Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/10/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 602-01-57, внесен от Министерския съвет на 11.10.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 602-01-57, внесен от Министерския съвет на 11.10.2016 г.


  На заседание, проведено на 12 октомври 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: представителите на Министерството на финансите - Владислав Горанов – министър на финансите, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ и Петя Копчева – началник на отдел в същата дирекция, представителите на Националната агенция за приходите - Галя Димитрова – зам. изпълнителен директор, Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” и Таня Дренска – зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, представителите на Агенция „Митници” – Борислав Борисов- заместник-директор, Светла Генова- директор на дирекция „Акцизи” и Цецка Дочева – началник на отдел в дирекция „Митническо разузнаване и разследване”, представители на КНСБ, Института на дипломираните експерт счетоводители, Българска стопанска камара, Българска петролна и газова асоциация, Българска асоциация на тютюневата индустрия и др.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от министъра на финансите Владислав Горанов.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове цели усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с оглед отстраняване на неясноти, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на Европейския съюз.
  Със законопроекта се предлагат следните промени:
  Предвижда се корекция в реда за възстановяване на сумите по схемата за държавна помощ относно специалния ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство, като сумите за възстановяване, предназначени за земеделските производители ще се превеждат от Агенция „Митници” на Държавен фонд „Земеделие“.
  Отпада задължението на лицата да представят пред митническата администрация удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. Тази информация ще се получава по служебен ред от Националната агенция за приходите.
  Предлага се промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите, като специфичният акциз ще бъде увеличен от 70 лв. на 101 лв. за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на минималните нива на облагане за Европейския съюз до 1 януари 2018 г. (27 % от продажната цена за 2017 г. и 28% от продажната цена за 2018 г.).
  Въвежда се нова уредба в чл. 90б, която предвижда при разносна търговия или продажба на тютюневи изделия без предварителна заявка, идентификационните данни на транспортните средства, използвани в дейността, да се предоставят в 7-дневен срок в компетентното митническо учреждение.
  Предлага се промяна в чл. 102а, с която се регламентират условията и редът за използване на технически устройства (собствени или ползвани на друго правно основание) за целите на контрола по ЗАДС, която в последствие да бъде доразвита с правилника за прилагане на закона.
  С промяната в чл. 103 се създава правна възможност, при която в случаите на чл. 42 и 43 от ДОПК претърсването и изземването по реда на НПК да се извършва и от митническите органи.
  С промяната по чл. 107 се предлага митническите лаборатории да станат единственото звено, компетентно да се произнася по взетите проби за целите на контрола върху акцизни стоки, както и имащо право да определя показателите и другите признаци от значение за акцизното облагане.
  Прецизират се и административнонаказателните разпоредби на закона.
  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са предложени промени в Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за счетоводството и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
  В Закона за данък върху добавената стойност се предлагат следните промени:
  Предлага се при използване на стоки (в т.ч. недвижими имоти), които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, едновременно за независима икономическа дейност и за доставки и дейности извън независимата икономическа дейност, регистрираните лица да приспадат данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоките за извършване на независима икономическа дейност.
  Във връзка с новите правила за пропорционално приспадане се предвижда система за коригиране на ползвания първоначално, при придобиване на недвижимия имот, данъчен кредит, като се вземат предвид промените през следващите години в употребата на стоката или услугата за осъществяване на независима икономическа дейност и за цели, различни от нея. Предлага се извършване на годишна корекция за всяка от годините, през която настъпи изменение в използването им, което би повлияло на размера на данъчния кредит. Запазва се предвиденият понастоящем в ЗДДС период за коригиране на приспаданията за недвижими имоти - 20 годишен срок, а за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи - 5 годишен срок.
  Предлагат се редакционни промени в предвидените ограничения за извършване на корекции с оглед привеждането им в съответствие с новите режими за годишна и еднократна корекция.
  Във връзка с решение на СЕС по дело С-209/14 се предлага изменение в критериите, които определят фактическото предоставяне на стока при условията на договор за финансов лизинг като доставка на стока.
  Урежда се облагането с ДДС на дейността на неперсонифицираните дружества. Предлага се внасянето на стока или извършване на услуга от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество да не се счита за доставка на стока или услуга за целите на ЗДДС.
  Прецизира се разпоредбата, предвиждаща освобождаване на доставките на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер.
  Предоставя се възможност за прихващане на установения данък за възстановяване, в случаите на т.н. „ускорено възстановяване“ (в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията), с изискуемите публични вземания, възникнали до датата на издаване на ревизионния акт или акта за прихващане или възстановяване.
