Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/12/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-7/13.12.2014г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи № 454-01-39, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 12.11.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 12 декември 2014 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи № 454-01-39, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 12.11.2014 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Нина Чимова и г-жа Кристина Лазарова, държавни експерти в дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерство на вътрешните работи и г-жа Любомила Станиславова, парламентарен секретар на Министерство на вътрешните работи.
  Законопроектът беше представен от г-н Цветан Цветанов. Г-н Ципов изрази принципната подкрепа на Министерство на вътрешните работи.
  В представения законопроект се предлагат изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи („ЗМВР”), а чрез Преходните и заключителните разпоредби в свързани с него закони: Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” („ЗДАНС”), Закона за специалните разузнавателни средства („ЗСРС”) и други.
  На първо място, предвижда се главният секретар на МВР и председателят на ДАНС да се назначават с указ на Президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Също така, се обособяват като структури в МВР Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”и Главна дирекция „Национална полиция”. С оглед на преструктурирането и изпълнението на съответните функции от така определените структури отпада правомощието за разследване по Наказателно-процесуалния кодекс на агенти на ДАНС, а правомощията по прилагането на специални разузнавателни средства преминават към Държавна агенция „Технически операции”. Предвижда се и възстановяване на конкурсното начало.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители г-н Филип Попов, г-н Свилен Иванов, г-н Явор Хайтов, г-жа Янакиева-Костадинова, г-н Четин Казак, г-н Петър Славов, г-жа Десислава Атанасова, г-н Емил Димитров, г-н Христиан Митев, г-н Данаил Кирилов, г-н Кирил Калфин, г-н Чавдар Георгиев и г-н Явор Нотев.
  В хода на дискусията г-н Попов изрази мнение, че предвидените изменения връщат предишния режим и че съсредоточаването на прекомерни правомощия в едно министерство не кореспондира с демократичното разбиране за устройството на държава. Г-н Казак посочи, че не би следвало законопроект за изменение в устройствен закон на министерство да бъде внасян от народен представител без да е минал през съгласувателна процедура, в която всички засегнати институции да изразят своите становища и мнения. Той подчерта, че измененията предвиждат главният секретар на МВР да няма мандат. Г-н Славов изрази становище, че тъй като предложеният законопроект възстановява предишния режим не е необходимо да минава през съгласувателна процедура. Той също така посочи, че когато липсва мандатност на даден орган той може да бъде освободен във всеки момент от органа, който го е назначил при наличие на законови основания. Г-н Ципов напомни, че за тази длъжност не е имало предвидена мандатност до промените през 2014 г. Г-н Димитров изрази подкрепата си за законопроекта и посочи, че няма доверие в сега действащия режим и счита, че промените трябва да бъдат реализирани бързо.
  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 4 гласа „против и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи № 454-01-39, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 12.11.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума