Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
14/10/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на
  Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерския съвет на 15.09.2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на
  Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерския съвет на 15.09.2016г.

  На редовно заседание, проведено на 12.10.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на
  Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерския съвет на 15.09.2016г.
  Договорът за залог върху трежъри сметката е документ от пакета споразумения и договори за залог, необходими за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия”.
  За изпълнението на Инструмента за неограничени гаранции по Инициативата за малки и средни предприятия Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) открива и води, от името на Управляващия орган две сметки: сметка на Целевия компонент (оперативна сметка) и
  трежъри сметка (сметка на свободните наличности).
  Всякакви права на Управляващия орган във връзка с двете сметки се предоставят като първи по ред залог, за да се обезпечи плащането към ЕИФ на всички суми, дължими от Управляващия орган на ЕИФ.
  Договорено е сметката на Целевия компонент да бъде открита в търговска банка в Люксембург, а трежъри сметката да бъде открита в Българската народна банка (БНБ).
  Ефектът за малките и средните предприятия при ползване на кредити по Инициативата се изразява в облекчените условия за обезпечаване на вземанията, а редът за финансиране е този, описан в документите. Инициативата не предвижда национално финансиране.
  Договорът за залог върху трежъри сметката съдържа финансови задължения за държавата, предвижда участие на Република България в арбитражно уреждане на международни спорове и изрично предвижда ратификация, което налага на основание чл.85, ал.1, т.4, т.5 и т.8 от Конституцията на Република България необходимостта да бъде ратифициран.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 15 гласа „за”, без “против” и „въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерския съвет на 15.09.2016г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума