрез извършване на независима експертиза на предоставането оборудване във връзка с делото по чл. 1, неговото съответствие с поръчаното от „НЕК” АД, годността му и неналичието на липси. При констатирани несъответствия, както и в случаите на непълна окомплектовка и/или незавършеност на производството, лицата по предходното изречение следва да претендират обозщетение за срока на забавата и/или понесените вреди, включително и като оспорят начисляваните лихви за забавено плащане.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) Помощта по чл. 1 се предоставя само след положително решение от Европейската комисия въз основа на уведомление, направено по реда на чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  (2) Администратор на помощта по чл. 1 е министърът на енергетиката, който е длъжен да предостави на министъра на финансите необходимата информация за изпращане на уведомлението до Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи и при отчитане на стратегическия характер на обектите, дейностите и критичната инфраструктура, свързани с „Национална електрическа компания“ ЕАД.
  (3) Министърът на финансите уведомява Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. Вземанията на държавата срещу „Национална електрическа компания“ ЕАД, възникнали в резултат на невъзстановени в срок суми от помощта по чл. 1, са частни държавни вземания, които се установяват от министъра на енергетиката и се събират от Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума