Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
29/11/2016 второ гласуване

  Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 602-01-65, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г., приет на първо гласуване на 17 ноември 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  ДО К Л А Д

  Относно: законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 602-01-65, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г., приет на първо гласуване на 17 ноември 2016 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 375 563,8 хил. лв., както следва:

  П О К А З А Т Е Л И Сума
  (хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 10 375 563,8
  1. Осигурителни приходи 5 614 738,0
  1.1. Осигурителни вноски 5 614 738,0
  2. Неданъчни приходи 38 315,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 840,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 200,0
  2.3. Други приходи 26 275,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 325 085,9
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 4 398 489,9

  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 10 375 563,8 хил. лв. както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 10 375 563,8
  1. Разходи 10 368 163,8
  1.1. Пенсии 8 936 300,0
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 610 964,2
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 324 035,8
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 300,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 350 000,0
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 81 795,8
  1.3.1. Разходи за персонал 56 505,2
  1.3.2. Издръжка 18 534,9
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 118,2
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 68,0
  1.5. Разходи за лихви –
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина –
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица –
  2. Предоставени трансфери 7 400,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане,
  съгласно чл.11, ал.1, т.2, буква"в", чл.12, ал.1,т.4 и чл.13 ,ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести ,
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС 250,0


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) –
  ФИНАНСИРАНЕ 0,0
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 0,0
  Наличност в края на периода 0,0


  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Волен Сидеров, Румен Йончев, Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Милен Михов, Красимир Богданов, Петър Петров, Султанка Петрова, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Борис Ячев, Юлиан Ангелов, Явор Нотев, Десислав Чуколов, Магдалена Ташева, Николай Александров, Явор Хайтов, Христиан Митев и Емил Симеонов:
  В чл.1, ал.1 и ал.2 придобиват следната редакция:

  “ Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 093 363,8 хил. лв., както следва:


  П О К А З А Т Е Л И Сума
  (хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 11 093 363,8
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства 5 116 289,9  „(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 11 093 363,8 хил. лв. както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 11 093 363,8
  1. Разходи 11 093 363,8
  1.1. Пенсии 9 654 100,0
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 9 328 764,2

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Волен Сидеров, Румен Йончев, Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Милен Михов, Красимир Богданов, Петър Петров, Султанка Петрова, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Борис Янков Ячев, Юлиан Ангелов, Десислав Чуколов, Магдалена Ташева, Явор Нотев, Николай Александров, Явор Хайтов, Емил Симеонов и Христиан Митев:
  В чл.1, ал.1 и ал.2 придобиват следната редакция:
  “Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 182 563,8 хил. лв., както следва:

  П О К А З А Т Е Л И Сума
  (хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 11 182 563,8
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 5 205 489,9

  “(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 11 182 563,8 хил. лв. както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 11 182 563,8
  1. Разходи 11 175 163,8
  1.1. Пенсии 9 743 300,0
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 9 417 964,2

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 3 737 277,5 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 3 737 277,5
  1. Осигурителни приходи 3 736 627,4
  1.1. Осигурителни вноски 3 736 627,4
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1


  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 7 815 277,2 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 7 815 277,2
  1. Разходи 7 815 277,2
  1.1. Пенсии 7 814 670,1
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 7 813 370,1
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 300,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения 607,1

  (3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд „Пенсии", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -4 077 999,7


  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Волен Сидеров, Румен Йончев, Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Милен Михов, Красимир Богданов, Петър Петров, Султанка Петрова, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Борис Ячев, Юлиан Ангелов, Явор Нотев, Десислав Чуколов, Магдалена Ташева, Николай Александров, Явор Хайтов, Христиан Митев и Емил Симеонов:
  В чл.2, ал.2 и ал.3 придобиват следната редакция:

  „(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 8 533077,2 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 8 533077,2
  1. Разходи 8 533077,2
  1.1. Пенсии 8 532 470,1
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 531 170,1

  „(3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд „Пенсии", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -4 795 799,7


  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Волен Сидеров, Румен Йончев, Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Милен Михов, Красимир Богданов, Петър Петров, Султанка Петрова, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Борис Янков Ячев, Юлиан Ангелов, Десислав Чуколов, Магдалена Ташева, Явор Нотев, Николай Александров, Явор Хайтов, Емил Симеонов и Христиан Митев:
  В чл.2, ал.2 и ал.3 придобиват следната редакция:

  “(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 8 622 277,2 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 8 622 277,2
  1. Разходи 8 622 277,2
  1.1. Пенсии 8 621 670,1
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 620 370,1

  “ (3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд „Пенсии", както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -4 884 999,7

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" по приходите и трансферите на обща сума 626 276,6 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 626 276,6
  1. Осигурителни приходи 626 276,6
  1.1. Осигурителни вноски 626 276,6


  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" по разходите и трансферите на обща сума 756 941,6 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 756 941,6
  1. Разходи 756 941,6
  1.1. Пенсии 756 939,6
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 756 939,6
  1.2. Социални помощи и обезщетения 2,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -130 665,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 324 035,8 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 324 035,8
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 324 035,8


  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 324 047,9 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 324 047,9
  1. Разходи 324 047,9
  1.1. Пенсии 324 035,8
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 324 035,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения 12,1

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -12,1

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

  Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 159 406,5 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 159 406,5
  1. Осигурителни приходи 159 406,5
  1.1. Осигурителни вноски 159 406,5


  (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 53 245,2 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 53 245,2
  1. Разходи 48 895,2
  1.1. Пенсии 40 654,5
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 40 654,5
  1.2. Социални помощи и обезщетения 8 240,7
  2. Предоставени трансфери 4 350,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане,
  съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване 350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести ,
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 106 161,3

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.

  Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 856 092,7 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 856 092,7
  1. Осигурителни приходи 856 092,7
  1.1. Осигурителни вноски 856 092,7


  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 984 279,3 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 984 279,3
  1. Разходи 981 479,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 981 479,3
  2. Предоставени трансфери 2 800,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане,
  съгласно чл. 26, т.4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -128 186,6

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

  Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 236 734,8 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 236 734,8
  1. Осигурителни приходи 236 334,8
  1.1. Осигурителни вноски 236 334,8
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0


  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 359 658,8 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 359 658,8
  1. Разходи 359 658,8
  1.2. Социални помощи и обезщетения 359 658,8


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица", както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -122 924,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.

  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 435 739,9 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 4 435 739,9
  2. Неданъчни приходи 38 315,0
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 840,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5 200,0
  2.3. Други приходи 26 275,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 4 398 489,9


  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 82 113,8 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 82 113,8
  1. Разходи 81 863,8
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 81 795,8
  1.3.1. Разходи за персонал 56 505,2
  1.3.2. Издръжка 18 534,9
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 118,2
  1.3.5. Капиталови разходи 6 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 68,0
  1.5. Разходи за лихви –
  1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина –
  1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица –
  2. Предоставени трансфери 250,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС 250,0


  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 4 353 626,1
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -4 353 626,1
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/ 0,0
  Наличност в края на периода 4 353 626,1

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Волен Сидеров, Румен Йончев, Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Милен Михов, Красимир Богданов, Петър Петров, Султанка Петрова, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Борис Ячев, Юлиан Ангелов, Явор Нотев, Десислав Чуколов, Магдалена Ташева, Николай Александров, Явор Хайтов, Христиан Митев и Емил Симеонов:
  В чл.8, ал.1 и ал.3 придобиват следната редакция:

  „Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 5 153 539,9 хил. лв., както следва“

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 153 539,9
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 5 116 289,9

  „(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 5 071 426,1
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -5 071 426,1
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/ 0,0
  Наличност в края на периода 5 071 426,1

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Волен Сидеров, Румен Йончев, Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Милен Михов, Красимир Богданов, Петър Петров, Султанка Петрова, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Борис Янков Ячев, Юлиан Ангелов, Десислав Чуколов, Магдалена Ташева, Явор Нотев, Николай Александров, Явор Хайтов, Емил Симеонов и Христиан Митев:
  В чл.8, ал.1 и ал.3 придобиват следната редакция:

  “Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 5 242 739,9 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 242 739,9
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 5 205 489,9

  “(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 5 160 626,1
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -5 160 626,1
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/ 0,0
  Наличност в края на периода 5 160 626,1

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.

  Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:
  а) до 5400 лв. - 460 лв.;
  б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.;
  в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.;
  г) над 7500 лв. - 600 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
  (2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.
  (3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а".

  Предложение на н.п. Мариана Тодорова, Светослав Белемезов, Иван Иванов, Лъчезар Никифоров, Петър Кадиев, Иван Станков, Михо Михов и Кирил Цочев:
  В чл. 9, ал. 1, т. 4 числото „2 600” се заменя с „3000”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.

  Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:
  1. от 1 януари до 30 юни - 161,38 лв.;
  2. от 1 юли до 31 декември - 165,25 лв.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Волен Сидеров, Румен Йончев, Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Милен Михов, Красимир Богданов, Петър Петров, Султанка Петрова, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Борис Ячев, Юлиан Ангелов, Явор Нотев, Десислав Чуколов, Магдалена Ташева, Николай Александров, Явор Хайтов, Христиан Митев и Емил Симеонов:
  Чл. 10 придобива следната редакция:
  „Чл. 10. (1) Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. от 1 април - 200 лв.
  (2) Всички пенсии отпуснати към 31.12.2012 г. се преизчисляват считано от 01.04.2017 г. спрямо средния осигурителен доход за 2013 г. (648,73 лв.).“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Волен Сидеров, Румен Йончев, Искрен Веселинов, Димитър Байрактаров, Милен Михов, Красимир Богданов, Петър Петров, Султанка Петрова, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Борис Янков Ячев, Юлиан Ангелов, Десислав Чуколов, Магдалена Ташева, Явор Нотев, Николай Александров, Явор Хайтов, Емил Симеонов и Христиан Митев:
  Чл. 10 придобива следната редакция:
  „Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:
  1. от 1 юли до 31 декември - 300 лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.

  Чл. 11. Определя се процент по чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – 1,126 на сто.

  Предложение на н.п. Мариана Тодорова, Светослав Белемезов, Иван Иванов, Лъчезар Никифоров, Петър Кадиев, Иван Станков, Михо Михов и Кирил Цочев:
  В чл. 11 числото „1.126” се заменя с „1,2”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.

  Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2017 г. - 7,20 лв.

  Предложение на н.п. Мариана Тодорова, Светослав Белемезов, Иван Иванов, Лъчезар Никифоров, Петър Кадиев, Иван Станков, Михо Михов и Кирил Цочев:
  В чл. 12 числото „7,20” се заменя с „9”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Искрен Веселинов, Красимир Каракачанов и Николай Александров:
  Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2017 г. - 9,50 лв.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

  Чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. - 340 лв.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 13.

  Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2017 г. - 540 лв.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

  Чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2017 г. съгласно приложение № 2.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 15.

  Чл. 16. (1) За 2017 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите".
  (2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2017 г. - 1200 лв.
  (3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  (4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 16.

  Чл. 17. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2017 г. съгласно приложение № 4.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 17.

  Чл. 18. Приема Консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове съгласно Приложение № 5.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 18.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
  (2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. За 2017 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  Създава се параграф 2а:
  „§2а. Пенсиите, отпуснати до влизане в сила на този закон, се актуализират в съответствие с новия осигурителен доход, считано от 1 януари 2017 г.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 62 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1:
  aа) в т. 1, изречение първо след думите „лицата по” се добавя „ал. 10 и по”;
  бб) в т. 7 думите „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове” се заменят с „управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица”;
  вв) в т. 10 след думите „младши съдии“ се поставя запетая, а думите „и младши прокурори“ се заменят с „младши прокурори и младши следователи“;
  б) в ал. 11 думите „ ал. 7, 8 и 9” се заменят с „ ал. 7 и 9”.

  2. В чл. 5 ал. 7 се изменя така:
  „(7) Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:
  1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
  2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.”.

  3. В чл. 6:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1, буква „б“ думите „40,8 на сто“ се заменят с „60,8 на сто“;
  бб) в т. 2, буква „б“ думите „35,8 на сто“ се заменят с „55,8 на сто“;
  б) в ал. 11:
  аа) точка 1 се изменя така:
  „1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;”
  бб) създава се нова т. 2:
  „2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;”
  вв) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;
  в) в ал. 12 думите „в размера за фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” се заличават;
  г) в ал. 16 след думите „доход за” се добавя „месеците от”;
  д) създава се ал. 17:
  „(17) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.”

  4. В чл. 9:
  а) в ал. 1:
  aа) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната;”
  бб) точка 4 се изменя така:
  „4. времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от самоосигуряващите се лица и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1;“
  б) в ал. 11 след думите „начинът за” се добавя „удостоверяване и”.

  5. В чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „в“ думите „и кърмене“ се заменят с „или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро“.

  6. В чл. 13, ал. 2 се създава изречение второ: „При смърт на самоосигуряващо се лице помощта се изплаща, когато са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът по чл. 7, ал. 4.”.

  7. В чл. 13а, т. 1, буква „в“ думите „и кърмене“ се заменят с „или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро“.

  8. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. процент от приходите от осигурителните вноски за фондовете „Пенсии", „Пенсии за лицата по чл. 69”, „Общо заболяване и майчинство", „Трудова злополука и професионална болест" и „Безработица";”.

  9. В чл. 20а се създава ал. 6:
  „(6) Административното, техническото, счетоводното, правното и информационното обслужване на Учителския пенсионен фонд се извършва от Националния осигурителен институт.”

  10. В чл. 33:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Националният осигурителен институт е юридическо лице със седалище София. Структурата и организацията на Националния осигурителен институт се определят с правилника по чл. 36, ал. 1, т. 5.”;
  б) в ал. 5 се създава т. 13:
  „13. уведомява лицата, не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година.“

  11. В чл. 35, ал. 1 думите „изпълнителният директор“ се заменят със „заместник-изпълнителен директор“.

  12. В чл. 37, ал. 1 се създават изречения второ и трето: „До три месеца преди изтичането на мандата на управителя и подуправителя Народното събрание избира нови управител и подуправител. В случай че до изтичане на мандата на управителя и подуправителя не е осъществен нов избор, те продължават да изпълняват своите правомощия до провеждането му.”

  13. В чл. 50:
  а) в ал. 3, изречение първо след думата „почине” се поставя запетая и се добавя „е настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето”;
  б) в ал. 4, изречение първо след думите „настанено е” се добавя „по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или”, а след думите „от раждането” се добавя „както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството" и се поставя запетая;
  в) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Осигурената или осигуреният за общо заболяване и майчинство, които осиновяват дете или при които е настанено дете по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, има право на обезщетение по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване, съответно настаняването му по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане.”;
  г) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) има право на парично обезщетение при раждане (осиновяване) на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 и 9 от Кодекса на труда, когато отговаря на условията по чл. 48а.“;
  д) в ал. 7 думите „Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща/осиновител“ се заменят с „Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице“, а думите „чл. 163, ал. 8“ се заменят с „чл. 163, ал. 10, 11 или 12“.

  14. Създава се чл. 50а:
  „Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане
  Чл. 50а. (1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 48а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато:
  1. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
  2. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.
  (2) Когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а когато той е починал - на настойника. Обезщетението се изплаща, когато лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство.
  (3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща при смърт на детето, когато детето е дадено за осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.“

  15. В чл. 51, изречение първо думите „чл. 49 или чл. 53“ се заменят с „чл. 49, чл. 53 или чл. 53а“.

  16. В чл. 53, ал. 4 думите „в детски заведения” се заменят с „по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в детско заведение”.

  17. В чл. 54, ал. 3 думите „когато детето” се заменят с „при смърт на детето, когато детето е дадено за осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или”.

  18. В чл. 54б, ал. 6 думите „имат право на“ се заменят с „получават“.

  19. В чл. 54в:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва:

  Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31 декември 2001 г.
  (години) Период на изплащане на обезщетението
  (месеци)
  до 3 4
  от 3 до 6 6
  от 6 до 9 8
  от 9 до 12 10
  над 12 12

  б) алинея 2 се отменя.

  20. В чл. 54д, ал. 5 след думите „по чл. 4” се добавя „или трудова дейност по законодателството на друга държава”.

  21. В чл. 54е:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за периода на полученото обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение, определено съгласно нормативен акт.”;
  б) в ал. 2 думите „обезщетенията по ал. 1“ се заменят с „обезщетението за оставане без работа поради незаконно уволнение“.

  22. Член 54м се изменя така:
  „Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения се преизчисляват служебно до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят, по ред, определен с акта по чл. 54к, въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и/или на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 9, и внесените окончателни осигурителни вноски.
  (2) Когато в резултат на преизчисляването по ал. 1 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението:
  1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1;
  2. изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване на осигурителен стаж и доход от осигурителя.”;

  23. В чл. 59, ал. 1 т. 4 се изменя така:
  „4. данните от издадените първични болнични листове и решенията по обжалването им от регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12;”.

  24. В чл. 60:
  а) в ал. 1 думите „документите в досието в 7-дневен срок” се заменят с „документите в досието и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в 14-дневен срок”;
  б) в ал. 3 думите „в 7-дневен срок от издаването” се заличават.

  25. В заглавието на чл. 69 думите „и следователите” се заличават.

  26. В чл. 69б, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и до 31 декември 2015 г. са навършили 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.“

  27. В чл. 70:
  а) в ал. 1 изречения второ и трето се изменят така: „След 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1 до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година на база на използваните при съставянето на бюджета прогнозни стойности за нарастването на осигурителния доход и за индекса на потребителските цени.”;
  б) в ал. 3 се създава изречение трето: „При определяне на индивидуалния коефициент на самоосигуряващо се лице се взема предвид дохода, върху който са внесени осигурителните вноски.“

  28. В чл. 82:
  а) в ал. 1 се създава изречение трето: „Децата, които полагат стаж след дипломиране, не се смятат за учащи.”;
  б) в ал. 3 накрая се добавя „и не получават лична пенсия”.

  29. В чл. 94, ал. 1:
  а) в изречение първо след думата „Пенсиите” се добавя „и добавките към тях”, а думите „6-месечен” се заменят с „2-месечен”;
  б) в изречение второ думите „6-месечния” се заменят с „2-месечния”.

  30. В чл. 96, ал. 1, т. 2 след думата „наследствена” се добавя „или персонална”.

  31. В чл. 98, ал. 2 изречения четвърто и пето се заличават.

  32. В чл. 99:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Влязлото в сила разпореждане по чл. 98 може да се измени или отмени от органа, който го е издал:
  1. по заявление на пенсионера – когато същият представи нови доказателства за:
  a) осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит преди пенсионирането, извън случаите по чл. 70, ал. 14;
  б) гражданското си състояние;
  2. по инициатива на органа – когато се установи, че:
  a) пенсията е отпусната въз основа на неистински или подправен документ или на документ с невярно съдържание;
  б) инвалидността, за която е отпусната пенсията, е причинена умишлено от лицето или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;
  в) смъртта на наследодателя, от когото е получена пенсията, е причинена умишлено от наследника или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;
  г) пенсията е неправилно отпусната или неправилно е отказано отпускането й;
  д) пенсията е определена в неправилен размер.”;

  б) в ал. 2, т. 2 думите „т. 2-6” се заменят с „т. 2”.

  33. В чл. 101, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия от същия вид;”.

  34. В чл. 102:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването се извършва по реда на чл. 70, съответно чл. 75-77.“;
  б) алинея 3 се отменя.

  35. В чл. 104, ал. 10 се създава изречение второ: „За установяване на условията на труд и на заеманата длъжност не се допускат свидетелски показания, когато не са представени писмени доказателства, които са издадени от работодателя/осигурителя, при който е положен трудът, и по време на полагането му.”

  36. Член 108 се изменя така:
  „Правомощия на контролните органи
  Чл. 108. (1) Контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на служебните си задължения:
  1. извършват проверки и ревизии във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт;
  2. установяват административни нарушения на законодателството относно държавното обществено осигуряване и на разпоредбите за дейността, възложена на Националния осигурителен институт;
  3. дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване и дейността, възложена на Националния осигурителен институт;

  4. могат да изискват от физическите и юридическите лица и техните поделения да декларират банковите си сметки в страната и чужбина, както и да предоставят документи, свързани с трудовата и стопанската им дейност;
  5. могат да изискват от органите на медицинската експертиза и лечебните заведения да предоставят документи във връзка с медицинската експертиза на временната неработоспособност и подаване на данни в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12;
  6. имат право на достъп до подлежащите на контрол работни помещения и обекти.
  (2) Физическите и юридическите лица са длъжни да представят на контролните органи на Националния осигурителен институт исканите от тях документи, сведения, справки, декларации, обяснения и носители на информация, свързани със спазване на осигурителното законодателство във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт, както и да оказват съдействие при изпълнението на служебните им задължения.
  (3) Управителят на Националния осигурителен институт издава инструкция за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт.
  (4) Контролните органи на Националния осигурителен институт задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на държавното обществено осигуряване.
  (5) Управителят на Националния осигурителен институт възлага ревизия в 14-дневен срок от получаването на одитния доклад на председателя на Сметната палата по чл. 57, ал. 1 от Закона за Сметната палата за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.
  (6) Органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на правомощията им.“

  37. В чл. 110, ал. 4, в изречения първо и трето думите „разпорежданията, актовете за начет, задължителните предписания и поканите за доброволно изпълнение” се заменят с „разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания”.

  38. В чл. 114 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Добросъвестно получените суми за осигурителни плащания не подлежат на възстановяване от осигурените лица с изключение на следните случаи, в които възстановяването на сумите е без лихва до изтичането на срока за доброволно изпълнение:
  1. по чл. 40, ал. 7, чл. 42, ал. 2, чл. 54е и чл. 54м, ал. 2, т. 2;
  2. когато след изплащането им са представени нови документи или данни, които имат значение за определяне на правото, размера и срока на изплащане;
  3. на изменение или прекратяване на обезщетение или пенсия в резултат на получени доказателства при прилагане разпоредбите на международни договори, по които Република България е страна.”

  39. В чл. 114а:
  а) в ал. 1 думите „чл. 114” се заменят с „чл. 114, ал. 5”;
  б) създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Удръжките от пенсии за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания са в следните размери:
  1. когато пенсионерът получава до 300,00 лв. месечно – една седма част;
  2. когато пенсионерът получава от 300,01 до 400,00 лв. месечно - една шеста част;
  3. когато пенсионерът получава от 400,01 до 500,00 лв. месечно - една пета част;
  4. когато пенсионерът получава от 500,01 до 700,00 лв. месечно - една трета част;
  5. когато пенсионерът получава над 700,01 лв. месечно - една втора част.
  (4) Вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неоснователно изплатени суми за осигурителни плащания, други публични вземания и частни вземания.”.

  40. В чл. 117:
  а) заглавието се изменя така: „Обжалване по административен ред“;
  б) в ал. 1:
  аа) в т. 1 думите „откази за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход от органите на Националния осигурителен институт, откази за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и откази за заверяване на осигурителен стаж и доход в осигурителни книжки“ се заличават;
  бб) създават се т. 4 и 5:
  „4. откази за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход от органите на Националния осигурителен институт, откази за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и откази за заверяване на осигурителен стаж и доход в осигурителни книжки;
  5. съдържанието на документ, удостоверяващ осигурителен стаж и осигурителен доход, издаден от органите на Националния осигурителен институт.”;
  в) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Жалбите по ал. 1 се подават в писмена форма в следните срокове:
  1. срещу разпорежданията по т. 2, буква „а“ - в едномесечен срок от получаването им;
  2. срещу разпорежданията по т. 2, букви „б“ - „ж“, задължителните предписания по т. 3, отказите по т. 4 и съдържанието на документ по т. 5 - в 14-дневен срок, от получаването.“;
  г) в ал. 3 изречение трето се заличава;
  д) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Разпорежданията, издадени от длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 2, могат да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в едномесечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 - в 14-дневен срок, от получаването им. Решението се изготвя в срока и по реда на ал. 3.”

  41. В чл. 118:
  а) заглавието се изменя така: „Обжалване по съдебен ред“;
  б) в ал. 1 се създава изречение трето: „Не може да се оспорва пред съд съдържанието на документ по чл. 117, ал. 1, т. 5, както и решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, с което се е произнесъл по оспорване съдържанието на такъв документ.“

  42. В чл. 118а, ал. 1 след думите „Националния осигурителен институт” се добавя „и на управителя на Националния осигурителен институт”.

  43. В чл. 343в, ал. 1, т. 1 накрая съюзът „или” се заменя с „и/или”.

  44. В чл. 355:
  а) в ал. 1 след думите „прилагането им“ се добавя „както и който не подаде или не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице“ и се поставя запетая;
  б) в ал. 2 думите „и който не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице“ се заличават, а думите „от 250 лв.“ се заменят с „от 50 до 250 лв.“.

  45. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
  а) в т. 3 изречение трето се изменя така: „Самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8, а лицата по чл. 4а се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.“;
  б) точка 4а се изменя така:
  „4а. „Индексът на потребителските цени” по чл. 100 е хармонизираният индекс на потребителските цени.”;
  в) създават се т. 13 и 14:
  „13. „Упражняване на правото на обезщетение за безработица” е наличието на период, за който е изплатено отпуснато парично обезщетение за безработица.
  14. „Детски заведения на пълна държавна издръжка“ са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и на общинските бюджети, без да се заплаща такса.”.

  46. В преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 4б:
  аа) в ал. 2 след думите „чл. 68” се добавя „68а” и се поставя запетая;
  бб) в ал. 3 думите „пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто” се заменят с „трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто”;
  вв) алинея 6 се отменя;
  б) в § 6 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата, получаващи пенсия за военна инвалидност при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1.”;
  в) създават се § 22ф, 22х, 22ц и 22ч:
  „§ 22ф. Периодът на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2017 г., се определя по досегашния ред.
  § 22х. Следователите и младши следователите, които до влизането в сила на § 221 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 62 от 2016 г.) са придобили право на пенсия при условията на действащата от 1 януари 2016 година разпоредба на чл. 69, ал. 2, могат да упражнят придобитото право при тези условия.
  § 22ц. Пенсиите на лицата, които са придобили право на пенсия до 31 декември 2016 г., се отпускат от датата на придобиване на правото, когато заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Когато заявлението е подадено след изтичането на 6-месечния срок от придобиване на правото на пенсия, пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението.
  § 22ч. Жалбите по чл. 117, ал. 1, т. 2, буква „а“ и ал. 4 срещу разпореждания за пенсии, връчени до 31 декември 2016 г., могат да се подават в двумесечен, съответно в тримесечен срок от връчването.“

  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  В § 3:
  1. В т. 4 (относно чл. 9) се създава нова буква „б”:
  „б. в ал. 7 след думите „мирновременна алтернативна служба” се поставя запетая и се добавят думите „пълният срок на обучение на учащите се във военните училища и школи курсанти и школници до 31.12.2007 г.”
  2. Създават се т. 28а и 28б:
  „28а. Създава се нов чл. 84а:
  „Добавка към пенсията за плащан ергенски данък
  Чл. 84а. (1) Пенсионерите, несключили граждански брак, за всяка година плащан ергенски данък получават допълнителна месечна добавка към пенсията си в следните размери:
  1. за плащан ергенски данък до 15 години получават месечна добавка по 0.6 процента от пенсията си за всяка година;
  2. за плащан ергенски данък над 15 години получават месечна добавка по 1.1 процента от пенсията се за всяка година.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага за самотни пенсионери, несключили граждански брак и навършили 65 години.
  (3) Добавката по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет и се изплаща чрез Националния осигурителен институт по реда за плащане на пенсиите.
  28б. Досегашният чл. 84а става чл. 84б и се изменя така:
  „Добавка към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст
  Чл. 84б. (1) Месечна добавка към пенсията на лица, навършили 75 години – 10 лева.
  (2) Месечна добавка към пенсията на лица, навършили 80 години – 15 лева.
  (3) Месечна добавка към пенсията на лица, навършили 85 години – 20 лева.
  (4) Разпоредбите на предходните алинеи не зависят от величината на личната пенсия или от техния общ сбор.”
  3. Създава се т. 29а:
  „29а. В чл. 95, ал. 1, т. 4 се отменя.”
  4. В т. 46 (относно § 6), буква „б” се изменя така:
  „б) в § 6:
  аа) „(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата, получаващи пенсия за военна инвалидност при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1.”;
  бб) Алинея 3 се отменя.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  В § 3, т. 3, буква „а” от Преходните и заключителните разпоредби се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мариана Тодорова, Светослав Белемезов, Иван Иванов, Лъчезар Никифоров, Петър Кадиев, Иван Станков, Михо Михов и Кирил Цочев:
  В § 3:
  1. В т. 3, буква „а”, „аа” и „бб” се заличават.
  2. В т. 14 (относно чл. 50а,) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 48а, получава парично обезщетение в същия размер като това по чл. 49, когато:”
  3. В т. 18 (относно чл. 54б) ал. 1, числото „24” се заменя с числото „15”:
  „(1) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” за последните 15 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и бр. 8, 57 и 59 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл. 163:
  а) създава се нова ал. 7:
  „(7) Работничка или служителка, при която е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичането срока на полагащия се отпуск за раждане. Този отпуск не може да се ползва едновременно с отпуска по ал. 1 и 6.“;
  б) досегашната ал. 7 става ал. 8;
  в) създава се нова ал. 9:
  „(9) Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак или живеят в едно домакинство, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване, от деня на предаване на детето за осиновяване.“
  г) досегашната ал. 8 става ал. 10 и се създават изречения второ и трето: „Когато бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата (осиновителят) е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя).“;
  д) създава се нова ал. 11:
  „(11) Със съгласието на работничка или служителка, която сама е осиновила дете, след навършване на 6-месечна възраст на детето един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.“;
  е) създава се ал. 12:
  „(12) Когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи, със съгласието на работничката или служителката след навършване на 6-месечна възраст на детето нейният съпруг може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.“;
  ж) досегашната ал. 9 става ал. 13 и се изменя така:
  „(13) За времето, през което се ползва отпуск по ал. 10, 11 или 12, отпускът на майката (осиновителката) или работничката или служителката, при която е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се прекъсва.“;
  з) досегашната ал. 10 става ал. 14 и в нея думите „ал. 1-9“ се заменят с „ал. 1-13“;
  и) създава се ал. 15:
  „ (15) В случаите, когато не се ползва отпуск по чл. 163, ал. 1 и 6 или лицето по ал. 10 или 11, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката), когато работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.“;
  к) досегашната ал. 11 става ал. 16.
  2. В чл. 167:
  а) в ал. 1, изречение първо след думата „възраст" се добавя „или осиновителката на дете от 2- до 5-годишна възраст";
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2- до 5-годишна възраст заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата (осиновителят) е починал, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), когато работи по трудово правоотношение.”;
  в) създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Когато майката на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата е неизвестен, съответната част от отпуските за раждане и за отглеждане на малко дете се ползват от един от нейните родители, когато работи по трудово правоотношение.
  (4) Когато работничка или служителка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст, почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползва от един от нейните родители, когато работи по трудово правоотношение.“;
  г) досегашната ал. 2 става ал. 5.
  3. В чл. 167а, ал. 2 думите „чл. 167, ал. 2“ се заменят с „чл. 167, ал. 5“.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 84 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. Член 24 се отменя.

  2. В чл. 26:
  a) в ал. 1 се създава изречение второ: „Разпореждането се изпраща в тридневен срок на териториалното поделение на Националния осигурителен институт и на правоимащия работник или служител.”;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Директорът на фонда издава разпореждане за спиране на производството, когато:
  1. са налице доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ;
  2. не могат да бъдат събрани доказателства за определяне на правото и размера на гарантираното вземане.”;
  в) в ал. 4 думите „ ал. 1 или 3” се заменят с „ ал. 1-3”;
  г) в ал. 6 думите „ ал. 1 или 3” се заменят с „ ал. 1-3”.
  3. В чл. 27, ал. 2 думите „дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, здравно осигуряване” се заличават.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и бр. 17 и 27 от 2016 г.) в чл. 112 се създава ал. 11:
  „(11) За Националния осигурителен институт срокът по ал. 1, т. 1 и 2 започва да тече от постъпването на данните от издадените болнични листове по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), но не по-рано от представянето на удостоверенията по чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм., бр. 17 от 2016 г.).”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на § 3, т. 13-15 и § 4, които влизат в сила от 1 юни 2017 г., и на § 3, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 8.
  Форма за търсене
  Ключова дума