Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-10/26.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 454-01-1, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 454-01-1, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Илиан Тодоров. Със законопроекта се предлага въвеждане на ново основание за нищожност на договорите, като за нищожни се обявят и сключените след 10 ноември 1989 г. договори, които имат за предмет замяна на земи от държавния поземлен и държавния горски фонд. Предложението за изменения в Закона за задълженията и договорите е мотивирано с реализираните скандални сделки за замяна, с които обществото и държавата са ощетени със стотици милиони лева.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Румен Георгиев, Илиан Тодоров и Христиан Митев.
  След като постави въпрос относно определянето на датата в законопроекта, г-н Румен Георгиев изрази становище, че не би следвало да се включва период по-дълъг от 10 години, след изтичането на който се придобиват имотите въз основа на давност при недобросъвестно владение.
  Г-н Илиан Тодоров обоснова предложената дата с наличието на неизгодни сделки за замяна и през 1989 г., но заяви готовност за промяна в периода, считано от 2007 г. – от влизането на Република България в Европейския съюз, за който период се отнасят и констатациите на Европейската комисия относно наличието на такива сделки.
  Г-н Христиан Митев изрази неодобрението си да се правят бързи и необмислени промени в закони като Закона за задълженията и договорите, което би създало по-голяма правна несигурност. Той постави въпроса за останалите сделки, които не са свързани с някаква измама, но биха били обявени за нищожни по силата на предлаганата промяна и акцентира върху липсата на критерий, по който да се разграничат действителните сделки.
  Г-н Данаил Кирилов докладва постъпило от Министерството на правосъдието становище, което аргументира нецелесъобразността на предложението за изменение на Закона за задълженията и договорите. В допълнение на аргументите се прилага и становище на Министерство на земеделието и храните, което съдържа информация относно предприетите действия в изпълнение на решението на Европейската комисия.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 1 глас „за”, 3 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 454-01-1, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума