Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/11/2014
  Временна комисия по бюджет и финанси

  П Р О Т О К О Л

  № 4
  На 18 ноeмври 2014 г. /вторник/ от 14.20 часа в зала «Изток» на Народното събрание, се проведе заседание на Временната комисията по бюджет и финанси.

  Заседанието бе открито в 14.20 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията.

  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  / Начало 14 часа и 20 минути /


  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Временната комисия по бюджет и финанси.
  Предлагам тази днешна комисия да премине при следния дневен ред.
  Точка първа и единствена.
  Разглеждане проект на решение на Народното събрание за даване на съгласие за подготовка за поемане на външен държавен дълг.
  Имаме решение на Министерски съвет № 767 от 13 ноември, с което Министерски съвет предлага на Народното събрание, даване на съгласие за водене на преговори за предприемане на необходимите действия за подготовка за поемането на външен държавен дълг.
  Министерският съвет реши:
  Предлага на Народното събрание на основание чл.84, т.9 от Конституцията на Република България, да даде съгласие Министерския съвет да води преговори и да предприема всички други необходими действия за подготовка за поемане на външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, както и на средно срочна програма за имитиране на дълг на международните капиталови пазари, чийто размер в рамките на 2014 г. не може да надвишават 3 млр. лева. или тяхната равностойност в друга валута при условия на последваща ратификация.
  Второ, при получаване на съгласие от Народното събрание министъра на финансите да проведе преговори и да предприема действия по точка 1 при условията одобрени от Народното събрание.
  В тази връзка имаме служебен проект за решение, който предлагам на вашето внимание, а именно решение за даване на съгласие за подготовка за поемане на външен държавен дълг.

  Народното събрание на основание чл.84, т.9 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България

  Р Е Ш И:

  Дава съгласие Министерския съвет да води преговори и да предприема всички други необходими действия за подготовка за поемането на външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международни пазари, както и на средно срочна програма за имитиране на дълг на международните капиталови пазари, чийто размер в рамките на 2014 г. не може да надвишава 3 млр. лева или тяхната равностойност в друга валута при условия на последваща ратификация.
  Предлагам кратко, господин Горанов – министъра на финансите да ни запознае с мотивите за това решение на Министерски съвет. Заповядайте господин Горанов.
  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, предложението е водено от необходимостта от осигуряване до края на годината на една значителна ликвидност, която е свързана с покриване на допълнителния дефицит в Закона за бюджета за 2014 г. Продължаване на ликвидната подкрепа за банковата система и осигуряване до 2 млр. лева за гарантиране на своевременното изплащане на гарантираните влогове в банката с отнет лиценз КТБ.
  Предвижда се този ресурс от 2 млр. да бъде предоставен заемообразно на Фонда за гарантиране на влоговете, като според нас по този начин в максимална степен се гарантира минимизирането на каквито и да е рискове от забавяне и създаване на напрежение в обществото във връзка с изплащането на гарантираните влогове.
  Целта на това външно финансиране е да се диверсифицират източниците за финансиране на бюджета, като по този начин се предотврати изтеглянето на ликвидност от българския финансов сектор. Вътрешното финансиране през 2014 г. да бъде краткосрочно. Тоест мостово и да бъде погасено от постъпленията от емисиите на международните пазари през 2015 г. Мостовото финансиране ще бъде отпуснато от банки, с които водим разговори в момента, които ще подготвят документацията по установяване на средносрочна програма за имитиране на държавни ценни книжа на международните пазари. За разлика от досегашните форми на еднократно издаване на облигации, наличието на средносрочна програма предоставя на Република България по-голяма гъвкавост и възможност държавата максимално да се възползва от периодични, благоприятни пазарни конюнктури.
  Използването на подобни програми е обичайна практика при държавите от Европейския съюз. Средно срочни програми имат Румъния, Унгария, Полша, Чехия, Литва и Латвия. Готов съм да отговоря на технически въпроси свързани с това. Но искам да ви уверя, че няма никакъв елемент на презастраховане, защото графика на плащанията, които предстоят от бюджета до края на м.януари 2014 г. свързан с поемането на разходи и с операции по финансиране, изисква наличието на този ресурс. В противен случай съществува опасност в някакъв момент държавата временно да изпадне в ликвидна криза.
  Благодаря ви.
  ПРЕСД. МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги, имате думата за въпроси и изказвания. Господин Чобанов, след това господин Симеонов.
  ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря ви госпожо председател.
  Уважаеми господин министър, аз си спомням последната дискусия, която правихме и в комисия и в зала и която беше посветена на една друга външна емисия, която беше реализирана успешно в края на мандата на предходното правителство. Апелирам тази дискусия да не стига до крайностите на онази. Тоест да приемем, че онова беше един прецедент при обсъждането на поемане на дълг, който няма да се повтори. Тъй като знаем, че излишното напрежение около дълговите емисии и сцеризирането им създава проблеми при самото имитиране на дълга. Така че се надявам и с оглед толерантния тон, който се установи в сегашното Народно събрание, тази дискусия да бъде по-добра и по-конструктивна от онази.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. Господин Симеонов заповядайте.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не можах да разбера какво ще гласуваме в момента. Имаме Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, в който § 4 се казва, че може банката да ползват от Фонда за гарантиране до 2 млр. лева.
  От друга страна чл.6, Министерския съвет може да предостави на Фонда заем на централния бюджет в размер на 700 млн. лева. Значи тук изрично е писано 700 млн. лева. Два милиарда или 700 млн. лева. Освен това като го има в закона, защо трябва отделно. Не можах да разбера.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте господин Горанов.
  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин Симеонов, мой пропуск е, че представяйки мотивите не свързах актуализацията на бюджета за 2014 г. с това решение, което ви предлагам, за да може в пълнота да разберете нашите мотиви.
  Да, Закона за държавния бюджет също дава право на Правителството да имитира допълнително 3 млр. дълг на външните пазари. Разликата обаче е, че Закона за държавния бюджет в най-стегнатия сценарий и ангажимент от страна на Народното събрание и председателя на Комисията по бюджет и финанси може да бъде обнародван в края на м.ноември. Началото на м.декември ме коригират. Което означава, че на практика, аз до тогава нямам право да си говоря с външни финансови институции и да създам организация на този процес. Аз искам да спечеля две, три седмици, време през което имам създадена готовност за това, за да може в началото на декември, когато вече закона е приет, аз в рамките на действащата Конституция, одобрения нов лимит със Закона за държавния бюджет и в рамките на правилата по Закона за държавния дълг да предложа на Министерския съвет, респективно той на Народното събрание да завърши процеса с последваща ратификация.
  Министерският съвет предлага на събранието това решение, за да покрие този двуседмичен срок, който е жизнено важен за осигуряване на време на необходимия ресурс.
  Благодаря.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Тогава другия текст трябва да отпадне, защото вече ще бъде изконсумиран. Става въпрос само за 2014 г.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: В закона си остава текста. Защото той всъщност дава правото и задължението след това Народното събрание да ратифицира. Тъй като го нямаме приет в момента, те не могат да водят преговори. Нямат право да водят преговори. Ние им даваме мандат само да водят преговори. И когато приемем закона, там ще им дадем вече правото да финализират тези преговори и да представят на Народното събрание за последваща ратификация този договор. Това е смисъла.
  Между другото, това се е правило преди десетина години, когато в законите за държавния бюджет на съответната година не са изписвани изрично каква част от лимита на дълга може да бъде външен дълг. Тогава всички емисии са минавали през такова решение. Сега като го запишем предварително в закона, примерно за 2015 г. няма да има нужда от такова решение за даване на мандат за преговори.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Тогава не е ли по-добре, за да не влизат на двете места цифри, просто да дадем мандат за преговори, а с приемането на закона става ясно за какво става въпрос.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Това правим. Ние даваме съгласие, Министерския съвет да води преговори.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Имаше 2 млр.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: До 3 млр. лева. Това е 1,5 млр. евро. Мисълта ми е, че той води преговори. Слагаш му една цифра. Може да води преговори за 15.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Може да станат до края на декември и 4.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Имамов заповядайте.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря госпожо председател. Един кратък въпрос към министъра. Може да е хипотетично.
  Госпожо председател, когато работи Комисията всички други разговори са неприемливи. Това го знаете. Направете забележка. Не защото аз говоря, а защото това са правила.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Прав сте господин Имамов.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Въпросът ми е следния господин министър. Да допуснем, че Закона за актуализация на бюджета не мине. Какво правим тогава след това преждевременно решение?
  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: То няма да произведе действие, защото аз няма да мога да измина пътя определен в Конституцията и в Закона за държавния дълг, за да финализирам поемането. Това решение ми дава право да си говоря с международни финансови институции. Но ако няма актуализация на годишния закон за бюджета, то няма да произведе окончателното действие по поемането на външен дълг.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Има ли други въпроси?
  Заповядайте господин Александров.
  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Господин министър, това е едно от нещата, които ще ни притеснява и после. Даже и да има приемане на актуализацията за цената на дълга приблизително. Защото вие казахте, че вече сте водили някакви разговори. Сега това е последната крачка, която се предприема, да се запише цената. Вашите предположения, каква цена очаквате? Предвид сегашната ни ситуация знаем, че най-вероятно финансовите пазари ще се възползват от това.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Аз мисля, че господин Горанов не може да отговори на този въпрос, преди да е водил преговорите и да разбере кой какво предлага. А ние точно това му даваме като мандат, да води тези преговори.
  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Има постъпили предложения в Министерство на финансите, които съдържат конкретни параметри. Сами разбирате, че не е тук мястото и този формат, в който да ги обсъждам. Готов съм да ви ги споделя. Но общия отговор е, това са пазарните параметри, които на състезателен принцип най-големите международни банки дават за България при условията при които ние ги искаме.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Нали разбирате, че не е сериозно сега да каже параметри и да наддава над тези параметри останалите.
  Други желаещи за въпроси или становища? Господин Кадиев.
  ГЕОРГИ КАДИЕВ: Благодаря госпожо председател. Още веднъж извинения, тъй като не съм член на Комисията. Но съвсем бърз въпрос. Ако бъде реализирана емисията от 1,3 млр. евро, какво ще стане нивото на външния дълг спрямо БНБ.
  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: 27,6 на сто към 31 декември, при положение, че се уплътни напълно дефицита, който се актуализира в момента и се поеме целия дълг от 4,5 млр. Ние гледаме и на двата показателя, като пределни стойности, които не трябва да бъдат надвишавани. При най-негативния сценарий за фискалната консолидация, 27,6 на сто от брутния вътрешен продукт към 31 декември 2014 г.
  Други въпроси и изказвания? Заповядайте господин Танев.
  ДИМИТЪР ТАНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, Реформаторският блок ще подкрепи решението, което предлага финансовия министър, защото ние считаме, че тези две седмици са много важни. Много важни, за да може Правителството да договори възможно най-доброто. Все пак този ресурс има тази цена. И ние знаем, че колкото по-малко време остава, толкова повече цената се вдига. Така че предлагам ние да му дадем мандат за преговори.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Ако няма други изказвания, моля да преминем към гласуване на проекта за решение, който прочетох в началото. Нужно ли е да го чета пак? Не. Добре. Благодаря.
  Тогава преминаваме към гласуване.
  Който е за проекта на решение за даване на съгласие за подготовка за поемане на външен държавен дълг, моля да гласува.
  Гласували 12 “за”.
  Против? Трима. Въздържали се? Трима.
  Благодаря. Проектът за решение е приет.
  Ще го предложим на Народното събрание.
  Благодаря ви за отзивчивостта.
  Закривам заседанието.

  / Закрито в 14 часа и 35 минути /  Стенограф: Силвия Михайлова
  Файлът съдържа 13 454 знака


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  /Менда Стоянова/
  Форма за търсене
  Ключова дума