  Предвиждат се изменения и допълнения в разпоредбите, засягащи действията на наследниците при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице. Дава се възможност на наследник, който възнамерява да продължи независимата икономическа дейност на починалото лице и не е регистрирано по ЗДДС лице, да може да се регистрира до 14-то число на месеца, следващ 6 месеца от датата на смъртта на наследодателя. За целта наследникът следва да подаде заявление за регистрация по закона в 14-дневен срок от приемане на наследството.
  Предлага се в оборота за задължителна регистрация по закона да се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато е нерегистрирано по закона лице.
  В Закона за корпоративното подоходно облагане се предлагат следните изменения:
  Предлага се декларациите по образец по ЗКПО да се подават задължително по електронен път с електронен подпис. В тази връзка се предлага да отпадне предвидената в закона отстъпка от данъка за електронно подаване на декларацията.
  Предлага се промяна в реда за коригиране на счетоводни и други грешки, като се дава право след изтичане на законоустановения срок за подаване на годишната данъчна декларация, подателят еднократно в срок до 30 септември на текущата година да направи промени, свързани с декларирания данъчен финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за предходната година, чрез подаване на нова декларация.
  В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлагат следните изменения:
  Предлага се промяна в действащата разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, с която се предвижда освободени от облагане с данък да бъдат само наградите от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава членка, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността. Предлага се промяна в разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 22, с която ще бъдат освободени от облагане с данък ученическите награди (от олимпиади и други подобни състезания и конкурси).
  Въвежда се данъчно облекчение за извършени безкасови плащания - дава се възможност да се ползва данъчно облекчение в размер на 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., в случаите, в които извършените безкасови плащания от лицето са в размер на 80 или над 80 на сто от доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
  Предлагат се промени, свързани с облагането на земеделските стопани.
  С предложената промяна в чл. 29, ал. 3 се отстранява проблем, свързан със облагането на земеделските стопани, преминаващи от облагане по реда на чл. 29а към облагане по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ. Проблемът е свързан със случаите, при които доходите са получени през предходни данъчни години, когато лицето се е облагало по реда на чл. 29а, но не са отчетени като приход за същата или за предходни години, с оглед правилата на счетоводното законодателство. Според действащата нормативна уредба, ако впоследствие лицето премине към облагане по общия ред е възможно тези доходи да останат необложени, предвид различните принципи за формиране на облагаемия доход.
  Предлагат се промени в чл. 29а от ЗДДФЛ, с които се облекчава и оптимизира процеса по деклариране на избрания ред за облагане от земеделските стопани.
  Предлага се физическите лица, получили доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ от източници в чужбина да ги декларират годишно и дължимият данък да се определя в годишната данъчна декларация и се внася в срок до 30 април на следващата година.
  Предлагат се и промени, свързани с реда на облагане на непарични вноски в търговски дружества.
  Предлага се промяна в начина на подаване на предвидените в закона данъчни декларации, като годишната данъчна декларация ще се подава само по електронен път за доходите, придобити след 1 януари 2017 г. В тази връзка е запазена предвидената в закона отстъпка от данъка за лицата, които подадат годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2016 г. до 31 март 2017 г. по електронен път, като същата е ограничена до 1000 лева.
  Въвежда се възможност за еднократна корекция на годишната данъчна декларация по инициатива на данъчно задълженото лице след изтичане на законовия срок за подаване на декларацията.
  Предвижда се възможност за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от наследниците на починали лица. Към настоящия момент липсва правна възможност за подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починало лице и установяването на данъчните задължения на починалото лице се извършва само с ревизия. Действащият механизъм е изключително сложен за администриране и затруднява както данъчно задължените лица, така и администрацията.
  В Закона за местните данъци и такси се предлагат изменения, с които се прецизират разпоредбите, свързани с определяне на данъчно задължените лица за данък върху недвижимите имоти, поради противоречива съдебна практика.
  Предлагат се и изменения на разпоредбите, касаещи таксата за битови отпадъци, като срокът за влизането в сила на измененията на чл. 66 и 67 от ЗМДТ се предлага да е 1 януари 2018 г., а срокът за разработването на методиката да е 31 март 2017 г.
  В Закона за счетоводството се предлагат промени, които касаят съхраняването на счетоводната информация, определянето на категорията на групите предприятия, въвежда се и определение за „предприятие, което не е осъществявало дейност“.
  В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага прага за ограничаване на плащанията в брой в страната да бъде намален от 10 000 лв. на 5 000 лв., като мярка за ограничаване на сивата икономика. Предложението е в съответствие и с наложилата се практика в държавите членки на Европейския съюз, където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 3 000 евро.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията и представителите на различните организации изразиха принципна подкрепа за законопроекта.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 11 народни представители, „Въздържали се”- 4 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 602-01-57, внесен от Министерския съвет на 11.10.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума