Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/02/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-28/24.02.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс № 554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 17.02.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 18 февруари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс № 554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 17.02.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Сотир Цацаров – главен прокурор, г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура, г-жа Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия, г-жа Соня Найденова – представляваща Висшия съдебен съвет, г-жа Магдалена Лазарова – член на Висшия съдебен съвет, г-н Петко Петков – заместник-министър на правосъдието, г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Кристина Лазарова – експерт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерството на вътрешните работи, г-жа Петя Петкова – директор на Дирекция „Български документи за самоличност“ в Министерството на вътрешните работи и г-жа Пламена Недялкова – експерт по правни въпроси в Дирекция „Български документи за самоличност“ в Министерството на вътрешните работи.
  На заседанието присъстваха и г-жа Мариана Станева от Движението за защита на гражданите и държавата и г-н Светозар Съев от Движението за пълна заетост и ценова стабилност.
  От името на вносителите, г-н Данаил Кирилов представи накратко двата законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и предвид начина на изготвянето им, даде думата за детайлното им представяне на заместник-председателя на ВКС г-жа Павлина Панова и на главния прокурор г-н Сотир Цацаров.
  Заместник-председателят на Върховния касационен съд г-жа Павлина Панова акцентира върху целта на внесения законопроект за промяна в подсъдността в част от случаите на възобновяване на наказателни дела, а именно – да се осигури възможност на Върховния касационен съд да изпълнява конституционно възложеното му правомощие за осъществяване на върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. С оглед на тази цел се предвижда вместо Върховният касационен съд, апелативните съдилища да разглеждат исканията за възобновяване на наказателни дела по чл. 422, ал. 1, т. 5, когато актовете по чл. 419 са постановени от районен съд или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. Апелативните съдилища имат възможност за насрочване и разглеждане на делата в по-кратки срокове, отколкото Върховния касационен съд, което осигурява възможност за своевременно привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове. По този начин ще се осигури по-голяма бързина на производството, като вместо от един съд – ВКС, делата ще се разглеждат от всички апелативни съдилища и правосъдието ще се осъществява по-близо до гражданите. Това няма да повлияе върху качеството на правораздаването, тъй като апелативните съдилища имат необходимия опит във възобновяването на наказателни дела по глава двадесет и осма от НПК.
  Главният прокурор г-н Сотир Цацаров представи основните групи изменения, които се предвиждат в проекта: за прецизиране на някои от действащите разпоредби, за повишаване на ефективността на мерките за неотклонение и другите мерки на процесуална принуда, за обезпечаване качеството на процесуалната дейност чрез съответни промени в компетентността на органите на досъдебното производство и в подсъдността, за осигуряване на по-голяма ефективност, самостоятелност, оперативност и гаранции за опазване на следствената тайна в работата на органите на досъдебното производство. В тази връзка главният прокурор акцентира върху необходимостта от предвиждането на повече надеждни гаранции за изпълнение на мерките за неотклонение и другите мерки на процесуална принуда, за да се осигури безпрепятствено водене на наказателното производство, неговото своевременно приключване и особено изпълнението на влязлата в сила присъда. С оглед на това се предлага възможност за електронно наблюдение и за отнемане на документите за самоличност, чрез които могат да се напуснат пределите на Република България, като се издадат заместващи ги документи. Главният прокурор обоснова предложението исканията за използване на специални разузнавателни средства по отношение на съдии, прокурори и следователи да се внасят от главния прокурор или изрично оправомощен от него заместник, а разрешенията за прилагането им да се дават от председателя на Върховния касационен съд или изрично оправомощен от него заместник. Предвид това предложение, както и свързаното с възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на свидетели по наказателни дела, които са дали съгласие за това, се предвиждат и съответните промени в Закона за специалните разузнавателни средства.
  Г-н Данаил Кирилов представи постъпилото от Министерството на вътрешните работи сравнително проучване на законодателствата в десет държави от Европейския съюз относно мерките за неотклонение и другите мерки на процесуална принуда.
  Г-жа Соня Найденова – представляваща Висшия съдебен съвет подкрепи по принцип втория законопроект за изменение и допълнение на НПК, предвиждащ промяна в компетентността при възобновяване на наказателни дела, идеята за която е подкрепена от ВСС още при обсъждането на внесения от Висшия съдебен съвет Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2013 г. По отношение на първия законопроект, с оглед на краткия период за запознаване, заяви че Висшият съдебен съвет би могъл в подходящ срок да представи становище.
  Г-н Петко Петков – заместник-министър на правосъдието, изрази подкрепа за законопроекта, внесен по инициатива на Върховния касационен съд, каквато е получил още при внасянето му в 42-то Народно събрание. По отношение на законопроекта, внесен по инициатива на прокуратурата, той изрази становище, че е удачно да се използва капацитета на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, която да представи експертиза за съответствието на някои от предложените разпоредби с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
  Г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи изрази принципна подкрепа за първия законопроект, като обърна внимание, че към настоящия момент не съществува ред за издаване на заместващи документи, поради което са необходими съответни изменения в Закона за българските лични документи, с оглед на което Министерството на вътрешните работи ще предостави своята експертиза.
  Г-жа Павлина Панова изрази подкрепа за законопроекта, внесен по инициатива на Върховната касационна прокуратура и направи някои бележки, които биха могли да подобрят част от внесените предложения.
  В обсъждането на законопроектите взеха участие народните представители Филип Попов, Данаил Кирилов, Емил Димитров, Кирил Калфин, Димитър Лазаров, Петър Славов, Хамид Хамид, Явор Нотев и Четин Казак. Като се обединиха около необходимостта от усъвършенстване на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс, те акцентираха върху възможността законопроектите да се ползват като една добра основа, като между първо и второ гласуване се прецизират направените предложения относно: правомощията на съда по чл. 309 от НПК, възможността за използване на специални разузнавателни средства по отношение на свидетел, който е дал съгласие за това, задължителното присъствие на подсъдимия във въззивната инстанция и др.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси:
  - с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс № 554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г.
  - с 15 глас „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 17.02.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума